Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 18/2014

Harjoittelun kehittämistä yhteistyössä työpaikkojen kanssa - tavoitteena opiskelijoiden työllistyminen

Metatiedot

Nimeke: Harjoittelun kehittämistä yhteistyössä työpaikkojen kanssa - tavoitteena opiskelijoiden työllistyminen

Tekijä: Karhunen Kaija; Maunumäki Arja

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, harjoittelupaikat, korkea-asteen koulutus, luonnonvara-ala, messut, seminaarit, tapahtumat, työelämäyhteydet, työharjoittelu, työllistyminen

Tiivistelmä: Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan osasto järjestää vuosittain Harjoittelutori-tapahtuman, johon kutsutaan harjoittelupaikkoja tarjoavien yritysten ja organisaatioiden edustajia. Opiskelijoista siihen osallistuvat toisen vuosikurssin opiskelijat. Harjoittelutori on järjestetty vuodesta 2011 lähtien ja työnantajien edustajia siihen on osallistunut yhteensä noin 80 ja opiskelijoita noin 200.

Tapahtumassa keskustellaan harjoittelun ajankohtaisista asioista sekä käsitellään vuosittain vaihtuvia teemoja asiantuntijapuheenvuoroissa. Harjoittelijaa etsivät työnantajat ja harjoittelupaikkaa etsivät opiskelijat voivat tavata toisiaan ja sopia tulevan kesän harjoittelusta. Tapahtuma tukee työelämäyhteistyötä ja opiskelijoiden ja opettajien verkostoitumista. Kootun palautteen perusteella tapahtumaa on systemaattisesti kehitetty joka vuosi.

Tulevaisuuden haasteina on tavoittaa yritykset entistä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta sekä tavoittaa biotalouden sektorin työnantajat. Luonnonvaraa-alan harjoittelu tulee jatkossa olemaan osa uutta Akraamo-palvelukeskus -konseptia.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2014-11-27

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112146475

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karhunen, K. & Maunumäki, A. 2014. Harjoittelun kehittämistä yhteistyössä työpaikkojen kanssa - tavoitteena opiskelijoiden työllistyminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 18. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112146475.

Opiskelijoiden sujuva siirtyminen opinnoista työelämään on ammattikorkeakoulujen keskeinen tavoite. Valmistuneiden työllistyminen on myös yksi kriteeri nykyisessä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa. Tutkinnon suorittaneiden nopeaa siirtymistä työelämään voidaan edistää vain lisäämällä ja kehittämällä ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä. Tähän on pyritty eri ammattikorkeakouluissa monin eri keinoin ja muun muassa useiden kehittämishankkeiden avulla.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Luonnonvara-alan yksikössä (nykyisin Luonnonvara-alan osasto osana Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikköä) on konkreettisesti tiivistetty työelämäyhteistyötä Harjoittelutori-tapahtuman avulla. Luonnonvara-alan opiskelijoille harjoittelupaikkoja tarjoavat yritykset ja organisaatiot on vuosittain vuodesta 2011 lähtien kutsuttu yhteiseen tapaamiseen. Vuosina 2011–2013 tapahtuma järjestettiin nimellä Luova kohtaamispaikka ja vuonna 2014 nimeksi päätettiin Harjoittelutori.

Opiskelijoista tapahtumaan osallistuvat toisen vuosikurssin opiskelijat, joille se on osa Työyhteisötaidot-opintojaksoa. Tapahtuma on avoin myös alan muille opiskelijoille sekä opettajille. Teemasta riippuen sinne on kutsuttu myös ammattikorkeakoulun ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi työsuojelun ja työterveyden alalta. Tapahtumaa on kehitetty vuosittain kerätyn palautteen perusteella.

Luonnonvara-alalla harjoittelun kesto on 30 opintopistettä (5 kk) ja se on pakollinen osa agrologin ja hortonomin neljän vuoden opintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu suoritetaan vähintään kahdessa eri jaksossa. Opiskelijan käytännön ammattitaitoa ja asiantuntijuuden kehittymistä lujitetaan harjoittelujaksoilla hyvin yksilöllisesti.

Luonnonvara-alan harjoittelupaikat löytyvät usein pienistä maaseutuyrityksistä, kuten maatiloilta. Näissä opiskelijoilla on mahdollisuus nähdä ja kokea yrittäjän arkea. Luonnonvara-alan opiskelijat toimivat usein harjoittelijoina myös kaupan ja neuvonnan palveluksessa, hallinnon ja eri organisaatioiden asiantuntijatehtävissä sekä tutkimus- ja kehittämishankkeissa Lumme, R., Sarajärvi, A. & Paavilainen, R. 2009.  T&K-työn ja opetuksen integraatiolla kohti työelämäläheistä oppimista. KEVER 8 (4). Hakupäivä 15.10.2014. http://www.uasjournal.fi/index.php/kever/article/view/1182/1078 Kauppila, P. 2012. Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyö avain valmistuneen työllistymiseen AMK-lehti 3. Hakupäivä 15.10.2014. http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1411/1336 Sarajärvi, A., Salmela, M. & Eriksson, E. 2013. TKI-työn ja opetuksen kehittämisprojektin tulokset, kehittämishaasteet ja suositukset. AMK-lehti 1. Hakupäivä 15.10.2014. http://uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1443/1368.

Harjoittelutori-tapahtuma

Harjoittelutori-tapahtuman tavoitteena on oppilaitoksen taholta aktiivisesti pitää yllä kontakteja työelämään ja kehittää harjoitteluyhteistyötä alan työpaikkojen kanssa. Toisena tavoitteena on viestittää työelämälle yksikön tarjoamasta koulutuksesta, sen sisällöstä ja tavoitteista sekä muusta yksikön toiminnasta. Kolmas tavoite on edistää opiskelijoiden suuntautumista työelämään sekä saattaa harjoittelupaikkaa etsivät opiskelijat ja harjoittelijaa etsivät yritykset ja organisaatiot yhteen.

Tapahtuman rakenne ja sisältö

Tapahtuma jakautuu kahteen osaan: noin kaksi tuntia kestävään seminaarityyppiseen tilaisuuteen (kuva 1), jossa alustajina ovat työelämän asiantuntijat sekä ammattikorkeakoulun edustajat ja opiskelijat. Ajankohtaisilla työelämäasiantuntijoiden puheenvuoroilla (taulukko 1) on haluttu tarjota vieraille heidän omaa toimintaansa kehittävää ajankohtaista tietoa. Toinen osa tapahtumasta on noin puolitoista tuntia kestävä messutyyppinen osio, jossa harjoittelijaa etsivät yritykset ja organisaatiot ja harjoittelupaikkaa etsivät opiskelijat voivat tavata toisiaan. 

Seminaarityyppisessä tilaisuudessa asiantuntijat, Oamkin edustajat ja opiskelijat tarjoavat vieraille heidän toimintaansa kehittävää ajankohtaista tietoa

Kuva 1. Seminaarityyppisessä tilaisuudessa asiantuntijat, Oamkin edustajat ja opiskelijat tarjoavat vieraille heidän toimintaansa kehittävää ajankohtaista tietoa (kuva vuoden 2012 seminaarista, kuva: Ari Viiri)

Taulukko 1. Asiantuntijapuheenvuorojen vuosittain vaihtuvat teemat

Vuosi Asiantuntijapuheenvuorojen teemat
2011

Työsuhdeasiat ja työilmapiiri

2012

Työturvallisuus ja nuori työntekijänä

2013

Harjoittelijasta työntekijäksi ja uuden työntekijän perehdytys

2014

Projektityö

Teemapuheenvuorojen lisäksi harjoittelijat ja työelämän edustajat kertovat omia kokemuksiaan harjoittelusta etukäteen pyydetyissä puheenvuoroissa. Alustusten pohjalta keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista harjoittelua koskevista kysymyksistä. 

Vapaamuotoisessa messutyyppisessä tapahtuman osiossa (kuva 2) yritykset ja organisaatiot esittelevät omilla ständeillään toimintaansa sekä kertovat tarjolla olevista harjoittelumahdollisuuksista ja opiskelijat voivat esittäytyä ja kysellä harjoittelupaikkaa. Joka vuosi tapahtumassa syntyneet kontaktit ovat johtaneet useisiin seuraavaa kesää koskeviin harjoittelusopimuksiin.

Vapaamuotoisessa messutyyppisessä tapahtuman osiossa yritykset ja organisaatiot esittelevät omilla ständeillään toimintaansa

Kuva 2. Yritykset ja organisaatiot esittelevät omilla ständeillään toimintaansa sekä kertovat tarjolla olevista harjoittelumahdollisuuksista ja opiskelijat voivat esittäytyä ja kysellä harjoittelupaikkaa (kuva vuoden 2012 tapahtumasta, kuva: Ari Viiri)

Tapahtuman käytännön järjestelyt 

Yhteistyötahot kutsutaan tapahtumaan sähköpostilla. Osoitelista on koottu työpaikoista, joissa on ollut luonnonvara-alan harjoittelijoita aikaisempina vuosina. Vastaanottajaksi on tavoiteltu henkilöitä, jotka ovat olleet konkreettisesti tekemisessä harjoittelijoiden kanssa eli heidän ohjaajiaan tai lähiesimiehiään. Tapahtumaan on osallistunut yhteensä noin 80 työnantajan edustajaa vuosina 2011–2014 ja joka vuosi noin 40–50 opiskelijaa. 

Palaute ja toiminnan kehittäminen

Palautetta tapahtumasta on kerätty työelämän edustajilta palautelomakkeella. Opiskelijoilta palautetta on saatu suullisesti tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Harjoittelutori-tapahtuman jatkuvaa kehittämistä ja uudistamista pidetään tärkeänä, koska työelämän edustajat tulevat yleensä samoista tutuista yrityksistä ja organisaatioista. 

Harjoittelutori on ollut lisäksi tärkeä tapahtuma ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön kannalta, sillä se on edistänyt myös opettajien verkostoitumista työelämän kanssa. Tapahtuma on vastannut Valtiontalouden tarkastusviraston esittämiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden mukaan ammattikorkeakoulujen tulisi parantaa opetuksen ja käytännön harjoittelun välistä yhteyttä ja lisätä opettajien työelämäosaamista ja vuoropuhelua työelämän kanssa. Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen. 2009. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188. Helsinki: Edita Prima Oy. Hakupäivä 15.10.2014. http://www.vtv.fi/files/1783/1882009_AMKkoulutuksen_tyoelamalahtoisyyden_kehittaminen_NETTI.pdf

Palautteiden perusteella tapahtumaa on kehitetty seuraavasti:

Näiden toteutettujen kehittämistoimenpiteiden lisäksi tapahtumaa suunnitteleva ja toteuttava työryhmä on määritellyt tulevaisuuden kehittämiskohteiksi ja jatkuviksi haasteiksi:

Oamkin maaseutuelinkeinojen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja yrittäjiä Pohjois-Suomen maaseudun tarpeisiin. Siksi on entistä tärkeämpää tavoittaa työelämän edustajat varsin laajalta maantieteelliseltä alueelta ja myös monipuoliselta biotalouden sektorilta.

Harjoittelutori-tapahtumaa ryhdyttiin alun perin suunnittelemaan elinkeino- ja työelämän toimijoille kohdistetun kyselyn tulosten kannustamana. Kyselyn tulosten mukaan työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen tarkoitetulle tilaisuudelle oli selvä tilaus. Sekä työelämän että koulutuksen painopisteet ja toimintatavat muuttuvat jatkuvasti ja entistä nopeammin. Siksi olisikin tärkeää uusia selvitys, mitä työelämä ja opiskelijat odottavat luonnonvara-alan koulutukseen kuuluvalta harjoittelulta ja siihen liittyvältä ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistyöltä.


 Katso tästä vuoden 2013 tapahtuman kutsu ja ohjelma

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus