Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 89/2020

Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkintoja

Kosonen Katri (toim.)
16.11.2020 ::

Metatiedot

Nimeke: Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkintoja

Tekijä: Kosonen Katri (toim.)

Aihe, asiasanat: korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, maahanmuuttajat, tukeminen, tukimuodot

Tiivistelmä: Oulun ammattikorkeakoulu on nimitetty maahanmuuttajien vastuukorkeakouluksi Pohjois-Suomen alueelle. Tähän SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -rooliin kuuluu maahanmuuttajien korkeakoulutukseen liittyvä kehitystyö valtakunnalliset linjaukset huomioiden. Yhtenä kehitystyön osa-alueena on ollut suunnitella ja toteuttaa realistisia koulutuspolkuja maahanmuuttajien kielitaito huomioiden.

Tämä mahdollistui ESR-rahoitteisella MAIKO – Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun -hankkeella (1.8.2018–31.12.2020), jossa suunniteltiin ja toteutettiin erilaisia tukitoimia edesauttamaan maahanmuuttajien integroitumista korkeakoulutasoisiin opintoihin. Pilottialoina olivat sairaanhoito, sosiaaliala ja liiketalous, joihin suunniteltiin ja toteutettiin avoimen polkuopintoihin verrattavissa oleva erillisvalinta maahanmuuttajataustaisten hakijoiden kielitaitotaso huomioiden. Korkeakoulutasoisissa opinnoissa kielitaidon on oltava riittävän hyvä kaikilla kielen osa-alueilla. Erillisvalinnan lisäksi maahanmuuttajataustainen hakija tarvitsee substanssialan ja suomen kielen tukea erityisesti opintojen alkuvaiheessa integroituakseen hyvään opintomenestykseen.

MAIKO-hankkeessa rakennettiin pilottialoille ensimmäisen vuoden tukimalli, joka toteutettiin tukipajatyyppisesti S2-opettajan tai substanssialojen asiantuntijoiden vetäminä. Tämäntyyppinen opintojen tuki osoittautui erittäin tärkeäksi erityisesti asiantuntijatasoisen suomen kielen kehittymisen kannalta. Tästä osoituksena kaikki erillisvalinnalla MAIKO-ryhmään valitut opiskelijat saivat suoritettua vaaditun määrän opintoja ja siirtyivät toisen vuoden tutkinto-opiskelijoiksi.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2020-11-16

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-202-6

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-202-6

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kosonen, K. (toim.) 2020. Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkintoja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. Hakupäivä 17.9.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-202-6.

Oulun ammattikorkeakouluun on rakennettu koulutuspolku korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Keväällä 2019 pilotoitiin ensimmäisen kerran maahanmuuttajille toteutettu erillisvalinta avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin kolmelle eri koulutusalalle: sairaanhoito, sosiaaliala ja liiketalous. Kehitystyö on yksi osa Oulun ammattikorkeakoulun roolia toimia Pohjois-Suomen alueella opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä vastuukorkeakouluna maahanmuuttajien koulutusasioissa. SIMHE-ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä valmentava koulutus toimivat usein maahanmuuttajien ensikontakteina korkeakouluopintoihin

Kuvituskuva pääsykokeen aloitussivusta

KUVA: Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen pääsykoe (kuva: Eija Svanberg)


JOHDANTO

Kosonen Katri

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on maahanmuuttajakoulutuksen vastuukorkeakoulu, josta käytetään lyhennystä SIMHE (Supportin Immigrants in Higher Education in Finland). Vastuukorkeakoulun rooliin kuuluu ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä pääosin hanketyönä tehtävä maahanmuuttajakoulutuksen kehitystyö. SIMHE-toiminta käynnistyi keväällä 2017 ja tällä hetkellä SIMHE-ohjauksessa on käynyt noin 150 korkeakoulutuksesta kiinnostunutta maahanmuuttajaa. Ohjausta annetaan henkilökohtaisissa tapaamisissa, mutta toimintaan kuuluu myös vierailut eri sidosryhmien tilaisuuksissa, kuten kotouttamiskoulutukset. 

SIMHE-toiminnan lisäksi maahanmuuttajien ensikontakti Oamkiin saattaa olla opiskelu valmentavassa koulutuksessa, joka käynnistyi jo neljättä kertaa syksyllä 2020. Koulutus painottuu suomen kielen osa-alueisiin ja siihen on osallistunut tähän mennessä yhteensä noin 100 opiskelijaa.

Maahanmuuttajaopiskelija-käsite on laaja. Valmentavaan koulutukseen osallistuja voi olla avioliiton kautta Suomeen tullut korkeakoulutettu, turvapaikanhakija, työperäisesti Suomeen muuttanut osaaja tai suomalaisen koulutusjärjestelmän käynyt toisen polven maahanmuuttaja. Suomea lähimmät maahanmuuttajat ovat tulleet Virosta. Jonkin verran Oamkin maahanmuuttotyössä näyttäytyvät englanninkielisistä koulutuksista valmistuneet, jotka eivät työllisty puutteellisen suomen kielen osaamisen vuoksi. 

Haasteena on, että jatkokoulutus valmentavasta koulutuksesta suomenkielisiin tutkinto-opintoihin ja niissä menestymiseen on usein maahanmuuttajille epärealistista vaaditun suomen kielen osaamisen vuoksi. Epäonnistumiset korkeakoulutasoisen opiskelupaikan saamisessa lisäävät turhaa odottelua ja aiheuttavat päällekkäisiä, jopa epätarkoituksenmukaisia opintoja. Joissakin tilanteissa korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ohjautuvat toisen asteen opintoihin, koska kielitaito ei riitä korkea-asteelle. Maahanmuuttajien koulutukseen ohjaus tulisi tapahtua yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Oamkissa on kehitetty maahanmuuttajille erillisvalinta, joka luo heille konkreettisen mahdollisuuden suomenkieliseen korkeakoulutukseen. Erillisvalinnan tavoitteena on arvioida maahanmuuttajahakijoiden suomen kielen riittävä taso opintoihin, joista he selviäisivät pienillä tukitoimilla. Artikkelissa "Maahanmuuttajat sairaanhoidon, sosionomin ja liiketalouden opinnoissa" kuvataan erillisvalinnan prosessia sekä sen jälkeisiä tukitoimia. 

Maahanmuuttajaopiskelijan kieli kehittyy koko opintopolun ajan. Korkeakoulutasoisissa opinnoissa asiantuntijatasoisen kielitaidon omaksuminen vaatii suomen kielen eli S2-opetuksen lisäksi myös substanssialojen ohjausta kielellisten haasteiden ratkaisemiseksi. Oamkissa pilotoitiin maahanmuuttajien tukimallia kolmella eri alalla: sosiaaliala, sairaanhoito ja liiketalous.  Vaikka alat ovat erilaisia, oli niillä opintojen tuen näkökulmasta paljon yhteistä. Tukitoimia on kuvattu artikkelissa Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimimalli – MAIKO. Eri alojen tukimalleista ja erityispiirteistä ovat kirjoittaneet asiantuntijat Päivi Tervasoff ja Sanna Kurttila (sosiaaliala), Markus Karttunen ja Sanna Ronkainen (sairaanhoito) sekä Jaana Rissanen ja Eija Svanberg (liiketalous). Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjauksen läpileikkaavina käsitteinä esiintyvät suomen kielen oppiminen ja selkokielisyys, puhetahdin nopeus, ohjeiden selkeys, opiskelumenetelmät ja -tekniikat, joita artikkeleissa käsitellään tarkemmin.

Erityisen tärkeää on kuunnella opiskelijoita sekä opettajia, joiden näkemyksiä voidaan hyödyntää tukimallin kehitystyössä. Maahanmuuttajaopiskelija tarvitsee alakohtaisen tuen lisäksi myös suomen kielen eli S2-tukea. Heidi Silvan kuvaa artikkelissaan annettua S2-tukea, jonka lähtökohtana olivat yksilöllisyys ja opiskelijalähtöisyys.  

Tulevaisuuden tavoitteena on jatkaa maahanmuuttajien koulutuksen vastuullista kehitystyötä ottamalla huomioon yksilö-, opiskelija- ja opettajanäkökulmat ja laajentaa strategisten tavoitteiden mukaisesti erillisvalintamahdollisuuksia eri koulutusaloille.  Strategisen välitavoitteen mukaan Oamkissa on vuonna 2022 avoinna maahanmuuttajataustaisille hakijoille erillisvalinnat kuudelle eri koulutusalalle polku- tai tutkinto-opintoihin. 

Maahanmuuttajat sairaanhoidon, sosiaalialan ja liiketalouden opinnoissa

Maahanmuuttajat sairaanhoidon, sosiaalialan ja liiketalouden opinnoissa

Kosonen Katri

Oulun ammattikorkeakoulu toimii maahanmuuttajien vastuukorkeakouluna Pohjois-Suomen alueella. Tähän SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -rooliin kuuluu maahanmuuttajien korkeakoulutukseen liittyvä kehitystyö valtakunnalliset linjaukset huomioiden. Yksi tärkeä kehitystyön osa-alue on ollut luoda maahanmuuttajille realistisia polkuja korkeakoulutukseen...

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimimalli

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimimalli

Tervasoff Päivi, Svanberg Eija, Rissanen Jaana, Kosonen Katri, Silvan Heidi

Tutkinto-ohjelmiin valitut maahanmuuttajaopiskelijat saivat tukea opiskelun etenemiseen ensimmäisen lukuvuoden ajan. Ohjausta tarjottiin säännöllisesti joko yksilöllisenä tai pienryhmätukena opiskelijan tarpeen mukaan. Maahanmuuttajaopiskelijat saivat alakohtaisen ja opinto-ohjauksen lisäksi säännöllistä suomen kielen tukea. 

Sosiaalialan tukitoimet ja erityispiirteet

Maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen erityispiirteet sosionomiopinnoissa

Tervasoff Päivi, Kurttila Sanna

MAIKO – Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun -hankkeen sosionomiopiskelijat saivat säännöllistä ohjausta tukipajoissa. Tukipajojen sosiaalialan sisällöt muodostuivat opiskelijoiden toiveiden ja tuen ja tarpeen mukaan. Ohjauksesta saatiin positiivista palautetta etenkin opiskelijoiden kannustamisesta ja motivoinnista.

Sairaanhoitotyön tukitoimet ja erityispiirteet

Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukitoimet ja tuen erityispiirteet sairaanhoitotyössä

Karttunen Markus, Ronkainen Sanna

Sairaanhoitaja-opinnoissa korostuu vahva teoreettinen osaaminen, kliiniset kädentaidot ja teorian soveltaminen käytäntöön. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja ohjausosaamista. MAIKO-opiskelijoiden tukitoimissa keskityttiin näiden osa-alueiden kehittämiseen tukityöpajoissa. Tavoitteena oli lisätä valmiuksia toimia käytännön hoitotilanteissa potilasturvallisesti.

Liiketalousalan opintojen tukitoimet ja erityispiirteet maahanmuuttajaopiskelijoilla

Maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen erityispiirteet liiketalousalan opinnoissa

Rissanen Jaana, Svanberg Eija

SIMHE – Supporting Immigrants in Higher Education in Finland -vastuukorkeakoulun rooliin kuuluu kehittää maahanmuuttajien ohjausta ja koulutuspolkuja. Kehittämisen tärkeänä askeleena toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulussa keväällä 2019 ensimmäisen kerran maahanmuuttajien erillisvalinta kolmelle alalle: sairaanhoito, sosionomi ja liiketalous. 

Suomen kielen tuki maahanmuuttajaryhmän opinnoissa

Suomen kielen tuki maahanmuuttajaryhmän opinnoissa

Silvan Heidi

Kun maahanmuuttaja opiskelee korkeakouluopintoja suomen kielellä, hän tarvitsee opintoihinsa tukea. Oulun ammattikorkeakoulussa MAIKO – Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun -ryhmän opiskelijoiden ensimmäisen vuoden tuki toteutettiin monialaisena yhteistyönä. Suomen kieleen tukea oli tarjolla kaikille kielen osa-alueille.


YHTEENVETO

Kosonen Katri


Oulun ammattikorkeakoulu on yksi valtakunnallisista SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -korkeakouluista, johon kuuluu ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä korkeakoulutuksen kehitystyö maahanmuuttajakohderyhmän erityispiirteet huomioiden. Toiminnan kehittämisessä on tärkeässä roolissa ovat hankkeet, joista hyvänä esimerkkinä on ESR-rahoitteinen MAIKO (Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun). Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin erillisvalinta sekä alkuvaiheen opintojen ja suomen kielen tuki maahanmuuttajaopiskelijoille. Näillä toimenpiteillä vastattiin maahanmuuttajataustaisten hakijoiden haasteeseen päästä ja menestyä suomenkielisissä korkeakouluopinnoissa.

Erillisvalinta toteutettiin kolmelle alalle: sairaanhoito, sosiaaliala ja liiketalous. Opiskelijoille tarjottiin suomen kielen tukea yhteisissä verkkotapaamisissa ja jokaiselle ryhmälle erikseen suunnitelluissa tukipajoissa. Tuki muuntui yleisestä yksilölliseen kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan, ja mukana olivat kaikki kielen osa-alueet: puhuttu, kuultu, luettu ja kirjoitettu suomen kieli.

Erillisvalinnan kautta opintoihin valitut maahanmuuttajat saivat säännöllistä ohjausta myös substanssialoillaan. Viikoittaisten tukipajojen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden oppimisprosessia, seurata heidän jaksamistaan ja työkuormaansa sekä auttaa substanssiaiheissa. Tukitoimilla haluttiin myös varmistaa sitoutuminen ja motivaatio koko lukuvuoden opintojen suorittamiseen ja varmistaa riittävät valmiudet ammattikorkeakouluopintoihin. Ohjaus toteutettiin pääosin ryhmäohjauksena. Kaikki opiskelivat tavoitteellisesti. Huoli opintojen keskeyttämisestä oli turha.

Sairaanhoidon opiskelijavalinnoissa korostuivat opiskelijoiden suullisen ja kirjallisen kielitaidon lisäksi soveltuvuus terveysalalle ja ymmärrys sairaanhoitajan työstä suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Opintojen edetessä tukipajoissa vahvistettiin opiskelijoiden valmiuksia käytännön hoitotyön tilanteisiin.

Sosiaalialan tukipajoissa keskiössä olivat sosiaalialan käsitteet, palvelujärjestelmän ymmärtäminen ja teorian soveltaminen. Ohjaukset toteutettiin ryhmissä ja yksilöllisesti huomioiden s2-tuki.

Liiketalouden alalle valituilla opiskelijoilla oli aikaisemmin hankittua alan koulutusta ja työkokemusta, joten tukipajoissa painottuivat liiketalouden termit suomeksi. Lisäksi opiskelijoiden toiveesta järjestettiin erillinen juridiikan tukipaja. Termien ja suomalaisen oikeusjärjestelmän käsittely oli tärkeää, jotta opiskelijat pystyivät ymmärtämään juridisia kokonaisuuksia.

Maahanmuuttajaopiskelijat näyttäytyivät positiivisina ja aktiivisina opiskelijoina, joilla oli hyvä motivaatio korkeakoulutukseen. Luotu erillisvalinta oli monelle ainoa mahdollisuus päästä opiskelemaan haluamaansa alaa. Onkin tärkeää, että Oulun ammattikorkeakouluun rakentuu tarkoituksenmukainen koulutuspolku korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttajille.

 


 

MAIKO – (Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun) -hanke

Päätoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Toiminta-aika: 1.8.2018–31.12.2020

Rahoittaja: ESR

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan tukitoimia, jotka edesauttavat maahanmuuttajien integroitumisessa korkeakoulu- ja yliopistotasoisiin opintoihin.

Hankkeen tavoitteena on lisätä aliedustettujen ryhmien korkeakoulu- ja yliopistotasoisiin tutkinto-opintoihin kiinnittymistä tulevaisuudessa. Tätä edesauttamaan hankkeeseen on suunniteltu kolme työpakettia:

  • Työpaketti 1 sisältää koulutuskokeiluja korkea-asteelle, koska maahanmuuttajilla ei ole aina selkeää käsitystä sopivasta koulutusalasta, suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä tai korkeakouluopiskelun vaatimuksista. 
  • Työpaketissa 2 luodaan tukitoimimalli, koska haasteena on maahanmuuttajien kiinnittyminen tutkintoon johtaviin koulutuksiin sekä opinnoissa eteneminen. Maahanmuuttajilla on jo lähtömaasta hankittua osaamista, mutta he eivät tiedä itse, miten osaamista voisi kuvata ja miten sitä voi hyödyntää suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tai työelämässä. 
  • Työpaketissa 3 vastataan tähän haasteeseen suunnittelemalla prosessia osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.