Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00CZ87 Turvallisuusosaaminen (2 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet 21. Ymmärrät opetuksen ja ohjauksen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden merkityksen opiskelijalle.
22. Suunnittelet, toteutat sekä arvioit opetusta ja ohjausta opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottaen.
Sisältö Osaamisperusteisuuden mukaisesti osaamisalueen sisältö määräytyy osaamistavoitteiden pohjalta ja toteutustapa sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat Osaamisalue sisältyy opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammattipedagogisen osaamisen opintokokonaisuutta. Osaamisalueelle ei ole erillistä toteutusta.
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit - Perehdyt oman alasi ja koulutusasteesi turvallisuutta koskeviin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin.
- Pohdit fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden toteutumista oman alasi opetuksen näkökulmasta.
- Tarkastelet opettajan työhön liittyviä turvallisuusohjeita ja -asiakirjoja.
- Laadit omaan opetukseesi ja ohjaukseesi liittyvän turvallisuuskartoituksen, jossa otat huomioon opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden.
- Perehdytät opiskelijat turvalliseen työskentelyyn.
- Noudatat opetus-, ohjaus- ja arviointi- sekä palautteenantotilanteissa kaikilta osin opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden takaavia määräyksiä, ohjeita ja käytänteitä ja toimit laatimasi turvallisuuskartoituksen mukaisesti.
Arviointikehikot Turvallisuusosaaminen eMateriaaleissa
Lisätietoja opiskelijoille Oppimisresurssit löytyvät Amokin eMateriaaleista oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/...
Linkit Turvallisuusosaaminen eMateriaaleissa

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 30.9.2020 17:39:22

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: