Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 49/2020

Työterveyshoitaja, mistä löydät tieteellistä tietoa työsi tueksi?

Metatiedot

Nimeke: Työterveyshoitaja, mistä löydät tieteellistä tietoa työsi tueksi?

Tekijä: Gronoff Anniina; Kujala Johanna; Päätalo Kati; Honkanen Hilkka

Aihe, asiasanat: näyttöön perustuva hoitotyö, tieteellinen tieto, työterveys, työterveyshoitajat

Tiivistelmä: Terveydenhuoltolain mukaisesti terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön. Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoituksena on asiakkaan mahdollisimman hyvä hoito. Hoitopäätösten tukena on käytettävä parasta ajantasaista tutkimustietoa tai muuta mahdollisimman luotettavaa tietoa. Käytännössä esimerkiksi työterveyshuollossa näyttöön perustuvien tiedonlähteiden käyttö voi olla arjessa haastavaa.

Yhtenä tekijänä työterveyshuollossa on ilmaistu, ettei aikaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa ole riittävästi. Tämä artikkeli perustuu kehittämistehtävään, jonka tarkoituksena oli vastata tarpeeseen saada koostettu kokonaisuus työterveyshoitajan tieteellisen tiedon lähteistä. Tuloksena saatiin työterveyshoitajille suunnattu koostemateriaali sähköisessä muodossa. Koosteen tavoitteena oli olla helppokäyttöinen ja tiivis tietopaketti. Tarkoituksena oli, että tietokoostetta on helppo käyttää työterveyshuollon päivittäisessä käytännön työssä, kun haetaan tieteellistä tietoa.

Työterveyshoitajien tieteellisen tiedon lähteistä muodostettua koostelehtistä voidaan hyödyntää terveydenhoitajien opetuksessa ja opiskelussa sekä käytännössä työterveyshoitajien ja muiden työterveyshuollossa työskentelevien työssä. Lopullisena hyödynsaajana ovat työterveyshuollon asiakkaat paremman hoidon laadun muodossa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-06-26

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020042019316

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Gronoff, A., Kujala, J., Päätalo, K. & Honkanen, H. 2020. Työterveyshoitaja, mistä löydät tieteellistä tietoa työsi tueksi?. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 49. Hakupäivä 24.11.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020042019316.

Terveydenhuollon toiminnan tulee terveydenhuoltolain mukaisesti perustua tieteelliseen näyttöön. Päivittäisessä työterveyshuollon työssä tapahtuvan päätöksenteon tueksi tarvitaan tiivistettyä ja helposti löydettävää näyttöön perustuvaa tutkimustietoa. Tässä artikkelissa esitellään työterveyshoitajille suunnattu kooste, jonka avulla näyttöön perustuvan tiedon lähteille hakeutuminen on helpompaa ja nopeampaa.

Kuva: Shutterstock

KUVA: Billion Photos/Shutterstock.com

Työterveyshoitajan työ

Työterveyshoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hänellä tulee olla terveydenhoitajan tutkinto ja lisäksi hänen tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työn aloittamisesta 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus. Työterveyshoitajan toimenkuva on laaja. Työterveyshoitaja vastaa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa palvelujen tuottamisesta asiakasyrityksille ja -organisaatioille. Tarkoituksena on terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Ennaltaehkäisevä työote korostuu työterveyshoitajan työssä. Työterveyshoitajan tulee huomioida työelämän ja yhteiskunnan muutoksia ja niiden vaikutuksia työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen. Suomen työterveyshoitajaliitto. 2019. Työterveyshoitajan työ. Hakupäivä 11.10.2019. https://www.stthl.fi/edunvalvojana/ammatillinen-edunvalvonta/alasivu-1/ Suomen työterveyshoitajaliitto. 2020. Työterveyshoitajan työn viitekehys ja vaativuus. Hakupäivä 29.2.2020. https://www.stthl.fi/site/assets/files/1219/tyoterveyshoitajan-tyon-viitekehys-ja-vaativuus-a4.pdf Työterveyslaitos 2019. Työterveyshenkilöstö. Hakupäivä 11.10.2019. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/tyoterveyshenkilosto/

Työterveyshoitajan työtä ohjaavan lainsäädännön, tavoitteiden ja hyvän työterveyshuoltokäytännön tunteminen on tärkeää Suomen työterveyshoitajaliitto. 2020. Työterveyshoitajan työn viitekehys ja vaativuus. Hakupäivä 29.2.2020. https://www.stthl.fi/site/assets/files/1219/tyoterveyshoitajan-tyon-viitekehys-ja-vaativuus-a4.pdf Työterveyslaitos 2019. Työterveyshenkilöstö. Hakupäivä 11.10.2019. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/tyoterveyshenkilosto/. Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvauksessa työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön osaamisalueiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty muun muassa työterveyshuollon palvelujärjestelmä, lainsäädäntö ja linjaukset työterveyshuoltoon ja työturvallisuuteen liittyen, työelämätietoisuus, hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet, työpaikkaselvityksiin pohjautuva työterveysyhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta, työkyvyn arviointi ja sen tukeminen sekä terveydellisten olosuhteiden arviointi. Lisäksi osaamisalueisiin kuuluu esimerkiksi työterveyshuollon palvelujärjestelmä, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit sekä työsuojelu ja ergonomia. Haarala, P. 2014. Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvaus. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Näyttöön perustuva toiminta terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaisesti terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön Terveydenhuoltolaki. Hakupäivä 29.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 Lemetti, T., Viholainen, K., Kotila, J., Salonen, A. & Juntttila, K. 2019. Koulutuksella vahvistusta näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen työyksiköissä. Tutkiva hoitotyö 17 (3), 44-46., jolla tarkoitetaan luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa tai sen puuttuessa asiantuntijoiden yhteisymmärrystä asiasta Hotus. Näyttöön perustuva toiminta. Hakupäivä 21.4.2020. https://www.hotus.fi/nayttoon-perustuva-terveydenhuolto/. Näyttöön perustuvalla toiminnalla (NPT) tarkoitetaan luotettavan ja ajantasaisen tutkimustiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon päätöksenteossa Hotus. Näyttöön perustuva toiminta. Hakupäivä 21.4.2020. https://www.hotus.fi/nayttoon-perustuva-terveydenhuolto/.

Kansainvälinen tutkimusorganisaatio, Joanna Briggs Instituutti (JBI), on kehittänyt mallin näyttöön perustuvasta terveydenhuollosta Jylhä, V., Oikarainen, A., Perälä, M-L. & Holopainen, A. 2019. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä Maailman terveysjärjestön Euroopan alueella (Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region). Raportti 2. Hoitotyön tutkimussäätiö. Hakupäivä 27.5.2020. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/10/nayttoon-perustuvan-toiminnan-edistaminen.pdf. Näyttöön perustuvan terveydenhuollon määritellään jakautuvan maailmanlaajuiseen hyvinvointiin, näytön tuottamiseen, tiivistämiseen, levittämiseen ja näytön käyttöönottoon Jordan, Z., Lockwood, C., Munn, Z. & Aromataris, E. 2018. Redeveloping the JBI Model of Evidence Based Healthcare. International Journal of Evidence Based Healthcare 16 (4), 227‒241. Hakupäivä 29.5.2020. https://doi.org/10.1097/xeb.0000000000000139. Näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli (kuvio 1) käsitteellistää prosessin vaiheet, joiden avulla voidaan edetä käytännön työssä tapahtuvaan näyttöön perustuvaan kliiniseen päätöksentekoon Jylhä, V., Oikarainen, A., Perälä, M-L. & Holopainen, A. 2019. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä Maailman terveysjärjestön Euroopan alueella (Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region). Raportti 2. Hoitotyön tutkimussäätiö. Hakupäivä 27.5.2020. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/10/nayttoon-perustuvan-toiminnan-edistaminen.pdf. Terveydenhuollon organisaatiossa ja käytännön työssä näyttöön perustuva toiminta mahdollistetaan erilaisten tukirakenteiden avulla Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö, Skhole Oy.. Johtamisella on avainrooli näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoitotyön johtajien tehtävänä on luoda tätä toimintaa tukeva kulttuuri ja mahdollistaa riittävä osaaminen, tuki ja resurssit näyttöön perustuvalle toiminnalle. Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V., Barisone, M., Timmins, F., Rossi, S., Pellegrini, R., Aleo, G. & Sasso, L. 2018. A review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. Journal of Nursing Management 26 (8), 918‒932. https://doi.org/10.1111/jonm.12638

KUVIO 1. Näyttöön perustuva päätöksenteko terveydenhuollossa (kuvio suurentuu klikkaamalla) KUVIO 1. Näyttöön perustuva päätöksenteko terveydenhuollossa. Teoksessa Hoitotyön tutkimussäätiö. Näyttöön perustuva toiminta. Hakupäivä 29.5.2020. https://www.hotus.fi/nayttoon-perustuva-terveydenhuolto/

Näyttöön perustuvan tiedon lähteet työterveyshoitajien työssä

Hoitotyöntekijöillä, tässä yhteydessä työterveyshoitajilla, on keskeinen rooli näyttöön perustuvassa päätöksenteossa Lemetti, T., Viholainen, K., Kotila, J., Salonen, A. & Juntttila, K. 2019. Koulutuksella vahvistusta näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen työyksiköissä. Tutkiva hoitotyö 17 (3), 44-46. Hotus. Näyttöön perustuva toiminta. Hakupäivä 21.4.2020. https://www.hotus.fi/nayttoon-perustuva-terveydenhuolto/. Työterveyshuollossa palveltavat asiakkaat voivat olla henkilöasiakkaita tai työnantaja-asiakkaita. Työnantaja-asiakas tilaa ja kustantaa organisaatiolleen työterveyshuollon, joka on henkilöasiakkaille maksutonta. Ala-Mursula, L. 2018. Työterveyshuollon sisältö. Teoksessa K-P. Martimo, J. Uitti & M. Antti-Poika (toim.) Työstä terveyttä. Duodecim, 28-48. Työterveyshuollossa hoitoon ja palveluun liittyviä päätöksiä tehdään näin ollen paitsi yksittäisen henkilöasiakkaan työterveyteen, myös organisaatiotason toimintoihin liittyen (esimerkiksi työpaikkaselvitykset). 

Vaikka asenteet näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan olisivat positiivisia, päivittäisessä työssä näyttöön perustuvaa tietoa ei välttämättä käytetä. Ongelma voi johtua esimerkiksi siitä, että työssä ei ole aikaa etsiä tai tarkistaa näyttöön perustuvaa tietoa. Työterveyshuollossa on toivottu selkeitä ja nopeita reittejä työterveyshuollon tieteellisten tiedonlähteiden äärelle. Kinnunen-Amoroso, M. 2013. How occupational health care professionals experience evidence-based guidelines in Finland: a qualitative study. Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (4), 612–616. Hakupäivä 2.4.2020. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2012.01850.x Työterveyshuollon käytännön työssä tiedonlähteiden löytyminen yhdestä paikasta helpottaa tiedon löytämistä ja nopeuttaa näyttöön perustuvan, luotettavan tiedon äärelle hakeutumista. Selkeiden, lyhyiden ja helppokäyttöisten ohjeiden tärkeys työterveyshuollon päivittäisessä työssä on tullut esille tutkimuksissa. Kinnunen-Amoroso, M. 2013. How occupational health care professionals experience evidence-based guidelines in Finland: a qualitative study. Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (4), 612–616. Hakupäivä 2.4.2020. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2012.01850.x Brämberg, E., Nyman, T., Kwak, L., Alipour, A., Bergström, G., Elinder, L., Hermansson, U. & Jensen, I. 2017. Development of evidence-based practice in occupational health services in Sweden: a 3-year follow-up of attitudes, barriers and facilitators. International Archives of Occupational and Environmental Health 90 (4), 335–348. Hakupäivä 2.4.2020. https://doi.org/10.1007/s00420-017-1200-8

Oulun ammattikorkeakoulussa on laadittu terveydenhoitajatyön kehittämistehtävänä kooste työterveyshoitajan tieteellisen tiedon lähteistä (kuvio 2). Koosteesta on pyritty tekemään ytimekäs ja helppolukuinen, jotta se olisi käyttökelpoinen työterveyshoitajan työssä. Koosteeseen on valittu viisi tiedonlähdettä, joiden valintakriteerinä oli, että ne tarjoavat nimenomaisesti näyttöön perustuvaa tietoa kootusti ja kattavasti sekä soveltuvat hyvin työterveyshoitajan työn tueksi. Käypä hoito -suositukset, Hotus eli hoitotyön tutkimussäätiö, Cochrane, Joanna Briggs Institute ja Terveysportti kokoavat näyttöön perustuvaa tietoa soveltuen päivittäisessä työssä käytettäväksi. 
 
Kooste tieteellisen tiedon lähteistä työterveyshoitajille

KUVIO 2. Näyttöön perustuvan tiedon lähteet työterveyshoitajille

Näyttöön perustuva päätöksenteko työterveyshuollossa

Näyttöön perustuva toiminta todentuu päätöksentekotilanteessa (kuvio 3), jossa terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoitoon liittyviä päätöksiä terveyden tai sairauden hoitoa tarvitsevan ihmisen kanssa Hoitotyön tutkimussäätiö. Hoitotyöntekijän näyttöön perustuva päätöksenteko. Hakupäivä 2.6.2020. https://www.hotus.fi/hoitotyontekijan-nayttoon-perustuva-paatoksenteko/. Työterveyshoitajan työssä nämä päätökset voivat koskea henkilöasiakasta tai työnantaja-asiakasta Ala-Mursula, L. 2018. Työterveyshuollon sisältö. Teoksessa K-P. Martimo, J. Uitti & M. Antti-Poika (toim.) Työstä terveyttä. Duodecim, 28-48. sekä heidän hoitoaan tai muuta työterveyshuollon palvelua. Näyttöön perustuvassa päätöksenteossa käytetään parasta ajantasaista tietoa, jolla tarkoitetaan luotettavaa tutkimusnäyttöä tai muuta luotettavaksi arvioitua tietoa (esimerkiksi asiantuntijoiden konsensus asiasta). Järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat kansalliset suositukset, kuten Käypä hoito -suositukset ja Hotuksen hoitotyön suositukset ovat vahvinta näyttöä. Hoitotyön tutkimussäätiö. Hoitotyöntekijän näyttöön perustuva päätöksenteko. Hakupäivä 2.6.2020. https://www.hotus.fi/hoitotyontekijan-nayttoon-perustuva-paatoksenteko/

Näyttöön perustuva päätöksenteko

KUVIO 3. Näyttöön perustuva päätöksenteko KUVIO 3. Näyttöön perustuva päätöksenteko. Teoksessa Hoitotyön tutkimussäätiö. Hoitotyöntekijän näyttöön perustuva päätöksenteko. Hakupäivä 2.6.2020. https://www.hotus.fi/hoitotyontekijan-nayttoon-perustuva-paatoksenteko/

Terveydenhuoltolain Terveydenhuoltolaki. Hakupäivä 29.3.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 näyttöön perustuvan toiminnan velvoitteen lisäksi työterveyshuollon toimintaa ohjaa Työterveyshuoltolaki Työterveyshuoltolaki 1383/2001. Hakupäivä 8.6.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 ja valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013. Hakupäivä 8.6.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708. Asetus velvoittaa myös, että työterveysyksiköllä on oltava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava kirjallinen laatujärjestelmä, jolla varmistetaan toiminnan laatu ja vaikuttavuus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013. Hakupäivä 8.6.2020. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130708. Työterveyshuollon työssä toiminnan ja päätöksenteon tukena on näin ollen erilaisia ohjeistuksia hyvään käytäntöön. Näyttöön perustuva toiminta tarvitsee tuekseen työntekijöiden osaamista ja organisaation sekä johdon tukea Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö, Skhole Oy. Brämberg, E., Nyman, T., Kwak, L., Alipour, A., Bergström, G., Elinder, L., Hermansson, U. & Jensen, I. 2017. Development of evidence-based practice in occupational health services in Sweden: a 3-year follow-up of attitudes, barriers and facilitators. International Archives of Occupational and Environmental Health 90 (4), 335–348. Hakupäivä 2.4.2020. https://doi.org/10.1007/s00420-017-1200-8 ja työterveyshuollossa on todettu tarvetta organisatorisen tuen, tukirakenteiden ja esimiestuen kehittämiseen tältä osin Brämberg, E., Nyman, T., Kwak, L., Alipour, A., Bergström, G., Elinder, L., Hermansson, U. & Jensen, I. 2017. Development of evidence-based practice in occupational health services in Sweden: a 3-year follow-up of attitudes, barriers and facilitators. International Archives of Occupational and Environmental Health 90 (4), 335–348. Hakupäivä 2.4.2020. https://doi.org/10.1007/s00420-017-1200-8. Tukirakenteiden lisäksi työntekijöillä tulee olla käytössään valmiiksi koottua ja arvioitua tutkimusnäyttöä Holopainen, A., Korhonen, T., Miettinen, M., Pelkonen, M. & Perälä, M-L. 2010. Hoitotyön käytännöt yhtenäiseksi - toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 1, 38-45. sekä selkeitä ja helppokäyttöisiä ohjeita työterveyshuollon päivittäiseen työhön Kinnunen-Amoroso, M. 2013. How occupational health care professionals experience evidence-based guidelines in Finland: a qualitative study. Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (4), 612–616. Hakupäivä 2.4.2020. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2012.01850.x Brämberg, E., Nyman, T., Kwak, L., Alipour, A., Bergström, G., Elinder, L., Hermansson, U. & Jensen, I. 2017. Development of evidence-based practice in occupational health services in Sweden: a 3-year follow-up of attitudes, barriers and facilitators. International Archives of Occupational and Environmental Health 90 (4), 335–348. Hakupäivä 2.4.2020. https://doi.org/10.1007/s00420-017-1200-8. Asetuksen mukaiset laatujärjestelmät vastaavat osaltaan tähän haasteeseen. 

Tässä artikkelissa kuvatun ja esitellyn koosteen tavoitteena on parantaa näyttöön perustuvan tiedon löytämistä ja käyttöä työterveyshuollon työssä. Kooste auttaa työterveyshoitajia löytämään tietoa, jonka avulla he voivat tehdä työssään näyttöön perustuvia päätöksiä. Paitsi päivittäisessä työterveyshoitajan työssä, koostetta voidaan hyödyntää myös terveydenhoitajien koulutuksessa. Tutkimus- ja kehittämistyötä tarvitaan jatkuvasti kehittyvän työterveyshoitajan työn ja näyttöön perustuvan toiminnan tueksi. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on työterveyshuollon asiakkaiden hoidon ja palvelun mahdollisimman hyvä laatu ja vaikuttavuus näyttöön perustuvan toiminnan myötä. 

 


Muokkaus 30.6.2020: Lisätty kirjoittajaksi Hilkka Honkanen

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus