Sosionomi (AMK)

Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa? Sosionomit työskentelevät ihmisten arkielämän tukijoina ja hyvinvoinnin kehittäjinä. Ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla voit suunnata osaamistasi vastaamaan tulevia työtehtäviäsi.
Sosionomilla on laajat työmahdollisuudet

Sosionomiopinnot kiinnostavat sellaista hakijaa, joka haluaa tehdä työtä ihmisten parissa. Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan kehittyminen asiantuntevaksi ihmisten arkielämän tukijaksi ja toiminnan kehittäjäksi. Hänellä on sellaista luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.

Opinnoissa perehdytään sosiaalialan työn yhteiskunnallisiin, yksilöllisiin ja eettisiin kysymyksiin. Osaamista laajennetaan asiakastyön prosessien ohjaamisessa, sosiaalialan hallinnossa ja palvelujen kehittämisessä. Osaamista syvennetään sosiaalialan ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla ja tutkimus-, kehittämis-, yrittäjyys- ja johtamisopinnoilla. Ammatillista kasvua tukevat teoriaopinnot ja niiden soveltaminen ohjatuissa harjoitteluissa.

Opiskelijaa valitsee sosiaalialan ammatillista osaamista syventävät opinnot sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa hän haluaa työskennellä, esimerkiksi

 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • mielenterveystyö
 • nuorisotyö
 • päihdetyö
 • vammaistyö
 • vanhustyö
 • varhaiskasvatus.

Syventävien opintojaksojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettaneet osaavatt työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta he osaavat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Sosionomit osaavat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia menetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutoksia. Lisäksi tutkinnon suoritettaneet osaavatt kehittää asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa osallisuuteen perustuvia, eettisesti kestäviä palveluja verkostoituvissa asiakasprosesseissa ja palvelujärjestelmissä.

Sosionomin (AMK) asiantuntijuutta haluavat rekrytoida julkinen, yksityinen ja kolmas sektori, yritykset, järjestöt, yhdistykset ja säätiöt. Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat työelämässä esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

 • sosiaaliohjaaja
 • lastentarhanopettaja
 • koulukuraattori
 • nuoriso-ohjaaja
 • päivätoiminnanohjaaja
 • ohjaaja tai vastaava ohjaaja lasten- tai nuorisokodissa, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaistyössä.

Tutkinto antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, kun suorittaa voimassa olevan lainsäädännön mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Nämä on mahdollista suorittaa Oamkissa. Tutkinto antaa myös pätevyyden hakeutua oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin koulukuraattorin tehtäviin.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

6.–20.9.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika päivätoteutus

15.3.–5.4.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Sosionomilla on monipuoliset työmahdollisuudet

Elina Stenberg suosittelee sosionomiksi opiskelua, sillä ala tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia.