Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 89/2019

Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta

11.12.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä

Tekijä: Luonuansuu Saija

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, projektit, rahoitus, tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tiivistelmä: Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) hanketoiminta on vahvaa ja monipuolista. Tänä vuonna, 2019, ollaan rahoituspäätöksillä mitattuna rahoituskauden (2014-2020 huipulla), sillä rahoituspäätösten määrä on yli 11 miljoonaa euroa. Vertailtaessa Oamkin tki-rahoitusta myös muihin ammattikorkeakouluihin ollaan hyvässä asemassa eli vuoden 2018 tiedoilla sijalla 5/24. Oamkin hanketoiminalla kehitään sekä henkilöstön osaamista ja sitä kautta koulutusta että kehitetään aluetta monipuolisesti.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112243806

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Luonuansuu, S. 2019. Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. Hakupäivä 22.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112243806.

Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta on vahvaa ja monipuolista. Tki-hankkeiden avulla kehitetään omaa osaamista, tehdään yritysyhteistyötä ja osallistutaan aktiivisesti aluekehittämiseen. Hanketoiminnan perustana on osaava ja verkostoituva henkilöstö, joka toteuttaa hankkeita laaja-alaisesti.

Kuva: Shutterstock

KUVA: GaudiLab/Shutterstock.com

Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta ammattikorkeakoulujen joukossa 

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (tki-työ) on ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa erittäin hyvällä tasolla. Vuosien 2015–2018 välillä Oamkin sijoitus ulkopuolisen tki-rahoituksen mittarilla on ollut aina sijoilla 5–6 kaikkien 24 ammattikorkeakoulun välillä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. 2019. Ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoitus. Hakupäivä 13.11.2019. https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulujen%20tutkimusrahoitus%20-%20amk.xlsb.

Vertailtaessa tki-rahoituksen volyymia kaikkien ammattikorkeakoulujen välillä näkyy Oamkin vahva asema valtakunnallisella tasolla. Ulkopuolisella tki-rahoituksella mitattuna Oamkin sijoitus vuonna 2018 oli viides (kuvio 1). 

Ulkopuolinen tki- rahoitus ammattikorkeakouluissa vuonna 2018

KUVIO 1. Ulkopuolinen tki-rahoitus ammattikorkeakouluissa vuonna 2018 Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. 2019. Ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoitus. Hakupäivä 13.11.2019. https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulujen%20tutkimusrahoitus%20-%20amk.xlsb

Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö

Oamkin hanketoiminnan tavoitteena on opetuksen ja henkilöstön kehittäminen sekä tuloksellinen aluekehittäminen. Hankeyhteistyötä tehdään huomioiden alueen yritysten tarpeet ja myös yhteishankkeina muiden tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Oulun yliopisto, VTT, Oulun seudun ammattiopisto, muut korkeakoulut ja alueen kunnat.

Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta on vahvistunut viime vuosien aika huomattavasti. Osa noususta on luonnollista ohjelmakauden kulkuun kuuluvaa, mutta se ei yksin selitä hanketoiminnan volyymin nousua. Hanketyötä on Oamkissa vahvistettu ja osastoilla on panostettu tutkimus- ja kehittämistyöhön ja se näkyy kasvaneena hankevolyymina (kuvio 2). 

Oamkin tki-hanketoiminnan volyymi rahoituspäätöstiedoilla vuosina 2015-2024

KUVIO 2. Oamkin tki-hanketoiminnan volyymi rahoituspäätöstiedoilla vuosina 2015–2024 Oulun ammattikorkeakoulu. 2019. Reportronic-hankehallintajärjestelmä. Oulu.

Osastojen hanketoiminta

Oamkin hanketoimintaa toteutetaan koulutusosastoilla, joita on yhteensä 11. Jokaisella osastolla on ulkopuolisella rahoituksella toteutettua hanketoimintaa (kuvio 3). Lisäksi yksi hanke on toteutuksessa hallinnossa, kehittämisen (KEHIT) toimissa. Tässä hankkeessa toimet kohdentuvat läpileikkaavasti kaikille koulutusosastoille.

. Oamkin osastojen hankevolyymi vuoden 2019 rahoituspäätöstiedoilla

KUVIO 3. Oamkin osastojen hankevolyymi vuoden 2019 rahoituspäätöstiedoilla (euroa) Oulun ammattikorkeakoulu. 2019. Reportronic-hankehallintajärjestelmä. Oulu.

Yhteenlaskettuna tekniikan osastoilla on suurimmat hankesalkut (ITEK= Informaatioteknologia, ELSA= Energia ja automaatio, KONE= Konetekniikka ja RAKT= Rakentamistekniikka). Ammatillisen opettajakorkeakoulun (AMOK) osastolla on runsaasti koulutuksen kehittämisen hanketoimintaa. Sosiaali- ja terveysalan osastoilla (HOIT= Hoitoalat, SOKU= Sosiaaliala ja kuntoutus ja TERIT= Terveydenhuollon erityisalat) on yhteishankkeita alan toimijoiden kanssa. Kulttuurin (KULTT) osastolla on menestystä kansainvälisessä hanketoiminnassa.

Osastoittain vertailtaessa hanketoiminnan vahvuus näkyy etenkin Konetekniikan (KONE), Informaatioteknologian (ITEK), Liiketalouden (LIIKE) ja Luonnonvara-alan (LUOVA) osastoilla. Kullakin edellä mainitulla osastolla on hankesalkun koko yli miljoona euroa vuonna 2019.

Konetekniikan osastolla on vahvaa toimintaa investointihankkeissa ja sen koko hankevolyymi on lähes kolme miljoonaa vuoden 2019 osalta. Painopisteinä on robotiikka ja uusimmat teknologiset ratkaisut. Isoilla investoinneilla hankitaan pohjaa tulevaisuuden innovaatioille. Koneosaston vahvuus näkyy etenkin yritysyhteistyössä.

Informaatioteknologian hankesalkussa on voimakas painotus painettavaan elektroniikkaan ja nousevana alana on drooneihin liittyvä hanketoiminta.

Luonnonvara-alan hanketoiminta rakentuu vahvaan yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. Hankkeiden lähtökohtana ovat alueen työelämän tarpeet. Osastona Luova on pieni, mutta hanketoiminta on erittäin tuloksellista.

Liiketalouden osaston vahvuus on laaja-alaisesti yrittäjyyteen kytkeytyvä hanketoiminta. Toimintaa löytyy naisyrittäjyydestä, maahanmuuttajien yritystoiminnasta ja opiskelijayrittäjyydestä.

Kokonaisuutena Oamkin hanketoimintaa pääsee tutustumaan nettisivujen kautta. Monet hankkeet ovat myös aktiivisia somessa eri kanavilla (Facebook, Instagram). Viestintää tapahtuu myös blogien kautta. Tässä muutamia, joita kannattaa vilkaista:

Oamk hakee hanketoiminnallaan yhteistyökumppanuksia, opetuksen kehittämistä ja alueen kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Mistä hanketoiminnan rahoitus tulee?

Oamkin tki-työtä rahoitetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella. Suurimmat rahoittajat ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeiden osarahoitukseen osallistuu merkittävällä panoksella myös Oulun kaupunki. Näissä hankkeissa on yleensä kyse OIA (Oulun innovaatioallianssi) yhteistyöhankkeista. 

Rahoituslähteen mukaan tarkasteltuna valtaosa Oamkin hankerahoituksesta tulee rakennerahastoista eli Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja myös Maaseudun kehittämisrahasto on tässä luvussa mukana. Näiden osuus on vuoden 2019 hankepotista on 71 % (kuvio 4). Euroiksi muutettuna summa on 6,3 miljoonaan euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa Oamkin tki-hanketoimintaa 10 % eli hiukan yli miljoonalla eurolla. Tässä luvussa eivät ole mukana koulutushankkeet. 

Hankerahoitusten jakautuminen Oamkin hankkeissa rahoituslähteen mukaan v. 2019

KUVIO 4. Hankerahoitusten jakautuminen Oamkin hankkeissa rahoituslähteen mukaan v. 2019 (Reportronic 7.11.2019).

Lukumääräisesti tarkasteltu Oamkissa on vuonna 2019 käynnissä lähes 130 tki-hanketta. Keskimääräinen hankekoko on noin 90 000 euroa vuoden 2019 rahoituspäätösten osalta. Yksittäisen hankkeen koko rahoituspäätöksillä (koko hankeaika) mitattuna vaihtelee noin 10 000 euron ja kolmen miljoonan euron välillä.

Hanketoiminnan kehittämisen kohteena tulevina vuosina on rahoituspohjan laajentaminen ja kansainvälisen hanketoiminnan lisääminen. Tätä tematiikka ja kansainvälisen hanketoiminnan aktivointia on käsitelty artikkelissa Vauhtia kansainväliseen hanketoimintaan.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus