Painettavan elektroniikan tuotekehityskoulutus

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ICT-alalta irtisanotut ja irtisanomisuhan alaiset korkeakoulutetut. Painettavan elektroniikan vaatiessa monialaista osaamista, toissijaisena kohderyhmänä ovat myös kemian ja biotieteiden korkeakoulutetut. Monialainen opiskelijaryhmä antaa parhaat valmiudet tulevaisuuden työtehtäviin painettavan elektroniikan alalla. Osallistujilta vaaditaan ammattikorkeakoulu- ja/tai vähintään kyseisen alan kandidaatin yliopistotutkinto edellä mainituilta aloilta. Soveltuva koulutus voi olla myös insinöörin tai teknikon tutkinto. Lisäksi riittävä englannin kielen taito vaaditaan. Koulutus ei edellytä muita esitietoja.

 

Opiskelijamäärä ja laajuus
20 opiskelijaa
45 opintopistettä

Hakuaika
15.8.–7.9.2016

Koulutuksen järjestävät
Oamk ja Oulun yliopisto


Koulutuksen kuvaus

Oulun alueella on syntynyt viime vuosina useita painettavaa tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä ja alan erityisosaajista alkaa olla pulaa. Painettava tekniikkaa, toisin sanoen painettava elektroniikka, on valmistustekniikkaa, jossa elektroniikkaa painetaan perinteisin painomenetelmin (esimerkiksi silkkipainolla). Tulevaisuudessa lähes kaikissa elektronisissa tuotteissa tulee olemaan painettua elektroniikkaa. Uudet teknologiat tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Painettavaa tekniikkaa hyödyntävät toimialat (esimerkiksi terveysteknologia, elektroniikka, diagnostiikka, rakentaminen) tarvitsevat monialaisia osaajia erityisesti tuotekehitykseen, joka hyödyntää painettavan elektroniikan valmistustekniikoita. Täydennyskoulutuksen avulla pyritään työllistämään ensisijaisesti ICT-alan osaajia mutta mahdollisuuksien mukaan ryhmään voidaan ottaa myös kemian ja biotieteiden alan henkilöitä.

Opetussuunnitelman ydinajatuksia ovat tekemällä oppiminen ja oma-aloitteisuuteen kannustaminen. Opetuksessa on monimuotokoulutusta, joka sisältää lähiopetusta, etäopetusta, laboratoriotyöskentelyä ja työssäoppimista.  Osallistujien osaamisen ja työssä saatujen kokemusten hyödyntämiseksi järjestetään ohjattuja työpajoja, joissa työskennellään moniammatillisissa ryhmissä. 

Koulutettavilla on käytössään Oulun ammattikorkeakoulun painettavan elektroniikan laboratorio PrinLab sekä biotekniikan ja analyyttisen kemian laboratoriot. Laboratoriotyöskentelyn aikana koulutettaville annetaan käytännön koulutusta painoprosesseissa käytettäviin painotekniikoihin, materiaaleihin ja testauksiin.

Oulun yliopisto tarjoaa alan keskeisimmän tutkimustiedon lisäksi painettavan elektroniikan materiaalitekniikan sekä valmistustekniikoiden osaamista. Yliopisto järjestää painettavan elektroniikan peruskurssit ja tutustumiset VTT:n Pilot Factory -tuotantolaitteistoon.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on käsitys siitä, miten tuotteita kehitetään painettavan elektroniikan tekniikoita hyödyntäen. Koulutuksen pääpaino on yrityslähtöisten, uutta tekniikka hyödyntävien tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen yhdessä eri toimialojen yritysten kanssa. Koulutettavat vievät omaa osaamistaan ja kokemustaan yrityksiin sekä perehtyvät yritykseen toimialaan, tuotteisiin ja kehitystarpeisiin. Koulutukseen sisältyy matka Printed Electronics Europe 2017 konferenssiin Berliiniin.

Koulutuksen järjestäjät

Oamk ja Oulun yliopisto

Koulutus toteutetaan pääosin Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella. Osa luennoista ja opinnoista pidetään Oulun yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Painettava elektroniikka (5 op)

Opintojakson käytyään opiskelija tietää useimmat painettavassa elektroniikassa käytettävät materiaalit ja menetelmät ja ymmärtää painoprosessin periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa materiaali- ja valmistustietoutta elektronisten komponenttien suunnittelussa.

Vastuutoteuttaja: Oulun yliopisto

Painettavan elektroniikan menetelmät (5 op)

Koulutettava oppii erilaisten painettavan elektroniikan valmistustapojen perusteet ja niiden mahdollisuudet ja rajoitteet. Hän osaa arvioida painotekniikoiden soveltuvuutta elektroniikan valmistukseen ja ymmärtää painotekniikan liittymisen erityyppisiin komponentteihin sekä kykenee omaehtoisesti paneutumaan kyseisen alueen teoriaan ja prosesseihin. Ymmärtää tuotantoprosessien mahdollisuudet sekä pystyy hahmottamaan tekniikan hyödyntämisen sovelluksien valossa.

Koulutettava saa perustiedot yksinkertaisien painamalla toteutettavien elektroniikkarakenteiden suunnittelusta ja osaa visioida painettavan elektroniikan tulevaisuuden sovelluksia.

Vastuutoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto

Laboratoriotyöskentely/valmistusmenetelmät, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee laboratoriotyöskentelyyn liittyvän perustyöturvallisuuden.

Lisäksi kurssi sisältää seuraavat aihealueet: materiaalikemia, sähköiset mittaukset, mikroskopia, elektrokemialliset mittaukset, ympäristöolosuhteet, pintaprofiili ja laadun analysointi.

Kurssilla perehdytään painettavan elektroniikan erilaisten valmistusmenetelmien mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin, joita havainnollistetaan ja harjoitellaan käytännön harjoituksin.

Valmistusmenetelmistä käytössä on arkkiprosessin silkkipaino, mustesuihku ja dispenseri, sekä R2R-menetelmistä silkkipaino, flexo, syväpaino ja kuumapuristus.

Vastuutoteuttaja: Oamk, osatoteuttaja: Oulun yliopisto

Patentti ja tuotesuojaus liiketoiminnassa, 5 op

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija keksintöjen, tietokoneohjelmien tai muun aineettoman omaisuuden suojaamis- ja omistuskysymyksiin.

Aiheina patentti, tavaramerkki, toiminimi ja domain-tunnukset, tekijänoikeus, työsuhdekeksinnöt ja keksinnön ilmoittaminen sekä teollisoikeuksien merkitys yrityksen liiketoiminnalle.

Tuotteen suojaaminen sen elinkaaren aikana, tuotteen elinkaari ja tuotteen suojaamisen ja avoimuuden strategia.

Työsuhdekeksintölaki ja sen keskeinen sisältö ja asettamat velvoitteet. Keksintöilmoituksen sisältö ja keksinnön kuvaaminen keksintöilmoituksessa.

Vastuutoteuttaja: Oulun yliopisto

Painettavan elektroniikan tuotekehitys, 5 op

Tuotekehitysprosessi (idea ja ideoiden arviointi, selvitys: tarve, markkinat, kilpailijat jne,), tuotekehitysprojektin suunnittelu, tuotteen kustannusten kehityskaari ja tuotannollistettavuus painettavassa elektroniikassa. Hinnoittelu ja kustannuslaskennan perusteet, riskienhallinta, tuotekehityshankkeiden rahoitus yrityksissä.

Oman tuotteen ideointi ja prototyypin suunnittelu. Koulutus perustuu case-opetusmenetelmään. Toteutus ohjattuina moniammatillisina ryhmätöinä.

Työssäoppiminen ja työharjoittelu 20 op

Noin 3 kk kestävä harjoittelujakso tehdään yrityksissä.

Opiskelija vastaa itse työharjoittelupaikan etsimisestä.

Opintojen aikana autetaan tutustumaan yrityksiin ja mahdollisiin työharjoittelupaikkoihin.

Työharjoittelu on lähtökohtaisesti palkatonta.

Työssäoppimisen teoriaosuus on 1 op, jossa päivitetään työnhakutaidot ja cv:t, muokataan oppimisportfoliota näyttökuntoon.

Opintomatka Berliiniin, Printed Electronics Europe 10. - 11.5.2017

http://www.idtechex.com/printed-electronics-europe/show/en/

Osa opintoja. Opiskelijalle maksetaan matkakulut, mutta ei erillisiä ulkomaanpäivärahoja. Opiskelija maksaa passin sekä muut kulut matkasta aiheutuvat kulut. Jos ei voi osallistua matkalle, niin päivät tehdään normaalina työharjoitteluna yrityksissä.

Opiskelujen aikana kootaan oppimisportfolio, joka koskettaa kaikkia kursseja. Portfolion muotoa ei ole määrätty, se voi olla perinteinen tai sähköinen. Sen tarkoituksena on tuoda esiin koulutuksessa koottu osaaminen konkreettisesti. Ohjausta portfolion tekemiseen annetaan koulutuksen alussa ja osana työssäoppimisen jaksoa sekä tarvittaessa koulutuksen aikana.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 15.8.–7.9.2016.

Koulutuksen opiskelijavalinnat tehdään viikolla 37. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.

Lisätietoja

Koulutus ei oikeuta automaattisesti työttömyyspäivärahan maksuun. Jokaisen osallistujan tulee selvittää henkilökohtaisesti esim. mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoista opiskeluoikeutta voi hakea jo etukäteen ennen koulutuksen alkua. Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta saat TE-toimistoista. Koulutus on osallistujille maksuton.

Yhteystiedot

Koulutuksen sisältöön liittyen
erikoistutkija Marja Nissinen, marja.nissinen@oamk.fi, 050 598 2567
erikoistutkija Harri Määttä, harri.maatta@oamk.fi, 050 599 6612
professori Tapio Fabritius, tapio.fabritius@oulu.fi, 040 1804280

Muut koulutuksen käytänteisiin liittyvät asiat
koulutussihteeri Aulikki Suokas, aulikki.suokas@oamk.fi, 050 301 3225
projektikoordinaattori Mikko Halttunen, mikko.v.halttunen@oulu.fi, 040 180 1488

 

Hae koulutukseen »