Kestävä kehitys

Tiedostamme Oulun ammattikorkeakoulussa ekologisen, taloudellisen, sosiaalis-kulttuurisen vastuumme. Sitoudumme kestävän kehityksen politiikassamme noudattamaan ja edistämään suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme. Kampusten kestävän kehityksen tiimit toteuttavat käytännön teot, joita ohjaa Kestävä kehitys on osa osaamista -toimenpideohjelma 2017.

Oamkin kestävän kehityksen yhteyshenkilöt:

Keke-ohjelma

Oamkin kestävän kehityksen politiikka

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on pohjoinen kestävän kehityksen toimija. Kestävä kehitys sisältyy koulutuksemme osaamistavoitteisiin ja on osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme. Henkilökuntamme ja opiskelijamme tiedostavat ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliskulttuurisen vastuunsa sekä sitoutuvat noudattamaan ja edistämään suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.

Oamkin kestävän kehityksen työssä olemme sitoutuneet ISO14001-ympäristöstandardin vaatimuksiin, ja työ kohdistuu ensisijaisesti ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden vahvistamiseen. Otamme lisäksi huomioon toiminnot, joiden ympäristövaikutuksiin voimme epäsuorasti vaikuttaa, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja ylläpitotoimintoihin. Huolehdimme, että kestävän kehityksen työhön on varattu riittävästi resursseja ja seuraamme säännöllisesti työmme edistymistä sekä täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset.

Politiikka on käsitelty ja hyväksytty Oamkin johtoryhmässä 18.3.2015, ja sen on allekirjoittanut Oamkin rehtori.

Kestävän kehityksen työn tavoitteet 2017

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kolmella pääkampuksella arvotettiin vuoden 2015 alussa Oamkin keskeiset toiminnot ja niiden kestävän kehityksen vaikutukset. Arvottamiseen osallistui henkilökuntaa ja opiskelijoita yhteensä 14 eri kohderyhmästä. Tulosten perusteella Oamkin kestävän kehityksen työlle määrittyi kolme päätavoitetta:

  1. Vahvistaa opiskelijoiden ja henkilöstön ympäristöosaamista
  2. Edistää ympäristötietoisuutta ja -vastuullista toimintaa
  3. Tehostaa jätteiden lajittelua, pienentää jätemääriä ja -kustannuksia

Kullekin päätavoitteelle on kirjattu useita toimenpiteitä, joiden edistymistä mitataan ja seurataan.

Oamkin kestävän kehityksen vastuut

Kestävän kehityksen vastuumme sisältää useita kohteita.

VastuuPäämäärät
ekologinen Negatiivisten ympäristövaikutusten ehkäisy: 
energian, materiaalin ja veden kulutuksen vähentäminen
taloudellinen Resurssiviisaus: 
tavoitteiden ja resurssien tasapaino, elinkaariajattelu, kierrätys
sosiaalinen Työ- ja opiskeluhyvinvointi: 
osaamisen vahvistaminen, välittäminen ja turvallisuus
kulttuurinen Monikulttuurisuuden edistäminen: 
koulutus- ja ammattialojen välinen vuoropuhelu, suvaitsevaisuus ja tasavertaisuus
Organisointi ja resursointi

Toimenpideohjelman käytännön toteutus koskee kaikkia oamkilaisia. Toteutusta ohjaa Oamkin kestävän kehityksen tiimi, ja käytännön työstä vastaavat kampusten kestävän kehityksen tiimit.

VastuutahoTehtävä
Oamkin hallitus Hyväksyy Oamkin kestävän kehityksen ohjelman (tapauskohtaisesti asiat voidaan käsitellä myös Oamkin johtoryhmässä)
Rehtori Vahvistaa Oamkin kestävän kehityksen ohjelman, politiikan ja organisoinnin, nimeää Oamkin kestävän kehityksen tiimin ja keskeisimmät tehtävät
Oamkin kestävän kehityksen tiimi Vastaa Oamkin kestävän kehityksen työstä, huolehtii (ja arvioi) yhtenäisen ympäristöjärjestelmän edistymisestä, laatii vuosittain kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja - kertomuksen Oamkin johtoryhmälle.
Kestävän kehityksen kampustiimit Vastaavat kestävän kehityksen toteutuksesta ja ympäristöjärjestelmän rakentamisesta kampuksella. Kampustiimien puheenjohtajina toimivat kestävän kehityksen kampusvastaavat.
Kestävän kehityksen koordinaattori Toimii yhtenä kampusvastaavana ja Oamkin kestävän kehityksen tiimin sihteerinä, koordinoi Oamkin ympäristöjärjestelmätyötä ja edustaa Oamkia korkeakoulujen kestävän kehityksen yhteistyöfoorumeissa.