Arviointi kehittää toimintaa

Erilaiset tavat arvioida toimintaa ovat meille tärkeitä ja niiden avulla kehitämme toimintatapojamme. Keskeinen osa on palautejärjestelmällä, joka koostuu
opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäpalautteista.

Yksisuuntaisen palautteen sijaan tavoitteena on luoda vuorovaikutusta, ja siksi annettuihin palautteisiin pyritään aina vastaamaan sekä kertomaan, miten asian kehittäminen etenee.

Palautteen avulla paremmaksi

Vuosittaisen opiskelijakyselyn avulla selvitetään opiskelijoiden mielipiteitä koulutuksestamme ja palveluistamme. Toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2016 järjestetyn opiskelijakyselyn perusteella toimintaa on kehitetty muun muassa seuraavasti:

Sisäistä ja ulkoista arviointia

Korkeakoulujen auditointineuvosto KKA (nykyinen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi) on auditoinnut Oamkin laatujärjestelmän vuonna 2011, jolloin Oamk läpäisi auditoinnin hyväksytysti. Oamkissa oli ulkoinen auditointi marraskuussa 2017, ja sen tulokset selviävät keväällä 2018. Ulkoisessa auditoinnissa tarkastellaan laatujärjestelmää ja sen toimivuutta koko organisaatiossa.

Koulutusosastot ja palveluyksiköt arvioivat omaa toimintaansa säännöllisesti. Itsearvioinnin pohjalta tehtyjä raportteja hyödynnetään Oamkin toiminnan kehittämisessä ja sisäisissä auditoinnissa. Sisäinen auditointi on vertaisarviointia, jossa selvitämme laatujärjestelmämme ja toimintatapojemme toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä etsimme vahvuuksia ja hyviä käytänteitä. Sisäisiä auditointeja Oamkissa on järjestetty tähän mennessä viidesti.

Lisäksi Oamk osallistuu on erilaisiin benchmarking-projekteihin. Tutkinto-ohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisia benchmarking-hankkeita voidaan toteuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Olemme julkaisseet vuodesta 2014 lähtien Aluevastuuraportin. Vuosittaisessa raportissa kerromme tuloksistamme ja työstämme alueen kehittymisen hyväksi. Syksyllä 2016 laadimme ensimmäistä kertaa Johdon laatukatsauksen, jossa arvioimme laatujärjestelmämme toimivuutta. Tämä raportti tehdään vuosittain ja sen perusteella nostetaan kehittämisasioita esille.