Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 29/2015

Yhdessä tutkien ja kirjoittaen verkostoidutaan jo opiskeluaikana kansallisesti ja kansainvälisesti

11.12.2015 ::

Metatiedot

Nimeke: Yhdessä tutkien ja kirjoittaen verkostoidutaan jo opiskeluaikana kansallisesti ja kansainvälisesti. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä

Tekijä: Henner Anja

Aihe, asiasanat: kansainvälisyys, korkeakouluopiskelu, röntgenhoitajat, verkostoituminen, Oulun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä: Opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistuminen näkyy jo perustutkintoa suorittavissa valmistumisen kynnyksellä. Master-tutkinnon opiskelijat ovat innokkaita kehittämään, verkostoitumaan ja kehittymään. Oulun ammattikorkeakoulussa radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa opiskelijat ovat syventäneet omaa osaamistaan muun muassa kirjoittamalla artikkeleita tai osallistumalla projekteihin ja konferensseihin moniammatillisena yhteistyönä. Nämä ovat hyviä mahdollisuuksia harjoitella moniammatillista yhteistyötä sekä myös verkostoitua kansallisesti, mutta myös kansainvälisesti.

Konferenssiin valmistautuminen ja osallistuminen antavat opiskelijalle monenlaisia valmiuksia tulevaan työelämään. Opiskelija oppii abstraktin, posterin tai esityksen tekemisen, saa kohennettua kielitaitoaan ja luo yhteistyöverkostoa moneen suuntaan. Opiskeluaikana artikkeleita kirjoittaneet tai projekteihin ja konferensseihin osallistuneet jatkavat tätä myös siirtyessään valmistumisen jälkeen työelämään.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2015-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102014995

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Henner, A. 2015. Yhdessä tutkien ja kirjoittaen verkostoidutaan jo opiskeluaikana kansallisesti ja kansainvälisesti. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 18.1.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102014995.

Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja innostuneita tehdessään tehtäviä, jotka oikeasti vaikuttavat ja kehittävät toimintaa. He hakevat uusinta tietoa ja vievät sitä kliiniseen työhön. Opiskelijoiden ammatti-identiteetti vahvistuu ja he huomaavat olevansa tasavertaisia osaajia tulevien kollegoidensa kanssa. Opiskelijat uskaltavat ottaa haasteita vastaan ja lähteä kertomaan osaamisestaan muualle kotimaahan ja ulkomaille. Tutkimus- ja kehittämistoiminta konkretisoituu. Ammattiylpeys ja ammatti-identiteetin vahvistuminen näkyy jo perustutkintoa suorittavissa valmistumisen kynnyksellä ja master-opiskelijat ovat innokkaita kehittämään, verkostoitumaan ja kehittymään.

hipsut_oranssi.pngKirjoittaminen moniammatillisena yhteistyönä on antoisaa. Röntgenhoitaja, fyysikko ja radiologi tarkastelevat samaa asiaa eri näkökulmista, jolloin jokaisen osaaminen syvenee ja laajenee.

Kehittämistoimintaa ohjatun harjoittelun syventävinä tehtävinä

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa useisiin opintojaksoihin sisältyy syventävä tehtävä tai osastotunti. Aihe valitaan yhdessä opiskelijan, harjoittelijan ja kliinisen harjoittelun ohjaajan kanssa. Isotooppitutkimusten harjoittelussa yhtenä esimerkkinä voisi tuoda esille henkilökunnan säteilyannosten mittaamisen eri tutkimuksissa. 

Laaja kokonaisuus suunniteltiin yhdessä henkilökunnan ja kahden opiskelijan kanssa jakaen mittausten suunnittelu ja toteutus pienempiin, syventävän tehtävän vaatimuksia vastaaviin kokonaisuuksiin. Kaiken kaikkiaan kymmenen opiskelijaa osallistui tähän kokonaisuuteen Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). Tuloksista tehtiin kaksi abstraktia ja ePosteria vuoden 2012 Sädeturvapäiville: Henkilökunnan säteilyaltistus luuston gammakuvauksessa ja Henkilökunnan säteilyaltistus käytettäessä 57Co-tasolähdettä laadunvarmistusmittauksissa. Tekstit tuotettiin moniammatillisessa ryhmässä perustuen opiskelijoiden tekemiin mittauksiin ja raporttiin. Kirjoittajat ovat isotooppiosaston hoitajia, fyysikko, opiskelijat ja opettaja.  

Suomessa on jo pitkä perinne potilaiden säteilysannosten seurannassa. Seurannan aloitti aikoinaan tutkijaprofessori Simo Rannikko. Vertailutasojen asettamista varten röntgenhoitajaopiskelijat osallistuivat potilasaineiston keräämiseen harjoittelunsa yhteydessä. Tällöin esimerkiksi Oulun alueella aloitettiin säännöllinen seuranta, jota on jatkettu säännöllisesti. Toinen esimerkki harjoitteluun sidotusta tehtävästä voisi olla tämä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden harjoittelussa keräämä potilasaineisto annosmääritystä varten. Terveyskeskuksissa tämä toiminta on nykyisin osa itsearviointia ja täysin hyväksytty auditoijien ja Säteilyturvakeskuksen tarkastajien toimesta. Yhden opiskelijaryhmän kanssa harjoittelimme abstraktin ja posterin tekoa laittamalla koko ryhmän keräämän aineiston yhteen ja analysoimalla sen. ePosteri julkaistiin Sädeturvapäivillä vuonna 2015. Opiskelijat saivat kokemusta abstraktin tekemisestä, ePosterin tekemisestä ja aineiston analysoinnista.  Sama aineisto on esitelty myös Nipnet konferensissa myöhemmin englannin kielisenä. 

Laajempia kokonaisuuksia opiskelijat ovat tehneet vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa tai projektityönä vapaasti valittaviin opintoihin esimerkiksi keräämällä aineiston, analysoimalla sen, tekemällä abstraktin ja hyväksynnän jälkeen ePosterin kansainväliseen kongressiin, useimmiten vuosittain Wienissä pidettävään European Congress of Radiologyyn (ECR). Vuosien saatossa ECR:ään on osallistunut yli kaksikymmentä röntgenhoitajaopiskelijaa, jotka kaikki ovat osallistuneet abstraktin ja ePosterin tekemiseen.

hipsut_oranssi.pngIlahduttavinta on ollut huomata, että opiskelijana tähän kongressiin osallistuneet ovat valmistuttuaan rohkeasti lähettäneet abstrakteja ja esittäneet siellä esimerkiksi opinnäytetyönsä tuloksia tai master-opiskelija omassa työpaikassaan tekemäänsä kehittämistyötä.

Itse kongressissa oli esimerkiksi vuonna 2015 yli 25 440 osallistujaa 122 eri maasta sekä yli kolmesataa näytteilleasettajaa. Opiskelijoita mukana oli 1 106. Kongressi on moniammatillinen eli sinne osallistuu eri aloilta säteilyn käytön ammattilaisia. Kongressissa oppii uutta luennoilta ja näyttelyistä ja siellä voi myös verkostoitua. Röntgenhoitajien ja opiskelijoiden määrä on lisääntynyt joka vuosi ja viimevuosina opiskelijoille on EFRS:n Educational Wingin (EFRS, European Federation for Radiography Societies) toimesta järjestetty oma puolen päivän mittainen tapaaminen erillisessä sessiossa. Ilahduttavinta on ollut huomata, että opiskelijana tähän kongressiin osallistuneet ovat valmistuttuaan rohkeasti lähettäneet abstrakteja ja esittäneet siellä esimerkiksi opinnäytetyönsä tuloksia tai master-opiskelija omassa työpaikassaan tekemäänsä kehittämistyötä. 

Uusinta tietoa artikkeleista kliiniseen työhön

Muutaman vuoden ajan opiskelijoita on kannustettu kirjoittamaan artikkelimaturiteetti. Maturiteetiksi hyväksymisen jälkeen artikkelia on laajennettu ja kirjoittajina ovat silloin olleet mukana ohjaavat opettajat ja äidinkielen opettaja. 

hipsut_oranssi.pngUsein opinnäytetyön aiheesta on kirjoitettu erillinen artikkeli johonkin ammatilliseen lehteen yhdessä opiskelijan, ohjaajien ja yhteistyökumppanin kanssa.

Usein opinnäytetyön aiheesta on kirjoitettu erillinen artikkeli johonkin ammatilliseen lehteen yhdessä opiskelijan, ohjaajien ja yhteistyökumppanin (röntgenhoitaja, osastonhoitaja, fyysikko, radiologi yms.) kanssa. Röntgenhoitajilla on laaja vastuu säteilyn käytössä ja säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Tämän vuoksi olemme kirjoittaneet aiheeseen liittyvistä opinnäytetöistä niin Radiografiaan, Bioanalytiikkaan, Suun terveyteen, Pinsettiin kuin Demodexiin. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytöistä on myös helppo jatkaa vaikka vertaisarvioituun lehteen artikkeliksi.

Opinnäytetyö voidaan esittää monin eri tavoin. Oamkin Hyvinvointia yhdessä -päivässä opiskelijat esittelevät opinnäytetyönsä. Vaihtoehtoisena esittämismuotona on esimerkiksi posteriesitys kansalliseen tai kansainväliseen tapahtumaan. Suomessa vuosittain järjestettävät Sädeturvapäivät on hyvä paikka esitellä uusia töitä ja sitä kautta levittää oululaista osaamista koko Suomen alueelle. Sädeturvapäivillä on esitelty muun muassa abstraktit Retrohenkinen opas säteilyn käytöstä terveyskeskuslääkäreille ja Vanhempien kokemus tiedonsaanti- ja osallistumisoikeutensa toteutumisesta lapsensa natiiviröntgentutkimuksen oikeutusarvioinnin yhteydessä

Kansainvälisyyteen kasvu alkaa jo opiskeluaikana

Edellä kuvattu ECR on suurin säteilynkäyttäjien tapahtuma Euroopassa vuosittain. Muita mahdollisuuksia saada tuulahdus kansainvälisyydestä ovat esimerkiksi Nordisk Congress of Radiology, joka järjestetään toinen vuosi. Opiskelijat ovat osallistuneet esimerkiksi 2013 Bergenissä pidettyyn kongressiin, jossa master-opiskelija esitteli oman opinnäytetyönsä tulokset ja totesi esityksensä jälkeen:

”Nyt on ensimmäinen esitys pidetty englannin kielellä, mutta en sano, että olisi viimeinen.” 

Helsingissä pidettiin 2014 International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT) maailmankongressi. Se oli melkoinen ponnistus myös meille radiografian ja sädehoiton tutkinto-ohjelmassa, koska opettajiamme osallistui tieteellisen ohjelman rakentamiseen, abstraktien arviointiin ja olimme puheenjohtajina. Tuotimme myös parikymmentä abstraktia joko postereihin tai suullisiin esityksiin. Näissä oli mukana opettajia, opiskelijoita perus- ja master-tutkinnoista sekä hyvin paljon röntgenhoitajia, osastonhoitajia, fyysikoita ja lääkäreitä. 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa on ollut myös NordPlussan rahoittamia projekteja, joissa opiskelijat ovat suorittaneet opintopisteitä osallistumalla esimerkiksi materiaalin tuottamiseen. Näissä opiskelijat ovat olleet hyvin innostuneita ja osanneet tuoda loistavasti erityisosaamistaan ryhmätyöhönsä. 

Kannattaako yhdessä toimiminen?

Konferenssiin valmistautuminen ja osallistuminen antavat opiskelijalle monenlaisia valmiuksia tulevaan työelämään. Opiskelija oppii abstraktin, posterin ja esityksen tekemisen, saa kohennettua kielitaitoaan ja luo yhteistyöverkostoa moneen suuntaan. Opiskelijat ovat hankkineet rahoituksen osallistumiseen itse. 

hipsut_oranssi.pngKonferenssiin valmistautuminen ja osallistuminen antavat opiskelijalle monenlaisia valmiuksia tulevaan työelämään.

Kirjoittaminen moniammatillisena yhteistyönä on antoisaa. Röntgenhoitaja, fyysikko ja radiologi tarkastelevat samaa asiaa eri näkökulmista, jolloin jokaisen osaaminen syvenee ja laajenee. Ilokseni olen huomannut, että opiskeluaikana artikkeleita kirjoittaneet tai projekteihin ja konferensseihin osallistuneet jatkavat tätä myös siirtyessään valmistumisen jälkeen työelämään. Olen ollut onnekas, koska olen saanut jatkaa yhteistyötä monen kanssa vuosikausia perustutkinnon jälkeen kirjoittamisen parissa muun muassa aiheista: Radiation exposure to patients during endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A multicentre study in Finland ja Information about radiation dose and risks in connection with radiological examinations: what patients would like to know.

Yhdessä kirjoittaminen on antanut mahdollisuuden oppia tuntemaan hyvin erilaisista taustoista lähtöisin olevia henkilöitä eri yliopistoista, ammattikorkeakouluista, sairaaloista, terveyskeskuksista, järjestöistä ja viranomaistaholta eri maista. Erityisesti Säteilyturvakeskuksen tutkijat ja tarkastajat ja Suomen Telelääketieteen ja eHealth seuran hallituksen jäsenet ovat olleet arvokkaita matkaoppaita etenkin kirjoittamisen alkutaipaleella. Heiltä saamaani osaamista yhdessä tekemisestä olen halunnut, ja haluan edelleen, jakaa ja antaa opiskelijoille opiskeluaikana ja sen jälkeen.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus