Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 23/2020

Doulan läsnäololla on merkittävä rooli positiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa

Metatiedot

Nimeke: Doulan läsnäololla on merkittävä rooli positiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa

Tekijä: Erkkilä Laura; Märsynaho Minna; Suomalainen Merja; Rainto Satu

Aihe, asiasanat: doulat, tukihenkilöt, synnytys, tukeminen, kokemukset, kokemustieto

Tiivistelmä: Artikkeli pohjautuu laadulliseen tutkimukseen, jossa tutkittiin synnyttäjien kokemuksia doulan läsnäolon merkityksestä heille itselleen sekä miten synnyttäjät kokivat doulan mukanaolon vaikuttaneen heidän synnytykseensä. Tutkimus kuvailee synnyttäjien kokemuksia doulan läsnäolosta synnytyksessä ja sen avulla on pyritty saamaan kokonaiskuva doulan tuesta ja mukana olosta synnytyksessä.

Doulalla tarkoitetaan synnytystukihenkilöä, joka toimii synnyttäjän ja hänen perheensä tukena synnytyksessä tarjoten heille jatkuvaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea. Doulan läsnäolo lisää äitien tyytyväisyyttä synnytykseen. Lisäksi synnytyksen aikaisella jatkuvalla tuella on positiivinen vaikutus synnytyksen kulkuun. Hyvällä synnytyskokemuksella on myönteisiä vaikutuksia varhaiseen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen. Doulan rooli kanssakulkijana ja synnyttäjän toiveiden puolestapuhujana tulee tutkimuksessa vahvasti esille. Äideillä on tarve saada tietoa raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyen ja he kokevat doulan pystyvän sitä heille tarjoamaan. Synnyttäjät arvostavat doulan kokemusta ja kokevat doulan ammattitaidon yhtenä tärkeimmistä tekijöistä. Läsnäolijan tarve korostuu. Doulan läsnäolon koetaan olevan osa kivunlievitystä ja se tuo äideille tunteen turvallisuudesta. Synnyttäjät kokevat doulan olevan tärkeä tekijä hyvän synnytyskokemuksen synnyssä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-04-27

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003249074

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Erkkilä, L., Märsynaho, M., Suomalainen, M. & Rainto, S. 2020. Doulan läsnäololla on merkittävä rooli positiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 23. Hakupäivä 19.10.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003249074.

Synnytyskokemuksella on pitkävaikutteisia seurauksia äidin, vauvan sekä koko perheen elämässä. Tutkimusten mukaan synnytyskokemuksella on todettu olevan vaikutus varhaiseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen ja omaan vanhemmuuden kokemukseen, parisuhteeseen sekä tuleviin synnytyksiin. Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa perheelle jatkuvaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea. Doulan läsnäolo synnytyksessä lisää äitien tyytyväisyyttä synnytykseen ja sen koetaan olevan merkittävä osa hyvän synnytyskokemuksen muodostumisessa. 

Kuva: Shutterstock

KUVA: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Artikkeli perustuu Oulun ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön sekä saatavissa olevaan tieteelliseen tutkimustietoon. Opinnäytetyönä tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin synnytyksen aikaista jatkuvaa tukea koulutetun doulan läsnäolon mukanaolosta. Kiinnostuksen kohteena oli kuulla suoraan äideiltä heidän omakohtaisia kokemuksiaan doulan läsnäolosta synnytyksessä. Erityisesti haluttiin tietoa siitä, mitä doulan mukana oleminen synnytyksessä äideille merkitsee ja miten äidit kokevat doulan mukanaolon vaikuttaneen heidän synnytykseensä. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksessa haastateltiin naisia, joilla oli omakohtainen kokemus doulan läsnäolosta synnytyksessä. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysia ja aineistolähtöistä teemoittelua käyttäen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla synnyttäjien kokemuksia synnytyksessä mukana olevan doulan läsnäolon merkityksestä. Tavoitteena oli saada kokonaiskäsitys doulan tuesta ja mukanaolosta synnytyksessä sekä doulatoiminnan kehittäminen. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Mikä on doula?

Doulalla tarkoitetaan synnytystukihenkilöä, joka toimii synnyttäjän ja hänen perheensä tukena synnytyksessä tarjoten heille jatkuvaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea Dona International. 2017. Hakupäivä 30.11.2017. https://www.dona.org/the-dona-advantage/about/history/. Doulana voi toimia vapaaehtoinen kouluttamaton henkilö, mutta yleensä doulana toimivat henkilöt ovat käyneet doulakoulutuksen. Doulakoulutuksia järjestäviä tahoja on Suomessa muutamia. Koulutukset ovat maksullisia. Doulan peruskoulutuksen laajuus vaihtelee tällä hetkellä vähintään 20 tunnista yli 100 tuntiin kouluttajasta riippuen. Peruskoulutuksen käytyään doulalla on mahdollisuus lisäkouluttautua ja sertifioitua kansainvälisesti sertifioiduksi doulaksi Suomen Doulat ry. 2020. Doulakoulutus. Hakupäivä 1.4.2020. http://www.suomendoulat.fi/doulakoulutus/.

Koulutuksen myötä doulalla on kattavasti tietoa raskaudesta, synnytyksestä sekä erilaisista kivunlievitysmenetelmistä ja niiden käytöstä sekä asiantuntemusta kertoa synnyttävälle perheelle myös lääkkeellisistä kivunlievitysvaihtoehdoista. Klaus, M., Kennell, J. & Klaus, P. 2012. The Doula book. How a trained labor companion can help you have a shorter, easier, and healthier birth. 3rd ed. A Merloyd Lawrence Book by Da Capo Press. Doulalla ei ole koulutuksen tuomaa pätevyyttä tehdä lääketieteellisiä päätöksiä Kässi, A-R. & Siivola, M. 2018. Synnytysdoulan toimenkuva. Suomen doulat ry. Hakupäivä 1.4.2020. http://www.suomendoulat.fi/mika-on-doula/synnytysdoulan-toimenkuva-2018/, vaan tuki perustuu jatkuvaan tukeen ja lupaukseen läsnäolosta ja äidin toiveiden kunnioittamisesta. Doula tutustuu usein synnyttäjään ja hänen kumppaniinsa jo raskausaikana, jolloin käydään läpi vanhempien toiveita ja odotuksia synnytykseen liittyen. Tällöin doulasta ehtii muodostua tuttu ja turvallinen henkilö tuleville vanhemmille ja doula saa tarvittavat eväät tarjota vanhemmille yksilöllistä tukea synnytyksen koittaessa. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Doulan läsnäolo tuo turvaa 

Luottamus, huolettomuus, tuki, turvallisuuden tunne ja kuulluksi tulemisen tarve ovat termejä, jotka nousevat esiin puhuttaessa synnyttäneiden äitien kanssa hyvinvoinnista synnytyksen aikana Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618. Useat eri tutkimukset osoittavat, että doulan tuki, läsnäolo ja sen mukanaan tuoma turvallisuuden tunne lisäävät synnyttäjän ja hänen puolisonsa hyvinvointia. Tieto siitä, että synnyttäjän ei missään tilanteessa tarvitse jäädä yksin tuo turvaa. Lisäksi doulan ammattitaito ja kokemus ovat tärkeitä turvaa tuovia ja synnyttävän perheen hyvinvointia tukevia tekijöitä. Doulan antama fyysinen ja konkreettinen tuki ja ohjaus esimerkiksi lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien ja erilaisten asentojen suhteen lisäävät niin synnyttäjän kuin puolisonkin hyvinvointia synnytyksen aikana. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618 Lavender, T., Walkinshaw, S. A. & Walton, I. 1999. A prospective study of women's views of factors contributing to a positive birth experience. Midwifery 15, 42-44. Hakupäivä 9.3.2020. https://doi.org/10.1016/S0266-6138%2899%2990036-0 McLeish, J. & Redshaw, M. A. 2017. Qualitative study of volunteer doulas working alongside mid-wives at births in England: Mothers' and doulas' experiences. Midwifery 56, 53–60. Hakupäivä 12.12.2017. https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.10.002 Ryttyläinen, K. 2005. Naisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana. Naisspesifinen näkökulma. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:951-27-0079-4 Koumouitzes-Douvia, J. & Carr, C. A. 2006. Women's Perceptions of Their Doula Support. Journal of Perinatal Education 15 (4), 34–40. Hakupäivä 31.10.2018. https://doi.org/10.1624/105812406X151402

Myös opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että doulan läsnäolo koetaan tärkeäksi osaksi turvallisuuden tunnetta. Doulan läsnäolon koetaan olevan myös tärkeä osa synnytysluottamusta ja kivunlievitystä. Haastatteluun osallistuneiden äitien mukaan myös doulaan tutustuminen jo raskausaikana lisää turvallisuuden tunnetta ja luottamusta doulan ollessa näin perheelle jo ennestään tuttu synnytyksen koittaessa. Tärkeimpinä tekijöinä äidit kokevat doulan aidon läsnäolon, doulaan tutustumisen ja toiveiden läpikäymisen etukäteen. Tärkeimpinä koettujen tekijöiden joukkoon lukeutuvat myös doulan ammattitaito, doulan antama ohjaus, tuki, neuvonta ja kannustus sekä doulan puolisolle antama tuki ja ohjaus. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618.

Doulan tärkeä rooli hyvän synnytyskokemuksen muodostumisessa 

Opinnäytetyön tulosten perusteella doulalla on tärkeä rooli hyvän synnytyskokemuksen muodostumisessa. Doulan rooli perustuu läsnäoloon, luottamukseen, turvallisuuden tunteeseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen tukeen alkaen jo raskausajasta ja jatkuen siitä synnytykseen ja sen jälkeiseen aikaan. Doulaa kuvataan kanssakulkijana ja toiveiden puolestapuhujana. Synnyttäjälle on tärkeää, että doula tuntee hänet ja hänen toiveensa synnytyksen suhteen. Doula toimii synnyttäjän äänenä tilanteissa, joissa synnyttäjä itse ei kykene omaa mielipidettään tuomaan esille. Tämä lupaus kuulluksi tulemisesta on tärkeä osa synnyttäjän kokemaa turvallisuuden tunnetta ja se onkin yksi syy ottaa doula mukaan synnytykseen. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618 

Haastatellut äidit kokevat doulan myös tiedontuojana, opastajana sekä turvan ja luottamuksen luojana. Doulan ammattitaito ja kokemus herättävät synnyttävissä perheissä luottamusta. Äidit kertovat, että doula ammattitaidollaan, omalla persoonallaan sekä positiivisella työotteellaan voi luoda synnytykseen luottavaisen ja rauhallisen tunnelman. Erityisesti doulan kosketuksen, rohkaisevien ja rauhoittavien sanojen sekä läsnäolon synnytyksen vaikeina epätoivon hetkinä koetaan olevan ensiarvoisen tärkeitä ja voimaa tuovia synnytyskokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Äidit kokevat doulan läsnäololla olleen positiivinen vaikutus myös kivusta selviämiseen. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618 Doulan rooli kivunlievittäjänä on ilmeinen, sillä jo aiemmat tutkimukset osoittavat, että pelkkä doulan läsnäolo lievittää kipua Akhavan, S. & Edge, D. 2010. Foreign-Born Women’s Experiences of Community-Based Doulas in Sweden – A Qualitative Study. Health Care for Women International 33 (9), 833–48. Hakupäivä 23.12.2017. https://doi.org/10.1080/07399332.2011.646107 McLeish, J. & Redshaw, M. A. 2017. Qualitative study of volunteer doulas working alongside mid-wives at births in England: Mothers' and doulas' experiences. Midwifery 56, 53–60. Hakupäivä 12.12.2017. https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.10.002 Lundgren, I. 2008. Swedish women's experiences of doula support during childbirth. Midwifery 26, 173–180. Hakupäivä 9.3.2020. https://doi.org/10.1016/j.midw.2005.09.006. Tämä tulee ilmi myös haastateltujen äitien kokemuksista. 

Äidit kokivat doulan puolisolle antaman ohjauksen ja neuvonnan tärkeäksi positiiviseksi vaikuttimeksi hyvän synnytyskokemuksen muodostumisessa. He kokivat puolison myös osallistuneen aktiivisemmin heidän tukemiseensa doulan läsnäolon ja ohjauksen ansiosta. Doulan rooliin kuuluu usein myös synnytyksen dokumentointi. Haastatellut äidit perheineen ovat doulalle kiitollisia saadessaan arvokkaita synnytysmuistoja doulan ottamien valokuvien muodossa. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Synnytyskokemukseen vaikuttavat useat eri tekijät

On tutkittu, että turvallisuuden tunne on yksi tärkeimmistä synnytyskokemukseen vaikuttavista tekijöistä Turtiainen, S. 2014. Kielteinen synnytyskokemus ja synnytyksen jälkeinen tuen saanti. Itä-Suomen yliopisto. Opinnäytetyö. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20141028/urn_nbn_fi_uef-20141028.pdf Lavender, T., Walkinshaw, S. A. & Walton, I. 1999. A prospective study of women's views of factors contributing to a positive birth experience. Midwifery 15, 42-44. Hakupäivä 9.3.2020. https://doi.org/10.1016/S0266-6138%2899%2990036-0. Näin kokevat myös haastatteluun osallistuneet äidit. Opinnäytetyön tulosten mukaan turvallisuuden tunteeseen ja synnytyskokemukseen vaikuttavia elementtejä ovat synnytykseen valmistautuminen, synnytysympäristö sekä synnyttäjän ja puolison hyvinvointi synnytyksen aikana. Haastatellut äidit kokivat myös synnytyksen jälkeisen tuen vaikuttavan synnytyskokemukseensa kokonaisuutena. Doulan mukana olo synnytyksessä vaikuttaa synnyttäjän ja puolison hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen ja sen koetaan olevan merkittävä osa positiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Synnytykseen valmistautuminen ja tiedon hakeminen jo raskausaikana on tärkeää. Valmistautuminen, tieto synnytyksen luonnollisesta kulusta sekä erilaisiin hengitys- ja kivunlievitysmenetelmiin tutustuminen auttavat synnyttäjää ja hänen puolisoaan suhtautumaan tulevaan synnytykseen ja pohtimaan omia toiveitaan ja odotuksiaan sen suhteen. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618 Terveyskylä. 2019. Naistalo. Synnytykseen valmistutuminen ja synnytys. Hakupäivä 15.1.2020. https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/synnytys/synnytykseen-valmistautuminen-ja-synnytys Valmistautumalla yhdessä koulutetun doulan kanssa äideillä on mahdollisuus saada tutkittua ja näyttöön perustuvaa tietoa synnytyksestä sekä henkilökohtaista ohjausta ja opastusta esimerkiksi erilaisista kivunlievitysmahdollisuuksista ja niiden käytöstä. Haastateltavat kokevat doulan kyenneen antamaan heille tärkeäksi koettua faktatietoa tulevasta, liittyen itse synnytykseen, sairaalaympäristöön, kivunlievitykseen ja ponnistusasentoihin. Osa haastateltavista kokee synnytykseen valmistautumisen ja doulaan tutustumisen hyvin jo raskausaikana tärkeäksi myös luottamuksen ja turvallisuuden tunteen muodostumisen kannalta. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Synnytysympäristön tiedetään vaikuttavan synnytykseen ja sen kulkuun. Synnyttäjän on tärkeää olla rentoutunut ja rauhallinen sekä kokea olevansa turvassa. Synnytyksen fysiologiasta johtuen tällöin myös synnytys etenee paremmin luonnolliseen tahtiinsa. Klaus, M., Kennell, J. & Klaus, P. 2012. The Doula book. How a trained labor companion can help you have a shorter, easier, and healthier birth. 3rd ed. A Merloyd Lawrence Book by Da Capo Press. Synnyttäjän synnytyksen aikana saaman jatkuvan tuen ansiosta synnytysten on tutkitusti todettu sujuvan paremmin ja operatiivisten synnytysten sekä keisarileikkausten riskin pienenevän Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K. & Cuthbert, A. 2017. Continuous support for women during childbirth. Hakupäivä 18.4.2018. Cochrane Database of Systematic Reviews 7. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6 Akhavan, S. & Edge, D. 2010. Foreign-Born Women’s Experiences of Community-Based Doulas in Sweden – A Qualitative Study. Health Care for Women International 33 (9), 833–48. Hakupäivä 23.12.2017. https://doi.org/10.1080/07399332.2011.646107 Kozhimannil, K., Attanasio, L., Joarnt, L., Johnson, P. & Gjerdingen, D. 2014. Potential benefits of increased access to doula support during childbirth. American Journal of Management Care 20 (8), e340–e352. Hakupäivä 25.12.2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5538578/ Lundgren, I. 2008. Swedish women's experiences of doula support during childbirth. Midwifery 26, 173–180. Hakupäivä 9.3.2020. https://doi.org/10.1016/j.midw.2005.09.006. Synnytysympäristöllä ja synnytyksen kululla on luonnollisesti vaikutusta myös synnytyskokemukseen. Rauhallinen ja turvallinen synnytysympäristö ja hyvin sujuva synnytys edesauttavat myös hyvän synnytyskokemuksen syntyä. Turtiainen, S. 2014. Kielteinen synnytyskokemus ja synnytyksen jälkeinen tuen saanti. Itä-Suomen yliopisto. Opinnäytetyö. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20141028/urn_nbn_fi_uef-20141028.pdf Doulan synnytykseen mukaansa ottaneet äidit toivoivat synnytysrauhaa ja kertoivat doulan olleen osa sitä. Doulan kokemus ja tieto sairaalaympäristöstä ja sen mahdollisuuksista auttoivat heitä myös sopeutumaan vieraaseen ympäristöön helpommin. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Syntymä ei ole vain lapsen syntymisen hetki. Perheen tuen tarve jatkuu myös synnytyksen jälkeen. Haastateltujen äitien kertoman mukaan uusi elämä ja tuntematon uusi elämäntilanne voivat olla vieraita ja pelottavia. Äiti saattaa kaivata apua uuteen erilaiselta tuntuvaan kehoon ja olotilaan sopeutumisessa. Erityisesti synnytyksen läpikäyminen ja imetys ovat asioita, joiden suhteen juuri synnyttäneet äidit kokevat avuntarvetta. Doulalta äidit saavat arvokasta ja ammattitaitoista tukea ja ohjausta vanhemmuuden ensimetreillä. Synnytyskokemuksen kannalta erityisen tärkeäksi äidit kertovat kokevansa synnytyksen läpikäymisen ja kokemuksesta keskustelemisen sellaisen tutun ja turvallisen ihmisen kanssa, joka oli paikalla ja jolla on tarvittava ammattitaito asian läpikäymiseen. Erityisesti vaikeiden tilanteiden auki puhuminen ja käsittely koettiin tärkeäksi. Doulan kanssa synnyttäneellä äidillä on mahdollisuus käydä synnytystään läpi vielä pidemmänkin ajan kuluttua ja näin saada apua synnytyskokemuksensa jäsentämiseen. Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 9.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Doulatoiminnalla hyötyjä yhteiskunnalle 

Hyvä synnytyskokemus on merkityksellinen. Synnytyskokemuksella on pitkäaikaisia vaikutuksia äidin, vauvan sekä koko perheen elämässä. Sillä on todettu olevan vaikutus varhaiseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen ja omaan vanhemmuuden kokemukseen, parisuhteeseen sekä tuleviin synnytyksiin Larkin, P. 2009. Women's experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis. Mid-wifery 25 (2), 49–59. Hakupäivä 9.3.2020. https://doi.org/10.1016/j.midw.2007.07.010 Männistö, V. & Sillanpää, K. 2006. Synnytystapahtuma tulevaa elämää ohjaamassa: Synnytyksen yhteys vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Opinnäytetyö. Hakupäivä 9.3.2020. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/93257/gradu00925.pdf?sequence=1. Arviomme mukaan doulatoiminta on Suomessa edelleen melko huonosti tunnettua. Kuitenkin tiedämme, että doulan läsnäolo synnytyksissä vähentää interventioita ja lisää tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K. & Cuthbert, A. 2017. Continuous support for women during childbirth. Hakupäivä 18.4.2018. Cochrane Database of Systematic Reviews 7. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6 Akhavan, S. & Edge, D. 2010. Foreign-Born Women’s Experiences of Community-Based Doulas in Sweden – A Qualitative Study. Health Care for Women International 33 (9), 833–48. Hakupäivä 23.12.2017. https://doi.org/10.1080/07399332.2011.646107 Kozhimannil, K., Attanasio, L., Joarnt, L., Johnson, P. & Gjerdingen, D. 2014. Potential benefits of increased access to doula support during childbirth. American Journal of Management Care 20 (8), e340–e352. Hakupäivä 25.12.2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5538578/ Lundgren, I. 2008. Swedish women's experiences of doula support during childbirth. Midwifery 26, 173–180. Hakupäivä 9.3.2020. https://doi.org/10.1016/j.midw.2005.09.006 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan synnytyspelkodiagnoosien määrät ovat kasvaneet viime vuosien aikana ja niiden lisääntymisen on osoitettu olevan osasyy kohonneeseen keisarileikkausten lukumäärään, joka on Suomessa ollut viime vuosina korkeimmillaan (16,7 %) koko 30 vuotta kestäneen tilastoinnin aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018. Tilastoraportti 38. Suomen virallinen tilasto. Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet. Hakupäivä 4.11.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018103146930 Tiedossamme on myös, että synnyttäjien tyytyväisyys synnytyskokemukseen lisääntyy, synnytyskomplikaatiot vähentyvät, synnytyksen kulku edistyy sekä todennäköisyys spontaaniin alatiesynnytykseen kasvaa synnytyksen aikaisen jatkuvan tuen ansiosta. Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K. & Cuthbert, A. 2017. Continuous support for women during childbirth. Hakupäivä 18.4.2018. Cochrane Database of Systematic Reviews 7. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6

Voidaan kenties siis ajatella, että tekemällä doulatoimintaa tunnetummaksi ja lisäämällä tietoisuutta jatkuvan tuen hyödyistä, saataisiin useita myönteisiä vaikutuksia sekä perheiden hyvinvoinnin että yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta. Doulan läsnäolon hyötyjen ollessa ilmeiset, perheet hyötyisivät doulatoiminnan lisäämisestä voidessaan harkita doulan mukaan ottamista raskauteensa ja synnytykseensä. Perheet kaipaavat vauvaa odottaessaan myös lisää tietoa ja tukea synnytykseen valmistautumiseen ja synnytyspelkoon liittyen. Klemetti, R., Vuorenmaa, M., Ikonen, R., Hedman, L., Ruuska, T., Kivimäki, H. & Rajala, R. 2018. Mitä vauvaperheille kuuluu? LTH-tutkimuksen 3-4-kuukautisten vauvojen ja heidän perheidensä pilottitutkimuksen perusraportti. Työpaperi 18. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakupäivä 31.10.2018. https://thl.fi/documents/10531/3498578/URN_ISBN_978-952-343-121-8.pdf/aaf0e0ac-947c-4bbd-9944-ea3d77622cf2 Raskausaikana mukaan tulevalla doulalla olisi mahdollisuus tarjota perheille tällaista tukea.

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Erkkilä, L. & Märsynaho, M. 2019. Doulan läsnäolo synnytyksessä. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121326618

Lähteet