Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 1/2013

Tutkielmatyöpajassa ohjataan kädestä pitäen

Metatiedot

Nimeke: Tutkielmatyöpajassa ohjataan kädestä pitäen

Tekijä: Kaskenviita Riikka; Melakari-Mustonen Paulina; Wimmer Maarit

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, korkeakouluopetus, ohjaus, opetus, opetusmenetelmät, opinnäytteet, opiskelu, tutkielmat, työpajat, vertaistuki

Tiivistelmä: Syksyllä 2011 käynnistettiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikössä tutkielmatyöpajatoiminta. Tutkielmatyöpajatoiminnan tarkoituksena ja tavoitteena oli muun muassa tarjota tukea opiskelijoille opinnäytetyön tutkielmaosuuden työstämiseen ja loppuunsaattamiseen. Ideana oli myös saattaa yhteen samassa tilanteessa olevia opiskelijoita yli osastorajojen sekä monipuolistaa yksikön ohjauskäytäntöjä. Kulttuurialan yksikössä nähtiin lisäksi, että oli tarvetta lisätä opinnäytetyön parissa työskentelevien opettajien yhteistoimintaa, keskinäistä ymmärrystä sekä jakaa hyviä kokemuksia. Yhtenä tavoitteena oli lisäksi yhtenäistää opinnäytetyöprosessiin liittyviä ohjauskäytäntöjä.

Tutkielmatyöpajasta opiskelijoilta saatu palaute oli niin hyvää, että toiminnasta haluttiin tehdä pysyvä osa opinnäytteiden ohjausta kulttuurialan yksikössä. Tutkielmatyöpaja on ollut merkittävä osatekijä kulttuurialan yksikön tutkintotavoitteiden saavuttamisessa. Vuoden 2011 tutkintotavoite oli 80 tutkintoa ja toteuma 87 tutkintoa (109 %).

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2013-01-22

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201301071051

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kaskenviita, R., Melakari-Mustonen, P. & Wimmer, M. 2013. Tutkielmatyöpajassa ohjataan kädestä pitäen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. Hakupäivä 24.5.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201301071051.

Syksyllä 2011 käynnistettiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikössä tutkielmatyöpajatoiminta. Idea työpajatoimintaan virisi yksikön yhteisten aineiden opettajien kesken rehtorin lanseeraamien valmistumistalkoiden sekä Valtti-hankkeen innoittamana. Myös opinnäytteiden ohjaajilta ja opettajilta oli tullut palautetta tutkielman tekemiseen liittyvistä tukitarpeista.

Tutkielmatyöpaja

Kuva 1. Kulttuurialan yksikön tutkielmatyöpajassa ohjataan kirjaimellisesti kädestä pitäen. Kuvassa suomen kielen lehtori Riikka Kaskenviita (vas.) ja kuvallisen viestinnän opiskelija Emilia Ponkala (oik.). Kuva: Pasi Tyybäkinoja.

Tutkielmatyöpajatoiminnan tarkoituksena ja tavoitteena (kuvio 1) oli muun muassa tarjota tukea opiskelijoille opinnäytetyön tutkielmaosuuden työstämiseen ja loppuunsaattamiseen. Ideana oli myös saattaa yhteen samassa tilanteessa olevia opiskelijoita yli osastorajojen sekä monipuolistaa yksikön ohjauskäytäntöjä. Kulttuurialan yksikössä nähtiin lisäksi tarvetta lisätä opinnäytetyön parissa työskentelevien opettajien yhteistoimintaa, keskinäistä ymmärrystä sekä jakaa hyviä kokemuksia. Yhtenä tavoitteena oli lisäksi yhtenäistää opinnäytetyöprosessiin liittyviä ohjauskäytäntöjä.

Kuvio 1. Kultturialan yksikön tutkielmatyöpajatoiminnan tavoitteet

Tukea tarjolla monelta taholta yhtä aikaa

Käytännössä tutkielmatyöpaja tarkoittaa sitä, että Kulttuurialan yksikön yhteiseen lukujärjestykseen on varattu kahden oppitunnin mittainen työpaja kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Tutkielmatyöpajat on suunnattu opinnäytetyövaiheessa oleville Kulttuurialan yksikön opiskelijoille. Paikalla työpajoissa ovat yksikön englannin kielen opettaja, tietotekniikan opettaja sekä suomen kielen opettaja. Tutkielmatyöpajoissa käydään läpi tutkielman tekoon liittyviä opiskelijoiden ongelmia erityisesti kielen (suomen ja englannin), tutkielman muotoseikkojen sekä tekstinkäsittelyn osalta. Työpajoissa ei ole varsinaista opetusta tai luennointia, vaan ohjaajat ovat paikalla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin ja ratkomassa tutkielmaan liittyviä ongelmia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Sisällönohjausta ei työpajoissa ole lainkaan, vaan siihen liittyvät kysymykset opiskelijat ohjaavat opinnäytetyönsä tutkielman substanssiohjaajalle. Kävijäkertoja tutkielmatyöpajoissa on tähän mennessä ollut 78.

Kulttuurialan yksikön tutkielmatyöpajalla on ollut sen toiminnan alusta saakka käytössä Optima-verkko-oppimisympäristössä työtila, johon kerätään työpajassa esille tulleita asioita ns. UKK-listaan (usein kysytyt kysymykset). Työtilassa on saatavilla valmis opinnäytetyön pohja sekä ohjeita ja linkkejä opiskelijaintra Oivaan. Työtilaa kehitetään jatkuvasti niin, että siitä tulisi entistä paremmin opiskelijoita hyödyttävä alusta. Työtilan jäsenmäärä on ollut noin 40 opiskelijaa lukukaudessa; tähän mennessä työtilan kokonaisjäsenmäärä on suunnilleen 100 opiskelijaa. 

Ylistävä palaute sinetöi toiminnan jatkon

Syksy 2011 oli tutkielmatyöpajatoiminnan kannalta niin kutsuttu esiselvitysvaihe. Työpaja kokoontui neljä kertaa syys–marraskuun aikana. Tutkielmatyöpajatoimintaan osallistuneet opiskelijat (n=24) antoivat palautetta (n=7) työpajatoiminnasta Optiman palautekyselyn kautta marras–joulukuussa 2011. Palautekysely toteutettiin Optiman koosteobjekti-toiminnolla. Kyselyssä oli asteikkollisia kysymyksiä (6 kpl) sekä avoimia kysymyksiä (2 kpl). Palaute siihenastisesta toiminnasta oli pelkästään myönteistä, ja toiveita työpajatoiminnan jatkamiselle tuli myös palautekyselyn ulkopuolelta muun muassa käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluissa. Toimintaa oli siis syytä jatkaa ja kehittää edelleen. 

Kun opiskelijoilta kysyttiin, miten he ovat hyötyneet työpajatoiminnasta, saatiin palautteissa muiden muassa seuraavanlaisia vastauksia: 

Tutkielmatyöpaja. Kuva: Pasi Tyybäkinoja

Kuva 2. Tutkielmatyöpajassa pyritään kiireettömään tunnelmaan ja helppoon lähestyttävyyteen. Kuvassa kirkkomusiikin opiskelija Sari Meriläinen (kesk.) saa apua sekä tietoteknisisiiin asioihin Paulina Melakari-Mustoselta (vas.) että englanninkieliseen tiivistelmään Maarit Wimmeriltä (oik.). Kuva: Pasi Tyybäkinoja.

Optiman palautekyselyssä kysyttiin myös sitä, miten opiskelijat kehittäisivät toimintaa edelleen. Kehittämistarpeeksi nostettiin ennen muuta se, että tietoisuutta työpajatoiminnan olemassaolosta pitää lisätä. Myös kokoontumiskertoja haluttiin lisää. Lisäksi esitettiin huoli siitä, että kun toiminta on paremmin tiedossa ja työpajassa on enemmän osallistujia, voi ohjaajien resurssi palvella kaikkia avun tarvitsijoita olla riittämätön. 

Koska saatu palaute oli hyvää, tutkielmatyöpajatoiminnasta haluttiin tehdä pysyvä osa opinnäytteiden ohjausta Kulttuurialan yksikössä. Toiminta onkin jatkunut kevään ja syksyn 2012 aikana. Markkinointia on tehostettu, tapaamisia tihennetty ja uudet tapaamiset kevätlukukaudelle 2013 on jo aikataulutettu yksikön yhteiseen lukujärjestykseen tutkintokollegioiden aikataulut huomioiden. Tutkielmatyöpaja on ollut merkittävä osatekijä Kulttuurialan yksikön tutkintotavoitteiden saavuttamisessa. Vuoden 2011 tutkintotavoite oli 80 tutkintoa ja toteuma 87 tutkintoa (109 %). Tutkielmatyöpajasta vauhtia valmistumiseen kävi syksyllä 2011 hakemassa 24 opiskelijaa. 


    Kommentit

    blog comments powered by Disqus