Sosionomi (AMK)

Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa? Sosionomit työskentelevät ihmisten arkielämän tukijoina ja hyvinvoinnin kehittäjinä. Ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla voit suunnata osaamistasi vastaamaan tulevia työtehtäviäsi.

Sosionomilla on laajat työmahdollisuudet

Sosionomiopinnot kiinnostavat sinua, joka haluat tehdä työtä ihmisten parissa. Koulutuksen tavoitteena on, että kehityt asiantuntevaksi ihmisten arkielämän tukijaksi ja toiminnan kehittäjäksi. Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.

Opinnoissa perehdytään sosiaalialan työn yhteiskunnallisiin, yksilöllisiin ja eettisiin kysymyksiin. Osaamista laajennetaan asiakastyön prosessien ohjaamisessa, sosiaalialan hallinnossa ja palvelujen kehittämisessä. Osaamista syvennetään sosiaalialan ammatillista osaamista syventävillä opinnoilla ja tutkimus-, kehittämis-, yrittäjyys- ja johtamisopinnoilla. Ammatillista kasvua tukevat teoriaopinnot ja niiden soveltaminen ohjatuissa harjoitteluissa.

Voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä, esimerkiksi

 • aikuissosiaalityö
 • lastensuojelu
 • mielenterveystyö
 • nuorisotyö
 • päihdetyö
 • vammaistyö
 • vanhustyö
 • varhaiskasvatus.

Syventävien opintojaksojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia menetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutoksia. 

Valmistuttuasi voit sijoittua työelämässä esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

 • sosiaaliohjaaja
 • lastentarhanopettaja
 • koulukuraattori
 • järjestötyöntekijä, järjestösihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • palveluohjaaja
 • päivätoiminnanohjaaja
 • muistikuntoutusohjaaja
 • ohjaaja tai vastaava ohjaaja lasten- tai nuorisokodissa, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaistyössä
 • projektityöntekijä tai -päällikkö
 • urasuunnittelija
 • sosiaalipalveluja tuottavana yrittäjä.

Tutkinto antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, jos suoritat voimassa olevan lainsäädännön mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Nämä on mahdollista suorittaa Oamkissa.

Tutkinto antaa myös pätevyyden hakeutua oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin koulukuraattorin tehtäviin.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Sosionomilla on monipuoliset työmahdollisuudet

Elina Stenberg suosittelee sosionomiksi opiskelua, sillä ala tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia.