Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 87/2019

Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten?

Metatiedot

Nimeke: Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten? Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen

Tekijä: Tiermas Mervi; Mahosenaho Taimi; Järvelä Marja-Liisa

Aihe, asiasanat: luonnonmukainen metsänhoito, metsäsertifiointi

Tiivistelmä: Keruualue voidaan liittää luomuvalvontaan joko maanomistajan tai ulkopuolisen keruualueselvittäjän toimesta. Kuluista ja valvontamaksuista vastaa keruualueen luomuvalvontaan liittänyt toimija. Hän myös saa luomuvalvontaan kuulumisesta asiakirjaselvityksen, joka mahdollistaa alueelta kerättyjen tuotteiden hyödyntämisen luomulaatuisina.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-10

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644408

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Tiermas, M., Mahosenaho, T. & Järvelä, M-L. 2019. Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten? Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. Hakupäivä 29.11.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644408.

Keruualue voidaan liittää luomuvalvontaan joko maanomistajan tai ulkopuolisen keruualueselvittäjän toimesta. Kuluista ja valvontamaksuista vastaa keruualueen luomuvalvontaan liittänyt toimija. Hän myös saa luomuvalvontaan kuulumisesta asiakirjaselvityksen, joka mahdollistaa alueelta kerättyjen tuotteiden hyödyntämisen luomulaatuisina.

Paikallinen ELY-keskus valvoo keruualueiden liittämistä luomuvalvontaan, jonka voi tehdä joko maanomistaja itse (perusmalli) tai ulkopuolinen keruualueselvittäjä (selvittäjämalli). Keruualueselvittäjä voi liittää useita alueita luomuvalvontaan maanomistajien puolesta ja heidän suostumuksellaan laajojen ja yhtenäisten keruualueiden perustamiseksi. Keruualueselvittäjänä voi toimia esimerkiksi yksittäinen maanomistaja, yritys tai yhteisö. Tuotantoketjun muiden toimijoiden, kuten ostajien ja tuotteiden jalostajien tulee liittyä Ruokaviraston valvontaan. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Kuva: Shutterstock

KUVA: Tanhu/Shutterstock.com

Luomuvalvontaan ilmoittaudutaan luomuvalvontalomakkeella 1 (perustiedot ja sitoumus luomutuotantoehtoihin) ja täydennyslomakkeella 1c (keruualueen ja luomuna kerättävien ja markkinoitavien keruutuotteiden tiedot). Lomakkeiden liitteeksi tarvitaan luomu- ja vuosisuunnitelmat: Luomusuunnitelma sisältää muun muassa tiedot ja kartat keruualueiden sijainnista, selvityksen keruualueiden hoitotoimenpiteistä edellisen kolmen vuoden ajalta ja ajantasaisen hoitosuunnitelman, tiedot kerättävistä lajeista ja/tai niiden osista sekä keruuajoista, selvityksen lajien säilyttämisestä keruualueella, ja suunnitelman siirtymäaikavaatimusten täyttämiseksi. Vuosisuunnitelmassa taas kuvataan kyseisen tuotantovuoden toimenpiteet (kerättävät lajit ja keruuajat). Mikäli luomuvalvontaan liittäminen tapahtuu keruualueselvittäjän toimesta, luomu- ja vuosisuunnitelmiin tulee sisällyttää myös muun muassa tiedot keruualueiden omistussuhteista, maanomistajien sitoumukset sekä selvitykset mahdollisista muutoksista alueiden omistussuhteissa ja keruualueiden hoitosuunnitelmissa. Keruualueselvittäjä myös vastaa ajantasaisten karttojen ylläpidosta ja toimittamisesta valvojalle sekä pitää luetteloa toimijoista, joille karttatietoa luovutetaan ja jotka mahdollisesti hyödyntävät luomukeruualuetta. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf Metsänomistaja voi ilmoittaa halukkuutensa liittää metsänsä luomukeruualueeksi keruualueselvittäjän kautta Suomen metsäkeskuksen tarjoaman maksuttoman Metsään.fi-palvelun kautta. Mikäli metsänomistaja ei itse halua ja kukaan ulkopuolinen keruualueselvittäjä ei näe kannattavaksi lähteä liittämään aluetta luomuvalvontaan, halukkuuden ilmoittaminen ei johda metsän luomusertifiointiin. 

Luomuvalvontaan liittymisestä ja luomuvalvonnan piirissä toimimisesta syntyy kustannuksia. Vuonna 2019 kertaluonteinen luomurekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittelyn maksun suuruus on 110 euroa toiminnanharjoittajaa kohden, jonka lisäksi tulee maksettavaksi vuosittainen, 140 euron tarkastuksen perusmaksu. Toimijat tarkastetaan vuosittain ja tarkastustyöajan hinta on tuntiperusteinen: Elintarvikkeiden valvontajärjestelmään (keruutuotteiden ostajat) kuuluvien toimijoiden valvonta maksaa 140 euroa tunnilta ja valvontajärjestelmään kuuluvien muiden toimijoiden (keruualueen selvittäjä) valvonta 91 euroa tunnilta. Ruokavirasto. 2019. Ruokaviraston hinnasto: Elintarvikkeet, rehut ja luomu. Hakupäivä 4.11.2019. https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elintarvikkeet

Selvitystyöstä aiheutuvista kuluista ja valvontamaksuista vastaa keruualueen luomuvalvontaan liittänyt toimija, joka myös saa asiakirjaselvityksen (ns. luomutodistuksen) luomuvalvontaan kuulumisesta (perusmallissa alueen omistaja tai haltija ja selvittäjämallissa keruualueselvittäjä). Ainoastaan asiakirjaselvityksen omaava toimija voi hyödyntää luomukeruualueelta kerätyt tuotteet luomuna. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Tiermas Kuvaus ja leikkaus Mervi Tiermas Tuottaja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Ohjemateriaali on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa ja kotitalousnaisten hallinnoimien Oulun Seudun BiotalousLeader- ja Maasta markkinoille -hankkeiden puitteissa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Materiaali on laadittu vuoden 2018 loppuvuoden tilanteen ja tietolähteiden mukaisesti, eivätkä materiaalin laatijat vastaa mahdollisista myöhemmin tarkentuneista tai muuttuneista ohjeista, eivätkä tapauskohtaisista tulkinnoista liittyen esimerkiksi ohjeisiin tai lainsäädäntöön. Ohjemateriaali odottaa Ruokaviraston hyväksyntää: lisätiedot Sampsa Heinoselta.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus