Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 28/2017

2.2. Tulevaisuuden osaaja

Metatiedot

Nimeke: Tulevaisuuden osaaja. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa

Tekijä: Hiukka Katariina; Kemppainen Milla-Maija; Luonua-Ojalehto Susanna

Aihe, asiasanat: kulttuuriala, osaaminen

Tiivistelmä: Millaista osaamista kulttuurialan osaajalta tulevaisuudessa vaaditaan? Tulevaisuudessa tärkeimpinä asioina tuottajan työnkuvaan liittyen esille nousi rahoituksen hankinta, verkostoituminen, laaja-alaisen projektinhallinnan tietotaito, budjetoinnin osaaminen sekä sopimus- ja tekijänoikeudelliset asiat.

Kyselyyn vastanneet toivovat tulevaisuuden tuottajilta johtamis- ja projektiosaamista, esimiestaitoja, tiedottamisen ja yhteisöviestinnän osaamista sekä sosiaalisen median tietotaitoa. Lisäksi markkinointi, myynti ja taloushallinnon osaaminen ovat tulevaisuudessa tuottajille merkityksellisiä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-09-22

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188629

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Hiukka, K., Kemppainen, M-M. & Luonua-Ojalehto, S. 2017. Tulevaisuuden osaaja. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. Hakupäivä 26.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188629.

Millaista osaamista kulttuurialan osaajalta tulevaisuudessa vaaditaan? Tulevaisuudessa tärkeimpinä asioina tuottajan työnkuvaan liittyen esille nousi rahoituksen hankinta, verkostoituminen, laaja-alaisen projektinhallinnan tietotaito, budjetoinnin osaaminen sekä sopimus- ja tekijänoikeudelliset asiat. 

Kuva: Pixabay

Millaista osaamista kulttuurialan osaajalta tulevaisuudessa vaaditaan? Kartoitimme tuottajan työn tulevaisuudennäkymiä kulttuurialan toimijoille lähetetyn kyselyn avulla. Kysyimme asiaa seuraavilta tahoilta:

Tulevaisuudessa tärkeimpinä asioina tuottajan työnkuvaan liittyen vastaajat mainitsevat rahoituksen hankinnan, verkostoitumisen, laaja-alaisen projektinhallinnan tietotaidon, budjetoinnin osaamisen sekä sopimus- ja tekijänoikeudelliset asiat. Myös markkinoinnin ja sosiaalisen median nähdään olevan tärkeässä roolissa tulevaisuuden osaamisalueina.

Hanna Jakku puhuu sisällöntuotannon tärkeydestä tuottajan työssä. Se on varmastikin tuottajan työssä kasvava osa-alue. Sisällöntuotannon lisäksi tärkeitä ovat eri sähköisten kanavien hallinta sekä ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin osaaminen. Tuottajan tulee osata tuottaa tekstiä sujuvasti niin sisäiseen kuin ulkoiseen viestintään. Asioiden esittäminen selkeästi ja informatiivisesti on varmasti ollut tärkeää tuottajan työssä kautta historian, mutta sen merkitys korostuu entisestään nykyisen työelämän tehokkuudessa ja viestinnässä. Tärkeitä ovat myös erilaiset sosiaalisen median kanavat ja niiden osaaminen: on pystyttävä hallitsemaan erilaisia some-kanavia ja tietämään vähintään niiden perussäännöt.

Lunnas mainitsee olevan tärkeää, että kulttuurituottaja suunnittelee tuottamiensa toimintojen budjetit osaksi toteuttajaorganisaation kokonaisbudjettia ja seuraa budjettien toteutumista saatujen päätösten mukaisesti. Tuottajan tulisi kyetä vastaamaan tuotantojensa kokonaisbudjetista, omarahoitusosuuksien hankkiminen mukaan lukien. Suunnittelun ja seurannan tulisi tapahtua toteuttajaorganisaation kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Sopimuskäytännöistä Lunnas toteaa, että tuottajan tulisi tuntea erilaisia sopimustyyppejä ja kyetä valitsemaan kuhunkin tuotantoon sopivimmat sopimusmenettelytavat. Tuottajan tulisi myös tunnistaa toteuttajan kannalta mahdolliset sudenkuopat ja kyetä neuvottelemaan realistiset sopimukset.

Vaativuustaso on korkealla. Niina Ristolainen kuvailee tuottajan osaamisalueita myös asiakaspalvelun kautta:

hipsut_oranssi.png"Tuottajan tulee osata luoda oikeat alustat kohdeyleisön saavuttamiseksi sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin asiakaspalvelussa. Mitkä ovat riittävät alustat asiakaspalautteelle ja miten asiakkaiden kysymyksiin vastataan? Nopea ja tehokas viestintä takaa tuotannon etenemisen ajallaan sekä antaa reagointivalmiutta muuttuvissa tilanteissa."

Oma harrastuneisuus on tärkeässä roolissa. Oman kiinnostuksen kautta tuottaja löytää varmasti paljon ammennettavaa omaan työhönsä. Toisaalta on myös erityisen tärkeää olla valveutunut ja avoin alalla tapahtuvista asioita. Oman ammattitaidon kehittämistä erikoistumalla pidetään myös vahvana vaihtoehtona tulevaisuuden osaamisesta huolehtimiseksi.

Tuottajan tulee kyetä pitämään langat käsissään hyvinkin erilaisilla ja toisinaan vaativilla osa-alueilla. Kulttuurituottajan työnkuva on laaja ja tämän myötä myös ammattinimikkeen sisällä tapahtuu paljon hajontaa ja vaihtelua työtehtävien suhteen. Työnkuva on yhtä laaja-alainen kuin sektori, jolla tuottajat toimivat. Myös koulutuksen odotetaan ottavan huomioon alan kehityksen nyanssit.

Tuottajan työ on monipuolista ja sen myötä tuottajakoulutusta voisi Sari Ilmolan mukaan verrata esimerkiksi luokanopettajakoulutukseen: koulutus antaa hyvän pohjan tehdä työtä monipuolisissa toimintaympäristöissä, ei vain pelkästään (kulttuuri)tuottajana kulttuurialalla.

Kyselyyn vastanneet toivovat tulevaisuuden tuottajilta johtamis- ja projektiosaamista, esimiestaitoja, tiedottamisen ja yhteisöviestinnän osaamista sekä sosiaalisen median tietotaitoa. Lisäksi markkinointi, myynti ja taloushallinnon osaaminen ovat tulevaisuudessa tuottajille merkityksellisiä. Tuottaja2020-julkaisun osiossa Kulttuuri Kannattelee näkee taiteen ja kulttuurin ammattijärjestö tulevaisuuden visiona tuottajien yrittäjyyden. Useille se saattaa olla nk. pakkoyrittäjyyttä tai vastentahtoista yrittäjyyttä Halonen, K. & Teye, O. 2011. Kulttuuri kannattelee. Takulaisten näkemyksiä kultturituotannon tulevaisuudesta. Metropolia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 27.4.2017. http://tuottaja2020.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/katalysoi/3_Kulttuuri_kannattelee_HalonenTeye_WEB.pdf

Lunnas näkee, että tuottajan tehtäviin kuuluu tuotantojen myynti jo olemassa olevien tai erikseen rakennettavien verkostojen ja markkinointitoimijoiden kautta. Hänen mielestään tuottaja markkinoi parhaiten tuotantojaan toiminnan ja yhteyksiensä kautta. Markkinoinnin tärkein tehtävä on tehdä tuotantoa tunnetuksi ja edistää tuotteen sisältöjen viestin saavutettavuutta. Tuottajan tulisi kertoa tuotteen sisällöistä ja toiminnan tavoitteista valitulle kohdejoukolle tai laajalle yleisölle tiedottamisen kautta. Tapahtumatuotannossa tuottaja organisoi tapahtuman kokonaistuotannon ja koordinoi osa-alueiden toimintaa.

Tuotantojen lisäksi tuottajan pitäisi hallita pitkäkestoiset, prosessinomaiset tuotannot, joita tarvitaan esim. yhteisöllisissä taide- ja kulttuuriprojekteissa. Hänen tulisi pystyä näkemään kokonaisuuksia, joissa yhdistetään erilaisia rahoitusmuotoja ja toteutetaan isompiin tavoitteisiin tähtääviä osatavoitteisia hankkeita.

Hanna Jakku ei usko, että projektiluontoinen työ tulee ainakaan vähentymään. Siksi tuottajan brändääminen projektiosaajaksi voisi olla hyvä taktiikka tulevaisuutta ajatellen.

Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden tuottaja hallitsee projekteja kokonaisvaltaisesti. Voisi päätellä, että tulevaisuudessa tuottajilla olisi töitä laaja-alaisen osaamisensa vuoksi. Ammattinimikkeen ei kuitenkaan ainakaan vielä mielletä tarkoittavan laaja-alaista osaamista, minkä vuoksi työpaikat ja -tilaisuudet ovat rajattuja ja työt usein lyhytkestoisia.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus