Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 33/2020

Eettisten ja luotettavien huumetestausten toteuttaminen

Metatiedot

Nimeke: Eettisten ja luotettavien huumetestausten toteuttaminen

Tekijä: Kontio Jutta; Laava Annika; Holappa-Girginkaya Jaana; Kuure Marja-Helena; Kajula Outi

Aihe, asiasanat: etiikka, hoitoala, huumetestit, luotettavuus, verkko-oppimateriaali

Tiivistelmä: On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ymmärtävät ammattitaidon merkityksen huumetestauksen prosessissa jo työelämään siirtyessään. Opinnäytetyönä tuotettu laadukas ja ajantasainen itseopiskelumateriaali virtsanäytteen huumetestauksesta sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille löytyy osoitteesta huumetestaus-virtsasta.webnode.fi. Verkko-oppimateriaalissa käsitellään kaikkia niitä asioita, joita terveysalan ammattilaisen tulee ottaa huomioon virtsasta tehtävien huumetestien suorittamisessa ja analysoinnissa. Artikkelissa käsitellään huumetestauksia eettisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. Mitä terveysalan ammattilaisen pitää tietää ennen huumetestausta ja mitä asioita on hyvä pohtia myös asiakkaan näkökulmasta?

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-05-20

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020041618880

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kontio, J., Laava, A., Holappa-Girginkaya, J., Kuure, M-H. & Kajula, O. 2020. Eettisten ja luotettavien huumetestausten toteuttaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. Hakupäivä 21.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020041618880.

Huumetestaus kuuluu terveydenhuollon ammattilaisten työtehtäviin useissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Voimassa oleva lainsäädäntö ja niiden pohjalta laaditut ohjeistukset määrittävät ja ohjaavat huumetestausta. Huumetestattavan henkilön oikeusturvan vuoksi näytteenottoon ja analysointiin tulee kiinnittää erityistä huomioita. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ymmärtävät ammattitaidon merkityksen huumetestausprosessissa jo työelämään siirtyessään. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnatussa verkko-oppimateriaalissa tuodaan esille huumetestaukseen liittyviä asioita, joita terveysalan ammattilaisten tulee ottaa huomioon huumetestien suorittamisessa ja analysoinnissa.

Kaikkien huumetestauksia suorittavien tai testauksia pyytävien yksiköiden tulee selvittää senhetkinen voimassa oleva lainsäädäntö ennen huumetestausten suorittamista. Eri lait turvaavat esimerkiksi yksilönsuojaa, määrittävät salassapitovelvollisuudet ja ohjaavat siten eettisesti ja luotettavasti korrekteja huumetestauksia. Vaikka huumeiden käyttö on laitonta ja lain nojalla rangaistavaa, eivät terveydenhuollon ammattihenkilöstön asenteet saa vaikuttaa päihdepotilaan hoitamiseen. Jokainen asiakas tulee ottaa avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti vastaan yksilönä eikä stereotypian varjostamana henkilönä. (Kuva 1.) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 6 § määrää, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänellä on oikeus kieltäytyä hoidoista tai lääketieteellisistä hoitotoimenpiteistä. Potilaan toiveita tulee kunnioittaa ja hänelle täytyy suoda laissa määrätty itsemääräämisoikeus. Joissakin tilanteissa testattavalta henkilöltä ei kuitenkaan tarvita suostumusta huumetestiin. Potilaan tahdosta riippumatta annettavasta hoidosta on voimassa, mitä siitä mielenterveyslaissa (1116/1990), päihdehuoltolaissa (41/1986), tartuntatautilaissa (1227/2016) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) säädetään. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Labquality Oy. 2001. Suositus huumetestauksen suorittamisesta. Labquality Oy:n huumausaineanalyttiikkatyöryhmä. Moodi 3. Kokkola. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2002. Huumausainetestien käyttöä selvittäneen työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2002:2. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Hakupäivä 18.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504226820 Solis, J., Shadur, J., Burns, A. & Hussong, A. 2012. Understanding the Diverse Needs of Children whose Parents Abuse Substances. Current Drug Abuse Reviews 5 (2), 135–147. Hakupäivä 30.3.2020. https://doi.org/10.2174/1874473711205020135 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2020. Huumausaineiden laillisuus ja käytön rangaistavuus. Hakupäivä 19.3.2020. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumausainepolitiikka/huumausaineiden-laillisuus-ja-kayton-rangaistavuus Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 Mielenterveyslaki 14.12.1990/ 1116. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116 Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227

Kuva: Shutterstock

KUVA 1. Huumeiden käyttö on Suomessa laissa kiellettyä, mutta huumeiden käyttäjilläkin on oikeus laadukkaaseen terveyden- ja sairaanhoitoon (kuva: rui vale sousa/Shutterstock.com)

Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992) määrää, että potilasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan loukkaamatta ja hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Huumetestauksen syy ja seuraukset on käytävä perusteellisesti läpi testattavan kanssa ja kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin pitää vastata. Asianomaisen täytyy ymmärtää, mitä positiivinen huumetestaustulos voi hänelle aiheuttaa. Terveydenhuollon ammattihenkilön pitää kirjata potilasasiakirjoihin hoidon ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Kaikki potilasasiakirjoissa esitetyt asiat ovat salassapidettäviä. Potilastietojen jakamiseen tarvitaan potilaan kirjallinen suostumus. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1. ja 2§:n mukaan. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 2 § määrittää, että valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta käsittelee esimerkiksi potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja antaa niistä suosituksia. Lain mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus ilman syrjintää saada tarvitsemaansa terveyden- ja sairaudenhoitoa turvallisesti ja suunnitellusti. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Hadland, S. & Levy, S. 2016. Objective Testing – Urine And Other Drug Tests. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America 25 (3), 549–565. Hakupäivä 18.3.2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4920965/ Suomen Lääkäriliitto. 2020. Salassapitovelvollisuus ja sen poikkeukset. Hakupäivä 19.3.2020. https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/potilas-laakarisuhde/salassapitovelvollisuus-ja-sen-poikkeukset/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Potilasturvallisuus. Hakupäivä 17.3.2020. https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/potilasturvallisuus Laki rikoslain muuttamisesta 21.4.1995/578. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950578

Huumetestausten luotettavuuteen vaikuttavat seikat

Huumetestaustutkimukset kuuluvat niihin laboratoriotutkimuksiin, joiden vaikutukset voivat yltää terveydenhuollollisten hoitotoimien lisäksi myös juridisiin toimiin. Tämän takia tulosten luotettavuuden takaaminen on ehdottoman tärkeää. Huumetestausten tekemiseen osallistuvia ihmisiä koskemaan on säädetty useita lakeja ja heidän tulee noudattaa ennalta määrättyjä ohjeistuksia. Myös laboratorioiden toimintaa säädellään koko muun huumetestausprosessin ohella tulosten oikeellisuuden ja vertailtavuuden takaamiseksi. (Kuva 2.) Labquality Oy. 2001. Suositus huumetestauksen suorittamisesta. Labquality Oy:n huumausaineanalyttiikkatyöryhmä. Moodi 3. Kokkola. Sosiaali- ja Terveysministeriö. 2006. Huumausainetestaus työelämässä. Sosiaali- ja Terveysministeriön julkaisuja 2006:2. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Hakupäivä 30.3.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504223268 Mykkänen, S., Kuoppasalmi, K., Tissari, P. & Henriksson, M. 2015. Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta – Asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Ohjaus 5/2015. Hakupäivä 30.3.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-488-5

Kuva: Shutterstock

KUVA 2. Huumetestausta säätelevät voimassa olevat Suomen lait ja asetukset sekä niiden pohjalta luodut ohjeistukset (kuva: Valery Evlakhov/Shutterstock.com)

Huumetestauksessa luotettavuuden kannalta on tärkeää tarkastella koko prosessia aina näytteenottotapahtumasta varmennetun tuloksen tulkintaan. Huumetestauksia suorittavat aiheeseen perehdytetyt terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla tulee olla dokumentoitu perehdytys huumetestauksen näytteenottoon. Näytteenottajan tulee varmistaa testattavan henkilöllisyys. Lisäksi hänen tulee selvittää, onko kyseessä valvottava vai normaali näytteenotto ja minimoida näytteen manipulointimahdollisuudet. Näytteenottotilojen tulee olla asianmukaiset ja näytteiden käsittely on suoritettava niin, etteivät eri näytteet voi sekoittua, niitä ei voi väärentää, eikä niihin voi joutua epäpuhtauksia. Näytteiden tulee olla jäljitettävissä ja säilyä myös mahdollisen kuljetuksen ajan koskemattomana luotettavan tuloksen saamiseksi. Luotettavien huumetestaustuloksien varmistamiseksi myös laboratorioihin kohdistuu tiettyjä kriteereitä. Kaikkien varmennetutkimuksia tekevien laboratorioiden tulee olla akkreditoituja ja varmennetestien tulee kuulua akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Myös useimmat ensivaiheen immunologisia huumetestauksia tekevät laboratoriot ovat akkreditoituja eli niiden pätevyys on todettu menettelytavalla, joka on kansainvälisiin kriteereihin perustuva. Laboratoriot noudattavat yleisiä laadunhallintaan liittyviä periaatteita ensivaiheen huumetestauksessa. Mykkänen, S., Kuoppasalmi, K., Tissari, P. & Henriksson, M. 2015. Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta – Asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Ohjaus 5/2015. Hakupäivä 30.3.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-488-5 Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 7.4.2005/218. Hakupäivä 30.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050218 Finas. 2016. Akkreditointi. Hakupäivä 18.3.2020. https://www.finas.fi/akkreditointi/Sivut/default.aspx

Huumetestaukseen liittyvä verkko-oppimateriaali 

Oppimateriaalin aihe on virtsan huumetestaus ja se on suunnattu Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Opinnäytetyönä tehdyn oppimateriaalin tarkoituksena oli laatia kattava, informatiivinen ja ajantasainen itsenäiseen opiskeluun sopiva verkko-oppimateriaali. Tavoitteena oli lisätä tulevien terveydenhuollon ammattilaisten tietotaitoa virtsan huumetestauksesta ja näin myös parantaa potilasturvallisuutta pitkällä aikavälillä. Huumetestauksia suorittavien alan ammattilaisten tulee olla valveutuneita ja harjaantuneita monilta osin, jotta he voivat suorittaa luotettavia, potilasturvallisia ja vertailukelpoisia testauksia. Huumeiden käyttö on osin jopa yleistynyt, minkä vuoksi huumetestauksia tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän.

Huumetestaus virtsasta -verkko-oppimateriaali sisältää tietoa oikeaoppisesta virtsan huumetestauksen näytteenotosta ja testausmenetelmistä (kuva 3). Lisäksi siinä tuodaan esille huumetestaukseen liittyviä lainsäädännöllisiä ja eettisiä näkökulmia sekä tulosten luotettavuuteen vaikuttavia asioita. Materiaali löytyy osoitteesta huumetestaus-virtsasta.webnode.fi.

Kuva: Shutterstock

KUVA 3. Verkko-oppimateriaali tarjoaa tietoa virtsasta tehtävistä huumetestauksista, näytteenotosta ja testausmenetelmistä (kuva: Vadym Stock/Shutterstock.com)

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus