Hyvinvointi »

Opintotuki

Voit saada opintotukea, jos suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai opiskelet erillisessä ammatillisessa täydennyskoulutusohjelmassa.

Opintotukeen kuuluu 1.8.2017 lukien opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi.

Huomioi, että opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jolloin hakemus on vastaanotettu Kelassa tai ammattikorkeakoulussa. Kela myöntää hakemuksesta opintotuen yleensä koko norminmukaiselle opiskeluajalle yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa syyskuusta toukokuuhun.

Lisätietoja opintotuen hakemisesta saat Kelan verkkosivuilta ja Kelan ohjevideolta "Näin haet opintotukea ja asumistukea verkossa".

Ajankohtaista

5.12.2018

Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palvelukseen astumista. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 7.1.2019.

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa ase- tai siviilipalvelusta tai aseetonta palvelusta.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin helposti Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Lisäksi asevelvollisen omainen voi hakea asiointipalvelussa perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa

Jos palvelusta suorittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea jo ennen palvelukseen astumista, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Tarvittaessa asumistuen määrä tarkistetaan.

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Kela myöntää sen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Asiantuntijat vastaavat arkisin sotilasavustuksen Kysy Kelasta -palstalla sellaisiin kysymyksiin, joissa ei tarvitse tuntea asiakkaan yksilöllistä tilannetta.

Lisätietoja:

5.12.2018

Opintorahasta ei vähennetä ennakonpidätystä 1.1.2019 alkaen

Opintorahan ennakonpidätys muuttuu. Tammikuusta 2019 alkaen opintorahasta ei enää automaattisesti vähennetä ennakonpidätystä. Opiskelijoiden on huomioitava tämä muiden tulojensa ennakonpidätyksessä.

Kela on tähän mennessä vähentänyt opintorahasta 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen, jos opintoraha on vähintään 170 euroa kuukaudessa. Ennakonpidätys on voitu tehdä myös opiskelijan Kelalle toimittaman muutosverokortin mukaisesti.

Tammikuusta 2019 alkaen opintorahasta ei enää vähennetä ennakonpidätystä. Jos opiskelija on jo aiemmin toimittanut Kelaan muutosverokortin vuodelle 2018, tammikuun ennakonpidätys tehdään vielä sen mukaan ja ennakonpidätys poistuu vasta helmikuusta alkaen.

Vaikka ennakonpidätystä ei enää tehdä automaattisesti, opiskelija voi kuitenkin ilmoittaa Kelalle haluamansa ennakonpidätysprosentin. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, palvelupisteessä tai lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa.

Tarkista verokortti palkkaa varten

Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintorahavähennyksen ansiosta opintorahasta ei kuitenkaan mene veroa, jos opiskelijalla ei ole muita veronalaisia tuloja.

Jos opiskelijalla on muita tuloja, opintoraha tulee huomioida muiden tulojen ennakonpidätyksessä. Opiskelijan kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten, jos tulojen yhteismäärä (opintoraha ja palkka) ylittää verokortin tulorajan. Verokortin voi tilata Verohallinnon OmaVero-verkkopalvelusta. Tilauksessa pitää ilmoittaa jo maksettujen opintorahojen, palkkojen ja muiden veronalaisten tulojen määrä ja niistä tehty ennakonpidätys sekä arvioida tulevat tulot.

Lisätietoja:

Opintorahan verotus: www.kela.fi/opintoraha-verotus

Kysy verkossa: kysykelasta.kela.fi

Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki


5.9.2018

Uusi opiskelija: laita palkkakuitit talteen!

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista. Niitä saattaa tarvita helmikuussa 2020, jolloin Kela tekee vuonna 2018 opintotukea saaneiden tulovalvonnan.

Tulovalvonnassa opintotuen saajan koko vuoden tuloja verrataan koko vuoden vuositulorajaan. Tuloraja riippuu siitä, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija nostaa opintotukea.

Uusi opiskelija, joka aloittaa opintonsa syyskuussa ja nostaa opintotukea tänä vuonna 4 kuukaudelta, voi ansaita tänä vuonna 18 588 euroa ilman, että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Jos vuosituloraja ylittyy, opiskelija voi selvittää Kelalle, että tulot on saatu ennen opintoja. Vaikka tuloraja ylittyy, opiskelija voi nostaa 4 kuukauden tuen, jos hänen bruttotulonsa syyskuun alusta joulukuun loppuun ovat enintään 2 668 euroa.

Tuloraja nousee, jos uusi opiskelija ei käytä kaikkia syksyn opintotukikuukausia. Kelan verkkosivuilla on laskuri, jolla voi arvioida tulovalvonnan lopputulosta.

Tulojen maksuajankohta ratkaisee

Opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot ilman opintotukea. Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella. Jos esimerkiksi lomaraha maksetaan syyskuussa, se on opiskeluajan tuloa, vaikka työt olisi tehty ennen opintoja.

Tulovalvonnassa opiskeluajan lasketaan alkavan siitä kuukaudesta, josta alkaen opintotuki voidaan kyseisiin opintoihin myöntää. Jos opinnot alkavat esimerkiksi 1.9. mutta opiskelija nostaa opintotukea vasta marraskuusta alkaen, tulovalvonnassa huomioitava opiskeluaika alkaa silti syyskuusta.

Opintotuen saajan kannattaa tarkistaa tulonsa ja tukikuukautensa viimeistään keväällä, kun kaikki edellisen vuoden tulot ovat tiedossa. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, voit palauttaa liiat opintotuet toukokuun 2019 loppuun mennessä. Kun toimit näin, vältät sen, että liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla.

Uuden opiskelijan kannattaa laittaa talteen todistukset tuloista, jotka hän on saanut ennen opintojen aloituskuukautta. Niistä tulee käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja määrä. Helmikuussa 2020 Kela lähettää takaisinmaksuehdotukset niille opintotuen saajille, joiden vuositulot ylittävät vuositulorajan. Sen jälkeen opiskelijan on selvitettävä Kelalle, minkä osan tuloista hän on saanut opiskeluaikana ja minkä muulloin.

Opintotuessa ja asumistuessa on erilaiset tulorajat

Manner-Suomessa vuokralla tai omistusasunnossa asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintotukea ja asumistukea on haettava erikseen. Niissä on erilaiset tulorajat ja tarkistussäännöt. Opintotuen takautuva tulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Kun Kela laskee asumistuen määrän, jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvana tulona.

Jos henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.

Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Tällöin otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yleisessä asumistuessa tulojen muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Ilmoita Kelaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk.

Esimerkki uuden opiskelijan tulovalvonnasta

Matti Meikäläinen asuu yksin vuokralla. Hän tekee töitä tammikuusta elokuuhun ja ansaitsee 3 000 e/kk (yhteensä 24 000 e). Syyskuun alussa hän aloittaa opinnot korkeakoulussa ja nostaa syyskuusta joulukuuhun opintotukea (4 kk). Matti selviää ilman opintotuen takaisinperintää, kun hän pitää huolen siitä, että saa syys-joulukuussa opintotuen ohessa lisätuloja enintään 2 668 euroa.

Jos Matti hakee yleistä asumistukea syyskuun alusta, saa syys-joulukuussa palkkaa kuukausittain enintään noin 665 euroa ja lisäksi nostaa joka kuukausi 250 euroa opintorahaa, hänen tulonsa eivät pienennä asumistukea eivätkä opintotukea.

Lisätietoja:

Tulojen vaikutus opintotukeen www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot

Tulojen vaikutus asumisen tukiin https://www.kela.fi/asumisen-tuet-tulojen-vaikutus

Kysy verkossa: https://kysykelasta.kela.fi/

Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 9–16

Kelan Asumisen tuet -palvelunumero, puh. 020 692 200, ma–pe klo 9–16

Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki

Elämässä.fin tärppi tulojen vaikutuksesta opiskelijan etuuksiin https://elamassa.fi/opiskelu/tulot-vaikuttavat-opintorahaan...


30.8.2018

Suorititko tarpeeksi opintopisteitä?

Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä.

Korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa.

Jos edistymisesi ei ole ollut riittävää ja haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit palauttaa kevätlukukaudella 2018 maksettuja opintotukikuukausia vapaaehtoisesti.

Vapaaehtoinen palautus huomioidaan edistymisen seurannassa, jos palautus on tehty 18.10.2018 mennessä. Jos teet palautuksen elokuun loppuun mennessä, ehditään se huomioida ennen kuin Kela lähettää edistymisen seurannan selvityspyyntökirjeet lukuvuoden 2017-2018 osalta.

Jos teet palautuksen elokuun jälkeen, tulet todennäköisesti saamaan Kelan selvityspyyntökirjeen lokakuun alussa. Jos saat selvityspyyntökirjeen, on siihen vastattava ja kerrottava tuen palauttamisesta. Jos selvityspyyntöön ei vastaa, opintotuki lakkautetaan.

Palautuksen voi tehdä asiointipalvelussa. Muistathan, että palautettavien tukikuukausien tulee olla keväältä 2018.

Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos olet viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Opintotukea ei siis tulisi nostaa ollenkaan, jos lukuvuoden suoritusmäärä jää alle 20 opintopisteen. Vähintään 20 opintopisteen suoritusvaatimus ei koske opintonsa keväällä aloittaneiden ensimmäistä lukuvuotta, mutta heidänkin on pitänyt suorittaa vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Kela seuraa opintojen edistymistä

Kela seuraa vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuussa selvityspyyntö. Edistymisen seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.) ja koko opiskeluaikaa. Yksittäisten kuukausien opintoja ei valvota.

Jos opintojen hidastumisen syynä on ollut sairaus tai muu erityinen syy, se voidaan ottaa huomioon edistymisen seurannassa. Seurannassa harkitaan myös opintotuen takaisinperintää silloin, kun opintosuorituksia on edeltävänä lukuvuotena kertynyt alle 1 opintopiste tukikuukautta kohden.

Kysymyksiä?

Tutustu opinnoissa edistymisen sääntöihin verkossa

Kysy verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta

Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9-16


11.6.2018

Kelan Pop-Up -toimistot kampuksilla jälleen elo-syyskuussa

Tule kysymään opiskelijan Kela -etuuksista:

 • Kontinkankaan kampus to 30.8.2018 klo 10-13
 • Teuvo Pakkalan kampus ma 3.9.2018 klo 10-13
 • Kotkantien kampus ke 5.9.2018 klo 10-13
 • Oulaisten kampus ti 18.9.2018 klo 9.30-12.30

15.5.2018

Hae kesäopintotuki nyt!

Kesällä opiskelevien kannattaa hakea opintotukea nyt, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Hae kesäopintotuki verkossa.

Opiskelija voi saada opintotukea kesällä, jos hän opiskelee. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen.

Kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Jos opiskelija saa yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu kesäopinnoista riippumatta. Asumistukea saavan on kuitenkin muistettava hakea asumistuen tarkistusta esimerkiksi kesätyötulojen takia.

Korkekouluopiskelijan kesäopintotuen hakemista on helpotettu
Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään siis sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Korkeakouluopiskelijan pitää kuitenkin huomioida, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Tuen voi hakea helposti verkossa
Opiskelija voi hakea opintotukea kesäksi joko verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15).

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos verkkohakemus on jäänyt lähettämättä tai jos siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja


14.5.2018

Opiskelijan selvitys kesäajan opiskelusta riittävä toimeentulotukea haettaessa

Oulun Kelan toimisto on tiedottanut, ettei se vaadi korkeakoulun todistusta opiskelijan mahdollisuudesta opiskella kesäajalla. Opiskelijan oma selvitys asiasta riittää. Lisäksi Kela edellyttää, että opiskelija hakee kesätöitä itsenäisesti mm. TE-toimiston kautta ja Oulun kaupungilta (ks. www.ouka.fi/kesatyo).

Lisätietoja toimeentulotuen hakemisesta: www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet


24.4.2018

Asumistuen tarkistus kesätyötulojen vuoksi

Kesätyötulot voivat vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Opiskelijan kannattaa hakea asumistuen tarkistusta heti, kun hänellä on tieto kesätöistä.

Yleinen asumistuki tarkistetaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 euroa tai pienenevät vähintään 200 euroa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.

Tarkistushakemus kannattaa tehdä heti, kun kesätöistä on tieto ja työsopimus on allekirjoitettu. Näin tukea ei jouduta perimään myöhemmin takaisin.

Opiskelijan kannattaa hakea tuen tarkistamista erityisesti silloin, jos asumistukipäätöksessä on aiemmin huomioitu tulona vain opintoraha. Jos aiemmassa asumistukipäätöksessä on otettu huomioon myös palkkatuloja, opiskelijan kannattaa ensin tarkistaa asumistukilaskurin avulla, ylittyykö tarkistuksen euroraja.

Jos opiskelijalla ei ole kesällä asumismenoja, asumistuki pitää lakkauttaa kesän ajaksi.

Hae tarkistusta verkossa

Tarkistushakemus on kätevintä tehdä verkossa. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Liitteeksi käy selkeä kännykällä otettu kuva.

Jos opiskelija asuu yksin eikä hänen asumismenoissaan ole muutosta, hakemukseen pitää liittää kuva työsopimuksesta. Jos opiskelija on jo saanut palkkalaskelman, myös kuva siitä pitää liittää mukaan.

Kämppäkaverin tai puolison kanssa asuvan tulee ilmoittaa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot ja liittää mukaan myös tarvittavat liitteet tuloista.

Kun asumistuen tarkistusta haetaan tulojen muutoksen takia, tuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Esimerkiksi jos kesätyöt alkavat

 • 1.6., tuki tarkistetaan 1.7. alkaen
 • 4.6., tuki tarkistetaan 1.8. alkaen.

Tukea voidaan maksaa tilapäisen poissaolon ajalta

Asumistukea voidaan maksaa tilapäisen poissaolon ajalta vakituisessa asunnossa asumiseen. Jos opiskelija tekee esimerkiksi kesätöitä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla ja maksaa edelleen vuokraa vakituisesta asunnostaan, hän voi saada siihen asumistukea 3 kuukauden ajan. Asumistuki lakkautetaan siis muuttoa seuraavan 4. kuukauden alusta. Tukea maksetaan vain yhteen asuntoon kerrallaan.

Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakunnan jokaisen jäsenen tulot.

Asumistuessa huomioidaan tuloina ruokakunnan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

Lisätietoja:
Opiskelijan tulojen vaikutus asumistukeen ja opintorahaan
Tulojen vaikutus asumistukeen
Asumistuen tarkistaminen
Kysy opiskelijoiden tuista verkossa
Asumisen tukien palvelunumero 020 692 201 arkisin klo 9-16


29.3.2018

Korkeakouluopintojen edistymisen seuranta muuttuu

Jatkossa seuranta koskee koko opiskeluaikaa, ja siinä huomioidaan kaikki korkeakouluopinnot. Muutos parantaa useaa korkeakoulututkintoa samanaikaisesti suorittavien tilannetta. Lisäksi se tuo seurannan piiriin myös keskeytyneiden opintojen suoritukset ja tukikuukaudet.

Kela tarkistaa vuosittain lokakuussa, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Ensi lokakuussa tehtävä seuranta koskee lukuvuotta 1.8.2017–31.7.2018 ja koko sitä aikaa, jonka olet opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Opintojen edistyminen on riittävää, jos sinulla on opintopisteitä keskimäärin vähintään 5 tukikuukautta kohti. Seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää. Lisäksi sinun on pitänyt suorittaa jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä.

Jos suorituksia ei ole riittävästi, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön lokakuussa. Tällöin voit kertoa syyt, joiden vuoksi opinnot eivät ole edistyneet. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos opinnot ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä.

Jos tiedät, ettei opintosuorituksia kerry riittävästi, voit perua tai palauttaa opintotukea.

Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki kotimaisten korkeakouluopintojen suoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Jos sinulla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot lasketaan mukaan: uusien opintojen aloittaminen keskeyttämisen jälkeen ei enää nollaa opintojen riittävää edistymistä. Voit kuitenkin vastauksessasi selvittää syyt, joiden vuoksi keskeytit aiemmat opintosi.

Jos valmistut ennen seurantaa, sinun katsotaan edistyneen opinnoissasi riittävästi. Jos opintosi jatkuvat korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan tutkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Lisätietoja: www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot


29.3.2018

Takaisinperintä opintojen riittämättömän edistymisen johdosta

Opintotukesi voidaan periä takaisin, jos

 • sinulla on opintosuorituksia edeltävänä lukuvuotena alle 1 opintopiste tukikuukautta kohti ja
 • tarkoituksesi ei ole ollut opiskella vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Takaisinperinnän aiheellisuus tutkitaan myös opintonsa keskeyttäneiltä ja oppilaitosta tai opintoja vaihtaneilta. Kela on lähettänyt maaliskuussa 2018 takaisinperinnän kuulemiskirjeen niille opiskelijoille, joiden edistyminen lukuvuonna 2016-2017 on ollut alle 1op/tukikk.


27.2.2018

Opintotuen tulovalvonta

Jos olet saanut opintotukea vuonna 2017 liikaa vuositulorajaasi nähden, voit vielä palauttaa vuoden 2017 opintotukea vapaaehtoisesti 31.5.2018 saakka.

 • Jos et palauta tukea ajoissa, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna vuonna 2019 suoritettavassa tulovalvonnassa.
 • Jos liikaa maksetut tuet peritään sinulta myöhemmin tulovalvonnassa, et saa takaisinperittyjä tukikuukausia uudelleen käytettäviksi.
 • Tuen palautusilmoituksen voi tehdä helposti verkossa Kelan asiointipalvelussa: www.kela.fi/asiointi
 • Huomioi: Sinun kannattaa palauttaa loppuvuoden 2017 tukikuukausia, joilta et ole saanut asumislisää (opiskelijat muuttuivat yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 lukien) ja opintoraha on pienempi sen sijaan, että palauttaisit alkuvuoden 2017 tukikuukausia.

Katso ohjevideo opintotuen palauttamisesta:

Jos olet aloittanut opintosi syksyllä 2017, huomioi, että Kela ei tiedä, miten tulosi ovat kys. vuonna kohdistuneet opiskeluajalle ja muulle ajalle. Saat takaisinperinnän päätösehdotuksen vuonna 2019 suoritettavassa tulovalvonnassa, jos vuositulorajasi ylittyy. Jos siis olet saanut tuloja ennen opintojen aloittamiskuukautta, säilytä mahdollista uudelleenkäsittelypyyntöä varten aloittamisvuoden palkkakuitit ja todistukset muista tuloista. Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella.

Huom! Kela katsoo opintojesi alkaneen sen kuukauden alusta lukien, kun olet ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnäolevaksi ja, josta alkaen Kela olisi voinut myöntää opintotukea.

Lisätietoja: www.kela.fi/omat-tulot-aloittanut-tai-valmistunut


7.2.2018

Kesäopintotuen hakeminen

Kesästä 2018 lukien opintotuki kesäajalle myönnetään ilman kesäopintosuunnitelmaa. Kelan sähköiseen opintotukihakemukseen muutos päivittyy vasta 19.5.2018 jälkeen, mutta kesäopintotukea voi (ja kannattaa) hakea jo tätä ennen. Kela myöntää kesäopintotuen hakemuksen mukaisesti siitä riippumatta oletko tehnyt kesäopintosuunnitelmaa tai mikä on sen sisältö.


11.1.2018

Korkeakoulujen opintotukilautakuntien lakkautus

Korkeakoulujen opintotukilautakunnat on lakkautettu 1.1.2018 lukien. Opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta on siirtynyt kokonaisuudessaan Kelaan.

Suosittelemme opiskelijoitamme ottamaan Kelaan yhteyttä pääsääntöisesti Kelan Asiointipalvelun kautta.

 • Kirjautuminen palveluun www.kela.fi/asiointi tapahtuu pankkitunnuksilla. Viestit –toiminnolla voit lähettää kysymyksiä koskien mitä tahansa Kelan tukea.
 • Asiointipalvelun kautta tavoitat parhaiten ne Kelan virkailijat, jotka tekevät kys. asiaan liittyviä päätöksiä.

Muita Kelan palveluita:
Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki
Kysy opintotuesta verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta
Palvelunumero arkisin kello 8.00–17.00: 020 692 209Opintotukineuvonta

Kelan palvelut opiskelijoille

Kelan Asiointipalvelu: www.kela.fi/asiointi (kirjautuminen pankkitunnuksilla). Lähetä opintotukea koskevat kysymykset Asiointipalvelun Viestit -toiminnolla.

Palvelunumero arkisin kello 9.00–16.00: 020 692 209

Opintotuki Facebookissa

Kysy opintotuesta verkossa


Oamkin opintotukipalvelut

Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu, F-siipi, Opiskelijapalvelut
Avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.00
opintotuki#oamk.fi (korvaa # -> @), 020 611 0214

Opintotukipalveluista saat tarvittaessa yleisneuvontaa opintotukiasioissa. Henkilökohtaista tukitietosi huomioivaa neuvontaa saat Kelasta.

Opintotukipalvelut suosittelee, että käytät Kelan Asiointipalvelua henkilökohtaisissa kysymyksissä. Saat tällöin vastauksen kysymyksiisi Kelan virkailijoilta, jotka tekevät korkeakouluopiskelijoiden opintotukipäätökset.

Opintotukea on käytettävissä rajallisesti

Käytettävissä olevien opintotukikuukausien määrä riippuu tutkintosi laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. Opintotukikuukaudet on mitoitettu siten, että ne riittävät norminmukaiselle opiskeluajalle kesäkuukausia lukuun ottamatta. Jos olet aikaisemmin nostanut opintotukikuukausia muihin korkeakouluopintoihin, tukikuukausia on käytettävissä vähemmän.

Lisätietoja enimmäistukiajasta korkeakouluopinnoissa saat Kelan verkkosivuilta.

Voit tarkastaa jäljellä olevat tukikuukautesi Kelan asiointipalvelusta sen jälkeen, kun sinulle on tehty opintotukipäätös kyseisiin opintoihin. Ennakoi opintotuen käyttöä ja laske, miten tukikuukautesi riittävät valmistumiseen saakka. Ennakointi on tärkeää etenkin silloin, jos nostat opintotukea myös kesäaikana, opintosi pitkittyvät tai olet jo käyttänyt tukikuukausia aikaisempiin korkeakouluopintoihin.

Jos opintosi viivästyvät opintoihin merkittävästi vaikuttaneesta sairaudesta tai muusta erityisen painavasta syystä johtuen (esimerkiksi vaikea elämäntilanne), sinulla voi olla mahdollisuus opintotuen enimmäistukiajan pidennykseen. Pidennystä voidaan myöntää enintään yhdeksän tukikuukautta. Suorittamatta olevien opintojen määrä ei enää 1.1.2018 lukien vaikuta pidennyksen saamiseen.

Lisätietoja enimmäistukiajan pidennyksestä saat Kelan verkkosivuilta.

Opintojen on edistyttävä

Opinnoissa edistyminen on edellytyksenä opintotuen maksamiselle.

Sinun pitää suorittaa

 • tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään viisi opintopistettä JA
 • jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä.

Tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea vain yhdeltä kuukaudelta, sinun pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä kyseisenä lukuvuonna.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet – kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 lukien.

Kela valvoo opintotukea saavien opiskelijoidemme opintojen edistymistä. Opintojen edistymisen seuranta toteutetaan kerran lukuvuodessa syksyisin. Aikaisempien opintojen perusteella annettuja suoria hyväksilukuja ei huomioida edistymisen seurannassa.

Jos edistymisesi ei ole riittävää, opintotuki voidaan lakkauttaa tai muuttaa määräaikaiseksi. Opintotukesi maksamista voidaan kuitenkin jatkaa, jos sinulla on erityisiä syitä (esimerkiksi terveydelliset syyt, vaikea elämäntilanne), joiden vuoksi opintosi ovat tilapäisesti hidastuneet.

Opintotuki voidaan periä takaisin, jos sinulla on opintosuorituksia edeltävänä lukuvuotena alle yksi opintopiste tukikuukautta kohti ja tarkoituksesi ei ole ollut opiskella päätoimisesti, vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Jos valmistut ennen kuin seuranta tehdään, olet edistynyt opinnoissa riittävästi. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja jatkat sen jälkeen korkeakouluopintoja, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Lisätietoja opintojen riittävästä edistymisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Opintotuen hakeminen riittämättömän edistymisen jälkeen

Jos et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi, voit hakea opintotukea uudestaan, kun edistymisesi on jälleen riittävää.

Katso tarkemmat kriteerit opintotuen myöntämiselle

Opintotuki voidaan myöntää uudelleen sen kuukauden alusta lukien, jolloin vaadittavat opintopisteet on suoritettu ja opintotukihakemus on tehty Kelan asiointipalvelussa tai toimitettu ammattikorkeakoululle tai Kelalle.

Sairastuminen opintojen aikana

Jos sairastut kesken opintojen (kesto vähintään 2 kuukautta tai ei tietoa kestosta), sinun kannattaa hakea sairauspäivärahaa. Opintotukea ei tarvitse lakkauttaa ennen sairauspäivärahan hakemista, koska Kela lakkauttaa opintotuen automaattisesti, jos sairauspäiväraha myönnetään.

Voit opiskella myös sairauspäivärahalla vähäisessä määrin. Vähäisellä määrällä tarkoitetaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Ota yhteys tuutoriopettajaasi tai opinto-ohjaajaasi ja suunnittele opinnot hänen kanssaan.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivulta.

Opintotuki ja omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea.

Kela ei tutki tulojasi, kun haet opintotukea, vaan sinun täytyy itse huolehtia siitä, että tulosi pysyvät sallituissa rajoissa. Voit selvittää omien tulojesi vaikutusta opintotukeen Kelan laskureilla.

Voit muuttaa vuositulorajaa perumalla tai palauttamalla jo maksettua opintotukea. Jo maksetun opintotuen palautus tulee tehdä tukivuotta seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä.

Jos olet nostanut liikaa opintotukea tulorajoihisi nähden etkä palauta tukea ajoissa, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin korotettuna. Takaisinperittyjä tukikuukausia et saa uudelleen käytettäviksi.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta. Voit myös katsoa Kelan ohjevideon Opiskelijan tulot ja tulovalvonta opintotuessa.

Kesäajan opintotuki

Kesäajan (kesä-/heinä-/elokuu) opintotuki on haettava erikseen. Kesästä 2018 lukien opintotuki kesäajalle myönnetään ilman kesäopintosuunnitelmaa. Kelan sähköiseen opintotukihakemukseen muutos päivittyy vasta 19.5.2018 jälkeen, mutta kesäopintotukea voi hakea jo tätä ennen. Kela myöntää kesäopintotuen hakemuksen mukaisesti siitä riippumatta oletko tehnyt kesäopintosuunnitelmaa tai mikä on sen sisältö.

Koska opintotukikuukausia on käytettävissä rajallisesti, tarkistathan, että jäljelle jäävät opintotukikuukaudet riittävät valmistumiseen saakka, jos nostat kesäopintotukea.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta.

Ulkomaanjakson opintotuki

Ulkomaan opintotuki myönnetään ulkomaan opiskelujakson niille kuukausille, joilla opiskelupäiviä ulkomailla on vähintään 18.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset aina ammattikorkeakoulun todistuksen ulkomaanjaksosta. Teethän siis opintotuen muutosilmoituksen/lisätukihakemuksen ulkomaanjaksolle aina Kelan asiointipalvelussa, ei lomakkeella. Kun haet opintotukea ulkomaanjaksolle asiointipalvelun kautta, järjestelmä lähettää automaattisesti ammattikorkeakoulun vaihdosta vastaavalle henkilölle todistuspyynnön ja todistus voidaan lähettää Kelaan sähköisesti.

Lisätietoja ulkomaan opintotuesta saat Kelan verkkosivuilta. Voit myös katsoa Kelan ohjevideon Opintotuki ulkomailla suoritettavan opiskelujakson aikana.

Muut toimeentulomahdollisuudet

Aikuiskoulutustuki

Opiskelijalla, joka on työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, ja joka jää palkattomalle opintovapaalle työstään, voi olla mahdollisuus saada koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. Lisätietoa aikuiskoulutustuen maksamisen edellytyksistä saat Koulutusrahaston verkkosivuilta.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömyysetuutta voi saada opiskelun ajalta, jos

 • on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa
 • on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja
 • opiskelu parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Opintojen tukemisesta on sovittava ennen tuettavan opiskelun aloittamista työllistymissuunnitelmassa.

Jos opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, opiskelijalla saattaa silti olla mahdollisuus opiskella sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuutta (selvitettävä TE-toimistossa).

Lisätietoa opiskelusta työttömyysetuudella saat TE-palvelujen verkkosivuilta.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, johon opiskelija voi turvautua. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Jos opintotukikuukaudet on käytetty loppuun, opiskelija voi mahdollisesti saada toimeentulotukea 1. korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Korkeakoulututkinnon jo suorittanut opiskelija ei yleensä voi saada toimeentulotukea uuden tutkinnon suorittamiseen.

Lisätietoja toimeentulotuesta saat Kelan verkkosivuilta.

Sosiaalinen luotto

Opiskelijalle, jolla ei enää ole opintotukikuukausia käytettävissä, voidaan mahdollisesti tarjota kaupungin myöntämää sosiaalista luottoa (matalakorkoinen laina). Lisätietoja sosiaalisesta luotosta saat Oulun kaupungin verkkosivuilta.


Sivusta vastaa: Kati Koutonen  |  Päivitetty viimeksi: 12.12.2018