Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 27/2019

Tuutoroinnista tukea osaamisperustaiseen koulutukseen

Metatiedot

Nimeke: Tuutoroinnista tukea osaamisperustaiseen koulutukseen. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä

Tekijä: Happo Iiris; Kiviniemi Liisa

Aihe, asiasanat: korkeakouluopetus, monimuoto-opetus, osaamisperusteisuus, tutorointi, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiivistelmä: Artikkelissa kuvataan osaamisperustaisuuden toteutumista Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksessa ja sen tukena ollutta tuutorointia opintojen aikana. Tuutorointi on keskeinen osa osaamisperustaisuutta, ja se huomioitiin myös master-koulutuksessa muun muassa lisäämällä pilottivaiheessa osaamisperustaisesti opiskelevien opiskelijoiden mahdollisuutta tuutorointiin. Ennen opintojen alkua Master-opiskelijat laativat omasta osaamisestaan itsearvioinnin ja suunnittelivat omaa henkilökohtaista opintopolkuaan.
Osaamisperustaisen pilottiryhmän tuutoreina toimi kaksi master-koulutuksen opettajaa. Tuutorointi toteutettiin pienryhmä-, yksilö- ja koko pilottiryhmän yhteisenä tuutorointina. Pienryhmätuutoroinnissa pääpaino oli yksilöllisten osaamisen osoittamisen prosessien lisäksi ryhmäläisten yhteistyön ja vertaistuen vahvistamisessa.Yksilökohtainen tuutorointi keskittyi opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjaukseen. Koko pilottiryhmän yhteisissä tuutoroinneissa käytiin läpi osaamisperustaisen koulutuksen prosessia, ohjausta ja infoa kerrottiin yleisellä tasolla. Osallistujien kysymykset konkretisoivat ohjausta. Opiskelijoiden palautteen mukaan onnistuneinta tuutoroinnissa on ollut kannustus ja konkreettisten osaamisen osoittamisen tapojen pohdinta yhdessä tuutorin kanssa. Opintojen alkuvaiheeseen liittyvää informointia olisi toivottu jo ennen opiskelun alkua.
Opiskelijalähtöinen osaamisperustaisuus asettaa erityisiä vaatimuksia sekä tuutoreille että ohjaustilanteille. Yksilölliset opintopolut ja eteneminen edellyttävät hyvää oppijantuntemusta ja monipuolisia ohjaustaitoja.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-05-15

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011857

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Happo, I. & Kiviniemi, L. 2019. Tuutoroinnista tukea osaamisperustaiseen koulutukseen. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. Hakupäivä 24.2.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011857.

Opettajan antaman tuutoroinnin merkitys on tärkeä osaamisperustaisuuden eri vaiheissa. Tuutorointia tarvitaan avuksi opiskelijan laatiessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa oman osaamisensa hankkimiseksi ja osoittamiseksi. Opiskelijoiden välisen yhteistoiminnan ja vertaistuen vahvistamiseksi tarvitaan ryhmätuutorointia. Sen lisäksi opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma selkiytyy ja konkretisoituu yksilökohtaisen ohjauksen avulla. Tuutoreiden tehtävänä on tunnistaa opiskelijan ohjaustarve ja valita kullekin opiskelijalle sopiva ohjausmuoto.

Kuva: Roukala Aki

KUVA: Roukala Aki

Huomio tuutorointiin osaamisperustaisuuden kehittämisessä

Oulun ammattikorkeakoulun kaikissa Master-tutkinto-ohjelmissa aloitettiin osaamisperustaisen toteutuksen pilotointi syksyllä 2017. Sitä edelsi kaksi vuotta kestänyt valmistautuminen osaamisperustaisen toteutuksen aloittamiseksi. Master-tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmia kehitettiin osaamistavoitteiltaan ja arviointikriteereiltään osaamisperustaisiksi, ja opettajat perehtyivät osaamisperustaisuuden toteuttamiseen yhdessä. Pilotoinnin aikana koottiin monipuolinen arviointi sekä opiskelijoilta että opettajilta. Arviointien perusteella osaamisperustaisuuden prosessia on kehitetty ja se on vahvistumassa pysyväksi toimintatavaksi Master-koulutuksessa. Tuutorointi on keskeinen osa osaamisperustaisuutta, mikä huomioitiin myös Master-koulutuksessa muun muassa lisäämällä pilottivaiheessa osaamisperustaisesti opiskelevien opiskelijoiden mahdollisuutta tuutorointiin. Opettajan antaman ohjauksen merkitys on oleellinen opiskelijan laatiessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa oman osaamisensa hankkimiseksi ja osoittamiseksi Perunka, S. & Happo, I. 2018. Osallistava pedagogiikka jakaa vallan ja vastuun. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. Hakupäivä 13.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801101177.

Master-koulutuksen osaamisperustaista toteutusta suunniteltaessa lähtökohtina olivat henkilökohtaisten opintopolkujen mahdollistaminen, opiskelijan osallisuuden ja työelämälähtöisyyden vahvistaminen sekä aikaan sitoutumattoman opiskelun mahdollistaminen. Kuvaamme tässä artikkelissa osaamisperustaisuuden toteutumista ja sen tukena ollutta tuutorointia opintojen aikana.

Tuutorointi osaamisperustaisuuden toteutumisen tukena 

Ennen opintojen alkua Master-opiskelijat laativat omasta osaamisestaan itsearvioinnin ja suunnittelivat omaa henkilökohtaista opintopolkuaan. Pilottia suositeltiin opiskelijoille, jotka olivat arvioineet osaamistaan kokonaisen opintojakson tai siihen sisältyvien osaamistavoitteiden osalta erittäin hyvän tasoiseksi. Tuutoropettajat esittelivät yhdessä muiden opettajien kanssa osaamisperustaisuuden ideaa ja prosessia siitä kiinnostuneille heti opintojen alkamisen jälkeen. Jonkin aikaa esittelyn jälkeen opiskelijat tekivät päätöksen osallistumisestaan pilottiin. Kaksikymmentä opiskelijaa ilmoitti osallistuvansa, mikä mahdollisti heille koko ensimmäisen lukuvuoden kestävän erillisen tuutoroinnin osaamisen osoittamisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen. Opiskelijat jakautuivat monialaisiin pienryhmiin, joiden muodostamisen perusteena oli osaamisen samankaltaisuus. Osaamisperustaisuuden toteutuksen prosessi ja muu aiheeseen liittyvä oleellinen materiaali olivat pilottiin saatavilla osallistujille tarkoitetussa Moodle-työtilassa. Työtila toimi myös ryhmän ja tuutoreiden välisenä viestintäfoorumina. 

Osaamisperustaisen pilottiryhmän tuutoreina toimi kaksi Master-tutkinnon opettajaa. Tuutorointi toteutettiin pienryhmä-, yksilö- ja koko pilottiryhmän yhteisenä tuutorointina. Pienryhmätuutoroinnissa pääpaino oli yksilöllisten osaamisen osoittamisen prosessien lisäksi ryhmäläisten yhteistyön ja vertaistuen vahvistamisessa. Yksi ryhmä päätti suunnitella ja toteuttaa osaamisen osoittamisen yhdessä. Osa opiskelijoista koki, että pienryhmän yhteistyö ei ole heille tarpeellinen. He hyödynsivät pääosin yksilötuutorointia osaamisen osoittamisen prosessissaan. Yksilökohtainen tuutorointi keskittyi opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjaukseen. Koko pilottiryhmän yhteisissä tuutoroinneissa käytiin vaihe vaiheelta läpi osaamisperustaisen koulutuksen prosessia, ohjausta ja infoa kerrottiin yleisellä tasolla. Osallistujien kysymykset konkretisoivat ohjausta. 

Opiskelijan osallisuuden vahvistaminen Master-koulutuksessa tarkoitti, että opiskelijalla oli mahdollisuus vaikuttaa oman opintopolkunsa suunnitteluun ja toteutukseen. Tuutoroinnin avulla opiskelijoiden osallisuutta haluttiin erityisesti tukea. Koulutuksen järjestäjä asettaa opiskelulle aina tiettyjä reunaehtoja. Osa reunaehdoista on sellaisia, jotka sitovat kaikkia toimijoita, kuten esimerkiksi opetussuunnitelma. Osa on kuitenkin sellaisia, joiden toteutumisesta voidaan yhdessä sopia, kuten aikataulut, oppimisympäristöt ja osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat. Aikatauluun liittyvä ainoa reunaehto oli, että opintojakson osaaminen arvioitiin aina sinä lukukautena, kun kyseinen opintojakso toteutui. 

Opiskelija sitoutuu opinnoissaan parhaiten sellaisiin asioihin, joihin hän voi itse vaikuttaa ja joista hän voi itse päättää, ja tätä sitoutumista haluttiin myös tuutoroinnilla vahvistaa. Osaamisperustaisuuden tavoitteena on tuoda esille kaikki opiskelijan osaaminen, riippumatta oppimisen tavasta tai kontekstista, jossa osaaminen on hankittu. Master-koulutuksessa osaamista oli myös mahdollisuus hankkia ja osoittaa opiskelijan valitsemalla tavalla. Tuutoroinnin avulla opiskelijoita ohjattiin ja kannustettiin osoittamaan osaamistaan erilaisin, juuri heille sopivien menetelmien avulla. Perunka, S. & Happo, I. 2018. Osallistava pedagogiikka jakaa vallan ja vastuun. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. Hakupäivä 13.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801101177 Karjalainen, A. (toim.) 2018. Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 13.3.2019. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-160-9 Stenlund, A. 2011. Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen. Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hakupäivä 13.3.2019. http://www.campusconexus.fi/Portals/conexus/dokumentit/Osallistava_pedagogiikka_ja_opintoihin_kiinnittyminen_Proakatemia_20120308.pdf

Työelämälähtöisyys Master-koulutuksessa tarkoitti muun muassa mahdollisuutta hankkia ja osoittaa osaamista aidoissa työympäristöissä Happo, I. & Perunka, S. 2016. Miten Sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Henkilökohtaistetun opintopolun toteutuminen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelussa Oulun ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2), 54–72. Hakupäivä 25.3.2019. http://elektra.helsinki.fi/oa/2489-5822/18/2/mitensin.pdf Karjalainen, A. (toim.) 2018. Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 13.3.2019. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-160-9. Monilla Master-koulutukseen osallistuvalla opiskelijoilla on työpaikka, jossa heillä on mahdollisuus hankkia osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja myös osoittaa osaamistaan. Näin opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus kehittää omaa työtään ja työyhteisönsä toimintaa opintojen aikana, ja opiskelu kiinnittyy luontevasti aitoihin työelämän ympäristöihin. Oppijantuntemus oli ohjauksen onnistumisen kannalta tärkeää, jotta tuutori pystyi ohjaamaan opiskelijaa esimerkiksi omassa työssä tapahtuvaan osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. 

Kun opiskelu on aikaan sitoutumatonta, niin opiskelijat voivat edetä yksilöllisesti. Aika ei ole myöskään määrittelevä tekijä osaamisen hankkimisen suhteen. Vain osaaminen ratkaisee. Tämän periaatteen myötä Master-opiskelijoiden osaamisen hankkimiseen käyttämä aika vaihteli muun muassa opiskelijoiden yksilöllisten valintojen sekä aiempien opintojen ja työkokemuksen mukaan. Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus. 2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Hakupäivä 13.3.2019. https://osaamisperusteisuus.karvi.fi/esittely/arvioinnin-tavoitteet/ Yksilöllinen ja aikaan sitoutumaton opintojen eteneminen näkyi myös tuutoroinnin tarpeessa. Osa opiskelijoista eteni opinnoissaan nopeasti ja tarvitsivat ohjausta erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Osa vastaavasti eteni hitaammin, ja tarvitsivat ohjausta harvemmin. 

Joustavaa ja opiskelijalähtöistä tuutorointia

Osaamisperustaisuudesta ja siihen liittyvästä tuutoroinnista on nyt kahden vuoden kokemus Oamkin Master-koulutuksessa. Opiskelijat ovat antaneet useaan otteeseen palautetta tuutoroinnista. Onnistuneinta tuutoroinnissa on ollut kannustus ja konkreettisten osaamisen osoittamisen tapojen pohdinta yhdessä tuutorin kanssa. Opintojen alkuvaiheeseen liittyvää informointia olisi toivottu jo ennen opiskelun alkua, koska alkuvaiheessa informaation määrä on mittava ja sen omaksuminen vei aikaa. Vuoden 2018 syksyllä ennakkoinfo toteutettiinkin muutamaa päivää ennen opintojen aloitusta. 

Tuutoreiden antamaa ohjausta oli tarjolla koko prosessin ajan. Osaamisperustaisen toteutuksen ymmärtäminen vaati ohjausta erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa ja ohjauskeskustelut tuutoreiden kanssa auttoivat kuitenkin kaikkia opiskelijoita pääsemään prosessissa eteenpäin. Opintojen edetessä osa opiskelijoista toimi itseohjautuvasti, osa vastaavasti tarvitsi enemmän vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Nämä opiskelijoiden yksilölliset tavat edetä opinnoissaan ja yksilölliset tavat suorittaa opintoja edellyttävät tuutoreilta joustavaa ja jokaisen opiskelijan tarpeet huomioivaa ohjausta. 

Tuutori on parhaimmillaan myös opiskelumotivaation ylläpitäjä ja vahvistaja. Osaamisperustaisessa koulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus toimia ja edetä itsenäisesti, ja tämän vuoksi heille pitäisi olla tarjolla oikea-aikaista ohjausta koko prosessin ajan. Oikea-aikaisuus ohjauksessa tarkoittaa, että ohjaus toteutuu aina opiskelijan tarpeen mukaan, hänen valitsemanaan aikana ja valitsemallaan tavalla. Happo, I. & Perunka, S. 2016. Miten Sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Henkilökohtaistetun opintopolun toteutuminen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelussa Oulun ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2), 54–72. Hakupäivä 25.3.2019. http://elektra.helsinki.fi/oa/2489-5822/18/2/mitensin.pdf

Opiskelijalähtöinen osaamisperustaisuus asettaa erityisiä vaatimuksia sekä tuutoreille että ohjaustilanteille. Yksilölliset opintopolut ja eteneminen edellyttävät hyvää oppijantuntemusta ja monipuolisia ohjaustaitoja. Tuutoreiden tulee tunnistaa opiskelijan ohjaustarve ja valita kullekin opiskelijalle sopiva ohjausmuoto. Happo, I. & Perunka, S. 2016. Miten Sinä haluaisit osaamisesi osoittaa? Henkilökohtaistetun opintopolun toteutuminen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelussa Oulun ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2), 54–72. Hakupäivä 25.3.2019. http://elektra.helsinki.fi/oa/2489-5822/18/2/mitensin.pdf Osaamisperustaisen opiskelun ohjaus asettaa myös ohjausosaamiselle uudenlaisia haasteita. Osaamisperustaisessa koulutuksessa ohjaus on parhaimmillaan tutkivan dialogista ohjausta, jossa opiskelija ja tuutori kohtaavat toisensa tasavertaisina pyrkien keskustelussa löytämään opiskelijalle sopivimman tavan toimia osaamisen kehittämisen edistämiseksi Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus. 2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Hakupäivä 13.3.2019. https://osaamisperusteisuus.karvi.fi/esittely/arvioinnin-tavoitteet/ Perunka, S. 2015. "Tässä on hyvä syy ammatillisesti keskustella". Ohjaavien opettajien käsityksiä opetusharjoittelun ohjauksesta ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 310. Lapin yliopisto, Rovaniemi.. Tuutorointi muuttuu osaamisperustaisuuden myötä etukäteen aikataulutetusta ohjauksesta yhä enemmän tilannekohtaiseen toimimiseen, jossa ohjauksen aikataulun, määrän ja laadun määrittelee opiskelijan ohjauksen tarve.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus