Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 87/2019

Luomu on valvottu järjestelmä: Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet

Metatiedot

Nimeke: Luomu on valvottu järjestelmä: Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet. Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen

Tekijä: Tiermas Mervi; Mahosenaho Taimi; Järvelä Marja-Liisa

Aihe, asiasanat: luonnonmukainen tuotanto, luonnontuoteala, metsätalous, valvonta

Tiivistelmä: Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet riippuvat siitä, millä toimintamallilla alue on liitetty luomuvalvontaan ja onko kyse jokamiehenoikeudella kerättävistä vai niiden ulkopuolelle kuuluvista luonnontuotteista. Lisäksi lainsäädäntöön ja valvontaan vaikuttaa se, miten luonnontuotteet käsitellään keruun jälkeen.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-10

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644410

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Tiermas, M., Mahosenaho, T. & Järvelä, M-L. 2019. Luomu on valvottu järjestelmä: Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet. Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. Hakupäivä 29.11.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644410.

Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet riippuvat siitä, millä toimintamallilla alue on liitetty luomuvalvontaan ja onko kyse jokamiehenoikeudella kerättävistä vai niiden ulkopuolelle kuuluvista luonnontuotteista. Lisäksi lainsäädäntöön ja valvontaan vaikuttaa se, miten luonnontuotteet käsitellään keruun jälkeen.

Kuva: Shutterstock

KUVA: Krasula/Shutterstock.com

Keruutuotetoiminnassa mukana olevien toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet riippuvat siitä, onko alue liitetty luomuvalvontaan perus- vai selvittäjämallin kautta (kts. Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten?). Perusmallissa (kuvio 1) keruualueen liittää luomuvalvontaan esimerkiksi luomutila tai metsänomistaja, jota valvoo alueen ELY-keskus. Keruutuotteiden ostajaa ja tuotteiden valmistajaa taas valvoo Ruokavirasto. Poimijat keräävät tuotteita heille osoitetuilta luomukeruualueilta, eikä heidän tarvitse liittyä luomuvalvontaan. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Perusmallin mukaiset roolit

KUVIO 1. Perusmallin mukaiset roolit (Ruokavirasto (ent. Evira) 10/2018)

Selvittäjämallissa (kuvio 2) keruualueen liittää luomuvalvontaan keruualueselvittäjä, jota niin ikään valvoo alueen ELY-keskus. Ostajaa ja tuotteiden valmistajaa valvoo tässäkin toimintamallissa Ruokavirasto. Luomuvalvonnan piiriin kuulumattomat poimijat keräävät luomukeruutuotteita luomuvalvontaan liittyneelle ostajalle, joka toimittaa poimijoille tarvittavat tiedot luomukeruualueista. Luomupoimijat sitoutuvat kirjallisesti luomupoimintaehtoihin. Maanomistaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan luomutuotannon ehtoja ja ilmoittamaan mahdollisista muutoksista luomukeruualueen hoitotoimenpiteissä tai omistussuhteissa. Mikäli maanomistaja haluaa hyödyntää omistamiltaan luomukeruualueilta keräämiään tuotteita luomuna, tulee hänenkin liittyä luomuvalvontaan. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Maanomistajalle voi tarjoutua ansaintamahdollisuuksia myös esimerkiksi jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle kuuluvien luonnontuotteiden, kuten kuusenkerkän, mahlan ja pakurikäävän, hyödyntämisestä Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf. Maanomistajan luvalla kerättävien tuotteiden osalta on kuitenkin otettava huomioon, että keruuluvan antaminen tai myyminen katsotaan luomutuotteen markkinoille saattamiseksi, vaikka maanomistaja ei itse keräisikään tuotteita. Saatettaessa luomutuotteita markkinoille tulee toimijan, tässä tapauksessa maanomistajan, liittyä ELY-keskuksen luomuvalvontaan. Jokamiehenoikeudella kerättävien tuotteiden osalta tämä ei ole tarpeellista. Toimijan on syytä tarkistaa toimintaohjeet asian tullessa ajankohtaiseksi. Meinander, B. 2019. Luonnontuotteiden keruu ja markkinointi luonnonmukaisena – Ajankohtaista luomukeruusta. Hakupäivä 13.11.2019. http://www.aitoluonto.fi/tiedostopankki/607/Meinander_LTpaivat2019.pdf

Selvittäjämallin mukaiset roolit

KUVIO 2. Selvittäjämallin mukaiset roolit (Ruokavirasto (ent. Evira) 10/2018)

Luonnontuotealan toimijaa koskevaan lainsäädäntöön ja valvontaan vaikuttaa se, miten keruutuotteet käsitellään keruun jälkeen. Vähäinen käsittely, joksi luokitellaan esimerkiksi kauppakunnostus, pakkaus markkinoille saattamiseksi sekä marjojen, yrttien ja sienten kuivaus, ei edellytä erillistä ilmoittautumista viranomaisille. Alhaisen jalostusasteen toiminta, esimerkiksi tilan omien marjojen jäädytys, sen sijaan edellyttää ilmoittautumisen ELY-keskukselle. Elintarvikkeiden valmistustoimintaa taas valvoo Ruokavirasto. Tiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. Hakupäivä 4.11.2019. https://www.proagriaoulu.fi/files/biotalousleader/luomukeruutuotannon_ja_luomukeruualueiden_ohjemateriaali_26.6.2019.pdf

Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Tiermas Kuvaus ja leikkaus Mervi Tiermas Tuottaja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Ohjemateriaali on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa ja kotitalousnaisten hallinnoimien Oulun Seudun BiotalousLeader- ja Maasta markkinoille -hankkeiden puitteissa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Materiaali on laadittu vuoden 2018 loppuvuoden tilanteen ja tietolähteiden mukaisesti, eivätkä materiaalin laatijat vastaa mahdollisista myöhemmin tarkentuneista tai muuttuneista ohjeista, eivätkä tapauskohtaisista tulkinnoista liittyen esimerkiksi ohjeisiin tai lainsäädäntöön. Ohjemateriaali odottaa Ruokaviraston hyväksyntää: lisätiedot Sampsa Heinoselta.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus