Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 27/2019

Kehittäjäopiskelijat opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistamassa – Lähtökohtia kehittäjäopiskelijoiden toimintaan

Metatiedot

Nimeke: Kehittäjäopiskelijat opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistamassa – Lähtökohtia kehittäjäopiskelijoiden toimintaan. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä

Tekijä: Kiviniemi Liisa; Koivunen Kirsi; Kokemäki Marko; Lahdenperä Irma; Leskinen Susanna; Määränen Ira; Sainio Hanna

Aihe, asiasanat: kehittäminen, ohjaus, opetussuunnitelmat, opinnäytteet, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiivistelmä: Master-koulutuksen kehittäjäopiskelijat arvioivat ja kehittävat yhteistyössä opettajien kanssa koulutusta ja edistävät toiminnallaan opiskelijalähtöisiä ja tarkoituksenmukaisia uusia toimintatapoja. Heidän keskeinen tehtävänsä on koota kehittämistyön perustaksi ideoita ja palautetta toisilta opiskelijoilta. Palautteista ja niihin liittyvistä ideoista kehittäjäopiskelijat ovat keskustelleet opettajien kanssa. Yhteisen keskustelun jälkeen on päädytty eri toimintojen kehittämiseen tai uusiin ratkaisuihin. Kehittäjäopiskelijoiden toiminnan kohteeksi sovittiin syksyllä 2017 opinnäytetyön ohjausprosessin kehittäminen. Opiskelijoille suunnatun kyselyn tulosten perusteella opinnäytetyön alkuvaiheessa selkeiden pelisääntöjen määrittäminen opiskelijan ja ohjaajan väliselle yhteistyölle koettiin tärkeänä. Opinnäytetyön ohjauksen onnistumiset ja hyvät käytänteet opiskelijoiden näkökulmasta voi tiivistää ohjaajilta saatuun ohjaukseen, tukeen ja kannustukseen. Opiskelijan ja ohjaajan välisen yhteistyön edistämiseksi esitettiin Master-opiskelijoiden opinnäytetyöohjeistuksen yhdenmukaistamista. Lisäksi toivottiin aloitus- ja ohjausseminaarien tai työpajojen ja esitystilanteiden sisällyttämistä Oulun ammattikorkeakoulun kaikkiin Master-tutkinto-ohjelmiin.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-05-15

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011860

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kiviniemi, L., Koivunen, K., Kokemäki, M., Lahdenperä, I., Leskinen, S., Määränen, I. & Sainio, H. 2019. Kehittäjäopiskelijat opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistamassa – Lähtökohtia kehittäjäopiskelijoiden toimintaan. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. Hakupäivä 17.11.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011860.

Master-koulutuksen kehittäjäopiskelijat arvioivat ja kehittävät yhteistyössä opettajien kanssa koulutusta ja edistävät toiminnallaan opiskelijalähtöisiä ja tarkoituksenmukaisia uusia toimintatapoja. Master-koulutuksessa on toiminut vuodesta 2013 kehittäjäopiskelijoita, joiden toimintakausi on noin lukuvuoden mittainen. Vuodesta 2016 lähtien kehittäjäopiskelijoiden tiimi on ollut monialainen. Siinä on ollut mukana opiskelijoita jokaisesta tutkinto-ohjelmasta. Mukaan on ilmoittautunut pääsääntöisesti sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita koulutuksen kehittämisestä ja joiden urasuunnitelmiin kuuluu kouluttajana toimiminen.

Kuva: Shutterstock

KUVA: Lucky Business/Shutterstock.com

Kehittäjäopiskelijat ovat osallistuneet erilaisten pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen ja oppimisalustojen informatiivisuuden edistämiseen. Heidän keskeinen tehtävänsä on koota kehittämistyön perustaksi ideoita ja palautetta toisilta opiskelijoilta. Palautteista ja niihin liittyvistä ideoista kehittäjäopiskelijat ovat keskustelleet opettajien kanssa, ja yhteisen keskustelun jälkeen on päädytty eri toimintojen kehittämiseen tai uusiin ratkaisuihin. Koivunen, K., Heikka, H. & Kiviniemi, L. 2017. Opiskelijat voimavarana master-koulutuksen kehittämisessä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. Hakupäivä 27.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850133 Koivunen, K. & Kiviniemi, L. 2015. Opiskelijat master-pedagogiikkaa kehittämässä. Teoksessa H. Kotila & K. Mäki (toim.) 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Haaga-Helian julkaisut, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 27.3.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6619-78-1

Opiskelijoiden osallisuus omien opintojensa suunnitteluun ja kehittämiseen on korkeakouluopiskelun keskeinen pedagoginen periaate Annala, J., Mäkinen, M., Svärd, P., Silius, K. & Miilumäki, T. 2012. Online community environment promoting engagement in higher education. Studies for the Learning Society 2–3. Hakupäivä 8.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:uta-3-1004 Karjalainen, A. ym. 2018. Seitsemän havaintoa onnistuneesta osaamisperusteisesta koulutuksesta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 5.2.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938973. Lisäksi tutkimus- ja kehittämisosaaminen on Master-koulutuksen keskeinen osaamisalue. Kehittäjäopiskelijatoiminta on vuosien aikana kerättyjen palautteiden mukaan vahvistanut opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia sekä sen myötä osallisuutta ja aktiivisuutta koulutuksen kehittämiseen. Kehittäjäopiskelijat tarkastelevat Master-koulutusta laajemmasta kuin oman opiskelun näkökulmasta. Heidän toimintansa tarkoitus on osallisuuden lisäksi vahvistaa yhteistoiminnallisuutta ja monialaisuutta Master-koulutuksessa Koivunen, K., Heikka, H. & Kiviniemi, L. 2017. Opiskelijat voimavarana master-koulutuksen kehittämisessä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. Hakupäivä 27.3.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850133 Koivunen, K. & Kiviniemi, L. 2015. Opiskelijat master-pedagogiikkaa kehittämässä. Teoksessa H. Kotila & K. Mäki (toim.) 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Haaga-Helian julkaisut, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 27.3.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6619-78-1. Master-koulutuksen opiskelijat ovat pääosin työelämässä olevia ammattilaisia, joten heidän toimintansa on merkittävä tapa vahvistaa koulutuksen työelämäläheisyyttä. Karjalainen, A. ym. 2018. Seitsemän havaintoa onnistuneesta osaamisperusteisesta koulutuksesta. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 5.2.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938973 Nykänen, S. & Tynjälä, P. 2012. Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1, 17–28. Lukuvuonna 2017–2018 mukana oli  viisi kehittäjäopiskelijaa. He edustivat kaikkia meneillään olevia Master-koulutuksen tutkinto-ohjelmia.

Opinnäytetyön prosessin kehittäminen

Kehittäjäopiskelijoiden toiminnan kohteeksi sovittiin syksyllä 2017 opinnäytetyön ohjausprosessin kehittäminen. Opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä, on keskeinen osa Master-koulutusta. Se vaikuttaa myös oleellisesti tutkintojen suorittamisen aikatauluun. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jolla on yhteys työelämän kehittämiseen. Opinnäytetyön prosessi koostuu viidestä osiosta: Aloitus/ideointi, suunnittelu, toteutus, raportointi ja kypsyysnäyte. Lisäksi opinnäytetyöhön kuuluu opintojen alkuvaiheessa toteutuva tutkimus- ja kehittämismenetelmien osio. 

Opinnäytetyön tavoitteet ja prosessi on laadittu Master-opettajien monialaisena yhteistyönä. Prosessi ja opinnäytetyön laatimiseen liittyvät dokumentit on kuvattu Moodle-työtilassa. Prosessia ja työtilan informatiivisuutta on kehitetty vuosien ajan kehittäjäopiskelijoiden, monialaisen opettajatiimin ja eKampuksen toimijoiden yhteistyönä. Kuvaus opinnäytetyön ohjausprosessin kehittämisestä perustuu vuonna 2017–2018 toimineiden kehittäjäopiskelijoiden laatimaan julkaisemattomaan raporttiin Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030-luvulle. Helsinki. Hakupäivä 25.3.2019. https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030.

Opinnäytetyön ohjausprosessin kehittämisen tarkoituksena oli selvittää Master-opiskelijoiden opinnäytetyön ohjauksen onnistumisia ja hyviä käytänteitä sekä ohjauksen haasteita opiskelijoiden näkökulmasta. Kyselyn tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää opinnäytetyön ohjausta sekä sujuvoittaa yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Kysely toteutettiin lähettämällä opinnäytetyön ohjausprosessin kehittäminen -kyselylomake sähköpostitse kaikille Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) 330 Master-opiskelijalle. Kyselylomakkeen kysymykset sijoittuivat opinnäytetyön prosessin eri vaiheisiin. Kehittäjäopiskelijat olivat jakaneet opinnäytetyön prosessin aloitus- tai suunnitelma, toteutus- ja valmistumisvaiheisiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 113 opiskelijaa. Opinnäyte-työn aloitus- ja suunnitteluvaiheen kysymyksiin vastasi 113 opiskelijaa, joista toteutusvaiheen kysymyksiin vastasi 72 opiskelijaa ja valmistumisvaiheen 41 opiskelijaa. 

Opinnäytetyön aloitusvaihe nimettiin tärkeimmäksi vaiheeksi prosessissa

Opiskelijoiden mielestä opinnäytetyöprosessia edisti oma kiinnostus aiheeseen, mikä lisää motivaatiota työn tekemiseen. Tärkeää on myös opinnäytetyön tilaajana olevan työpaikan tuki sekä oman työn kehittäminen opinnäytetyön avulla. Valmistumisen halu ja pakko edistävät myös osaltaan prosessia. Tutkimus- ja kehittämismenetelmien sekä tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmien opintojaksot ovat edistäneet prosessin aloitusta. Opinnäytetyön prosessia ovat helpottaneet myös muut opintojaksot, kuten palvelumuotoilu-, tiedonhaku- innovaatiokurssi sekä opintojaksojen harjoitustyöt. 

Opinnäytetyön ohjausprosessin tärkeimmäksi vaiheeksi opiskelijoiden kannalta nimettiin aloitusvaihe. Onnistuneessa aloitusvaiheessa opiskelija ja ohjaaja laativat yhteistyössä aikataulutuksen ohjaukselle sekä sopivat tilannekatsausten aikataulut ja tavoitteen, missä vaiheessa opinnäytetyön prosessia opiskelija on siihen mennessä. Opinnäytetyön ohjaajan apu koettiin myös tärkeäksi opinnäytetyön aiheen rajaamisessa. Lisäksi opiskelijat toivoivat, että jo opintojen alkaessa olisi valmiiksi tietoa opinnäytetyöprosessista ennen ensimmäistä kontaktipäivää. Näin opiskelija voi paremmin orientoitua aiheenvalintaan ja opinnäytetyön suunnitelman tekeminen olisi helpompaa. 

Tulosten mukaan opiskelijan oma aktiivisuus on tärkeää, mutta myös ohjaajan valmentava ja välillä myös motivoiva ”patistus” opinnäytetyön etenemiseen on tärkeää. Tällöin opiskelija kokee, että ohjaaja on tilanteen tasalla ja haluaa opinnäytetyön valmistuvan ajallaan. Useat opiskelijat olivat tyytyväisiä oman ohjaajan toimintaan opinnäytetyön prosessissa.

Opinnäytetyön ohjauksen onnistumiset ja hyvät käytänteet opiskelijoiden näkökulmasta voi tiivistää ohjaajilta saatuun ohjaukseen, tukeen ja kannustukseen. Opiskelijat toivoivat ohjaajalta hyvää ja rakentavaa yhteistyötä sekä nopeaa viesteihin vastaamista sekä positiivista patistamista. Opiskelijan ja ohjaajan välisen yhteistyön edistämiseksi esitettiin Master-opiskelijoiden opinnäytetyöohjeistuksen yhdenmukaistamista. Näin ohjaajat ja opiskelijat olisivat tietoisia prosessin etenemisestä ja siitä, mitä pitää huomioida missäkin vaiheessa. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi nimettiin tarve Master-opinnäytetyön nykyistä tarkemmille ohjeille ja mallipohjalle, sillä kyselyn perusteella riittäväksi ohjeistuksen mainitsee yksi viidestä vastaajasta. Lisäksi toivottiin aloitus- ja ohjausseminaarien tai -työpajojen ja esitystilanteiden sisällyttämistä Oamkin kaikkiin Master-tutkinto-ohjelmiin.

Yhteinen kehittäminen opiskelijoiden ja opettajien kesken jatkuu

Kehittäjäopiskelijoiden raportti toi merkittäviä tietoja opinnäytetyön ohjausprosessista opiskelijoiden näkökulmasta. Tuloksissa oli yhdenmukaisuutta opettajien suunnittelemien kehittämistoimenpiteiden kanssa. Ohjausprosessin yhteinen suunnittelu ja aikataulutus välietappeineen on opiskelijoiden ja ohjaajien yhteinen kehittämiskohde. Sen edistämistä palvelee selkeä verkko-oppimisalusta ja siellä oleva tarkka informaatio opinnäytetyön tekemiseen liittyen. Master-opinnäytetyön Moodle-työtila on kaikkien tutkinto-ohjelmien käytössä ja siellä kuvattu opinnäytetyön prosessi on päävaiheiden osalta yhdenmukaistettu. Toimintatapojen ja hyvien käytäntöjen jakamista ja yhdenmukaistamista on kuitenkin tarpeen jatkaa. Lisäksi on tarpeen pohtia, mitä positiivinen patistaminen tarkoittaa opettajan toimintana ja millaisiin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin se kytkeytyy.

Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi on tärkeää, että heidän tuottamansa kehittämisideat ovat osa Master-koulutuksen kehittämistä. Tarvitaan foorumeita, joissa opiskelijat ja opettajat pohtivat kehittämiskohteita ja miettivät yhdessä kehittämistoimia. Kehittäjäopiskelijat tekivät lukuvuonna 2017–2018 tiivistä yhteistyötä Master-koulutuksen monialaisen tutkimus- ja kehittämistiimin sekä Master-koulutuksen ydintiimin kanssa. Työryhmissä käytyjen keskustelujen perusteella sovittiin keskeiset kehittämiskohteet ja niiden mukaiset toimet. Kehittäjäopiskelijatoimintamme tukee opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030-luvulle. Helsinki. Hakupäivä 25.3.2019. https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030, jossa esitetään muun muassa, että tutkiminen, innovointi ja oppiminen ovat tulevaisuudessa yhä aiempaa enemmän yhdessä tekemistä ja avointa ja että koulutusta kehitetään opiskelijalähtöisesti.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus