Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 34/2014

Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmän toiminta ja tulokset

Metatiedot

Nimeke: Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmän toiminta ja tulokset

Tekijä: Koivisto Kaisa; Paaso Leena; Sandelin Pirkko; Kosonen Katri; Päätalo Hannu; Pesola Tuomo

Aihe, asiasanat: alueelliset vaikutukset, kehittämisprojektit, korkeakouluopetus, korkeakoulututkinnot, opinnäytteet, Oulun ammattikorkeakoulu, tutkimus- ja kehittämistoiminta, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tiivistelmä: Oulun ammattikorkeakoulussa kehitettiin ylempää ammattikorkeakoulututkintokoulutusta vuosina 2012–2014. Kehittämistyön yksi osa-alue oli opinnäytetyön kehittäminen. Tavoitteena oli analysoida olemassa olevat master-tutkinnon opinnäytetyön prosessit ja niihin liittyvät ohjeet ja ohjauskäytänteet. Lisäksi tavoitteena oli kehittää master-koulutuksen opinnäytetyöprosessi joustavaksi verkossa toteutuvaksi oppimis- ja ohjausprosessiksi, jossa työelämän toimeksiantaja on mukana. Tässä artikkelissa kuvataan työryhmän toimintaa ja tuloksia.

Toiminnan tuloksena muun muassa laadittiin yhteenveto master-koulutuksen tk-työn haasteista ja master-koulutuksessa vuosittain palkittavan opinnäytetyön kriteerit. Lisäksi laadittiin tk-opinnäytetyön osaamistavoitteet ja kuvattiin tk-opinnäytetyön prosessi.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2014-12-12

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120552191

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivisto, K., Paaso, L., Sandelin, P., Kosonen, K., Päätalo, H. & Pesola, T. 2014. Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmän toiminta ja tulokset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. Hakupäivä 25.2.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120552191.

Oulun ammattikorkeakoulun master-tutkintoa kehitettiin ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012–2014. Yhteiset osaamisalueet ja opintojaksot käynnistivät master-opettajien yhteistyön. Eri yksiköiden opettajat jatkoivat yhteissuunnittelua opinnäytetyöprosessia ja verkko-opetusta kehittämällä. 

Master-koulutuksen yhteistyö 

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) master-koulutuksen kehittämisen yhtenä tärkeänä askelmerkkinä oli neljän master-kehittämistyöryhmän ja master-johtoryhmän nimeäminen syksyllä 2013. Kehittämistyöryhmiä olivat yamk OPS, yamk peda, yamk opinnäytetyöryhmä ja yamk verkko-opetus. Työryhmien tehtäviä, tavoitteita, toimintaa ja tuloksia käytiin läpi master-johtoryhmässä sekä master-opettajien yhteisissä aamiaistilaisuuksissa. Isohanni, I. & Huttunen, J. 2014. Master-koulutuksen kohteena on työelämän tutkiminen ja kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojekti vuosina 2012–2014. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 12.12.2014. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-118-0

Master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmän tehtävänä oli analysoida eri yksiköissä olemassa olevia master-tutkinnon opinnäytetyön (tk-opinnäytetyö) prosesseja sekä niihin liittyviä ohjeita ja ohjauskäytänteitä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää master-koulutuksen opinnäytetyöprosessi joustavaksi verkossa toteutuvaksi oppimis- ja ohjausprosessiksi, jossa työelämän toimeksiantaja on mukana. Tässä artikkelissa kuvataan työryhmän toimintaa ja tuloksia. 

Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 546/2013. Hakupäivä 18.11.2014. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130546 mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa (18§) tutkimus‐ ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino‐ ja muun työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Laissa kuvataan myös master-koulutuksen opintojen tavoitteet

Master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmä yhdisti opinnäytetyöprosessin Oamkin tutkimus- ja kehitystyöhön (tk-työ) painottaen tk-työn yhteyttä työelämään ja alueen elinkeinoelämään. Master-koulutuksen opiskelijat ovat oman alansa ja työelämän asiantuntijoita ja heidän osaamisensa kehittyy, kun he osallistuvat työelämää ja alueen elinkeinoelämää palvelevaan tk-toimintaan. Prosessiin yhdistettiin myös master-osaamisen keskeiset kohteet; tutkimus-, kehittämis-, johtamis-,vuorovaikutus- sekä viestintäosaaminen. (Kuvio 1.)

Tk-työ master-koulutuksessa

KUVIO 1. Työelämää ja alueen elinkeinoelämää palveleva tk-työ Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksessa

Master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmä, toiminta ja tulokset 

Master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmään kuului edustajia kaikista Oamkin yksiköistä (Kaisa Koivisto, puheenjohtaja, Katri Kosonen, Leena Paaso, Tuomo Pesola, Hannu Päätalo ja Pirkko Sandelin). Työryhmä kokoontui vuonna 2013 kuusi kertaa ja vuoden 2014 keväällä neljä kertaa. Ryhmän kaikki jäsenet ovat olleet mukana Haaga-Helian järjestämässä Osataan ammatillisissa erikoistumisopinnoissa, joiden laajuus oli 30 opintopistettä. Työryhmän kokousten esityslistat ja muistiot löytyvät Oamkin intran työryhmistä master-tutkinto -sivuilta. Muistioiden dokumenteista löytyvät ryhmän työskentelyn kuvaus ja toiminnalle asetetut tavoitteet. 

Master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmä tuotti seuraavat tulokset:

Tk-opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa

Master tk-opinnäytetyön prosessin Optima-alustaan luodun ja kuvatun mallin tavoitteena on, että opiskelija kykenee aloittamaan ja etenemään omassa tk-opinnäytetyössään ajasta ja paikasta riippumatta. Master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmä kuvasi prosessin Optimaan vaiheittain: aloitus, suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Aloitus sisältää mielekkään tutkimus- ja kehittämiskohteen määrittelyn yhdessä työelämä kumppanien (toimeksiantajan) tai hankkeeseen osallistuvien kanssa. Määrittelyssä arvioidaan tutkimus- ja kehittämiskohteena olevan aiheen ajankohtaisuus, hyödyllisyys ja tarpeellisuus opiskelijalle itselleen, työelämälle ja alueen elinkeinoelämälle. 

Opiskelija suunnittelee yhdessä työelämän edustajien ja master-koulutuksesta vastaavien opettajien kanssa kehittämisen tavoitteet ja tehtävät. Lisäksi hän suunnittelee tutkimus- ja kehittämistyössä käyttämänsä lähestymistavan ja menetelmät painottaen osallistavia ja työelämää kehittäviä menetelmiä. Tuloksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota tulosten hyödynnettävyyteen, käyttökelpoisuuteen, vaikuttavuuteen ja siirrettävyyteen.  

Tk-työtä toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja toteutuksessa painottuu yhteistyö. Yhteistyökumppaneiden osallistuminen tk-työn prosessiin mahdollistuu paremmin, jos kehittämistyötä ohjataan verkkovälineiden avulla. Toteutuksen aikana tehdyn tk-opinnäytetyön prosessi dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti. Suunnitelma antaa rakenteen ja pohjan tk-työn toteuttamiseksi, mutta suunnitelma voi myös joiltakin osin muuttua prosessin aikana. 

Opiskelija jakaa kehittämisessä tuotettuja tuloksia yhteistyökumppaneiden ja muiden asiantuntijoiden käyttöön. Yhtenä tavoitteena on, että prosessista ja tuloksista kirjoitetaan artikkeleita alan ammattilehtiin tai ammattikorkeakoulun omaan julkaisusarjaan.

Master-koulutuksen ja koulutukseen kuuluvan tk- ja opinnäytetyön tulee kohdentua työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävään kohteeseen Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 546/2013, §7. Hakupäivä 18.11.2014. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130546. Ammattikorkeakoulun master-koulutuksen tk- ja opinnäytetyö on tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Työelämän kehittämishankkeen tavoitteena voi olla tuottaa uusia tuotteita, palveluja, toimintamalleja tai työkulttuuria. Kehittämistyön eteenpäin vieminen edellyttää opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien välistä kumppanuutta ja vastuullista yhdessä toimimista sekä tekemistä. Kangasniemi, J. & Lempinen, P. 2010. Aikuiskoulutuksen uusi maasto 2010-luvulla. Teoksessa B. Varjonen & H. Maijala (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Osana innovaatioympäristöjä. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja 3. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 14–17.

Yhteistyön arviointia ja pohdintaa virtuaalioppimisesta

Master-koulutuksen opinnäytetyöryhmän toiminta eteni tavoitteiden ja suunnitelman mukaisesti. Jäsenet osallistuivat kokouksiin aktiivisesti ja keskustelu oli kriittistä, mutta antoisaa. Ryhmän tuloksia käsiteltiin opettajien yhteisissä tilaisuuksissa ja master-johtoryhmän kokouksissa. Yhteisiä yli yksikkörajojen toteutuvia Oamkin tk- ja opinnäytetyön hankkeita ei vielä päästy suunnittelemaan.  

Koska master-opinnot tulee tarjota pääosin virtuaalisesti, on oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista kehitettävä jatkuvasti. Virtuaalisessa oppimisympäristössä toiminnallisuus voidaan kytkeä esimerkiksi ohjeistettuihin itseopiskeluaineistoihin, joita opiskelija käyttää opintojen etenemisen mukaisesti. Verkkoympäristöissä osaamisen tunnistaminen tapahtuu ohjauskeskustelujen ja itsearviointien avulla sekä aitoja työtilanteita reflektoimalla esimerkiksi virtuaaliseminaarit ja simulaatiot. 

Vuorovaikutteisen verkko-oppimisen tukemisessa tarvitaan opettajatiimiä, joka suunnittelee käytäntöjä, jakaa kokemuksia ja arvioi toimintaa verkkoympäristössä. Hyvä verkko-oppimistila on avoin, osallistava ja selkeä. Opettajien ohjausosaaminen ja sen vertaisuutta vahvistava käyttö ovat tärkeitä vuorovaikutuksellisen oppimisen toteutumiselle Leppisaari, I., Ihalainen, P., Nevgi, A., Taskila V.-M., Tuominen T. & Saari, S. 2008. Hyvässä kasvussa yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 4. Tampere: Tammer-Paino Oy. Hakupäivä 10.12.2014. http://www.kka.fi/files/384/KKA_408.pdf. Verkossa tapahtuva ohjaaminen vaatii opettajalta osaamista ohjeistusten tekemiseen ja esittämiseen, läsnäoloon sekä sisällölliseen, reflektiiviseen ja toiminnalliseen ohjaukseen. Opiskelijalta puolestaan vaaditaan osaamista virtuaaliympäristön käyttöön tarkoitettujen kuvan, videon, äänen ja niihin liittyvien tekstien tuottamiseen ja jakamiseen. Lisäksi opiskelija tarvitsee verkkoympäristöjen käyttötaitoja ja vuorovaikutteisia työskentelytaitoja. Niitä opitaan vain tekemällä ja siinä opettajan ohjauksellisella tuella on tärkeä rooli Leppisaari, I., Ihalainen, P., Nevgi, A., Taskila V.-M., Tuominen T. & Saari, S. 2008. Hyvässä kasvussa yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 4. Tampere: Tammer-Paino Oy. Hakupäivä 10.12.2014. http://www.kka.fi/files/384/KKA_408.pdf. Oamkissa opiskelijaa on kannustettu ja tuettu verkkoympäristöjen vuorovaikutteiseen käyttöön.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus