Haavahoidon asiantuntija, 30 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Hakuaika 13.2.–31.5.

Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lahden, Satakunnan ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Pohjakoulutusvaatimus

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat seuraavat tutkinnot: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija ja toimintaterapeutti.

Korkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan ennen opistoasteen tutkinnon suorittaneita.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hakuaikaa on jatkettu 31.5.2017 klo 15.00 saakka. Koulutukseen haetaan Oamkin sähköisen haun kautta.

Koulutukseen 3.3.2017 mennessä hakeneille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksista maaliskuun loppuun mennessä. Lisähaussa hakeneille ilmoitetaan tuloksista viikolla 23. 

Valinta tapahtuu hakijan hakuvaiheessa antamien tietojen perusteella. Dokumentit tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottaneilta. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja todettu asianmukaisiksi.

Valintaperusteet

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä)
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen) (enintään 2 pistettä)
 4. Työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1–2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enintään 2 pistettä)

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä. Alarajaa ei ole. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 1 500 euroa (ALV 0%). Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminenon sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairastapauksissa.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on käytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksia ja arvioinnissa tullaan käyttämään EQF-tason 6–7 pohjalta laadittuja arviointikriteereitä.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet (rakenne):

1. Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen (20 opintopistettä)

 • haavahoidon monitieteellinen lähtökohta ja tietoperusta
 • haavan paraneminen ja siihen vaikuttavat tekijät
 • haavanparanemisen arviointi ja dokumentointi
 • etiologialtaan erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • haavojen ennaltaehkäisy
 • haavahoidon laatu ja sen arviointi
 • haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

2. Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen (10 opintopistettä)

 • näyttöön perustuva haavahoidon kehittäminen
 • moniammatillinen yhteistyö haavapotilaan hoidossa
 • eettisyys ja kustannusvaikuttavuus haavahoidossa
 • konsultatiivinen työote

Opintojen alussa opiskelija tekee oman henkilökohtaisen työelämälähtöisen oppimissuunnitelman. Tietopuolinen opiskelu liittyy tiiviisti opiskelijoiden oman haavahoitotyön kehittämiseen. Haavahoidon kehittämisosaaminen linkitetään sekä opiskelijan työyksikön että alueen haavahoidon kehittämiseen ja näin se lisää sekä opiskelijan että hänen työyhteisönsä olemassa olevaa osaamista sekä alueellista ja kansallista vaikuttamista.

Koulutuksen aikataulu

Koulutus toteutetaan ajalla 20.9.2017–24.5.2018. Vuoden 2017 lähipäivät: 20.–21.9., 12.10., 9.11. ja 14.12. Vuoden 2018 lähipäivät: 18.1., 15.2., 15.3., 18.–19.4. ja 24.5. Lähipäivät toteutetaan Oulaisissa.

Yhteistyö työelämän kanssa

Haavapotilaiden hoitoa toteutetaan terveydenhuollon eri sektoreilla. Työelämä on nostanut selkeästi esiin haavahoidon koulutustarpeen, ja siksi työelämä, yritykset ja muut sidosryhmät ovat olleet mukana Haavahoidon asiantuntija -koulutuksen suunnittelussa. Suunnittelussa ovat olleet mukana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijat sekä potilaan hoitoon liittyvät järjestöt ja yhdistykset, kuten Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, Suomen Palovammayhdistys ry ja Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry.

Lisäksi koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Euroopan haavanhoitoyhdistyksen erikoistumiskoulutusta koskevat sisältösuositukset sekä haavan hoitoon liittyvät suositukset. Lisäksi sairaanhoitopiirit, jotka ovat puoltaneet haavahoidon asiantuntijuuden erikoistumiskoulutusta, ovat alueellaan valitsemassa kehittämishankkeita, jotka sisältyvät opintokokonaisuuteen ”Näyttöön perustuva haavahoidon kehittäminen”.

Myös koulutuksen toteuttamisen aikana käydään jatkuvaa dialogia työelämän kanssa tavoitteena haavahoito suositusten jalkauttaminen, haavapotilaiden elämänlaadun lisääminen sekä haavapotilaiden alueellisen hoitoketjun tunnistaminen ja kehittäminen että käytännön hoitotyöntekijöiden kustannustietouden lisääminen. Haavahoitotuotteiden kehittämisessä ja vertailussa mukana olevat yritykset ovat osaltaan mukana koulutuksen toteuttamisessa esimerkiksi erilaisten tuotekokeilujen ja -vertailujen kautta.

Yhteyshenkilö