Ilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua lukuvuosittain:

Määräaikojen jälkeen ilmoittautumistiedon muutosta voi hakea Läsnä- ja poissaolon muutoshakemuksella, jonka aloittava opiskelija palauttaa hakijapalveluihin ja jatkava opiskelija opiskelijapalveluihin syyslukukauden osalta 15.9. ja kevätlukukauden osalta 15.1. tai niitä seuraaviin arkipäiviin mennessä.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Jos olet hyväksytty opiskelijaksi ennen kevättä 2015, voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi.

Jos olet hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen voit ilmoittautua poissaolevaksi kahden lukukauden ajaksi. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opiskeluoikeusaikaa. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan opiskelijapalveluihin syyslukukauden osalta 31.8. ja kevätlukukauden osalta 31.12. tai niitä seuraaviin arkipäiviin mennessä.

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

  1. palvelukseenastumismääräys,

  2. Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
  3. sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Voit toimittaa asiakirjoista jäljennöksen tai käydä näyttämässä alkuperäisen asiakirjan hakijapalveluissa. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen