Ammattikorkeakoulujen vuoden 2009 parhaat opinnäytetyöt valittu

Julkaistu: 19.4.2010 klo 10:17

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa Thesis-opinnäytetyökilpailussa on valittu vuoden 2009 parhaat opinnäytetyöt. Kilpailuun osallistui yhteensä 181 opinnäytetyötä.

Vuosittain järjestettävän Thesis-kilpailun tarkoituksena on kehittää opinnäytetöiden laatua ja vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille tutkintojen erityispiirteitä, kuten työelämäläheisyyttä.

Ammattikorkeakouluissa suoritetaan vuosittain yli 20 000 tutkintoa, joihin jokaiseen kuuluu opinnäytetyö.

- Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöillä on merkitys alueelliselle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Omaleimaisuudellaan ne myös vahvistavat aitoa ja monipuolista työelämäyhteistyötä. Parhaimmillaan opinnäytetyöt tuottavat käytännössä hyödynnettävää tietoa, uutta osaamista sekä erilaisia sovelluksia ja uusia ratkaisuja käytännön ongelmiin. Opiskelijan oman osaamisen kehittyminen ja sen näkyväksi tekeminen on myös keskeistä opinnäytetöissä. Tänä vuonna kilpailu tarjosi monipuolisen ja kattavan näytteen siitä, miten opinnäytetyöt kehittävät työelämäyhteistyötä ja opiskelijoiden työelämäosaamista, sanoo Thesis-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja, vararehtori Riitta Rissanen.

Koulutusalakohtaisten sarjojen lisäksi kilpailussa oli tällä kertaa Yhteiskuntavastuu-teemasarja, jonka palkinnon valitsi Kesko Oyj. Valintaraatiin kuuluivat konsernin yhteiskuntavastuun asiantuntija Helena Frilander, Rautakeskon ympäristöasiantuntija Virpi Kantoluoto ja Anttilan ympäristöpäällikkö Harri Ajomaa.

"Raati painotti valintakriteereissään aiheen lähestymis- ja käsittelytapaa sekä konkreettista tekemistä. Kaikki arvioidut työt olivat korkealaatuisia tutkielmia yhteiskuntavastuusta. Opinnäytetöiden tekijöiden tapaan myös Kesko haluaa olla innovatiivinen ja tarkastella yhteiskuntavastuuta useasta näkökulmasta. Valittu työ tukee erinomaisesti Keskon vuorovaikutteisen tekemisen periaatteita, ja vaikuttaa etenkin lapsiperheiden arkeen. Elina Nurmen ja Jenni Sjömanin opinnäytetyö "Mennään maatilalle! - maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen malli Oulun seudulle" käsittelee tärkeää aihetta konkreettisella tavalla. Työssä haetaan toimivaa ja opettavaista tapaa kaupunkilaislapsille tutustua maatilan toimintaan. Elämyksellisen oppimisen avulla lapset tutustuvat maatilan arkeen, kasveihin ja ympäristövastuuseen sekä oppivat arvostamaan kotimaista lähiruokaa ja sen tuottajia."

Yhteiskuntavastuu-teemasarjassa palkitaan yksi opinnäytetyö 2 000 euron stipendillä, ja koulutusalakohtaisissa sarjoissa 23 opinnäytetyötä 1 000 euron stipendeillä. Kilpailun palkinnot sponsoroi Kesko Oyj. Sponsoroinnista on tehty yhteistyösopimus Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n ja kilpailun järjestäjän Oulun seudun ammattikorkeakoulun välillä. Palkinnot jaetaan alueellisissa tilaisuuksissa touko-kesäkuussa 2010.

Opetusministeriö tukee hanketta, ja ammattikorkeakoulut maksavat osallistumismaksun kilpailuun lähettämistään opinnäytetöistä. Thesis-kilpailu on järjestetty vuodesta 1992.

Hankkeen www-sivut ovat osoitteessa www.oamk.fi/thesis.

Lisätietoja: Thesis-johtoryhmän puheenjohtaja, vararehtori Riitta Rissanen, Savonia-ammattikorkeakoulu, puh. 044 785 5004 tai riitta.rissanen#savonia.fi (korvaa # -> @)
Thesis-yhteyshenkilö, koulutussuunnittelija Kaarina Närhi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, puh. 010 272 2880 tai kaarina.narhi#oamk.fi (korvaa # -> @).

De bästa lärdomsproven vid yrkeshögskolorna år 2009 har utsetts


 De bästa lärdomsproven år 2009 har utsetts i yrkeshögskolornas riksomfattande lärdomsprovtävling Thesis. Totalt 181 lärdomsprov deltog i tävlingen.

Syftet med tävlingen Thesis som anordnas varje år är att höja kvaliteten på lärdomsproven och att stärka lärdomsprovkulturen vid yrkeshögskolorna. Dessutom är syftet att öka kännedomen om examina som avläggs vid yrkeshögskolorna och föra fram examinas särdrag, såsom det nära sambandet till arbetslivet.

Vid yrkeshögskolorna avläggs årligen över 20 000 examina, och i alla dessa ingår ett lärdomsprov.

- Lärdomsproven vid yrkeshögskolorna är betydelsefulla för den regionala forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Med sina specifika särdrag stärker de också det genuina och mångsidiga samarbetet med arbetslivet. I bästa fall producerar lärdomsproven information som kan omsättas i praktiken, ny kompetens och olika tillämpningar och nya lösningar för praktiska problem. Den studerandes egen kompetensutveckling och möjligheten att påvisa denna är också en central del av lärdomsprovet. I år gav tävlingen på ett mångsidigt och omfattande sätt prov på hur lärdomsproven utvecklar samarbetet med arbetslivet och på studerandenas arbetslivsfärdigheter, säger prorektor Riitta Rissanen, ordförande för ledningsgruppen för Thesis-projektet.

Utöver de utbildningsområdesspecifika klasserna hade tävlingen denna gång temaklassen Samhällsansvar, och det var Kesko Abp som utsåg vinnaren i denna klass. Till juryn hörde Helena Frilander, expert inom Keskokoncernens samhällsansvar, Virpi Kantoluoto, miljöexpert vid Rautakesko, och Harri Ajomaa, miljöchef vid Anttila.

"I sitt val betonade juryn hur de studerande hade närmat sig ämnet och behandlat det och hur de hade arbetat helt konkret. Alla bedömda arbeten var högklassiga studier i samhällsansvar. Precis som lärdomsprovens skribenter vill även Kesko vara innovativt och granska samhällsansvaret ur flera synvinklar. Det vinnande lärdomsprovet stöder Keskos principer om interaktiv verksamhet på ett utmärkt sätt och påverkar speciellt barnfamiljernas vardag. Elina Nurmis och Jenni Sjömans lärdomsprov "Mennään maatilalle! - maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen malli Oulun seudulle" (Låt oss besöka en lantgård! -- en modell för miljöfostran med utgångspunkt på landsbygden för Uleåborgsregionen) behandlar ett viktigt ämne på ett konkret sätt. Syftet med studien är att hitta ett fungerande och lärorikt sätt för stadsbarn att lära sig mer om verksamheten på en lantgård. Genom egna upplevelser lär sig barnen mer om vardagen på en lantgård, växter och miljöansvar, och de lär sig också att värdesätta inhemsk närproducerad mat och producenterna av denna."

I temaklassen Samhällsansvar prisbelönas ett lärdomsprov med ett stipendium på 2 000 euro och i de utbildningsområdesspecifika klasserna 23 lärdomsprov med stipendier på 1 000 euro. Kesko Abp sponsrar priserna i tävlingen. Rådet för Yrkeshögskolornas Rektorer Arene rf och tävlingsarrangören Yrkeshögskolan i Uleåborg har ingått ett samarbetsavtal om sponsringen. Priserna delas ut vid regionala evenemang i maj-juni 2010.

Undervisningsministeriet stöder projektet, och yrkeshögskolorna betalar deltagaravgiften för de lärdomsprov som skickas in till tävlingen. Thesis-tävlingen har anordnats sedan år 1992.

Projektets webbplats finns på adressen www.oamk.fi/thesis.

Mer information: ordförande för Thesis-ledningsgruppen, prorektor Riitta Rissanen, yrkeshögskolan Savonia, tfn 044 785 5004 eller riitta.rissanen#savonia.fi (korvaa # -> @)

Thesis-kontaktperson, utbildningsplanerare Kaarina Närhi, Yrkeshögskolan i Uleåborg, tfn 010 272 2880 eller kaarina.narhi#oamk.fi (korvaa # -> @).

PALKITTAVAT OPINNÄYTETYÖT/ LÄRDOMSPROV SOM PRISBELÖNAS


YHTEISKUNTAVASTUU-TEEMA / TEMAT SAMHÄLLSANSVAR

Nurmi Elina, Kerava ja Sjöman Jenni, Rovaniemi, agrologi (AMK), Mennään maatilalle! - maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen malli Oulun seudulle, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Karhunen Kaija

KULTTUURIALA / KULTUR

Haapamäki Markus, Helsinki, Lehtonen Marko-Oskari, Helsinki ja Piippo Tuuti, Helsinki, medianomi (AMK), Jormaksi sitä ei voinut kastaa. Tukevaa asiaa uuden aikakauslehden tekemisestä, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Järventaus Kaarina ja Jääskeläinen Miisa

Harmaa Lauri, Masala, medianomi (AMK), Mobiilipohjaisen työkalun suunnittelu. Tapaus Ideanizer, Metropolia ammattikorkeakoulu, ohjaajat Maula Jesse ja Rantala Matti

Tuhkanen Saara, Turku, muotoilija (AMK), Räsyt Pokkaa. Luovan suunnitteluprosessin kuvaus, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Kesola Juhani

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA / NATURBRUK OCH MILJÖ

Karhu Matti, Oulu, hortonomi (AMK), Luonnonmukaisen leikkipuiston suunnittelu Hollihaan päiväkodille, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Pulkkinen Heikki

Lindberg Aapo, Helsinki, metsätalousinsinööri (AMK), Laserpisteaineiston hyödyntäminen manuaalisessa ennakkokuvioinnissa, Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Viitala Risto

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA / TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN

Hyvönen Armi, Ylöjärvi, restonomi (ylempi AMK), Sairaala- ja välinehuollon osaamisstrategia vuoteen 2012. PSHP Tampereen yliopistollinen sairaala, Turun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Koivisto Eija

Jokimäki Minna, Järvenpää, restonomi (AMK), "Mistä tiedän, mitä otan lautaselleni?" Ravitsemispalvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen, Laurea-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Korkiakangas Mailis, Meriläinen Kaija ja Sisättö Margareeta

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SEKÄ HUMANISTINEN JA KASVATUSALA / SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET SAMT HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

Laitinen Marjo, Hiltulanlahti, bioanalyytikko (AMK), BACE1-proteiinia yli-ilmentävän SH-SY5Y-neuroblastoomasolulinjan valmistaminen, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Räsänen Eila

Leppänen Nina, Muurame ja Puupponen Anna, Jyväskylä, sairaanhoitaja (ylempi AMK), Systemaattinen kirjallisuuskatsaus: Hoitotyön asiantuntija -käsitteen määrittelyä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ohjaajat Hopia Hanna ja Tiikkainen Pirjo

Nykänen-Juvonen Sari, Outokumpu ja Pakarinen Tuula, Liperi, sairaanhoitaja (AMK), Kotiutusprosessi asiakaslähtöiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa - kotiutusprosessikuvaus kehittämistyön tueksi, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaajat Kalasniemi Maarit ja Sihvo Päivi

Ohtonen Sirkka, Paltaniemi, sairaanhoitaja (ylempi AMK), Hoitotyön kirjaamisen muutos Kajaanin Arvola-koti ry:ssä, metodologiana kehittävä työntutkimus, Kajaanin ammattikorkeakoulu, ohjaaja Leinonen Rauni

Sinisalo Anu, Tampere, fysioterapeutti (AMK), Klassisen baletin tekniikka ja rasitusvammat jalan ja nilkan alueella, Tampereen ammattikorkeakoulu (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu), ohjaajat Lehto Pirjo ja Lähteenmäki Marja-Leena

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA / TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

Anttila Kristiina, Hämeenlinna, insinööri (AMK), Lämpösiirtotulostuksen tulostusjäljen laatu ja siihen vaikuttavat tekijät, Tampereen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Viitaharju Päivi

Holm Timo, Jyväskylä, insinööri (AMK), Spring & Hibernate RIA-sovellusarkkitehtuurissa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ohjaaja Peltomäki Juha

Huusko Mikko, Siilinjärvi, insinööri (AMK), Paineilmalla täytettyjen kangasrakenteiden lujuuslaskenta, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Kupiainen Pertti

Hyppönen Heidi, Palokka, insinööri (AMK), Treatment of surface water with hydraulically cleaned reverse osmosis modules, Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Mattila Harri

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA SEKÄ LUONNONTIETEIDEN ALA / SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET SAMT NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

Hakkarainen Satu, Tampere, tradenomi, Sissimarkkinointi osaksi yrityksen markkinointia. Case ROAD-musikaalin sissimarkkinointitempaus, Tampereen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Merviö Elina

Hannula Aurora, Lempäälä ja Välimäki Roosa, Espoo, tradenomi, Työntekijöiden työn imun kokemukset ja sitä selittävät tekijät. Tapaustutkimus: Kone Hyvinkää ja Keilaniemi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Ohlsbom Marjo-Kaisa ja Takanen-Körperich Pirjo

Kauppinen Miia, Kontiolahti, tradenomi, Logistiikan taso ja kehityskohteet pohjoiskarjalaisissa pk-yrityksissä, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Suomalainen Jorma

Nurminen Satu, Vuorela, tradenomi (ylempi AMK), Www-sivusto brändin rakentamisen keinona, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Iire Antti

Siiskonen Henrik, Turku, tradenomi (ylempi AMK), Sopiminen iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistotuotannossa, Turun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Sorsa Kaisa

Skog Petra, Helsinki, tradenomi (ylempi AMK), Internal branding in Avelon Vehicle Logistics Group - employees as key components in driving business strategy, Vaasan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Virtanen Henrik

Viljamaa Mirja, Pudasjärvi, tradenomi, Opas kyläyhdistyksen taloudenhoitajalle ja hallitukselle, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Yrttiaho Leena