Koulutusteemojen sisältö

Oppilaitoksen toiminnan kehittäminen

Tarjoamme koulutusta ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä laadun kehittämisestä vastaavalle henkilöstölle. Koulutus antaa mahdollisuuden organisaation tarpeista lähtevään kehittämiseen ja verkostoitumiseen eri organisaatioiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena koulutuksissa on myös osallistaa avainsidosryhmiä yhteiseen kehittämistyöhön.

Lisätietoja: Aila Paaso, Erja Kotimäki ja Kati Korento,
aila.paaso@oamk.fi, erja.kotimaki@oamk.fi  ja kati.korento@oamk.fi

» Tutustu koulutukseemme (KEHTO -Kehitämme toimintaa, Tornio, Kuopio, Seinäjoki ja Lohja)

» Tutustu koulutukseemme (Tutkesta toimintaan II, Kemi, Kokkola ja Seinäjoki)

» Koulutuskalenteri 

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen

Miten oppilaitoksessanne vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja ennakoidaan ammatillisten opettajien osaamista? Miten edistetään opetustoimen henkilöstön uudistumiskykyä ja mahdollistetaan osaamisen kehittäminen koko työuran ajan? Tarvitaanko oppilaitoksessanne tukea ja ohjausta osaamisen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen?

Oppilaitoksen toiminnan vaikuttavuus ja toimintaympäristön tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen taataan parhaiten kun opetustoimenhenkilöstön kehittäminen on jatkuvaa, suunnitelmallista ja tukee koko henkilöstöä. Toimintakulttuurilla on suuri merkitys oppilaitosyhteisön käytännön toiminnassa ja strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. 

Tarjoamme osaamisen kehittämisen tueksi monipuolisia osaamisen kehittämisen työmuotoja, toimintamalleja ja koulutusmahdollisuuksia kuten osaamisen mallintaminen, osaamisalueiden ja osaamisprofiilien määrittäminen ja arviointikriteerien laadinta, osaamiskartoitukset sekä kehittämis- ja koulutussuunnitelmien laadinta. 

Lisätietoja: Aila Paaso, aila.paaso@oamk.fi

» Tutustu koulutukseemme (Ryhmänohjausta ammatillisille opettajille!)

» Koulutuskalenteri 

Osaamisperusteinen ammatillinen peruskoulutus

Tarvitsetteko opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen uutta tietoa ja nykyistä laajempaa osaamista? Mietityttääkö osaamisperusteisen arvioinnin kysymykset? Miten tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan osaamista, miten arvioin oppimista ja osaamista? Askarruttavatko opetussuunnitelman laatimiseen tai kehittämiseen liittyvät asiat?

Tarjoamme eri laajuisia koulutuksia, joista voit valita parhaiten omia ja organisaatiosi tarpeita vastaavia koulutuksia. Osa koulutuksista on osallistujille maksuttomia Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksia. Lisäksi voimme maksupalvelukoulutuksena järjestää samoista teemoista oman organisaatiosi tarpeisiin vastaavia räätälöityjä koulutuksia.

Lisätietoja: Erja Kotimäki, erja.kotimaki@oamk.fi

» Tutustu koulutukseemme (POKA II –Perehdy, Opi ja Kehitä - Arvioi!)

» Koulutuskalenteri 

Työelämäpedagogiikka

Toimitko työtehtävissäsi oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla? Oletko opetusalalla toimiva hanketyön ammattilainen, työpaikkaohjaajien kouluttajien kouluttaja, henkilöstön osaamisen kehittäjä, työelämäyhteistyön kehittäjä ja verkostoituja tai yritykseen nimetty yhteyshenkilö oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön? Haluatko luoda uusia ja innovatiivisia tapoja toteuttaa työelämäyhteistyötä sekä työelämän kehittämistehtävää?

Tarjoamme laaja-alaista työelämäpedagogi -koulutusta, jonka avulla voit syventää työelämäosaamista valitsemillasi osa-alueilla. Nämä sisältöalueet on kuvattu liitteenä olevassa työelämäpedagogisessa osaamiskartassa.  Koulutukseen liittyy osaamisen ennakkokartoitus, jonka pohjalta sisällöt ja toteuttamistapa räätälöidään  osallistujien aiemman osaamisen ja työyhteisöjen kehittämistarpeiden mukaan.

Lisätietoja: Erja Kotimäki ja Kati Korento,
erja.kotimaki@oamk.fi ja kati.korento@oamk.fi

» Tutustu koulutukseemme (Työelämäpedagogiikka, Rovaniemi, Kokkola ja Helsinki)

» Koulutuskalenteri

Digitaaliset oppimisratkaisut

Opettajuus muuttuu ja kehittyy. Digitaalisuus, tieto- ja viestintätekniikka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia, jotka tekevät oppimisesta innostavaa, monipuolista ja yhteisöllistä. Ota haltuun tuoreimmat pedagogiset mallit ja mobiileimmat oppimisratkaisut - kehity tvt:n opetuskäytön asiantuntijaksi.

Koulutustarjonnastamme löydät uutta opittavaa, olitpa sitten verkko-opetuksen vasta-alkaja  tai kokenut kehittäjä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää – suunnitellaan oppimispolkusi yhdessä. 

Lisätietoja: Sanna Brauer ja Kati Korento,
sanna.brauer@oamk.fi ja kati.korento@oamk.fi

»  Tutustu koulutukseemme (OsaOppi IV-Yhteisöllinen ohjaus ja digitaaliset osaamismerkit! Oulu, Espoo ja Hämeenlinna)

»  Koulutuskalenteri

Vertaisryhmämentorointi

Kokeneilla opettajilla on paljon hiljaista tietoa ja osaamista. Vertaisryhmämentoroinnilla on sekä käsitteellisiä että käytännöllisiä yhteyksiä siihen, miten ymmärrämme opettajan ammatillisen kehittämisen. Se ei pyri vain ongelmien selvittämistaitojen kehittämiseen, vaan myös opettajapersoonan kasvuun ja uusien opettajien osallistamiseen, joka rakentaa toveruutta kollegiaalisuutta. Opettaminen on perinteisesti ollut yksin tehdävää toimintaa, oppiainejakoista ja kurssiperustaista. Kokemusten ja käytänteiden jakaminen, yksilöllinen ja yhteisöllinen reflektiivinen toiminta, dialogi ja narratiivisuus auttavan oppimaan kollegoilta, tulkitsemaan keskustelukumppanin puheen merkityksiä sekä sisäistämään opettajan eettisiä periaatteita.

Opettajasta mentoriksi ei ole vain älyllinen tai tiedollinen asia, vaan siihen liittyy tunnetyö, sillä opettajuus on tunneintensiivinen ammatti. Kaikilla on tarve kuulua johonkin yhteisöön ja tulla hyväksytyksi. Siihen tähtää vertaisryhmämentorointi.

Lisätietoja: Säde-Pirkko Nissilä ja Marja Koukkari
sade-pirkko.nissila@oamk.fi ja marja.koukkari@oamk.fi  

»  Koulutuskalenteri

Nuorten osallisuuden tukeminen ja oppilaitoksen yhteisöllisyys

Haluaisitko kehittää oppilaitoksesi yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä tukea nuorten osallisuutta? Toteutamme teemoista opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia, teemapäiviä ja asiantuntija- ja konsultaatiopalveluja.

Tarjoamme Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta sekä maksullisia organisaatioille räätälöityjä palveluja mm. seuraaviin teemoihin:

  • Kestävän hyvinvoinnin eväitä oppimisympäristöihin
  • Osallisuus ja opiskelijan toimijuuden tukeminen
  • Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen,
  • Tulevaisuusorientoituneen koulutusvalintaohjauksen työkalut

Ota yhteyttä, niin räätälöimme sinulle ja työyhteisöllesi juuri teille sopivan sisällön.

Lisätietoja: Laura Halonen, laura.halonen@oamk.fi

»  Koulutuskalenteri

Oppilaitosjohdon koulutus

Tarvitsetteko tukea ammatillisten oppilaitosten johdon, lähiesimiesten ja johtoryhmien jäsenten ammatillista kasvua ja työidentiteetin vahvistamiseen? Vertaisryhmämentorointimalli, joka koulutuksessa suunnataan sekä uusille että kokeneille johtajille, on tulosta pitkäaikaisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä Suomessa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tavoitteena on rakentaa johtajille vertaisverkosto, jonka puitteissa osallistujilla on mahdollisuus lisätä omaa työhyvinvointiaan ja osaamispääomaansa luottamuksellisessa ilmapiirissä. Vertaistuen muotoina ovat narratiivisuus, dialogi ja ryhmäreflektio. Sisällöt vaihtelevat johtamisen arvoista, välittämisen etiikasta ja luottamuksen rakentamisesta johtajan työn vaikuttavuusnäkökulmaan, arviointitapoihin ja oman johtamisfilosofian kirkastamiseen. Jaettu johtajuus, asiantuntijayhteisön johtaminen ja vastuullinen työntekijyys suhteessa työyhteisön hyvinvointiin ovat myös teemoina.

Lisätietoja: Aila Paaso ja Säde-Pirkko Nissilä,
aila.paaso@oamk.fi ja sade-pirkko.nissila@oamk.fi

»  Tutustu koulutukseemme (JOHTO-Johtaminen muutoksessa, Seinäjoki ja Lohja)

»  Koulutuskalenteri

Sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Tarjoamme täydennyskoulutusta nuorten sosiaalisen vahvistamisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toteutamme teemoista opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia, teemapäiviä ja asiantuntija- ja konsultaatiopalveluja.

Koulutuksemme ovat Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta koulutusta sekä maksullisia organisaatioille räätälöityjä palveluja mm. seuraaviin teemoihin:

  • Nuorisotakuun toteuttaminen monialaisena yhteistyönä
  • Ryhmäyttäminen
  • Nuoret ja päihteet
  • Tulevaisuusorientoituneen koulutusvalintaohjauksen työkalut

Ota yhteyttä, niin räätälöimme sinulle ja työyhteisöllesi juuri teille sopivan sisällön.

Lisätietoja: Laura Halonen, laura.halonen@oamk.fi

»  Tutustu koulutukseemme (Yhdessä yhteisötakuuseen, Kalajoki, Haapavesi, Kemi ja Tornio)

»  Koulutuskalenteri