Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia

Tutkinto Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 60 op / 1-2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Ympäristöteknologian tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt

Opiskelu tapahtuu lähi- ja verkko-opintoina. Lähipäiviä on 1 krt/kk ja niissä voi olla mukana myös verkon kautta. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa, joissa keskeistä on monialainen opiskelu. Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. Opintojen kesto 1-2 vuotta.

Oamkin Master-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2017-2018 lähiopetuspäivät ovat: 30.-31.8. (aloituspäivät), 6.10., 10.11., 8.12., 12.1., 9.2., 16.3., 13.4. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakuaika 15.3.-5.4.2017 klo 15.00 
Koulutus alkaa 30.08.2017
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Vähintään 240 opintopisteen laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu tekniikan alan korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettu 14.7.2017 mennessä. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

Hakukelpoisuuteen edellytettävä kolmen vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2017 mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun *opistoasteen tai *ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

*) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.  

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valinnan pisteytys

ValintaperusteValintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään sisältyy seuraavat pisteytettävät osiot, joita kysytään hakijalta erikseen:

  • Essee 70 p
  • Opinnäytetyö 30 p
    - arvosana 5/3/10/L/E/et 30 pistettä
    - arvosana 4/-/9/M/- 20 pistettä
    - arvosana 3/2/8/C/ht 10 pistettä

Esseen ohjeistus

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- ja kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka, tilaajayhteisö, muu toimeksiantaja tai tutkimus- ja kehittämishanke. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että kehittämishankkeiden tarpeisiin.

Valitse toinen alla olevista tehtävistä (kohta a tai kohta b) ja kirjoita enintään 5 sivuinen (sisältäen kansilehti ja lähdeluettelo; vasen ja oikea marginaali 3 cm; ala- ja ylämarginaalit 2,5 cm; fontti Arial 12; riviväli 1,5) kuvaus alla annetun kohdan A tai kohdan B ohjeen mukaisesti.

Kohta A. Opinnäytetyön alustava kuvaus: Esittele ennakkotehtävänä kehittämis- ja tutkimusaihe, josta teet opinnäytetyösi. Aihe on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdeorganisaatiosi kannalta. Aiheen tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja osaamistavoitteisiin. Suunnitelman tulee sisältää toimeksiantajan kuvaus, perustelut aihevalinnalle, alustava toteuttamissuunnitelma ja aikataulu. Käytä myös sopivia kirjallisuuslähteitä kirjoituksessasi.

Kohta B. Kehittämiskohteen kuvaus: Kuvaa sinua kiinnostavaa työelämän kehittämiskohdetta, jota voisit selvittää monialaisen opinnäytetyöprosessin aikana. Pohdi aihetta miettiessäsi etenkin sitä, miten työsi avulla voisit uudistaa ja kehittää työelämän käytäntöjä ja syventää omaa asiantuntijuuttasi. Käytä myös sopivia kirjallisuuslähteitä kirjoituksessasi.

Ennakkotehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- suunnitelman tavoitteet, soveltuvuus koulutukseen, toteuttamiskelpoisuus, ajankohtaisuus ja merkittävyys
- suunnitelman selkeys, jäsentyneisyys ja ymmärrettävyys
- hakijan rooli kehittämistyössä
- kirjallinen esitys
- lähdeluettelo.

Ennakkotehtävä palautetaan hakuajan loppuun 5.4.2017 klo 15.00 mennessä sähköisen lomakkeen kautta.

Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Vähimmäispistemäärässä huomioidaan ainoastaan esseestä saadut pisteet.

Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Lisätietoja: jouni.kaariainen@oamk.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
P. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Jouni Kääriäinen

Opiskelijapalvelut

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu
P. 020 611 0210