Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 2/2014

Aikuisena agrologiksi monimuoto-opinnoilla

Metatiedot

Nimeke: Aikuisena agrologiksi monimuoto-opinnoilla

Tekijä: Sarja Tiina; Hilli Anu

Aihe, asiasanat: agrologit, aikuisopetus, aikuisopiskelijat, aikuisopiskelu, etäopetus, etäopiskelu, luonnonvara-ala, monimuoto-opetus, monimuoto-opiskelu, oppimisteknologia, oppimisympäristö, tietokoneavusteinen opetus, verkko-opetus, verkko-opiskelu

Tiivistelmä: Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjesti aikuisille suunnatun agrologikoulutuksen vuosina 2009-2013 Aikuisena agrologiksi -hankkeen avulla. Opetuksesta suuri osa toteutettiin verkko-opintoina. Opetus oli suunnattu Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukuntien alueelle.

Opiskelijat hakivat koulutuksesta lisää osaamista nykyiseen työhönsä, nostetta uralle tai jopa ammatinvaihtoa. Opiskelusta koettiin olleen konkreettista hyötyä. Valmistuneista moni ei olisi nykyisessä työpaikassaan ilman agrologin tutkintoa. Työpaikkoja avautui muun muassa neuvonta-, opetus-, tutkimus- ja työnjohtotehtävissä.

Opiskelijat pitivät itsenäisesti, täysin verkossa suoritettavia opintoja toimivimpina. Tämä johtunee siitä, että itsenäisiä verkko-opintoja voi suorittaa missä ja milloin vain. Tenttikäytäntöihin he sitä vastoin kaipasivat joustavuutta perinteisen tentin sijaan.
Opettajilta verkko-opetus edellyttää kuitenkin etenkin alussa enemmän resursseja opintojen yhteissuunnitteluun ja -tehtävien rakentamiseen. Itsenäiset ja kontaktitunnilla tehtävät harjoitukset tulee nivoa isompiin, mielekkäisiin kokonaisuuksiin, jotta opiskelijaresurssia ei kuormiteta liikaa.

Aikuisen agrologiksi -hankkeen opetuksen järjesti Oulun seudun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun ja Haapajärven ammattiopiston kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta sekä Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnat. Opetus kesti neljä vuotta ja opintojen laajuus oli 240 opintopistettä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2014-02-20

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201402121463

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Sarja, T. & Hilli, A. 2014. Aikuisena agrologiksi monimuoto-opinnoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2. Hakupäivä 19.9.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201402121463.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu järjesti aikuisille suunnatun agrologikoulutuksen vuosina 2009-2013. Agrologiksi valmistui yhteensä 16 aikuisopiskelijaa vuoden 2013 aikana. Suurin osa opiskelijoista oli jatkokouluttautuvia maatalousyrittäjiä, mutta opiskelijoiden joukossa oli myös ammatinvaihtajia.

Agrologit

Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) aikuisille suunnattu agrologikoulutus oli Aikuisena agrologiksi -hankkeen järjestämä. Opetuksesta suuri osa toteutettiin verkko-opintoina. Lähiopetus järjestettiin kuitenkin virka-aikana, joten opiskelijat joutuivat tekemään erikoisjärjestelyjä. Maatilayrittäjiä ja työssäkäyviä koulutus kiinnosti kuitenkin siinä määrin, että lomittajia ja sijaisapua oli jopa omalla rahalla palkattu mahdollistamaan opiskelua. Opetus oli opiskelijoille ilmaista.

Opetus oli suunnattu Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukuntien alueelle. Maidontuotanto on alueella tilojen yleisin tuotantosuunta, joten siihen oli koulutuksessakin keskitytty. Myös bioenergiasta annettiin opetusta, koska alueella on aiheeseen suurta kiinnostusta. 

Opiskelijat ovat hakeneet koulutuksesta lisää osaamista nykyiseen työhönsä, nostetta uralle tai jopa ammatinvaihtoa. Opiskelusta on jo ollut konkreettista hyötyä. Valmistuneista moni ei olisi nykyisessä työpaikassaan ilman agrologin tutkintoa. Ainakin 6 opiskelijaa on saanut nykyisen työnsä agrologitutkinnon myötä. Työpaikkoja on avautunut muun muassa neuvonta-, opetus-, tutkimus- ja työnjohtotehtävissä. Opiskelijoiden työllistymistä lienee auttanut myös opintoja edeltänyt pitkä työkokemus maatalousalalta.

Aikuisopiskelijoiden erityispiirteet

Aikuiset ovat motivoituneita opiskelemaan, koska heillä on ammatillisesti tarvetta ja halua kouluttaa itseään esimerkiksi aiemman työn ollessa fyysisesti raskausta tai allergioiden vuoksi. Myös itsensä kehittäminen ja urakehitys luonnonvara-alalla ovat motivoineet hakeutumaan koulutukseen, jolta tavoitellaan usein käytännönläheisiä, ei niinkään uusia teoreettisia sisältöjä. 

Aikuiset ovat haastavia opetettavia. Opettajan ammattitaidon on oltava korkealla tasolla, koska opiskelijoilla on kokemusta ja näkemystä jopa vuosikymmenien ajalta. Opiskelijat ovat lisäksi kouluttaneet itseään työn ohessa lyhytkestoisilla kursseilla. Lisäksi useimmilla aikuisopiskelijoilla on perhe, ja he käyvät opintojensa ohella töissä. Tarjottavan opetuksen on vastattava opiskelijan ammatillisiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin ja toiveisiin, mikä vahvistaa motivoitumista ja sitoutumista opintoihin.

Koulutus toteutettiin monimuoto-opintoina

Monimuoto-opintoihin kuului lähi- ja verkko-opetusta. Kaikilla opintojaksoilla käytettiin verkko-oppimisympäristöjä ja verkko-opintojen osuus kaikista opinnoista oli noin 20 %. Tällaista eri toteutusmuotojen integrointia kutsutaan myös sulautuvaksi opetukseksi Lätti, M. 2012. Asiakas- ja aluelähtöinen aikuiskoulutus – joustavat toteutustavat kehittämisen kohteena. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 6-19. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4 Viinikka, S. 2012. Sulautuvalla opetuksella joustoa opiskeluun. ePooki – Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut. Hakupäivä 7.2.2013. http://www.oamk.fi/epooki/internet-ja-ict/sulautuvalla-opetuksella-joustoa-opiskeluun/ Joutsenvirta, T. & Kukkonen, A. (toim.) 2009. Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Helsinki: Palmenia., jota kehitetään korkeakouluissa aktiivisesti. Verkko-opetus oli osittain täysin itsenäistä ja osittain ohjattua verkko-opiskelua. Ratkaisuilla pyrittiin löytämään riittävän joustavat mahdollisuudet osallistua opintoihin ja turvaamaan opiskelijan aktiivisuus Lätti, M. 2012. Asiakas- ja aluelähtöinen aikuiskoulutus – joustavat toteutustavat kehittämisen kohteena. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 6-19. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4 Talvivaara, J. 2012. Oppimisen ja työn muutos – tarvetta ja mahdollisuuksia joustaville koulutusratkaisuille. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 20–29. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4.

Itseopiskeluun perustuvassa verkko-opiskelussa opiskelijat opiskelivat itsenäisesti verkkoaineiston ja siihen sisältyvien ohjeiden avulla. Opiskelijat ratkoivat materiaalin avulla tehtäviä ja saivat niistä palautetta. Itseopiskeluun sisältyi tarvittaessa opettajan antamaa ohjausta. AMKOTA 2005 -käsikirja. Opetusministeriö.

Ohjattu verkko-opetus perustui yhteisölliseen työskentelyyn, jossa opettaja ja opiskelijat olivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään erilaisten digitaalisten työvälineiden avulla. Opintoihin sisältyi verkossa tehtäviä yksilö- ja ryhmätöitä. Muiden opiskelijoiden kanssa pystyi keskustelemaan samanaikaisesti keskustelukanavilla tai video- ja audioneuvotteluissa. AMKOTA 2005 -käsikirja. Opetusministeriö.

Perinteinen tentti korvattiin osalla opintojaksoista aineisto- tai verkkotentillä ja osalla opintojaksoista tentin sijasta laadittiin harjoitustyö. Myös suullisten tenttien tai pari- tai ryhmätenttien järjestäminen oli mahdollista. Opinnäytetöiden vaatimukset monimuotoryhmälle olivat samat kuin nuorisoryhmille sillä erotuksella, että opinnäytetyöprosessi käynnistettiin samanaikaisesti kolmantena opiskeluvuonna. Tämä helpotti ryhmänä ohjaamista, mutta mahdollisti myös aidon vertaistuen opiskelijoiden kesken.  Lisäksi ohjausta tarjottiin lähiopetuksena, mikä edisti opinnäytetöiden valmistumista.

Palaute opiskelusta

Aikuisena agrologiksi -hankkeen opiskelijoilta tuli paljon palautetta suoritusmenetelmistä. Tenttikäytäntöihin opiskelijat kaipasivat joustavuutta perinteisen tentin sijaan. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoille joustavuutta oli haettu erilaisilla opintojen vaihtoehtoisilla suorittamistavoilla, joita oli myös hyödynnetty Karttunen, E. 2012. Tradenomikoulutus monimuoto-opintoina: kokemuksia ja kehittämistä. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 29–43. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4

Opiskelijat pitivät itsenäisesti, täysin verkossa suoritettavia opintoja toimivimpina. Tämä johtunee siitä, että itsenäisiä verkko-opintoja voi suorittaa missä ja milloin vain. Tällöin esimerkiksi työssäkäynti ei estä opiskelua, kun tehtävät voi suorittaa ja palauttaa joustavasti. Se, että saa itse vaikuttaa ja päättää omien opintojensa etenemisestä, on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi myös muissa monimuoto-opetuskokeiluissa Karttunen, E. 2012. Tradenomikoulutus monimuoto-opintoina: kokemuksia ja kehittämistä. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 29–43. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4.

Koska lähiopetusta on monimuoto-opetuksessa vähän, ne koetaan tärkeiksi Karttunen, E. 2012. Tradenomikoulutus monimuoto-opintoina: kokemuksia ja kehittämistä. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 29–43. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4. Lähiopetuksen opetusmenetelmien monipuolisuuteen pitää kiinnittää huomiota. Aikuisena agrologiksi -hankkeen opiskelijoista suurin osa oli kyselyn mukaan vain osittain samaa mieltä siitä, että opetusmenetelmät olivat monipuolisia. Opetusmenetelmien monipuolisuudessa oli suuresti eroa eri opintojaksojen välillä. Osalla opintojaksoista lähiopetus koostui lähes kokonaan luennoista. Toisilla opintojaksoilla puolestaan oli luentojen lisäksi myös maasto-opetusta, vierailuja, ohjattuja tehtäviä tai käytännön harjoituksia esimerkiksi navetassa.

Monimuoto-opetuksen haasteet

Monimuoto-opetus on opettajalle vaativa opetusmenetelmä Talvivaara, J. 2012. Oppimisen ja työn muutos – tarvetta ja mahdollisuuksia joustaville koulutusratkaisuille. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 20–29. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4. Uusia työkaluja, työtapoja ja verkkopedagogiikkaa on opeteltava, mikäli etäopetusmenetelmiä ja -välineitä ei ole ennen käyttänyt. Myös tehtävien tarkistamiseen täytyy varata runsaasti aikaa. Talvivaara Talvivaara, J. 2012. Oppimisen ja työn muutos – tarvetta ja mahdollisuuksia joustaville koulutusratkaisuille. Teoksessa M. Lätti (toim.) Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa – kokemuksia kehittämistyöstä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34, 20–29. Hakupäivä 7.2.2014. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35901/B34_ejulkaisu.pdf?sequence=4 puhuu teknologis-pedagogisesta arkkitehtuurista, jossa rakennetaan ehyt kokonaisuus opiskella ja joka kannustaa itseohjautuvuuteen, on osallistava sekä edistää oppimista, oman ja jaetun asiantuntijuuden kehittymistä.

Verkko-opetukseenkin saa lisättyä työelämälähtöisyyttä esimerkiksi vierailuista tai käytännön harjoituksista, joista opiskelijat kirjoittavat raportin tai tekevät esimerkiksi videon. Nyt toteutetussa Aikuisena agrologiksi -opetuksessa työelämälähtöisyyttä olisi voinut olla enemmänkin. Toisaalta opiskelijat olivat töissä opintojensa ajan, joten täysin irrallaan työelämästä opiskelu ei tapahtunut.

Verkko-opetus ei ole ”autuaaksi tekevä” ratkaisu, vaan edellyttää etenkin alussa enemmän resursseja opintojen yhteissuunnitteluun ja -tehtävien rakentamiseen. Itsenäiset ja kontaktitunnilla tehtävät harjoitukset tulee nivoa isompiin, mielekkäisiin kokonaisuuksiin, jotta opiskelijaresurssia ei kuormiteta liikaa.


Aikuisen agrologiksi -hankkeen opetuksen on järjestänyt Oulun seudun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun ja Haapajärven ammattiopiston kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta sekä Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnat. Opetus kesti neljä vuotta ja opintojen laajuus oli 240 opintopistettä.


 

Logot

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus