Opiskelijavalinnan ABC

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kiintiö

Tässä kiintiössä voivat tulla hyväksytyksi ammatillisen perustutkinnon, kouluasteen tutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Hakija voi tulla hyväksytyksi tässä kiintiössä, vaikka hän olisi suorittanut ammatillisen tutkinnon lisäksi lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Varaamme 30 % hakukohteidemme aloituspaikoista ammatillisen tutkinnon suorittaneille lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta. Tämä kiintiö täytetään käyttämällä valintatapaa 1 (pelkkä valintakoe).

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusj√§rjestelm√§n mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyll√§ 2014 tai sen j√§lkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta. 

Varaamme 75 % aloituspaikoistamme ensikertalaisille lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta.

Hakuajat

Kev√§√§n yhteishaussa on kaksi hakuaikaa. Ensimm√§inen hakuaika on 10.‚Äď25.1.2017, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiimme. Toinen hakuaika on 15.3.‚Äď5.4.2017, jolloin voi hakea suomenkielisiin koulutuksiimme.

Kevään ensimmäisen ja toisen hakuajan hakutoiveet asetetaan yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Ensimmäisen hakuajan päätyttyä ei voi enää muuttaa jo valittujen koulutusten keskinäistä järjestystä. Hakemuksesta ei voi myöskään poistaa yhtä yksittäistä ensimmäisen hakuajan hakutoivetta. Myöhemmän hakuajan kohteita voi vielä vapaasti järjestää tai poistaa toisen hakuajan päättymiseen saakka.

Hakuaika päättyy aina viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Hakukelpoisuus

Ks. "Pohjakoulutusvaatimus"

Hakutoivejärjestys

Korkeakoulujen yhteishaussa voi esittää yhdestä kuuteen hakutoivetta. Hakutoivejärjestys tulee miettiä tarkkaan, sillä hakuaikojen päättymisen jälkeen sitä ei voi enää muuttaa. Korkeakoulujen yhteishaussa tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksen ja valintapisteiden perusteella.

Esimerkki: Jos hakija tulee hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, ei hän voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa, vaan kaikki alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Jos hakija ei tule hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, tarkistetaan riittävätkö pisteet toiselle sijalle merkittyyn hakutoiveeseen jne. Jos hakija valitaan esimerkiksi kolmantena hakutoiveena olevaan koulutukseen, mahdolliset alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa tarjotun opiskelupaikan voi vastaanottaa ehdollisesti ja jäädä jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmistä hakutoiveista, mikäli on varasijalla näissä hakutoiveissa.

Kaikkien valintojen tulosten julkaisun jälkeen voi kuitenkin olla tilanteita, joissa hakijalle tulee mahdollisuus valita, minkä paikan ottaa vastaan.

Esimerkki: Kesäkuussa hakija on tullut hyväksytyksi 2. prioriteetin hakutoiveeseen ja ylemmän toiveen valinnat ovat vielä kesken eikä hakija siksi voi ottaa vielä paikkaa vastaan. Kun kaikki valintojen tulokset on julkaistu, hakijan tilanne on seuraava: hän on varalla ylimpään toiveeseen ja hyväksytty 2. prioriteetin toiveeseen.  Hakija voi ottaa joko 2. prioriteetin paikan vastaan tai jos hän tulee hyväksytyksi ylempään toiveeseen, hän voi valita, ottaako sen tai 2. prioriteetin  hakutoiveen.

Harkinnanvarainen valinta

Käytämme harkinnanvaraista valintaa ainoastaan englanninkielisissä koulutuksissa. Harkinnanvaraisuus koskee hakukeväänä valmistuvia EU-/ETA-alueen ulkopuolisia kansalaisia, jotka suorittavat tutkinnon muualla kuin Suomessa. Heidän hakukelpoisuutensa tuottavan tutkinnon ei tarvitse olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Valmistumassa olevan hakijan tulee toimittaa oppilaitoksen antama leimattu lausunto tulevasta valmistumisestaan sekä mahdollinen käännös lausunnosta (jos lausunto ei ole kirjoitettu englanniksi, ruotsiksi tai suomeksi) Oamkin hakijapalveluihin 8.2.2017 mennessä. Tutkinto tulee olla suoritettuna 14.7.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on √§itiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenem√§t√∂n aloittamaan opintojaan.

Poissaolo ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja eikä se kuluta poissaolo-oikeutta.

Lisätietoa ilmoittautumisesta

Kielitaitovaatimus

Koulutuksiimme ei ole erillisiä kielitaitovaatimuksia, vaan hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeessa.

Lukuvuosimaksut

Oamk perii 8 000 euron lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Lisätietoja lukuvuosimaksusta (englanniksi)

Monimuotototeutus

Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle eikä koulutukseen valittavilta pääsääntöisesti edellytetä työkokemusta. Tarkemmat tiedot käytettävistä opetusmuodoista löytyy hakukohdekohtaisilta sivuilta.

Muutoksenhaku

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. 

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja terveydelliset vaatimukset

Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oamkissa tämä koskee sosiaali- ja terveysalalle hakevia.

Lisätietoa opiskeluturvallisuudesta ja soveltumattomuudesta opintoihin

Pakolainen/turvapaikanhakija

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole viel√§ saanut p√§√§t√∂st√§, voi statuksensa selvitt√§miseksi esitt√§√§ Migrin my√∂nt√§m√§n kuvallisen henkil√∂kortin ja hakukohteen vaatiessa my√∂s Migrin maksullisen (20 ‚ā¨) vireill√§olotodistuksen siit√§, ett√§ hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa k√§sittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka =  Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Kevään 2017 yhteishaussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kaikissa hakukohteissamme on pohjakoulutusvaatimuksena ammattikorkeakoululain 932/2014 mukainen hakukelpoisuus:

 • suomalainen lukion oppim√§√§r√§ ja/tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB-Diploma)¬†
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifepr√ľfung-tutkinto (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sit√§ vastaava aiempi v√§hint√§√§n 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • n√§ytt√∂tutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niit√§ vastaava aiempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Huom! Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita. Oamkin ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakukohteisiin ei voi hakea korkeakoulututkinnolla.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna 14.7.2017 mennessä. Poikkeuksena hakukeväänä suoritettava kansainvälinen IB-ylioppilastutkinto, josta tulee toimittaa loppuarvosanat (transcript of grades) 14.7.2017 mennessä.

Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen ja hakee Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (pois lukien EB-, IB- ja RP-tutkinnolla hakevat).

Oamkin englanninkielisessä koulutuksessa käytetään harkinnanvaraista valintaa hakukeväänä valmistuviin hakijoihin, jotka eivät ole EU- tai ETA-maan kansalaisia ja hakevat Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (ks. harkinnanvarainen valinta).

Päivätoteutus

Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana.

Suomi/ruotsi toisena kielenä

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielen√§ ‚Äďkokeen arvosana pisteytet√§√§n samalla tavalla kuin √§idinkielen kokeen arvosana.

Todistusjäljennösten toimittaminen ja todistusten tarkistaminen

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä hakuvaiheessa, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot jo hakuvaiheessa.

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB- tai RP- tutkinto) suorittaneiden tulee toimittaa todistusjäljennös hakuvaiheessa. Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittavien tulee toimittaa Predicted Grades tai vastaava todistus 20.4.2017 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava hakuvaiheessa kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin. Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tulee toimittaa todistuskopiot 14.7.2017 mennessä. Englanninkielisessä koulutuksessa käytetään harkinnanvaraista valintaa hakukautena valmistuviin EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin kansalaisiin (ks. harkinnanvarainen valinta).

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kevään yhteishaussa hakuvaiheessa toimitettavien todistusjäljennösten määräaika on ensimmäisen hakuajan osalta 8.2.2017 ja toisen hakuajan osalta 20.4.2017. 

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Korkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tai hän ei toimita todistuksia tarkistettavaksi korkeakoulun määräämällä tavalla.

Valintakokeiden erityisjärjestelyt

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä kirjallinen valintakokeen erityisjärjestelypyyntö,  johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö tulee toimittaa kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.

Mikäli valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve on olemassa jo hakuaikana, erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö on toimitettava kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Mikäli valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve on syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, erityisjärjestelypyyntö on toimitettava viipymättä. 

Erityisjärjestelypyynnössä tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Pyyntöön tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Huomioithan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään viisi (5) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Erityisjärjestelypyyntö Oulun ammattikorkeakouluun (lomake)

Valintatapajonot

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintaperustesuosituksessa on määritelty neljä eri valintatapaa. Valinta voidaan suorittaa pelkän valintakokeen (valintatapa 1), valintakokeen ja koulumenestyksen (valintatapa 2A/2B), pelkän koulumenestyksen (valintatapa 3A/3B) tai valintakokeen ja työkokemuksen (valintatapa 4) perusteella. Hakijat ovat pohjakoulutuksensa mukaisesti mukana käytössä olevissa valintatavoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. 

Jos hakukohteessa käytetään kahta tai useampaa eri valintatapaa, täytetään valintatapajonot seuraavassa järjestyksessä:

 1. valintatapa 3: pelkkä koulumenestys
 2. valintatapa 2: koulumenestys ja valintakoe
 3. valintatapa 1: pelkkä valintakoe.

Lisätietoa Oamkin käyttämistä valintatavoista 

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa.