Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 58/2019

Jäykät suuntautumisvaihdot korvattiin joustavilla paketeilla, joista opiskelija rakentaa oman tutkintonsa

30.9.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Jäykät suuntautumisvaihdot korvattiin joustavilla paketeilla, joista opiskelija rakentaa oman tutkintonsa. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa

Tekijä: Rajakangas Eija

Aihe, asiasanat: HOPS, joustavuus, korkea-asteen koulutus, liiketalous, opetussuunnitelmat, osaamisperusteisuus, urasuunnittelu

Tiivistelmä: Tradenomiopiskelijat ovat hyvin monimuotoista joukkoa. Monella on jo aikaisempia opintoja tai vahvaa käytännön osaamista liiketalousalan työtehtävistä. Halusimme Oulun ammattikorkeakoulussa uudistaa liiketalouden tradenomitutkinnon niin, että opiskelija voi hyödyntää jo hankkimaansa osaamista tutkintoonsa. Samalla halusimme luoda nuorille opiskelijoille mahdollisuuden valita oman polkunsa ja opiskella tutkintoonsa ne sisällöt, jotka tukevat heidän urasuunnitelmiaan. Nyt opiskelija rakentaa oman polkunsa paketeista.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-09-30

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424207

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Rajakangas, E. 2019. Jäykät suuntautumisvaihdot korvattiin joustavilla paketeilla, joista opiskelija rakentaa oman tutkintonsa. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Hakupäivä 7.3.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424207.

Tradenomiopiskelijat ovat hyvin monimuotoista joukkoa. Monella on jo aikaisempia opintoja tai vahvaa käytännön osaamista liiketalousalan työtehtävistä. Halusimme Oulun ammattikorkeakoulussa uudistaa liiketalouden tradenomitutkinnon niin, että opiskelija voi hyödyntää jo hankkimaansa osaamista tutkintoonsa. Samalla halusimme luoda nuorille opiskelijoille mahdollisuuden valita oman polkunsa ja opiskella tutkintoonsa ne sisällöt, jotka tukevat heidän urasuunnitelmiaan. Nyt opiskelija rakentaa oman polkunsa paketeista. 

Kuva: Shutterstock

KUVA: Pressmaster/Shutterstock.com

Tausta uudistukselle 

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) aloitettiin viimeisin opetussuunnitelmien uudistustyö vuonna 2016. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli, että opiskelijoiden opintopoluista saadaan joustavampia ja että Oamkista valmistuisi T-mallin osaajia, joilla on hyvä substanssiosaaminen mutta myös laaja-alaisempaa osaamista muilta aloilta. Uusi opintosuunnitelma otettiin käyttöön lukuvuoden 2017 alussa. 

Joustavien opintopolkujen tarve oli tullut ilmeiseksi liiketalouden tutkinto-ohjelmassa jo aikaisemmin. Tradenomiopiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko ja moni opiskelija on jo aikaisemmin opiskellut jotakin, esim. tekniikkaa tai terveydenhuoltoalaa. Onpa joillakin jo korkeakoulututkintokin suoritettuna. Oma joukkonsa ovat ne opiskelijat, joilla on jo mittava työura ja paljon osaamista, mutta uralla eteneminen on pysähtynyt korkeakoulututkinnon puuttumiseen. 

Johtoajatus uudelle opintojen rakenteelle 

Ajattelumalli uuden opintosuunnitelman teossa oli se, että opiskelijat voivat luoda oman opintopolkunsa ja opiskella omannäköisensä tutkinnon. Ne opiskelijat, joilla on jo osaamista, keskittyvät tulevia urasuunnitelmia tukevan osaamisen hankkimiseen tai osaamisen päivittämiseen. Luovuimme suuntautumisvaihtoehtoihin perustuvasta tutkintorakenteesta ja otimme käyttöön osaamispolku-käsitteen, jossa opiskelija voi vapaammin koota tutkintoonsa itselleen tärkeät osaamiset. 

Koska opiskelijoille avautui uudessa opintosuunnitelmassa paljon enemmän valinnan mahdollisuuksia, otimme uutena opintojaksona käyttöön Ammatillinen urasuunnittelu -opintojakson, joka tukee koko opintojen ajan opiskelijoita oman uran löytämisessä.   

Osaaminen koostuu paketeista 

Ensimmäisenä opiskeluvuonna kaikki opiskelijat opiskelevat liiketalousalan perusopinnot. Ammattiopintoihin opiskelijat valitsevat oman osaamispolun. Osaamispolku koostuu kolmesta paketista (A-, B- ja C-paketti), joista jokaisen laajuus on 15 opintopistettä. Näin ollen opiskelija voi yksilöllistää osaamistaan 45 opintopisteen laajuisesti opintojensa aikana. 

Vaikka paketit koostuvat yksittäisistä opintojaksoista, on paketit rakennettu ja nimetty osaamisperustaisesti ja niihin on koottu ajantasainen ydinosaaminen (esimerkiksi henkilöstöosaaminen, markkinointi- ja myyntiosaaminen, taloushallinnon perusosaaminen). Näin opiskelija pystyy hahmottamaan itselleen syntyvän laajemman substanssiosaamisen, ei pelkkiä opintojaksoja.  

Osaamispolku syventää tai laajentaa ammatillista osaamista 

Jokainen opiskelija opiskelee valitsemansa osaamispolun A- ja B-paketin. Näin varmistetaan se, että opiskelijalle syntyy riittävä substanssiosaaminen jollakin aihealueella. Opiskelijan on tärkeää pystyä sanoittamaan omaa osaamistaan esim. harjoittelupaikkaa hakiessaan. Myös työelämäkumppaneilta saamamme palautteen mukaan on tärkeää, että opiskelijalla on syvällisempää osaamista joltakin aihealueelta. Ns. yleistradenomeja eivät yritykset ja organisaatiot koe tarvitsevansa. 

Jos opiskelija opiskelee yhden osaamispolun kokonaisuudessaan, hän syventää osaamistaan 45 opintopisteen laajuisesti. Tällä opintopistemäärällä opiskelija saa esimerkiksi taloushallinnon osaamispolulla opiskeltua seuraavat paketit:

Koska työelämä tarvitsee hyvin monentyyppistä osaamista, kannustamme opiskelijoita pohtimaan omia urasuunnitelmiaan ja uratavoitteitaan ja miettimään, kannattaako samasta aihealueesta opiskella kaikkia kolmea pakettia, vai olisiko parempi laajentaa omaa osaamistaan myös muilla sisällöillä. 

Kuvio 1. Opiskelijan oma osaamispolku koostuu 15 opintopisteen paketeista

KUVIO 1. Opiskelijan oma osaamispolku koostuu 15 opintopisteen paketeista 

Kuviossa 1 on kuvattu ne mahdollisuudet, jotka opiskelijalla tutkinnon rakentamiseensa on. Hän voi opiskella seuraavat vaihtoehdot:

Aikaisemman osaamisen tunnistaminen  

Paketeista koostuva tutkintorakenne tuo mahdollisuuden sisällyttää 15 op aikaisempia korkeakouluopintoja tutkintoon (kuten yllä olevassa luettelossa viimeisessä kohdassa mainitaan). Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opintoja suorittanut opiskelija voi hakea tradenomin uraa yksityiseltä terveyspalvelusektorilta. Kun hän käy tutkintovastaavan luona keskustelemassa omasta urasuunnitelmastaan, voivat tutkintovastaava ja opiskelija yhdessä katsoa aikaisempaa opintosuoritusotetta ja miettiä, mitkä opiskelijan aikaisemmin suorittamat opintojaksot luovat lisäarvoa tradenomin tutkinnolle. Näistä opintosuorituksista muodostetaan C-paketti. 

Pääaineenaan kieliä opiskelleelle filosofian maisterille on todennäköisesti tradenomin uralla suurta lisäarvoa hänen kielten osaamisestaan. Insinööriopinnoista siirtynyt opiskelija voi hyötyä tietotekniikan laajemmasta osaamisestaan, kuten tuotannonohjausjärjestelmien tai CAD-ohjelmien osaamisesta. Nämä edellä mainitut osaamiset sopivat hyvin laajentamaan tradenomin osaamista 15 opintopisteen C-pakettina. 

Työkokemusta omaaville opiskelijoille henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin tekeminen on hyvin tärkeässä asemassa. Heidän kanssaan käydään opintojen alkuvaiheessa keskustelu, jossa käsitellään heidän työkokemuksensa, aikaisemmat opinnot ja kurssit sekä tavoitteet tutkinnolle. Opiskelija voi osoittaa osaamisensa opintojaksokohtaisesti monella tapaa, esimerkiksi työtodistuksella, pitämällä esityksiä tai kirjoittamalla raportteja.  

Kokemuksemme mukaan asiatekstin tuottaminen, lähteiden käyttö ja viittaustekniikka ovat asioita, joita työkokemusta omaavien opiskelijoiden kanssa tulee hioa. Tämän vuoksi kirjalliset tuotokset oman osaamisen osoittamisessa ovat tärkeitä, jotta opiskelija samalla kehittää osaamistaan akateemisten luku- ja kirjoitustaitojen suhteen. 

Ammatillinen urasuunnittelu osaamisen kehittymisen tukena 

Valinnan vapaus ja suuri määrä erilaisia vaihtoehtoja voi tuoda opiskelijalle epävarmuutta. Jotta voimme tukea opiskelijoita ammatti-identiteetin syntymisessä, olemme ottaneet käyttöön Ammatillinen urasuunnittelu -opintojakson. Tämä opintojakso kertyy opiskelijalle 1 op/lukuvuosi. Opintojakson sisällöt on kerrottu kuviossa 2. 

KUVIO 2. Ammatillinen urasuunnittelu –opintojakson sisällöt vuosittain

KUVIO 2. Ammatillinen urasuunnittelu -opintojakson sisällöt vuosittain 

Ammatillinen urasuunnittelu -opintojakso sisältää paljon toimintaa, kuten ryhmien yhteisiä tapaamisia, alumnien vierailuja, yritysvierailijoiden esityksiä, cv-klinikoita ja työnhakupajoja. Opintojaksolle tehdään vuosikello, johon kootaan eri lukuvuosina ja eri vuodenaikoina läpikäytävät aihealueet. Tällä tavoin opiskelijat saavat parhaan mahdollisen tuen ammatillista kehittymistä varten. 

Tutoropettajat tukevat oman polun löytämisessä 

Opiskelija tekee opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin. Tätä suunnitelmaa opiskelija päivittää vuosittain ja sitä käsitellään vuosittaisissa tutorkeskusteluissa tutoropettajan kanssa. 

Tutorkeskusteluissa hyödynnetään myös Oamkin urasuunnittelutyökalua, jonka opiskelija täyttää vuosittain. Kysymykset ohjaavat opiskelijaa pohtimaan omaa osaamistaan ja omia kehittymistoiveita. Tutorkeskustelu käydään näiden opiskelu- ja urasuunnitelmien perusteella.  

Tutoropettajina ammattiopinnoissa toimivat lehtorit, joilla on laaja kontaktipinta ja verkosto omalla alallaan. Tutoropettaja osaa ohjata ja neuvoa opiskelijaa siitä, millaisia uravaihtoehtoja hänellä on ja millaisia paketteja opiskelijan kannattaa valita.  

Jos esimerkiksi opiskelijan toiveena on pk-yrityksessä laaja-alaiset hallinnon tehtävät, voi opiskelijalle olla hyvä vaihtoehto opiskella henkilöstö- ja esimiesosaamisesta A- ja B-paketti ja sen lisäksi taloushallinnon A-paketti. Tai jos opiskelijaa kiinnostaa vähittäiskaupan tehtävät, voi opiskelija valita markkinointi- ja myyntiosaamisen A- ja B-paketin ja opiskella C-paketiksi Kauppiasyrittäjyysopinnot. 

Kokemukset tähän mennessä 

Uuden opintosuunnitelman mukaiset opiskelijat ovat tätä artikkelia kirjoitettaessa opiskelleet kaksi lukuvuotta. Vielä emme siis tiedä, miten uusi rakenne on onnistunut. Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan he kokevat valinnanmahdollisuudet hyväksi asiaksi. Heillä on tunne, että he voivat vaikuttaa omiin ratkaisuihinsa ja tämä sitouttaa heitä opintoihin.  

Tutoropettajien merkitys on tässä mallissa hyvin tärkeä. Esimerkiksi, kun tutoropettaja suositteli kiinteistövälitysalan työtehtävistä kiinnostuneille opiskelijoille vapaasti valittavissa opinnoissa tarjolla ollutta “Asunto- ja kiinteistökauppa”-opintojaksoa, niin monet opiskelijat ilmoittautuivat hetimiten opintojaksolle. Ilman tätä suositusta tuskin monikaan opiskelija olisi löytänyt opintojaksoa opintotarjontaluettelosta. 

Uusi malli voi nopeuttaa opintojen etenemistä. Koska paketteja voi suorittaa yhtä aikaa eri aihealueista, voi opiskelija räätälöidä oman etenemissuunnitelmansa. Aikaisempaa opiskelu- tai työkokemusta omaaville opiskelijoille C-paketti on voitu hyväksilukea jo opintojen alkuvaiheessa ja he pääsevät etenemään nopeammin tästä syystä. 

Toivomme, että voimme vastata tällä joustavalla mallilla työelämän muuttuviin vaatimuksiin. 15 opintopisteen pakettien lisääminen tai muokkaaminen opintosuunnitelmassa on paljon joustavampi tapa kuin kokonaisen suuntautumisvaihtoehdon rakentaminen. 

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus