Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutin työtehtäviä ovat asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä toiminnallisten ja esteettömien ympäristöjen suunnitteleminen. Toimintaterapian asiantuntijoista on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve lisääntyy erityisesti kotona asuvien ja kotiutuvien asiakkaiden parissa.

Toimintaterapian koulutus

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden kanssa. 

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan arjessa eläminen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Taitoja ja mielenkiintoja vastaavan toiminnan löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa on toimintaterapeutin tärkeä osaamisalue. Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, lepoa, leikkiä, työtä, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja. Toimintaterapeuttina osaat analysoida toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä niin, että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. 

Toimintaterapia perustuu asiakkaan, toimintaterapeutin ja toiminnan väliseen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteeseen. Terapeuttisen yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii terapeuttisia taitoja mm. kykyä kuunnella asiakasta, läsnäoloa, rohkeutta ja luovuutta. Toimintaterapeuttina osaat käyttää erilaisia asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä: haastattelua ja toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivisia menetelmiä. Arvioinnin perusteella teet yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman yksilöllisesti ja/tai ryhmässä toteutettavaksi, jotta asiakkaan toimintakyky edistyisi esimerkiksi kotona pärjäämisen tai koulunkäynnin suhteen. Toimintaterapeuttina osaat suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä asiakkaan tarpeiden mukaan. Sinulla on asiantuntemusta olla kehittämässä yhteiskunnan palveluja. Luovuus, innovatiivisuus ja sisäinen yrittäjyys kehittyvät osallistumalla työelämälähtöisiin opintoihin ja hankkeisiin.

Toimintaterapeuttina sinulta edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja, laajaa tietoperustaa, luovaa ongelmanratkaisutaitoa, pitkäjänteisyyttä, organisointikykyä, eettistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa sekä jatkuvaa itsesi kehittämistä. Toimintaterapeutin työ perustuu toiminnan tieteen, toimintaterapian teoriaperustan ja lähitieteiden kuten esimerkiksi lääketieteen ja käyttäytymistieteiden osaamiseen.

Toimintaterapian asiantuntijoista on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve lisääntyy erityisesti kotona asuvien ja kotiutuvien asiakkaiden parissa sekä ennaltaehkäisevässä työssä esimerkiksi järjestöissä ja kouluissa. Lisäksi toimintaterapeutteja tarvitaan yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä kansalaisten osallistumisen ja osallisuuden tukemiseksi.

Toimintaterapeutti voi työskennellä esimerkiksi:

  • sairaaloissa
  • terveyskeskuksissa
  • kuntoutus- ja tutkimuskeskuksissa
  • erityiskouluissa
  • palvelukodeissa
  • apuvälinealalla
  • erilaisissa projekteissa
  • yrittäjänä.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »