Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 9/2017

Videoperehdytysmateriaalia anestesiahoitajille ja -opiskelijoille. Käytänteiden yhtenäistäminen keskusleikkausosastolla

Metatiedot

Nimeke: Videoperehdytysmateriaalia anestesiahoitajille ja -opiskelijoille. Käytänteiden yhtenäistäminen keskusleikkausosastolla

Tekijä: Korhonen Anne; Honkanen Kaisa; Karttunen Markus; Koski Tuula; Nissinen Tuula

Aihe, asiasanat: anestesia, leikkaussalit, monitorointi, nukutus, perehdyttäminen, sairaanhoitajat, opiskelijat, tarkkailu, valvonta, video

Tiivistelmä: Potilaan perusvalvonnasta TIVA-anestesiassa (Total Intravenous Anesthesia) tehtiin perehdytysvideo Oulun yliopistollisen keskussairaalan keskusleikkausosastolle. Tavoitteena oli yhtenäistää käytänteitä potilaan valvonnasta anestesian aikana sekä kehittää anestesiahoitajien ja alan opiskelijoiden perehdytystä.

Video tehtiin projektiluontoisesti opinnäytetyönä. Tietoperusta koostettiin perehtyen suomalaisiin anestesiahoitotyön kirjoihin. Työn pohja-ajatuksena olivat suomalaiset anestesiasuositukset. Valmis perehdytysvideo sai arvioinneissa kiitettävän arvosanan. Video arvioitiin olevan laaja, selkeä ja ajantasainen.

Tulevaisuudessa videoita voitaisiin käyttää laajemminkin perehdytyskäytössä. Videoperehdytyksen avulla käytänteet yhtenäistyvät ja perehdytys voi tapahtua missä ja milloin vain. Tulevaisuudessa perehdytysvideot voisi tehdä esimerkiksi kaasujen käytöstä anestesiassa, invasiivisista valvontamenetelmistä ja eri ikäryhmien ominaispiirteistä anestesiassa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-04-21

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201703021942

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Korhonen, A., Honkanen, K., Karttunen, M., Koski, T. & Nissinen, T. 2017. Videoperehdytysmateriaalia anestesiahoitajille ja -opiskelijoille. Käytänteiden yhtenäistäminen keskusleikkausosastolla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. Hakupäivä 8.7.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201703021942.

Potilaan anestesian aikainen valvonta on yksi tärkeimmistä ja isoimmista anestesiahoitajan osaamisalueista. Siksi yhtenevä ja kattava perehdytys on avainasemassa sairaanhoitajan ammattitaidon kehityksessä ja vahvistuksessa. Videoperehdytys on nykyaikainen perehdytysmenetelmä, jonka etuna on muun muassa se, että perehdytys voi tapahtua missä ja milloin vain.

Leikkaussalissa työskentelee pääasiassa lääkäreitä sekä anestesia- ja leikkaussalihoitajia. Anestesiahoitajan vastuualueeseen kuuluu muun muassa potilaan valvonta toimenpiteen aikana monitorien avulla. Anestesiahoitaja ylläpitää potilaan anestesiaa itsenäisesti lääkärin antamien hoitolinjausten perusteella. Hoitajan on havainnoitava potilasta koko ajan monitoreista sekä tarkkailemalla kliinisesti esimerkiksi potilaan ihoa ja liikehdintää. Anestesiahoitajan on siis osattava tulkita ja havainnoida potilasta sekä tehdä johtopäätöksiä havaintojensa perusteella. Keskusleikkausosastolla on hoitajien lisäksi suuri joukko opiskelijoita ympäri vuoden. Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat pääasiassa kliinistä harjoittelua tai perioperatiivisen hoitotyön suuntaavaa harjoittelua. 

Oppijoita on erilaisia ja jokaisen mieluisimmat ja luontevimmat oppimistyylit poikkeavat toisistaan. Eräs tapa tarkastella oppimistyylejä on NLP-malli, jossa oppimistyylit jaetaan visuaaliseen, auditiiviseen ja kinesteettiseen. Visuaalinen oppija oppii kuvallisen materiaalin avulla, auditiivinen tarvitsee puhetta sekä loogista etenemistä ja kinesteettinen oppija puolestaan tarvitsee konkreettista tekemistä sekä liikkumista. Perehdytystilanteissa voidaan huomioida eri oppimistyylit ja näin helpottaa työn oppimista. Kupias, P. & Peltola, R. 2009. Perehdyttämisen pelikentällä. Palmenia, 120–121. 

Perehdytyksessä työntekijälle opastetaan työn tekemiseen liittyvät asiat, kuten mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää. Lisäksi työntekijälle on annettava tietoa työssä käytettävistä koneista ja laitteista. Perehdyttämisellä helpotetaan uuden työntekijän oppimista ja sopeutumista. Samalla työn sujuvuus lisääntyy. Työntekijöiden perehdytyksellä lisätään henkilöstön osaamista, parannetaan työn laatua, vaikutetaan työssä jaksamiseen ja vähennetään työtapaturmia. Työntekijöiden hyvästä ammattitaidosta hyötyvät asiakas, yritys ja muu henkilöstö. Työturvallisuuskeskus. 2014. Perehdyttäminen ja työnopastus – Ennakoivaa työsuojelua. Hakupäivä 20.9.2016. http://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/perehdyttaminen_ja_tyonopastus_-_ennakoivaa_tyosuojelua

Riittävä perehdytys ja täydennyskoulutus on myös osa potilasturvallisuuden parantamista. Potilasturvallisuutta voidaan parantaa vain, kun henkilöstöllä on riittävät tiedot, taidot ja osaaminen tehtäviensä hoitamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2011. Potilasturvallisuusopas. Hakupäivä 2.11.2016. https://www.thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf

Tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyömme Honkanen, K. & Korhonen, A. 2016. Terveen aikuispotilaan perusvalvonta TIVA-yleisanestesiassa. Oulun ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö. Hakupäivä 15.2.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701251672 tarkoituksena oli laatia perehdytysvideo työntekijöiden ja opiskelijoiden käyttöön Oulun yliopistollisen sairaalan keskusleikkausosastolle potilaan perusvalvonnasta TIVA-anestesiassa (kuva 1). Päädyimme tekemään perehdytysvideon, jota voi käyttää uusien tai pitkään työvapaalla olleiden työntekijöiden sekä opiskelijoiden perehdytyksessä. Keskusleikkausosastolla ei ole aiemmin ollut näin laajaa perehdytysvideota käytössä. Olemme itse olleet harjoittelussa keskusleikkausosastolla ja mielestämme tällainen video olisi helpottanut anestesiapuolen harjoittelua.  

Terveen aikuispotilaan perusvalvonta TIVA-yleisanestesiassa

KUVA 1. Terveen aikuispotilaan perusvalvonta TIVA-yleisanestesiassa. Kuvakaappaus perehdytysvideosta Oulun yliopistollisen sairaalan keskusleikkausosastolle (kuvaaja: Marko Korhonen)

Halusimme myös yhtenäistää käytänteitä keskusleikkausosaston sisällä sekä keskusleikkausosaston ja Oulun ammattikorkeakoulun välillä. Käytänteiden yhtenäistäminen hyödyttää ammattikorkeakoulua, keskusleikkausosaston henkilökuntaa sekä opiskelijaa. Opiskelijan on helppo siirtyä käytännön harjoitteluun, kun asiat on opetettu leikkaussalikäytäntöjen mukaan. Myös opiskelijan ohjaaminen helpottuu. 

Tulokset arvioinnista 

Laadimme videon arviointia varten erillisen arviointilomakkeen. Lomakkeessa arvioitiin kuvan- ja äänenlaatua, ulkoasua, asiasisältöä sekä videon käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä. Lisäksi lomakkeella oli kommenttikentät vapaata palautetta varten. Arviointiin osallistui keskusleikkausosaston anestesiahoitajia sekä harjoittelussa olevia opiskelijoita. Arvioimme myös itse työmme.  

Perehdytysvideo arvioitiin kokonaisuutena kiitettäväksi (taulukko 1). Keskiarvoksi kuvanlaadusta, äänenlaadusta, ulkoasusta, asiasisällöstä sekä käytettävyydestä ja hyödynnettävyydestä muodostui 4,4 arviointiasteikoilla 1-5. Asiasisällön arvioitiin olevan laaja sekä ajantasainen ja tiedon arvioitiin olevan oikeaa sekä perustuvan alan kirjallisuuteen. Videon käytettävyys ja hyödynnettävyys sai arvosanan 4,2. Vastaajien mielestä videota voi käyttää itseopiskelussa, sillä se on riittävän selkeä, helposti ymmärrettävä ja sisältää riittävästi tietoa. Vastaajat olivat samaa mieltä tekijöiden kanssa siitä, että videota on tulevaisuudessa päivitettävä laitteiden ja käytänteiden muuttuessa. Videosta saatu hyvä palaute vahvisti ajatusta siitä, että perehdytykseen kaivataan lisää videomateriaalia. Käytänteiden yhtenäistämiseksi perehdytysvideota tullaan käyttämään sekä keskusleikkausosastolla että Oulun ammattikorkeakoulussa perioperatiivisen hoitotyön suuntaavissa opinnoissa. 

TAULUKKO 1. Arvioinnin tulokset

Arvioinnin kohde Keskiarvo
Kuvanlaatu    
Kuva on selkeä ja terävä 4,4
Valaistus on riittävä

4,6

Monitorien arvot näkyvät selkeästi

4,4

Äänenlaatu

4,5

Äänen voimakkuus pysyy samana koko videon ajan 

4,3

Kertojan ääni on selkeä

4,3

Taustamusiikki on tyyliltään ja äänenvoimakkuudeltaan sopivaa 

4,0

Ulkoasu  
Tekstin fontti on helppolukuista

4,7

Teksti erottuu hyvin taustasta

4,6

Videon ulkoasu on siisti ja ajanmukainen

4,6

Videon asiasisältö  
Tieto on ajantasaista 4,4
Tieto on oikeaa ja se perustuu alan kirjallisuuteen 4,4
Käytettävyys ja hyödynnettävyys  
Itseopiskelun kannalta video on selkeä ja helposti ymmärrettävä  4,2
Video sisältää tarvittavan tiedon itseopiskelua varten 4,1
Videota pitää päivittää tulevaisuudessa 4,3

Yhteenveto 

Video on selkeä ja riittävän laaja sekä anestesiahoitajien että opiskelijoiden perehdytykseen. Hanke onnistui hyvin, koska projektissa oli mukana alan asiantuntijoita antamassa neuvoja ja vinkkejä videon sisältöön. Myös projektin tekijöiden oma tarkkaavaisuus ja aktiivinen työskentely siivittivät projektia hyvään lopputulokseen. 

Projektin lopputuloksena syntyi kuvakäsikirjoitus ja video potilaan valvonnasta TIVA-anestesian aikana. Keskusleikkausosastolla oli tarve saada laadukas perehdytysvideo, koska heillä ei ole sellaista käytettävissä. Käsikirjoituksen laatiminen oli pitkä ja haastava prosessi. Käsikirjoitus muuttui useaan otteeseen ohjaajien palautteen mukaan. Kuvaaminen aloitettiin marraskuussa 2016 käsikirjoituksen valmistuttua. Videolle kuvattiin kahta eri toimenpidettä. Paikalla kuvauksissa oli Oulun yliopistollisen sairaalan kuvaaja Marko Korhonen, projektin tekijät, potilas ja salin henkilökunta. 

Editointi tehtiin Oulun yliopistollisen sairaalan tv-studiossa kuvaajan ja projektiryhmän jäsenten kesken. Video päätettiin jakaa neljään osioon sen pitkän kestonsa vuoksi. Osiot ovat valmistelu, induktio, ylläpitovaihe ja herätysvaihe. Selkeyden vuoksi asioita on listattu videolle myös tekstinä. Äänitys tehtiin tv-studiolla ja selostajana toimi toinen projektiryhmän jäsenistä. Koko perehdytysvideon kesto oli lopulta 27 minuuttia. 

Johtopäätökset 

Videon avulla anestesiahoitajien opiskelijoiden perehdytys helpottuu ja yhtenäistyy, sillä videoperehdytys voi tapahtua missä ja milloin vain. Lisäksi erilaiset oppijatyypit hyötyvät enemmän videoperehdytyksestä, kuin tavallisesta mentoriperehdytyksestä. Pidemmän ajan kuluessa myös potilasturvallisuus voi parantua. Perehdytyksen yhtenäistämiseksi olisi tärkeää, että kaikki anestesiahoitajat Oulun yliopistollisessa sairaalassa tutustuisivat samaan materiaaliin perehdytystilanteessa. 

Tulevaisuudessa on tarve tehdä lisää videoita perehdytyskäyttöön, jotta kaikki aihealueet tulevat käsitellyksi. Toivomme, että työmme toimii suunnannäyttäjänä muille opiskelijoille sekä kannustaa heitä tekemään opinnäytetyön esimerkiksi anestesiakaasujen käytöstä anestesian aikana. Näin myös videoperehdytyksestä saataisiin kattavampi. Uskomme, että projektimme jälkeen uusien opiskelijoiden tietämys monitoroinnista kasvaa videomme avulla. Tästä hyötyy ammattikorkeakoulu, opiskelija ja käytännön harjoittelupaikka. Jatkossa on helpompi tehdä videoita opinnäytetyönä, sillä uudet opiskelijat voivat hyödyntää laatimaamme käsikirjoitusta ja tietoperustaa.

Jatkossa videota voisi hyödyntää myös potilaiden tiedon lisäämiseen ja tätä kautta selkiyttää potilaalle hoitoprosessia. Lisäksi tämä voisi lievittää potilaan pelkoa leikkaukseen liittyen. Jos video ei ole käyttökelpoinen sellaisenaan, tulevat opiskelijat voisivat tehdä videon pohjalta esimerkiksi vihkosen, jossa selitetään potilaalle etenkin intraoperatiivisen vaiheen tapahtumia. Vihkosessa tulisi ilmi, miksi ja mitä valvontalaitteita potilaalle laitetaan.  

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus