Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 29/2015

Oulun innovaatioallianssi. Monialaisesta tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä käytännön innovaatioita ja liiketoimintaa

11.12.2015 ::

Metatiedot

Nimeke: Oulun innovaatioallianssi. Monialaisesta tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä käytännön innovaatioita ja liiketoimintaa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä

Tekijä: Perälä-Heape Maritta

Aihe, asiasanat: elinkeinoelämä, innovaatiot, koulutus, strategia, tutkimus-ja kehittämistoiminta, yhteistyö, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun innovaatioallianssi, Oulun yliopisto

Tiivistelmä: Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, VTT ja Technopolis Oyj solmivat vuonna 2009 strategisen Oulun innovaatioallianssi -sopimuksen, jonka tarkoituksena oli jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. Suomen ympäristökeskus liittyi mukaan toimintaan vuonna 2015.

Oulun innovaatioallianssiin (OIA) kuuluu viisi innovaatiokeskusta eri aloilta, jotka edustavat samalla yhteisesti sovittuja painopistealoja. Painoaloja ovat internet-tutkimus, painettu äly), kansainvälinen liiketoiminta, terveyden ja hyvinvoinnin teknologia ja ympäristö ja energia. Keskukset toimivat aktivaattoreina ja uuden toiminnan alullepanijoina.

OIA on edesauttanut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan systemaattista partneruuksiin perustuvaa yhteistyön kehittämistä. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on ollut tässä kehityksessä mukana alusta asti ja sitoutunut yhteistyösopimuksin edistämään valittujen painopistealueiden tki-yhteistyötä. OIA-yhteistyön kautta Oamk on pystynyt vahvistamaan sen yhteyttä alueen työ- ja elinkeinonelämään ja kehittämään Oamkin tki-työtä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2015-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015101514906

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Perälä-Heape, M. 2015. Oulun innovaatioallianssi. Monialaisesta tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä käytännön innovaatioita ja liiketoimintaa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 19.11.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015101514906.

Oulussa uskotaan yhdessä tekemiseen. Yhteistyön ajatus on vahvana pohjana myös elinkeinoelämän ja tutkimuksen rajapinnassa toimivan Oulun innovaatioallianssin (OIA) toiminnassa. Se pyrkii synnyttämään monialaisesta tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä käytännön innovaatioita ja liiketoimintaa. 

hipsut_oranssi.pngOIA-yhteistyön kautta Oamk on pystynyt vahvistamaan yhteyttä alueen työ- ja elinkeinoelämään ja kehittämään tki-työtä.

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, VTT ja Technopolis Oyj solmivat vuonna 2009 strategisen Oulun innovaatioallianssi -sopimuksen, jonka tarkoituksena oli jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. Allianssin päätavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna innovaatiokeskuksena. Suomen ympäristökeskus liittyi mukaan OIA-toimintaan vuonna 2015.

OIA:n perustamisen taustalla on 50 vuotta menestyksekästä yhteistyötä. Vuonna 1958 perustetun Oulun yliopiston ja vuonna 1974 Ouluun perustetun VTT:n elektroniikkalaboratorion välinen yhteistyö oli potentiaalisen kilpailuasetelman sijaan alusta alkaen hedelmällistä. Tekniikan tekemisen perimmäinen tavoite oli jo tuolloin saada aikaan teollista ja taloudellista toimintaa. Oulun kaupungin panos Oulun teknologiakylän synnyssä ja kehittämisessä 1980-luvulta eteenpäin oli merkittävä. Teknologiakylän pohjalta syntyi vuonna 1998 Technopolis Oulu, joka rakensi toimitiloja ja vauhditti yritysten mahdollisuuksia polkaista toiminta käyntiin pienelläkin panoksella.

Oulun innovaatioallianssin strategisella yhteistyösopimuksella haluttiin varmistaa ja jatkaa tieteen, tutkimuksen ja liiketoiminnan aloja yhdistävää monialaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen, ja auttaa siten synnyttämään tutkimuksesta ja innovaatioista liiketoimintaa ja työpaikkoja strategisesti valituilla kohdealoilla. Yhteistyön ja toimintamuotojen kehittämiseksi edelleen OIA:ssa aloitettiin strategian päivitystyö vuonna 2015. 

OIA:n tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä toteutetaan innovaatiokeskuksissa

Oia_rakenne.png

Oulun innovaatioallianssiin kuuluu viisi innovaatiokeskusta eri aloilta, jotka edustavat samalla yhteisesti sovittuja painopistealoja. Painoaloja ovat:

OIA-keskukset orkestroivat innovaatioekosysteemin yhteistä arvonluontia. Keskukset toimivat aktivaattoreina ja uuden toiminnan alullepanijoina.

Systemaattinen työskentelytapa ja selkeät tulostavoitteet ovat antaneet ryhtiä innovaatiokeskustoiminnalle. Toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon organisaatioiden johto ja seutukunnan sidosryhmät ja yritysedustajat osallistuvat. Työvaliokunta valmistelee johtoryhmälle menevät esitykset. Partnerien ydintiimit ja toimijat osallistuvat toimintaan, sen kehittämiseen ja tukemiseen. Kumppanuudesta jäsenorganisaatiot hyötyvät erityisen paljon silloin, kun keskusten toiminta on viety organisaatioiden strategioihin ja toimenpideohjelmiin, ja innovaatiotoimintaan on resursoitu tarpeeksi toimijoita.

Jokainen OIA:n innovaatiokeskus tekee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa monitieteellisesti usean toimijan voimin. Esimerkkejä OIA:n toiminnasta ja tuloksista ovat esimerkiksi OIA:n innovaatiokeskusten yhteiset tutkimus-ja kehityshankkeet (esimerkiksi FICHe- ja Digital Health Revolution -projektit), testausympäristöt (esimerkiksi PrintoCentin painetun elektroniikan pilotointitehdas ja CIE:n PATIO -foorumi) sekä tutkimusinfrat ja yhteisprofessuurit, kuten esimerkiksi vuonna 2014 CHT-innovaatiokeskukseen perustettu Oulun Yliopiston ja VTT:n yhteinen Connected health professuuri, jota rahoittaa myös Oulun kaupunki.  Professuurin perustamisen lähtökohtana oli vahvistaa monialaista osaamista erityisesti terveyden ja informaatio- ja viestintäteknologian ja siihen liittyvän palvelukehityksen saralla. Aihealue on myös vahvasti profiloinut Oulua. OIA-yhteistyö on näyttäytynyt myös vahvana kansallisena edelläkävijänä. Tästä on osoituksena Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelman Tulevaisuuden terveys vetovastuun saaminen Ouluun. 

OIA-yhteistyö osana Oamkin toimintaa

Oulun innovaatioallianssi (OIA) on edesauttanut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki-toiminta) systemaattista partneruuksiin perustuvaa yhteistyön kehittämistä. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on ollut tässä kehityksessä mukana alusta asti ja sitoutunut yhteistyösopimuksin edistämään valittujen painopistealueiden tki-yhteistyötä. OIA-yhteistyön kautta Oamk on pystynyt vahvistamaan sen yhteyttä alueen työ- ja elinkeinonelämään ja kehittämään Oamkin tki-työtä. Erityisen merkittävinä yhteistyön muotoina ovat olleet yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa aktivoiva BusinessKitchen, painettavaan älykkyyteen liittyvä tki-toiminta sekä yrityksille testaus- ja kehitysympäristöjä tarjoava OuluHealth Labs. Sen lisäksi Oamk on teettänyt innovaatiokeskuksista tarjottujen aiheiden tai ideoiden pohjalta tulevaisuuteen suuntautuvia opinnäytetöitä sekä vahvistanut aihealueiden koulutustarjontaa. 

OIA-yhteistyö on vakiinnuttanut asemansa yhteistyömuotona. Silti OIA-toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta alueen tki-toiminta säilyisi vireänä, ja että toiminta tuottaisi entistä enemmän uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja kaivattua talouskasvua alueelle.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus