Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 opintopistettä,
15 aloituspaikkaa

Hakuaika 18.4.–12.5.2017

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta kuntoutusalan tehtävistä. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta.

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus vaikuttaa laajasti monialaisen kuntoutuksen rakenteisiin, menetelmiin ja sisältöihin nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa kuntoutusalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän, Kaakkois-Suomen, Metropolia ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. 

Pohjakoulutusvaatimus

Koulutukseen ovat hakukelpoisia sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opintoasteen tutkinnon suorittaneet.

Osallistumismaksu

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisavustuksella. Sen vuoksi tämän syksyllä 2017 alkavan koulutuksen hinta on vain 900 € (alv 0%).

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminenon sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairastapauksissa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen alkaa 18.4.2017 ja päättyy 12.5.2017 klo 15.00. 
Koulutukseen haetaan Oamkin sähköisellä hakemuksella

Valinta tapahtuu hakijan hakuvaiheessa antamien tietojen perusteella. Dokumentit tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottaneilta. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja todettu asianmukaisiksi.

Valintaperusteet

Valintapisteytys perustuu seuraavaan valintakoetehtävään.

 1. Miten opiskelu- ja työkokemuksesi on perustana kotikuntoutuksen asiantuntijuuden kehittymiselle ja koulutustarpeellesi? (enintään 5 pistettä)
 2. Mistä uudesta tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa ja arvioi, mistä hait tietoa ja miten hyödynsit sitä työssäsi. (enintään 5 pistettä) 
 3. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)
 4. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä)

Kysymyksiin vastataan sähköisessä hakulomakkeessa. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla. Valintakoetehtävän yhteispistemäärä on enintään 20 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään yksi piste, yhteensä vähintään neljä pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Koulutuksen tavoite

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija 

 • osaa laaja-alaisesti moniammatillisen kotikuntoutuksen teoreettiset perusteet ja käsitteet soveltaen niitä paikallisiin, alueellisiin ja muihin kulttuurisiin konteksteihin
 • osaa toimia kuntoutuja- ja voimavaralähtöisesti ottaen huomioon kuntoutujan arjen hyvinvoinnin, elämänkulun ja toimijuuden sekä arki- ja lähiympäristön mahdollisuudet kotikuntoutusprosessin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin vaiheissa
 • osaa yhdistää ja kriittisesti analysoida erilaisia kotikuntoutuksen lähestymistapoja, ratkaista niihin liittyviä käytännön ongelmia ja soveltaa niitä asiakas- ja tarvelähtöisten menetelmien kehittämisessä
 • osaa muotoilla ja kehittää asiakaslähtöisiä uusia kotikuntoutuksen lähestymistapoja ja menetelmiä teoreettisesti ja käytännöllisesti perustellen
 • osaa työskennellä moniammatillisesti kotikuntoutuksen asiantuntijatehtävissä,
 • osaa viestiä monipuolisesti kotikuntoutuksen asiakkaiden, heidän läheistensä ja verkostojensa kanssa sekä erilaisten asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.
Koulutuksen sisältö

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op)

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa tunnistaa ja kuvata oman kotikuntoutusta ohjaavan käyttöteoriansa ja oman osaamisensa osana moniammatillista toimintaa
 • ymmärtää kotikuntoutusta koskevan aikalaiskeskustelun sekä kotikuntoutuksen kehittämisen ja uudistamisen tarpeet näyttöön perustuvan toiminnan pohjalta
 • osaa laatia omat oppimistavoitteensa koulutuksen ajaksi sekä arvioi koulutuksen alussa että lopussa omaa asiantuntijuuttaan moniammatillisen kotikuntoutuksen asiantuntijana
 • osaa määritellä oman työyhteisönsä/toimijaverkostonsa kanssa yhteistyön periaatteet koulutuksen ajaksi ja toteuttaa niitä tarkoituksenmukaisesti omaa ja työyhteisönsä kotikuntoutuksen asiantuntijuutta edistäen
 • osaa soveltaa aktiivisesti kotikuntoutuksen teoreettista ja käytännöllistä tietoa työelämään yhteistyössä tarvittavien osapuolten kanssa (opintojaksosta riippuen asiakas, omaiset, kollegat, esimiehet, suunnittelijat ja päättäjät sekä hanketyöntekijät)
 • hallitsee kotikuntoutukseen tarvittavat monipuoliset tiedonhankinta- ja viestintätaidot sekä kriittisen lähteiden käytön. 

Sisällöt

 • tutoropettajan kanssa käydyt henkilökohtaiset ja ryhmämuotoiset hops-/kehityskeskustelut lukukausittain ammattikorkeakoulukohtaisesti
 • kotikuntoutusta koskeva aikalaiskeskustelu tutkitun tiedon sekä näyttöön perustuvan toiminnan ja arjessa olevan kokemuksen valossa
 • laaditut oppimistavoitteet ja niiden seuranta, arviointi ja reflektointi oman asiantuntijuuden kehittymisen suunnassa
 • aktiivinen ja suunniteltu työelämäyhteistyö
 • palvelumuotoilun ja yhteiskehittelyn periaatteet kehittämistyössä
 • moniammatillisuutta palveleva vertaistyöskentely amk-kohtaisessa ja/tai valtakunnallisessa opiskelijaverkostossa.
   

ASIAKKAAN ARKI, TOIMIJUUS JA KUNTOUTUMINEN (5op)

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa perustellusti kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulkua, arjen hyvinvoinnin ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana
 • osaa kuvata asiakaslähtöisen kotikuntoutuksen perusteet ja lähtökohtia sekä vertailla erilaisia kotikuntoutusmalleja ja niiden vaikuttavuutta
 • osaa kuvata toimintakyvyn dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä sekä tuntee ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana
 • osaa tunnistaa ja reflektoimalla syventää omaa asiantuntijuuttaan ja laajentaa ammatillista lähestymistapaansa monitoimijaisessa kotikuntoutuksessa.

Sisällöt

 • työikäisen ja iäkkään ihmisen elämänkulku ja kuntoutuminen
 • asiakaslähtöisyys ja yhteinen asiakasymmärrys (hyvät käytännöt ja suositukset)
 • toimijuuden erilaiset teoreettiset lähestymistavat, toimintakyky -käsite ja ICF-luokitus
 • koti-, arki- ja lähikuntoutus sekä kansainväliset ja suomalaiset kotikuntoutusmallit
 • näyttöön perustuva tieto kotikuntoutuksen asiakkaiden kokemuksista sekä mallien vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta
 • kuntoutumisvalmius ja motivaatio vuorovaikutteisen ja motivoivan työtavan lähtökohtana
 • arjen, kodin ja lähiympäristön merkitykset ja vaikutukset toimintakykyyn ja osallistumiseen
 • koti ammattilaisen työympäristönä eettisyyden, tietosuojan, turvallisuuden ja tiedon välittämisen näkökulmista
 • moniammatillinen ja monitoimijainen työkulttuuri ja yhteistoimijuus kotikuntoutuksessa


KOTIKUNTOUTUS SOTE-PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ (4 op)

Tavoitteet

Opiskelija

 • tietää kansallisten SOTE-uudistuksen lähtökohdat, perusteet ja niihin liittyvän lainsäädäntötyön, erityisesti asiakkaan, asiakasohjauksen ja kotikuntouksen näkökulmasta
 • selvittää ja hyödyntää oman alueensa SOTE-maakuntamallin perusteet, siihen liittyvät kehittämisen ja hanketyön prosessit sekä strategiset ja taloudelliset linjaukset, erityisesti asiakasohjauksen ja kotikuntoutuksen näkökulmasta
 • osaa kuvata, perustella ja viestiä suullisesti ja kirjallisesti moniammatillisesta kotikuntoutuksesta erilaisissa palveluverkostoissa ja tuottaa tarvittavia dokumentteja hanke-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tällä sektorilla
 • osaa jakaa omaa kotikuntoutuksen asiantuntijuuttaan arvostaen eri toimijoiden osaamista ja toimien uudistamis- ja kehittämistyössä joustavasti ja aktiivisesti uusien kotikuntoutuksen toimintamallien juurruttamiseksi.

Sisällöt

 • sote-järjestelmä makro-, meso- ja mikrotasolla eli valtakunnallisella, maakunnallisella ja asiakastasolla
 • erilaisten kotikuntoutustuotteiden kustannukset sekä hankinta- ja kilpailutuskäytännöt osana SOTE-järjestelmää
 • palvelujärjestelmän kehittämisen perusteet ja menetelmät uuden kuntoutusmuodon (kotikuntoutus) osalta (mm. toteutetut ja ajankohtaiset kotikuntoutuksen kehittämishankkeet).


KOTIKUNTOUKSEN PROSESSIT JA MENETELMÄT (5 op)

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa analysoida omien vuorovaikutustaitojensa, asenteidensa ja työtapojensa vaikutuksia kuntoutujan kohtaamiseen ja kuntoutumisprosessiin
 • osaa suunnitella yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa asiakaslähtöisen toimintakyvyn arvioinnin prosessia monitoimijaisessa yhteistyössä
 • osaa käyttää ja analysoida keskeisiä oman alansa kotikuntoutukseen soveltuvia toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaa analysoida niiden tuottamaa tietoa laaja-alaisen arvioinnin näkökulmasta
 • osaa suunnitella ja käyttää moniammatillisen työskentelyn ja oman alansa hyviin käytänteisiin ja suosituksiin perustuvia kotikuntoukseen soveltuvia yksilö-, ryhmä-  ja yhteisömuotoisten interventioiden menetelmiä
 • osaa hyödyntää motivoivaa työtapaa ja yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioonottavia ohjauksen menetelmiä kotona ja lähiympäristössä
 • osaa käyttää monipuolisesti yhteistyön, ohjauksen, neuvonnan ja konsultaation menetelmiä monitoimijaisen työskentelyn ja tiimityöskentelyn kehittämisen menetelminä.

Sisällöt

 • ammatillinen vuorovaikutus, kuntoutujan kohtaaminen ja eettisyys
 • laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnin asiakaslähtöinen suunnittelu
 • kotikuntoutukseen soveltuvia ja/tai suositeltavia arviointimenetelmiä Kuntoutujan tavoitteiden tunnistamisen ja nimeäminen (motivoiva haastattelu, SMART- periaatteet, GAS)
 • ICF-toimintakykyluokituksen työvälineitä       
 • kuntoutumisprosessia kuvaavia malleja (esim. muutosvaihemalli ja motivaatioteoriat) 
 • kuntoutujan osallistumista, voimavaroja ja osallisuutta edistäviä näyttöön perustuvan oman alan käytännön ja moniammatillisen työskentelyn interventioita 
 • dialogisia ohjauksen, neuvonnan ja yhteistyön menetelmiä.

TEKNOLOGIA KOTIKUNTOUTUKSESSA (4 op)  

Tavoitteet

Opiskelija                                                          

 • ymmärtää sote-alan digitalisaation ilmiönä ja tietää etäkuntoutuksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet kotikuntoutuksessa
 • osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa teknologiaratkaisuja kotikuntoutuksessa valitsemaltaan osa-alueelta sekä seurata alan kehittymistä
 • tietää ja ymmärtää teknologioiden käyttöönotossa tarvittavat eettiset ja lainsäädännölliset periaatteet ja perustelut
 • tietää teknologia- ja robotiikkaratkaisujen sekä peliteknologioiden mahdollisuuksia kotikuntoutuksessa      
 • tunnistaa ja osaa analysoida teknologioiden käyttöönottoon liittyviä asiakkaiden ja henkilöstön asenteisiin ja osaamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia
 • osaa hyödyntää teknologisia ratkaisuja moniammatillisessa viestinnässä ja raportoinnissa.

Sisällöt

 • sote-digitalisaatio ja etäkuntoutus ilmiöinä, käsitteinä ja kehittyvinä käytänteinä
 • asiakastarpeisiin perustuvat teknologivalinnat ja teknologian käytettävyys
 • etäkuntoutusteknologian asiakaslähtöinen suunnittelu ja toteutus    
 • teknologiaratkaisut kotona-asumisen tukena (sensoriteknologia)
 • robotiikan hyödyntäminen kotikuntoutuksessa
 • asiakkaan kuntoutumista tukevat peliteknologiasovellukset kotikuntoutuksessa
 • teknologiat moniammatillisessa viestinnässä


KEHITTÄMISTEHTÄVÄ (10 op)

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa perustella kehittämistarpeen kuntoutujan, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • osaa toteuttaa ja johtaa yhteisöllisen ja moniammatillisen kotikuntoutuksen kehittämistyön prosessin noudattaen tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistyön periaatteita (metodologia, luotettavuus ja eettisyys)
 • osaa raportoida ja arvioida kriittisesti kehittämistyön etenemistä, tuloksia ja hyödynnettävyyttä yhteistyössä työelämän kanssa
 • osaa toteuttaa itse- ja vertaisarviointia kehittämistyössä.

Sisällöt

 • kehittämistehtävän aiheen työelämälähtöinen kuvaaminen ja perustelu
 • kehittämistehtävän suunnittelu, teoreettinen ja metodinen toteutus sekä arviointi
 • työelämä- ja vertaisarviointi.
Koulutuksen aikataulu

Koulutus toteutetaan 12.10.2017–31.12.2018. Koulutus sisältää 16 lähiopetuspäivää. 
Syksyn 2017 lähiopetuspäivät ovat 12.-13.10. ja  27.-28.11.