Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Ensihoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–3 vuotta
Tutkinto-ohjelma Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on 1 krt / kk ja niissä voi olla mukana myös verkon kautta. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa, jossa keskeistä on monialainen opiskelu. Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Oamkin Master-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2017–2018 lähiopetuspäivät ovat: 30.–31.8. (aloituspäivät), 6.10., 10.11., 8.12., 12.1., 9.2., 16.3., 13.4. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 15.3.–5.4.2017 klo 15.00
Koulutus alkaa 30.8.2017
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
 
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK), joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalveluista 2011). Lisäksi vaaditaan kolmen vuoden työkokemus hoitotason ensihoidon tehtävistä korkeakoulututkinnon jälkeen.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna 14.7.2017 mennessä. Lisähaussa tutkinnon on oltava suoritettuna viimeistään 11.8.2017. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kolmen vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2017 mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemus tulee olla hoitotason ensihoidon tehtävistä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Valinnan pisteytys

ValintaperusteValintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään sisältyy seuraavat pisteytettävät osiot, joita kysytään hakijalta erikseen:

  • Essee 70 p
  • Opinnäytetyö 30 p
    - arvosana 5/3/10/L/E/et 30 pistettä
    - arvosana 4/-/9/M/- 20 pistettä
    - arvosana 3/2/8/C/ht 10 pistettä

Esseen ohjeistus

Kirjoita essee seuraavasta aiheesta: Määrittele tutkimuksellista kehittämistoimintaa ja esitä esimerkin avulla, miten sen prosessi etenee. Valitse esimerkki ensihoidon (palvelujen/menetelmien/toiminnan) ajankohtaisista ja tulevaisuuden kehittämishaasteista. 

- Otsikoi aihe. 

- Hyödynnä esseessäsi ainakin kahta seuraavista lähteistä: 

o Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. UAS Journal. 

https://arkisto.uasjournal.fi/kever_2009-2/Rantanen%20Toikko%20Kever%202009.pdf

o Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro.

o Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino oy.

- Jäsennä tehtäväsi seuraavasti: Johdanto, Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin, Pohdinta. 

- Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon. 

- Tehtävän pituus enintään 4 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5). 

Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen. Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista.

Esseestä saatava maksimipistemäärä on 70 pistettä.  

Esseen arviointikriteerit (maksimipisteet 70):

Hylätty (alle 20 pistettä): Esseestä ei ilmene yhteys lähdeaineistoon ja siihen perustuvaan omaan pohdintaan ja/tai essee on niukka, ja käsiteltyjen asioiden välinen yhteys on vähäinen tai puuttuu kokonaan. Käsitteitä ei ole määritelty, menetelmiä ei ole kuvattu, essee ei täytä suomen kielen oikeellisuuskriteereitä. 

Tyydyttävä (20–36 pistettä): Essee on referoiva, alkutekstiä toistava kirjoitus, josta oma pohdinta puuttuu tai se on vähäistä. Käsitteitä on määritelty niukasti, menetelmiä on kuvattu suppeasti, kieli on vaikeasti ymmärrettävää, rakenne ei ole annetun ohjeen mukainen. 

Hyvä (37–53 pistettä): Alkutekstiä tarkastelun pohjana käyttävä ja soveltava kirjoitelma, jossa on monipuolista omaa pohdintaa. Käsitteitä on määritelty selkeästi, menetelmiä on kuvattu riittävästi ja johdonmukaisesti. Kieli on hyvää ja rakenne on pääpiirteissään annetun ohjeen mukainen.

Kiitettävä (54–70 pistettä): Alkutekstin kanssa keskusteleva ja arvioiva kirjoitelma, jossa on pohtiva ote. Se on soveltava ja ymmärtävä kirjoitelma. Käsitteitä on määritelty monipuolisesti asioita yhdistellen, menetelmiä on kuvattu perustellen ja monipuolisesti. Kieli on virheetöntä, rakenne on selkeä ja tarkoituksenmukainen sekä annetun ohjeen mukainen. 

Ennakkotehtävä palautetaan hakuajan loppuun 5.4.2017 klo 15.00 mennessä (lisähaussa 11.8.2017 klo 15.00 mennessä) sähköisen lomakkeen kautta. Sähköinen lomake on avoinna hakuaikana.

Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Vähimmäispistemäärässä huomioidaan ainoastaan esseestä saadut pisteet.

Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Lisätietoja: kirsi.koivunen@oamk.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Kirsi Koivunen

Helena Heikka

Opiskelijapalvelut

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
puh. 020 611 0211