Opiskelu

Viimeksi päivitetty 14.10.2013 klo 15:42

Ammatti, tuoteidea ja yritys terveydenhoitaja­opintojen tuloksena

Teksti: Terveydenhoitajaopiskelija Tuomas Laaksolinna ja lehtori Tiina Tervaskanto-Mäentausta

Ammattikorkeakoulut toimivat läheisessä yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa. Tulevia ammattilaisia kannustetaan osallistuman työelämän kehittämiseen jo opiskelunsa aikana esimerkiksi opinnäytetyöopinnoissa. Sosiaali- ja terveysalalla kansalliset väestön terveyden edistämisen tavoiteohjelmat ohjaavat sekä palvelujen että opetussuunnitelmien kehittämistä. Sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyden ja työkyvyn edistäminen ovat tämän hetken keskeisiä haasteita. Väestön ikärakenteen muutoksessa ikääntyneiden osuus lisääntyy. Terveydenhoitajan työtehtäviin kuuluu kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin ja fyysisestä kunnosta huolehtimiseen. Tuomas Laaksolinna oivalsi jo opintojensa alussa, että tässä on mahdollisuus oman yrityksen ja uran luomiseen.

Tuomas Laaksolinna oivalsi heti opiskelujensa alussa mahdollisuutensa yrityksen perustamiseen.

Miten motivoida asiakasta oman terveytensä edistämiseen? Miten tukea pysyviä muutoksia elämäntavoissa? Tuomas Laaksolinnan terveydenhoitajaopinnoissa kehittämässään terveyskuntovalmentajan oppaassa on kuvattu työmenetelmä, jolla terveydenhoitaja voi tukea asiakkaansa hyvinvointia ja tarjota mahdollisuuden pysyvien muutosten tekemiseen.

Idea syntyi harjoittelussa sairaalassa

Idea elämäntapavalmennusta helpottavasta oppaasta syntyi opiskeluun kuuluvan sairaalaharjoittelun aikana. Sairaalassa hoitajat sanoivat, etteivät he pysty työllään vaikuttamaan asiakkaidensa elämäntapoihin. He kertoivat, ettei ohjaukselle ole aikaa, asiakkaita ei kiinnosta ja ettei ohjauksen tuloksia näe lyhyiden hoitosuhteiden vuoksi. Tutkimusten valossa kuitenkin tiedetään, että huonoista elämäntavoistamme aiheutuu suurin osa kansansairauksistamme ja hoitohenkilökunnalla on suuri rooli niiden ennaltaehkäisemisessä. Siitä Tuomas Laaksolinna sai idean elämäntapaohjausta helpottavan menetelmän kehittämisestä.

Tuote-ideaa kehitettiin ensin Oamkin Yrityshautomossa ja Kickstart-yritysideakilpailussa. Tuoteidean kehittelyssä auttoi Yrityshautomon Tuli-hanke, joka tarjosi rahoituksen idean kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Tuli-hankkeen lisäksi koko yrityksen alkutaipaleen ajan tukena ja haastajina olivat Yrityshautomon mentorit. Oman mentorin ohjauksen avulla utopistinen unelma muuttui pikkuhiljaa toimivaksi yritysideaksi. Ohjauksen lisäksi hautomo tarjoaa koulutuksia, verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjähenkisten kanssa sekä inspiroivat työtilat Business Kitchenissä. Yrityksen perustamisen ohella kirjoitetusta valmentajan oppaasta syntyi samalla terveydenhoitajaopintojen opinnäytetyö.

Opas ohjauksen tueksi

Motiway Terveyskuntovalmentajan oppaassa on kuvattu työmenetelmä, jolla ohjaaja voi tukea asiakkaansa hyvinvointia. Valmentavaan elämäntapaohjaukseen ja terveyskuntomittaukseen perustuva työkalu tukee asiakasta pysyvien elämäntapamuutosten tekemisessä. Opas on innostava ja selkeä kuvaus ohjauksen menetelmistä ja sisällöistä. Siinä on kaksi osaa. Teoriaosuus käsittelee terveyskuntovalmennusta, elämäntapaohjausta, muutosvaiheteoriaa sekä käytettävää terveyskuntomittaristoa. Toisessa osassa esitellään kolme kuukautta kestävän valmennuksen viikko-ohjelma.

Teoreettinen pohja ja luotettavat mittaristot terveyskunnon testaamiseen ovat nykyisin jo olemassa, ja valmentavan elämäntapaohjauksen keinoja on jo pitkään käytetty esimerkiksi tupakoinnin tai alkoholin suurkulutuksen vähentämisessä (esimerkiksi muutoksen vaiheet -malli). Käytännön tuotesovellutuksia terveyskuntotestauksen ja valmennuksen yhdistämiseksi on toistaiseksi ollut olemassa kuitenkin hyvin vähän. Terveyskuntovalmennuksesta ei ole ollut saatavilla opasta, jossa kuvattaisiin ohjaajan näkökulmasta sekä terveyskunnon mittaaminen että elämäntapaohjauksen valmennusprosessi.

Elämäntapavalmennukselle on yhteiskunnallinen tarve

Työelämän ja arjen vaatimusten kasvaessa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on tärkeää huolehtia. Voidessaan hyvin jaksaa nauttia elämästään työpäivän jälkeenkin. Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen on myös yrityksille kannattavaa. Työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen näkyy erityisesti työn laadussa ja tuottavuudessa sekä vähenevissä sairaspoissaoloissa.

Yleisimmät elintavoista johtuvat kansantautimme aiheuttavat suuren osan työkyvyttömyyseläkkeistä. Usein heikko kestävyyskunto on seurausta liian vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta. Väestön ikääntyessä ja eläkkeelle siirtyvien ihmisten määrän lisääntyessä on luontevaa miettiä mahdollisuutta saada ihmiset työskentelemään pidempään. Myös pidempää työuraa tavoiteltaessa yksilöllinen elintapaohjaus on yksi oleellinen työkalu.

Kohdennetut hyvinvointipalvelut ovat tulevaisuutta ja pienten toimijoiden lisäksi myös suuret työterveyshuollon palveluntarjoajat ovat koko ajan voimakkaammin tulossa tälle liiketoiminta-alueelle. Työterveyshuollossa halu kehittää ennaltaehkäisevää työtä on lisääntynyt. Se näkyy palvelutarjonnassa ja myynnissä. Haasteena on vaikuttaa kehittyvillä palveluilla pysyvästi ihmisten terveystottumuksiin. Motiway Terveyskuntovalmennus on yksi menetelmä motivaation pitkäkestoiseen tukemiseen.

Tuomas aloittaa heti valmistumisensa jälkeen työterveyshoitajan työn työterveyshuollon organisaatiossa. Sopimus tuotteen käyttämisestä ja kehittämisestä työterveyshuollon asiakkaiden hyväksi mahdollistuu työn ohessa. Työkokemuksen karttuessa päätoiminen yrittäjyys on myös suunnitelmissa.

Lähteet

  1. Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2011. Eläketurvakeskus. Elektroninen aineisto. Hakupäivä 23.4.2013. etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/
    etkfi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/tilastovuosikirjat/tilasto_suomen_elakkeensaajista_2011_7.pdf
  2. Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa – valmentava elämäntapaohjaus. 2. painos. Keuruu: Edita.
  3. Motiway Terveyskuntovalmennus. Motiway. Hakupäivä 23.4.2013. motiway.fiKommentit

7.6.2013 klo 00:24
Mahtavaa Tuomas!!
T: Ulla-Maija

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook