Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 19/2020

Vastasyntynytkin voi tarvita keuhkojen natiiviröntgentutkimuksia – opas röntgenhoitajaopiskelijoille simulaatioharjoittelua varten

Metatiedot

Nimeke: Vastasyntynytkin voi tarvita keuhkojen natiiviröntgentutkimuksia – opas röntgenhoitajaopiskelijoille simulaatioharjoittelua varten

Tekijä: Sarlund Loona; Suhonen Eerika; Schroderus-Salo Tanja; Henner Anja

Aihe, asiasanat: keskoset, opiskelu, röntgenhoitajat, röntgenkuvaus, simulaatio, harjoittelu, tehohoito, vastasyntyneet

Tiivistelmä: Keuhkojen natiivitutkimuksia tehdään röntgenosaston ulkopuolla vuosittain 0–1-vuotiaille yli 10 000 ja valta-osa niistä vastasyntyneille. Vastasyntyneen keuhkojen natiivitutkimuksen säteilyaltistuksen optimoinnissa korostuvat tutkimuksen huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toiminta. Lisäksi täytyy ottaa huomioon vastasyntyneen erityispiirteet, vanhemmat sekä kuvantamistilanne.

Siksi osaava henkilöstö on tutkimuksen perusta. Osaavalla henkilöstöllä on myös positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja potilasturvallisuuteen. Tehohoitoa tarvitsevien vastasyntyneiden keuhkojen natiivitutkimukset suoritetaan moniammatillisessa yhteistyössä vastasyntyneiden teho-osastolla osastokuvauslaitteella. Liikuteltava osastokuvauslaite mahdollistaa röntgentutkimuksen tekemisen potilaalle tehohoito-ympäristössä silloin, kun häntä ei voida siirtää röntgenosastolle vointinsa vuoksi tai siirto röntgenosastolle on vaikeaa tai vaarallista.

Oulun ammattikorkeakoulun röntgensimulaatioluokassa on kaksi osastokuvauslaitetta opiskelijoiden osastokuvantamisen harjoittelemista varten.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-04-16

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040210157

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Sarlund, L., Suhonen, E., Schroderus-Salo, T. & Henner, A. 2020. Vastasyntynytkin voi tarvita keuhkojen natiiviröntgentutkimuksia – opas röntgenhoitajaopiskelijoille simulaatioharjoittelua varten. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. Hakupäivä 4.3.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040210157.

Vastasyntyneen keuhkojen natiiviröntgentutkimuksen optimoinnissa korostuvat huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toiminta. Tehohoitoa tarvitsevien vastasyntyneiden keuhkojen natiiviröntgentutkimukset tehdään osastokuvauslaitteella yhteistyössä sairaanhoitajien kanssa. Oulun ammattikorkeakoulun röntgensimulaatioluokassa on kaksi liikuteltavaa osastokuvauslaitetta osastokuvausten harjoittelemista varten.

Vastasyntynyt tehohoidossa

Ennenaikaisesti syntyneiksi eli keskosiksi nimitetään lapsia, jotka ovat syntyneet vähintään raskausviikolla 22 ja enintään viikolla 36. Raskausviikkojen lisäksi vastasyntyneitä voidaan luokitella syntymäpainon mukaisesti pieneen syntymäpainoon eli alle 2 500 grammaa, hyvin pieneen syntymäpainoon eli alle 1 500 grammaa ja erittäin pieneen syntymäpainoon eli alle 1 000 grammaa. Parikka, V. 2017. Keskonen. Teoksessa L. Haataja, L. Lehtonen, V. Parikka, S. Stolt & A. Yliherva (toim.) Keskosen hoito ja kehitys. Helsinki: Duodecim. 

Tehohoitoa tarvitsevat vastasyntyneet hoidetaan vastasyntyneiden teho-osastolla Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E., Väyrynen, P. & Äimälä, A M. 2008. Kätilötyö. Helsinki: Edita Prima Oy. ja useimmiten keskoskaapissa, jonka lämpötilaa ja kosteutta voi säätää Parikka, V. 2017. Keskonen. Teoksessa L. Haataja, L. Lehtonen, V. Parikka, S. Stolt & A. Yliherva (toim.) Keskosen hoito ja kehitys. Helsinki: Duodecim.. Vastasyntyneellä hapen- ja energiankulutus sekä lämmönsäätely ovat kytköksissä toisiinsa. Vastasyntynyt menettää runsaasti lämpöä, sillä pää ja ihon pinta-ala ovat suuria verrattuna painoindeksiin. Vastasyntyneen iho on ohut, lihasmassa on pieni ja energian- ja hapentarve on painokiloa kohden suuri, mutta keskosvauvan saama energiamäärä on pieni Korhonen, A. & Perttunen, M. 2002. Vauvan turvallisuuden tunteen säilyttäminen ja säteilyaltistuksen optimointi tärkeitä keskosen radiologisessa tutkimuksessa. Radiografia 2, 15–17. Bird, C. 2019. How an incubator works in the NICU. Hakupäivä 3.12.2019. https://www.verywellfamily.com/what-is-an-incubator-for-premature-infants-2748445.. Siksi vastasyntyneen kehon ja ympäristön lämpötila tulee pitää tasaisena suotuisan kasvun ja elintoimintojen turvaamiseksi. Arasola, A., Reen, E., Vepsäläinen, S-L. & Yli-Huumo, H. 2009. Vastasyntyneiden tehohoito. Teoksessa P. Koistinen, S. Ruuskanen, T. Surakka (toim.) Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. 1.–3. p. Hämeenlinna: Tammi.

Lämpötalouden epätasapainosta voi seurata esimerkiksi lisähapen tarvetta, sillä keskosen hapenkulutus kasvaa elimistön jäähtymisen seurauksena ja tällöin keskosen kasvamiseen ei jää energiaa. Jäähtymisen ehkäisemiseksi esimerkiksi hengityskoneen kautta virtaavat kaasut lämmitetään ja kostutetaan niihin tarkoitetuilla laitteilla Korhonen, A. & Perttunen, M. 2002. Vauvan turvallisuuden tunteen säilyttäminen ja säteilyaltistuksen optimointi tärkeitä keskosen radiologisessa tutkimuksessa. Radiografia 2, 15–17. Storvik-Sydänmaa, S., Talvensaari, H., Kaisvuo, T. & Uotila, N. 2013. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.. Myös huolellisen aseptiikan noudattaminen on tärkeää, koska vastasyntyneen ja erityisesti ennenaikaisesti syntyneen keho ei ole täysin kehittynyt ja on alttiimpi infektioille. Kädet tulee puhdistaa käsidesinfektioaineella oikeaoppisesti ennen potilaskontaktia ja heti sen jälkeen. Ylipalosaari, P., Ala-Kokko, T. & Syrjälä, H. 2011. Infektioiden torjunta teho-osastolla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 127 (14), 1149–52. Hakupäivä 18.3.2020. https://www.duodecimlehti.fi/duo99677 Myös tutkimuksessa tarvittavat välineet tulee puhdistaa huolellisesti ennen ja jälkeen tutkimusta, jotta mikrobit eivät pääse vastasyntyneen ympäristöön tai potilaasta toiseen. Osastolla työskennellessä ei saa käyttää sormuksia, koruja tai kelloja ja kynnet tulee pitää lyhyinä mikrobien leviämisen ehkäisemiseksi. Parikka, V. 2017. Keskonen. Teoksessa L. Haataja, L. Lehtonen, V. Parikka, S. Stolt & A. Yliherva (toim.) Keskosen hoito ja kehitys. Helsinki: Duodecim. 

Kyky ilmaista epämukavuutta, nälkää tai kipua itkulla kehittyy vastasyntyneen kasvun mukana ja myötä, jonka takia epämiellyttävät tutkimukset tulisi pitää mahdollisuuksien mukaan vähissä Ylipalosaari, P., Ala-Kokko, T. & Syrjälä, H. 2011. Infektioiden torjunta teho-osastolla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 127 (14), 1149–52. Hakupäivä 18.3.2020. https://www.duodecimlehti.fi/duo99677 Lehtonen, L. & Parikka, V. 2017. Keskonen. Teoksessa L. Haataja, L. Lehtonen, V. Parikka, S. Stolt & A. Yliherva (toim.) Keskosen hoito ja kehitys. Helsinki: Duodecim.. Vastasyntyneet ovat herkkiä koville äänille ja valoille, joten ympäristön tulisi olla rauhallinen ja mahdollisimman ärsykkeetön Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E., Väyrynen, P. & Äimälä, A M. 2008. Kätilötyö. Helsinki: Edita Prima Oy.. Vastasyntynyttä käsitellään varmoilla laajoilla otteilla ja nostetaan niin, että raajat pysyvät vartalon lähellä ja pää on tuettuna Parikka, V. 2017. Keskonen. Teoksessa L. Haataja, L. Lehtonen, V. Parikka, S. Stolt & A. Yliherva (toim.) Keskosen hoito ja kehitys. Helsinki: Duodecim..

Keuhkojen natiiviröntgentutkimuksia tehdään röntgenosaston ulkopuolella vuosittain 0–1-vuotiaille yli 10 000 ja valtaosa niistä vastasyntyneille Ruonala, V. (toim.) 2018. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2018. STUK-B 242 / LOKAKUU 2019. Hakupäivä 18.3.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-309-449-9. Pienimmillä vastasyntyneillä moninaiset hengitysvaikeudet ja -oireyhtymät ovat keuhkojen natiiviröntgentutkimuksen yleisimpiä indikaatioita eli oikeutettuja syitä toteuttaa kuvantamistutkimus. Myös keuhkokuumetta ja sydänperäistä sairautta tai poikkeavuutta epäiltäessä on keuhkojen natiiviröntgentutkimus diagnostinen menetelmä Terveyskylä. 2018. Sairaalahoitoa tarvitseva vastasyntynyt. Hakupäivä 18.3.2020. https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/sairaalahoitoa-tarvitseva-vastasyntynyt.

Vastasyntyneen erityispiirteiden huomioiminen keuhkojen natiiviröntgentutkimuksessa tehohoito-osastolla

Kuvaustilanne hoidetaan moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä sairaanhoitajien kanssa, jolloin sairaanhoitajat huolehtivat vastasyntyneen hyvinvoinnista kokonaisuudessaan ja röntgenhoitaja vastaa tutkimuksen teknisestä toteutuksesta (kuva 1). Onnistuneen kuvantamisen edellytyksiä ovat ammattitaitoinen toiminta, työvaiheiden huolellinen suunnittelu, vastasyntyneen sekä vanhempien tai muiden tutkimuksessa avustavien henkilöiden eli tukihenkilöiden opastus ja rauhallinen ilmapiiri Korhonen, A. & Perttunen, M. 2002. Vauvan turvallisuuden tunteen säilyttäminen ja säteilyaltistuksen optimointi tärkeitä keskosen radiologisessa tutkimuksessa. Radiografia 2, 15–17. Ruonala, V. (toim.) 2018. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2018. STUK-B 242 / LOKAKUU 2019. Hakupäivä 18.3.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-309-449-9 Henner, A. 2010. Hyvät käytännöt lasten keuhkojen natiivitutkimuksessa. Sädeturvapäivät 2010. Hakupäivä 18.3.2020. http://www.sadeturvapaivat.fi/file.php?442

KUVA 1. Sairaanhoitaja ja röntgenhoitaja suunnittelemassa röntgentutkimuksen toteutusta

KUVA 1. Sairaanhoitaja ja röntgenhoitaja suunnittelemassa röntgentutkimuksen toteutusta (kuva: Heikkilä Tuomas)

Vastasyntyneen lämpötaloudesta huolehditaan koko kuvantamistutkimuksen ajan. Lämmönmenetystä minimoidaan paljastamalla vastasyntyneen ihoa vain tarvittavilta alueilta juuri ennen kuvausta Korhonen, A. & Perttunen, M. 2002. Vauvan turvallisuuden tunteen säilyttäminen ja säteilyaltistuksen optimointi tärkeitä keskosen radiologisessa tutkimuksessa. Radiografia 2, 15–17.. Lämpötalouden ylläpitämiseksi kuvauksessa käytettävät välineet, kuten haulipussit, suojataan harsolla ja säilytetään lämpökaapissa ja otetaan esille juuri ennen tutkimuksen aloittamista Korhonen, A. & Perttunen, M. 2002. Vauvan turvallisuuden tunteen säilyttäminen ja säteilyaltistuksen optimointi tärkeitä keskosen radiologisessa tutkimuksessa. Radiografia 2, 15–17.. Keskoskaapin turhaa availua tulee välttää, koska sillä suojataan vastasyntynyttä ulkoisilta taudinaiheuttajilta ja se ylläpitää vastasyntyneen lämpötaloutta Mutch, S J. & Wentworth, S D. 2007. Imaging the neonate in the incubator: an investigation of the technical, radiological and nursing issues. The British Journal of Radiology 80 (959), 902–910. Hakupäivä 18.3.2020. https://doi.org/10.1259/bjr/88577258. (Kuva 2.)

Vastasyntyneen käsittely tutkimuksen aikana

KUVA 2. Vastasyntyneen käsittely tutkimuksen aikana (kuva: Heikkilä Tuomas)

Säteilyturvallisuus vastasyntyneiden tehohoitoympäristössä

Vastasyntyneen säteilyaltistusta täytyy optimoida huolellisesti, koska vastasyntyneen solut jakautuvat nopeasti ja ovat erityisen herkkiä säteilyn aiheuttamille haitoille Image Gently. 2012. The Alliance of Radiation Safety in Pediatric Imaging, Why Plan for Immobilization? Hakupäivä 22.5.2019. https://www.imagegently.org/Procedures/Digital-Radiography/Educational-Materials. Vastasyntyneen elimet ovat lähellä toisiaan ja oman kehon antama suoja on vähäinen, joten kuvausarvojen ja -etäisyyden optimoinnilla sekä kuva-alan huolellisella rajauksella on suurin merkitys säteilyaltistuksen määrään Ruonala, V. (toim.) 2018. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2018. STUK-B 242 / LOKAKUU 2019. Hakupäivä 18.3.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-309-449-9. Vastasyntyneen paikallaan pysyminen kuvantamistutkimuksen aikana vaatii immobilisointia haulipussien ja liinojen avulla Korhonen, A. & Perttunen, M. 2002. Vauvan turvallisuuden tunteen säilyttäminen ja säteilyaltistuksen optimointi tärkeitä keskosen radiologisessa tutkimuksessa. Radiografia 2, 15–17.. Immobilisoinnilla voidaan välttää uusintakuvaksia ja siten vähentää potilaan ja henkilökunnan säteilyaltistusta Image Gently. 2012. The Alliance of Radiation Safety in Pediatric Imaging, Why Plan for Immobilization? Hakupäivä 22.5.2019. https://www.imagegently.org/Procedures/Digital-Radiography/Educational-Materials.

ICRP (International Commission on Radiological Protection) on antanut säteilysuojelun toimintaa ohjaavat kansainväliset suositukset. Vastasyntyneiden lasten kuvausarvojen tulisi olla niiden sisällä, jotta ne on optimoitu oikein Säteilyturvakeskus. 2019. Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa. Määräys STUK S/4/2019. Hakupäivä 18.3.2020. https://www.stuk.fi/documents/12547/103352/STUK-S-4-2019.pdf/99aec4a4-5b2e-06e8-8864-b4f844034269. Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK) asettaa säteilyaltistuksen vertailutasot yleisimmille röntgentutkimuksille. Vertailutasot on tarkoitettu käytettäväksi potilaan säteilyaltistuksen optimoinnin tukena ja niiden ei oleteta ylittyvän hyvän käytännön mukaisesti suoritetussa kuvantamistutkimuksessa. Lasten keuhkotutkimukselle säteilyaltistuksen vertailutasot on annettu vertailutasokäyrien yhtälönä potilaan painon funktiona STUK:n määräyksen S/4/2019 liitteessä seitsemän Säteilyturvakeskus. 2019. Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tietokonetomografiatutkimuksissa. Hakupäivä 3.4.2020. https://www.stuklex.fi/fi/STUK-S-4-2019_liite.pdf. Dokumentoimalla lapselle keuhkojen natiiviröntgentutkimuksesta aiheutuneen altistuksen esimerkiksi Excel-taulukkoon voidaan seurata oman kuvantamisyksikön annostasoa suhteessa vertailutasoon. 

Kuvausetäisyys tulee pitää yhtenäisenä ja kirjata kuvaan joka kerta, jotta kuvat ovat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Kuvaan on hyvä merkitä myös kuvausarvot ja säteilyannos niin, että ne ovat helposti seurattavissa. Tulevia kuvausmääriä ei voida ennustaa, minkä vuoksi on tärkeää optimoida jokaisen kuvauskerran kuvausarvot tarkasti Korhonen, A. & Perttunen, M. 2002. Vauvan turvallisuuden tunteen säilyttäminen ja säteilyaltistuksen optimointi tärkeitä keskosen radiologisessa tutkimuksessa. Radiografia 2, 15–17. Tikkanen, M., Matila, K. & Henner, A. 2014. Doses to newborns in chest x-ray examination in PICU. Teoksessa Book of abstracts. SORF – Society of Radiographers in Finland. Hakupäivä 29.3.2019. https://www.isrrt.org/pdf/book_of_abstracts.pdf.

Säteilyturvakeskuksen lasten röntgentutkimusohjeiston mukaan lyijykumisuojaa käytetään suojaamaan vastasyntyneen pää ja kuvausalueen ulkopuolelle jäävä osa Säteilyturvakeskus. 2005. Lasten röntgentutkimusohjeisto. STUK tiedottaa 1. Hakupäivä 15.4.2019. http://urn.fi/URN:%20ISBN%20952-478-068-2. Suojat voidaan asettaa lämmitettynä keskoskaappiin tai keskoskaapin päälle heti kuva-alueen ulkopuolelle. Samassa tilassa olevat toiset vauvat suojataan tarpeen mukaan ja vanhemmat sekä sairaanhoitajat ohjataan kuvan ottamisen ajaksi huoneen ulkopuolelle. Kuvan ottava eli eksponoiva röntgenhoitaja suojautuu siroavalta säteilyltä pukeutumalla lyijykumiesiliinaan ja kilpirauhassuojaan sekä ottamalla etäisyyttä säteilylähteeseen Helasvuo, T. 2014. Tavanomaiset ja osaston ulkopuoliset tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa. Säteilyturvakeskus. Hakupäivä 29.11.2019. https://www.stuk.fi/docu-ments/12547/156609/Helasvuo-RD2014.pdf/9073be3c-d4a6-4374-8009-7d65700b913e. (Kuva 3.)

Röntgenhoitaja eksponoimassa

KUVA 3. Röntgenhoitaja eksponoimassa osastokuvauslaitteella otettavaa keuhkojen natiiviröntgenkuvaa (kuva: Heikkilä Tuomas)

Yhteenveto

Vastasyntyneelle ja etenkin pienelle keskoselle tehtävät kuvantamistutkimukset ovat haastavia röntgenhoitajalle. Mutta erityisen haastavia ne voivat olla röntgenhoitajaopiskelijalle, joka tutkimuksen aikana näkee ensimmäisen kerran keskosvauvan tai vastasyntyneen. Vastasyntyneen keuhkojen natiiviröntgentutkimus on tehtävä nopeasti, aseptisesti ja säteilysuojelua optimoiden sekä huomioiden mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat, osaston henkilökunta ja viereisen sängyn tai keskoskaapin vauvat. Opinnäytetyössä laaditun oppaan Sarlund, L. & Suhonen, E. 2020. Tehohoitoa vaativan vastasyntyneen keuhkojen natiivikuvantamistutkimus – Opas Oulun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. Hakupäivä 18.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001291792 avulla röntgenhoitajaopiskelijat voivat harjoitella röntgensimulaatioluokassa eli RadSimissä vauvan käsittelyä nuken avulla, keskoskaapin käyttöä, immobilisointia, asettelua ja osastokuvauslaitteen liikuttelua turvallisesti. Tässä olisi mahdollisuus myös moniammatilliseen yhteistyöhön sairaanhoitajaopiskelijoiden ja lääketieteen opiskelijoiden kanssa. 

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Sarlund, L. & Suhonen, E. 2020. Tehohoitoa vaativan vastasyntyneen keuhkojen natiivikuvantamistutkimus – Opas Oulun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Oulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001291792

Lue lisää: Opas tehohoitoa vaativan vastasyntyneen keuhkojen natiivikuvantamistutkimuksesta

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus