Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00CZ84 Pedagoginen osaaminen II (Opetusharjoittelu) (10 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet 6. Suunnittelet oman alasi koulutuskokonaisuuden.
7. Suunnittelet oppimista ja osaamista edistävän oppimisympäristön.
8. Toteutat oman alasi koulutuskokonaisuuden.
9. Käytät oppimista ja osaamista edistäviä opetus- ja ohjausmenetelmiä pedagogisesti perustellulla tavalla.
10. Toimit oppimista edistävässä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.
11. Toimit yhteistyössä ammatillisen koulutuksen/korkeakoulutuksen muiden toimijoiden kanssa.
12. Ohjaat opiskelijat ymmärtämään ammattitaitovaatimukset ja/tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit.
13. Ohjaat arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijoiden oppimista, osaamista ja ammatillista kasvua.
14. Kehität omaa toimintaasi opettajana ja ohjaajana keräämäsi palautteen perusteella.
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti osaamisalueen sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat -
Oppimateriaalit Oppimisresurssit löytyvät Amok eMateriaaleista oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/...
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit - Otat koulutuksen toteutussuunnitelmassa huomioon tutkinnon perusteet/opetussuunnitelman sekä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat asiakirjat.
- Sisällytät toteutussuunnitelmaasi koulutuskokonaisuuden sisällön jäsennyksen, toteutuksen kuvauksen ja arviointisuunnitelman.
- Otat toteutussuunnitelmassasi huomioon opiskelijoiden osaamisen lähtötason ja muut mahdolliset opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät.
- Suunnittelet koulutuskokonaisuuden yhteistyössä muiden toteutukseen vaikuttavien tahojen kanssa.
- Perehdyt oppilaitoksen oppimisympäristöihin ja suunnittelet fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön ja perustelet valintasi pedagogisesti.
- Toteutussuunnitelmasi on osaamisperusteinen ja opiskelijalähtöinen.
- Otat suunnittelussa huomioon oppilaitoksen mahdolliset erityispiirteet.
- Opetat ja ohjaat autenttisessa koulutuskontekstissa oman alasi tutkinnon perusteiden/opetussuunnitelman mukaisesti.
- Opetustasi ohjaa laatimasi toteutussuunnitelma, jota arvioit ja muutat tarvittaessa.
- Sovellat opetuksessasi nykyisen pedagogisen käsityksen mukaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä monipuolisesti.
- Perustelet pedagogiset ratkaisusi.
- Sovellat dialogisuuden periaatteita vuorovaikutustilanteissa siinä kontekstissa, jossa opetat ja ohjaat.
- Toimit opiskelijalähtöisesti kaikissa kohtaamistilanteissa.
- Toimit yhteistyötä edistäen autenttisessa koulutuskontekstissa.
- Edistät tiimiopettajuutta vastuullasi olevan koulutuskokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa mahdollisuuksien mukaan.
- Pohdit tiimiopettajuuden merkitystä omalla alallasi.
- Perehdytät opiskelijat vastuullasi olevan koulutuskokonaisuuden ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoitteisiin.
- Käsittelet arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja -menetelmät opiskelijoiden kanssa.
- Arvioit ja ohjaat opiskelijoiden oppimista ja osaamista autenttisissa opetus- ja ohjaustilanteissa.
- Otat huomioon arviointia koskevat määräykset, ohjeet ja käytännöt.
- Otat huomioon opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen.
- Perustelet arviointiin liittyvät ratkaisusi.
- Hankit palautetta omasta opetuksestasi ja ohjauksestasi.
- Hankit palautetta vuorovaikutusosaamisestasi.
- Reflektoit saamaasi palautetta, tunnistat kehittämisen kohteita ja kehität toimintaasi palautteen perusteella.
Arviointikehikot Opetusharjoitteluohjeet
Lisätietoja opiskelijoille Osaamisalue sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Osaamisalueelle ei ole erillistä toteutusta.
Linkit Opetusharjoitteluohjeet

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 30.9.2020 17:39:22

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: