Siirto-opiskelijavalinta

Siirto-opiskelija on sellainen henkilö, joka hakee

Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa. (L325/2015)

Mitä tarkoitetaan samalla alalla?

Vuoden 2016 siirto-opiskelijavalinnassa käytetään ammattikorkeakouluasetuksessa 1129/2014 olevaa tutkintojen mukaista alaluokitusta: 

Ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistosta ammattikorkeakouluun siirtoa hakevien osalta noudatetaan lähinnä vastaavaa olevaa alaa, mikäli sellainen on.

Esimerkki 1. Oamkissa tai toisessa ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksessa opiskeleva voi hakea siirtoa Oamkin kätilökoulutukseen, sillä kyseessä on saman alan ammattikorkeakoulututkinto (sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto).

Esimerkki 2. Oamkissa tai toisessa ammattikorkeakoulussa tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva (tekniikan ammattikorkeakoulututkinto) ei voi hakea siirtoa Oamkin tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmaan (liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto), koska kyseessä olevat tutkinnot ovat eri aloilta.

Esimerkki 3. Yliopistolla tietojenkäsittelytieteitä (luonnontieteiden ala) opiskeleva voi hakea siirtoa Oamkin tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmaan (liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto), sillä koulutusten katsotaan olevan riittävän lähellä samaa alaa.

Esimerkki 4. Oamkissa konetekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea siirtoa Oamkin rakennustekniikan tutkinto-ohjelmaan, mutta hän on tällöin tutkinto-ohjelman vaihtaja, koska tutkintonimike (insinööri (AMK)) ei vaihdu.

Valintaperusteet

Oamkin siirto-opiskelijavalinnassa valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa saman alan tutkinto-ohjelmassa. 
 2. Hakijan aiemmat opinnot ja ammattikorkeakoulun opetustarjonta mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa.  
 3. Hakija on ollut läsnäolevana korkeakoulussa vähintään yhden vuoden.
 4. Hakija on edistynyt opinnoissaan vähintään keskimäärin 55 opintopistettä lukuvuodessa. Tämä valintaperuste ei koske ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.
 5. Hakija suorittaa hyväksytysti mahdollisen tutkinnon edellyttämän valinta-/soveltuvuuskokeen.
 6. Koulutusosaston resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.
 7. Harkinnan mukaan voidaan huomioida alle 55 opintopistettä lukuvuodessa opinnoissaan edistyneet, mikäli koulutusosaston resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.
 8. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot: Hakijoilta kysytään ha­kulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opis­kelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)
Hakeminen

Siirtoa haetaan Oamkin sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukseen liitetään ajantasaiset ammattikorkeakoulun leimaamat ja allekirjoittamat suomen- ja englanninkieliset opintosuoritusrekisteriotteet sekä erilliset opettajan tms. allekirjoittamat todistukset niistä opintosuorituksista, joita ei ole kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi hakemukseen liitetään opiskelutodistus, josta käy ilmi läsnä- ja poissaololukukausien määrä sekä mahdollinen erillinen selvitys siirron perusteluista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin siirtoa hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksiottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (L932/2014). Mahdollinen terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on toimitettava viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Siirto-opiskelijavalinta toteutetaan kerran vuodessa. Vuoden¬†2017 hakuaika j√§rjestet√§√§n 2.‚Äď16.5. Hakuaika p√§√§ttyy viimeisen√§ hakup√§iv√§n√§ kello 15.00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu tietokantaan. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjallisesti 30.6. menness√§. Lis√§hakua ei j√§rjestet√§.

Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niiden vahvistettujen dokumenttien perusteella, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Siirto-opiskelijaksi kulttuurialalle

Kutsumme valintakokeisiin ne hakijat, jotka täyttävät yleiset siirto-opiskelijavalintamme perusteet.

Kulttuurialan siirto-opiskelijahaun valintakoepäivät keväällä 2017 ovat seuraavat:

 • musiikin tutkinto-ohjelma: 19.‚Äď26.5.

 • tanssinopettajan tutkinto-ohjelma: 30.5.‚Äď1.6.

 • viestinn√§n tutkinto-ohjelma: 30.‚Äď31.5.

       Siirto-opiskelijaksi rakennusarkkitehtikoulutukseen

Kutsumme rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ne hakijat, jotka täyttävät yleiset siirto-opiskelijavalintamme perusteet. Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe on 2.6.2017. Soveltuvuuskoe järjestetään Kotkantien kampuksella. Aiempien vuosien soveltuvuuskokeisiin voi tutustua täällä.

Lisätietoa soveltuvuuskokeen kellonajoista, valmistautumisesta ja pisteytyksestä antaa koulutussuunnittelija Anne Tuomi. 

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalinnan jälkeen opiskelijapalvelut tiedottaa  hakijoita tuloksista. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakija on toimittanut opiskelijapalveluihin erotodistuksen aiemmasta korkeakoulusta. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä.

Mikäli hakija ei ole tyytyväinen opiskelijavalintapäätökseen, voi hän pyytää oikaisua kirjallisesti ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. (L257/2015)

Opiskeluoikeusaika

Siirto-opiskelijan opiskeluoikeusaika määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Jos haettu tutkinto-ohjelma on lakkautettu, on tutkinto suoritettava viimeistään:

 • Degree Programme in Business Information Technology, 31.12.2019
 • kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma, 31.12.2019
 • musiikin tutkinto-ohjelma, kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto, 31.7.2020.

 

Tutkinto-ohjelman tai toimipisteen vaihtaminen Oamkin sisällä ilman tutkintonimikkeen vaihtumista

Mikäli Oamkin sisällä siirtoa hakevan tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike ei vaihdu, kyseessä on siirto-opiskelijan sijaan tutkinto-ohjelman vaihtaja. Tutkinto-ohjelman vaihtajiin sovelletaan siirto-opiskelijavalinnan mukaista haku- ja valintamenettelyä. 

Lisätietoja

Kulttuuri, luonnonvara ja tekniikka
Kotkantien kampus, 020 611 0210, opiskelijapalvelut.kotkantie@oamk.fi
Koulutussuunnittelija Anne Tuomi

Liiketalous
Teuvo Pakkalan kadun kampus, 020 611 0212, opiskelijapalvelut.liike@oamk.fi

Opiskelijapalvelupäällikkö Marjo Similä

Sosiaali- ja terveysala
Kontinkankaan kampus, 020 611 0211, opiskelijapalvelut.sote@oamk.fi

Opiskelijapalvelupäällikkö Eija Kempas