Opinto-opas

Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

 
PERUSOPINNOT60
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
 
PAKOLLISET PERUSOPINNOT60
 
K1001LI Oppijana ammattikorkeakoulussa 3                 3
K1234LI Työyhteisöosaaminen   3               3
K1009LI Yritysjuridiikka I 3                 3
K1235LI Kansantalous ja talouden kansainvälistyminen   4               4
K1114YY Green Thinking   3               3
K1003LI Liiketoimintaosaamisen perusteet 3                 3
K1007LI Markkinoinnin perusteet 6                 6
K1236LI Laskentatoimen perusteet 6                 6
K1237LI Yrittäjyys ja innovaatiot   3               3
K1238LI Verotuksen perusteet   3               3
K1239LI Asiantuntijaviestintä 3                 3
K1240LI Affärssvenska 1   3               3
K1241LI Introduction to Business English and Conversation   6               6
K1242LI Talousmatematiikan perusteet   4               4
K1243LI Tietotekniikka työvälineenä 1 4                 4
K1244LI Tietotekniikka työvälineenä 2   3               3
 
Studies Abroad

Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata perusopintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

 
AMMATTIOPINNOT90
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
 
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT39 (45)
 
K1026LI Yritysjuridiikka II       3           3
K1247LI Liiketoiminnan suunnittelu ja liiketoimintaprosessit     5             5
K1246LI Liiketoimintasuunnitelma       6           6
K1248LI Neuvottelu- ja vuorovaikutustaito       3           3
K1249LI Affärssvenska 2     3             3
K1281LI Rahoitusmatematiikka       4           4
K1251LI Tietotekniikan hyödyntäminen       3           3
K1021LI Tilastollinen tutkimus     6             6
K1252LI Laadullinen tutkimus       3           3
K1253LI Johdatus opinnäytetyöhön           3       3
 
AMMATTIOPINTOIHIN SISäLTYVäT KIELIOPINNOT9 (45)
 

Ammattiopintojen tulee sisältää kieliopintoja 9 opintopistettä. Affärssvenska 2 (3op) on kaikille pakollinen. Kuusi opintopistettä valitaan opinto-oppaassa luetelluista kieliopinnoista. Valinnaisten kieliopintojen ajoitukset ohjeellisia, ja toteutus riippuu ilmoittautuneiden määristä.

 
Englannin kieli
K1245LI English at Work             3     3
K1124LI English Business Communication       3   3       3
K1126LI International Business Negotiations       4   4       4
K1128LI Financial English           3       3
K1129LI Professional Writing Skills           3       3
K1185LI Marketing English     3       3     3
K1186LI Studying Business News           3       3
K1187LI Vocabulary Management and Oral Practice           3       3
K1301LI Practical Management Skills     3       3     3
 
Espanjan kieli
K1188LI Espanjan alkeiskurssi I 4   4             4
K1189LI Espanjan alkeiskurssi II   4   4           4
K1190LI Espanjan jatkokurssi I 4   4             4
K1191LI Espanjan jatkokurssi II   4   4           4
K1134LI Espanjan keskustelukurssi           3       3
K1337LI Espanjaa työelämän tilanteissa I     3             3
K1338LI Espanjaa työelämän tilanteissa II       3           3
K1192LI Espanjan kirjallinen ilmaisu             3     3
 
Ranskan kieli
K1194LI Ranskan alkeiskurssi II 4   4             4
K1193LI Ranskan alkeiskurssi I   4   4           4
K1195LI Ranskan jatkokurssi I 4   4             4
K1196LI Ranskan jatkokurssi II   4   4           4
K1197LI Ranskaa työelämän tilanteissa I     4       4     4
K1198LI Ranskaa työelämän tilanteissa II       4   4       4
K1199LI Ranskaa liike-elämän suullisissa tilanteissa     4       4     4
 
Ruotsin kieli
K1145LI Affärskommunikation       3   3       3
K1146LI Samtal om det aktuella       3   3       3
K1213LI Marknadsför på svenska       3   3       3
 
Saksan kieli
K1169LI Saksan alkeiskurssi I 3   3             3
K1170LI Saksan alkeiskurssi II   3   3           3
K1171LI Saksan jatkokurssi     3       3     3
K1150LI Liikesaksan perusteet       3   3       3
K1015LI Geschäftsdeutsch 3   3             3
K1016LI Geschäftliche Kommunikation   3   3           3
K1172LI Deutsch für berufliche Situationen     3       3     3
K1152LI Gesprochenes Deutsch       3   3       3
K1153LI Saksan kielioppi   3   3           3
K1154LI Saksan kirjallinen ilmaisu           3       3
 
Venäjän kieli
K1200LI Venäjän alkeiskurssi I 4   4             4
K1201LI Venäjän alkeiskurssi II   4   4           4
K1202LI Venäjän jatkokurssi I 4   4             4
K1203LI Venäjän jatkokurssi II   4   4           4
K1204LI Delovoj russkij jazyk     4       4     4
K1205LI Delovoj partner Rossija       4   4       4
K1206LI Venäjän kielen puhuminen     4             4
K1207LI Venäjän kertauskurssi   5   5           5
 
Japanin kieli
K1208LI Japanin alkeiskurssi 1, osa 1 3   3             3
K1209LI Japanin alkeiskurssi 1, osa 2   3   3           3
 
Kiinan kieli
K1164LI Basic Chinese I 5   5             5
K1165LI Basic Chinese II   5   5           5
 
Studies Abroad

Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata ammattiopintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

 
AMMATTIOSAAMISTA SYVENTäVäT OPINNOT45
 

Opiskelija valitsee ammattiopintoihin kolme 15 op:n kokonaisuutta. Opiskelija voi valita opinnot valitsemalla seuraavista yhdistelmistä: A+B+C, A+B+B, A+B+A. C-paketin opiskelija voi halutessaan rakentaa kohdassa C-kokonaisuuden yksittäisistä opintojaksoista henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

 
A-PAKETTI15
 
 
Johtaminen ja organisaatiot
K1028LI Henkilöstöresurssien johtaminen     6             6
K1301LI Practical Management Skills     3             3
K1302LI Työoikeuden perusteita esimiehille     3             3
K1054LI Organisaatiokäyttäytyminen     3             3
 
Markkinointi
K1287LI Markkinoinnin suunnittelu     6             6
K1061LI Myyntineuvottelutaito     3             3
K1042LI Markkinointioikeus     3             3
K1185LI Marketing English     3             3
 
Yrittäjyys

Yrittäjyyden A-paketissa opiskelija suorittaa JOKO K1115YY Innoweek -opintojakson TAI K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto -opintojakson.

K1311LI KASVUYRITTÄJYYS     5             5
K1255LI PK-yritysten liiketoimintaprosessien kehittäminen käytännössä     4             4
K1254LI Einstein, Coltrane, Picasso ja mä - Innovoimalla mahdollisuuksiin     3             3
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti/Innovation Project     3             3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto/Working Life Originating Commission     3             3
 
B-PAKETTI15
 

B-paketin Henkilöstöosaaminen tai Työyhteisön kehittäminen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut johtaminen ja organisaatiot A-paketin. B-paketin Palveluiden markkinointi, Viestintä ja brändit tai Digitaalinen markkinointi suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut markkinoinnin A-paketin. B-paketissa opiskelija suorittaa JOKO K1115YY Innoweek -opintojakson TAI K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto -opintojakson.

 
Henkilöstöosaaminen15
K1304LI Henkilöstön kehittäminen       3           3
K1306LI Lähiesimiehenä toimiminen       3           3
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti/Innovation Project       3           3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto/Working Life Originating Commission     3 3   3       3
K1305LI Organisointi ja palveluosaaminen           3       3
K1303LI Palkanlaskennan perusteet           3       3
 
Työyhteisön kehittäminen15
K1308LI Työelämän kehittämisosaaminen       3           3
K1309LI Projektijohtaminen       3           3
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti/Innovation Project       3           3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto/Working Life Originating Commission     3 3   3       3
K1046LI Strateginen johtaminen           3       3
K1047LI Kehittyvät organisaatiot           3       3
 
Palvelujen markkinointi15
K1288LI Palvelujen markkinoinnin perusteet       3           3
K1289LI Kuluttajakäyttäytyminen       3           3
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti/Innovation Project       3           3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto/Working Life Originating Commission     3 3   3       3
K1290LI Asiantuntijapalveluiden markkinointi           3       3
K1291LI Palvelujen johtaminen ja laatu           3       3
 
Viestintä ja brändit15
K1292LI Markkinointiviestinnän suunnittelu       3           3
K1293LI Visuaalinen viestintä           3       3
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti/Innovation Project       3           3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto/Working Life Originating Commission     3 3   3       3
K1294LI Digitaalinen markkinointiviestintä       3           3
K1295LI Brändijohtaminen           3       3
 
Digitaalinen markkinointi15
K1296LI Digitaalisen markkinoinnin perusteet       6           6
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti/Innovation Project       3           3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto/Working Life Originating Commission     3 3   3       3
K1297LI Internet-markkinointi           3       3
K1298LI Digitaalisten tuotteiden markkinointi           3       3
 
Opinnot opiskelijayrityksessä15

Opiskelijayrityksessä voi suorittaa ammattiopintoja B ja C paketeissa yhteensä 30 opintopistettä.

K1136YY Opiskelijayritysopinnot       15           15
 
Yrityshautomo-opinnot15
K1145YY Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                   3
K1146YY Oman liikeidean kehittäminen                   7
K1147YY Oman yrityksen kehittäminen                   5
 
Kauppiasyrittäjyysopinnot15

Moduulin laajuus on 15 op. ja yli menevät opintopisteet sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.

K1226LI Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö     5 5           5
K1227LI Vähittäiskaupan kilpailukeinot     5 5           5
K1228LI Kaupan henkilöstöjohtaminen     5 5           5
K1229LI Toiminnan suunnittelu ja seuranta     5 5           5
 
C-PAKETTI15
Opiskelija syventää tai laajentaa ammatillista osaamistaan C-paketin opinnoissa.
 

Opiskelija voi valita C-paketeista valmiin kokonaisuuden tai rakentaa oman kokonaisuutensa valitsemalla yksittäisiä opintojaksoja alla olevista 15 opintopisteen verran.

 
Opinnot opiskelijayrityksessä15

Opiskelijayrityksessä voi suorittaa ammattiopintoja yhteensä 30 opintopistettä.

K1135YY Opiskelijayritysopinnot           15       15
 
Johtamisen erityiskysymykset15
K1057LI Johtamisen haasteet           3       3
K1315LI Moninaisuuden johtaminen           3       3
K1316LI Organisaatiokulttuuri ja johtaminen           3       3
K1313LI Työhyvinvointi             3     3
K1314LI Vastuullinen liiketoiminta             3     3
 
Taloushallintoa liiketalouden osaajille15
K1317LI Kirjanpidon käytäntö           5       5
K1318LI Kustannusten ja kannattavuuden hallinta           3       3
K1320LI Talouden analysointi ja suunnittelu             4     4
K1319LI Yritysverotuksen perusteet             3     3
 
Juridiikka15
K1321LI Asunto- ja kiinteistökauppa sekä käyttöoikeudet           3       3
K1322LI Perhe- ja perintöoikeuden perusteet           3       3
K1335LI Työ- ja sopimusoikeus             6     6
K1300LI Ympäristöoikeus             3     3
 
Markkinointiosaamista syventävät opinnot15
K1326LI Business-to-business -markkinointi           4       4
K1328LI Kansainvälinen Markkinointi           4       4
K1327LI Markkinoinnin johtaminen             4     4
K1329LI Markkinoinnin psykologia             3     3
 
Logistiikka15
K1339LI Logistiikka           6       6
K1341LI Hankinnat ja ostopalvelut           3       3
K1050LI Toiminnanohjausjärjestelmät             3     3
K1340LI Logistiikan talous ja tehokkuus             3     3
 
Tietojenkäsittely15
K1108TK Sosiaalinen media yritysviestinnässä           4       4
K1117YY E-Business Basics             5     5
K1036BI Desktop Publishing           3       3
K1092TK Kuvankäsittelyn perusteet             3     3
 
Tutkimus- ja kehityshanke15
K1312LI T&K -hanke           15 15     15
 
Kieliopinnot15

Opiskelija valitsee 15 opintopisteen kokonaisuuden ammattiopintoihin sisältyvistä kieliopinnoista.

 
Englannin kieli
K1245LI English at Work             3     3
K1124LI English Business Communication       3   3       3
K1126LI International Business Negotiations       4   4       4
K1128LI Financial English           3       3
K1129LI Professional Writing Skills           3       3
K1185LI Marketing English     3       3     3
K1186LI Studying Business News           3       3
K1187LI Vocabulary Management and Oral Practice           3       3
K1301LI Practical Management Skills     3       3     3
 
Espanjan kieli
K1188LI Espanjan alkeiskurssi I 4   4             4
K1189LI Espanjan alkeiskurssi II   4   4           4
K1190LI Espanjan jatkokurssi I 4   4             4
K1191LI Espanjan jatkokurssi II   4   4           4
K1134LI Espanjan keskustelukurssi           3       3
K1337LI Espanjaa työelämän tilanteissa I     3             3
K1338LI Espanjaa työelämän tilanteissa II       3           3
K1192LI Espanjan kirjallinen ilmaisu             3     3
 
Ranskan kieli
K1194LI Ranskan alkeiskurssi II 4   4             4
K1193LI Ranskan alkeiskurssi I   4   4           4
K1195LI Ranskan jatkokurssi I 4   4             4
K1196LI Ranskan jatkokurssi II   4   4           4
K1197LI Ranskaa työelämän tilanteissa I     4       4     4
K1198LI Ranskaa työelämän tilanteissa II       4   4       4
K1199LI Ranskaa liike-elämän suullisissa tilanteissa     4       4     4
 
Ruotsin kieli
K1145LI Affärskommunikation       3   3       3
K1146LI Samtal om det aktuella       3   3       3
K1213LI Marknadsför på svenska       3   3       3
 
Saksan kieli
K1169LI Saksan alkeiskurssi I 3   3             3
K1170LI Saksan alkeiskurssi II   3   3           3
K1171LI Saksan jatkokurssi     3       3     3
K1150LI Liikesaksan perusteet       3   3       3
K1015LI Geschäftsdeutsch 3   3             3
K1016LI Geschäftliche Kommunikation   3   3           3
K1172LI Deutsch für berufliche Situationen     3       3     3
K1152LI Gesprochenes Deutsch       3   3       3
K1153LI Saksan kielioppi   3   3           3
K1154LI Saksan kirjallinen ilmaisu           3       3
 
Venäjän kieli
K1200LI Venäjän alkeiskurssi I 4   4             4
K1201LI Venäjän alkeiskurssi II   4   4           4
K1202LI Venäjän jatkokurssi I 4   4             4
K1203LI Venäjän jatkokurssi II   4   4           4
K1204LI Delovoj russkij jazyk     4       4     4
K1205LI Delovoj partner Rossija       4   4       4
K1206LI Venäjän kielen puhuminen     4             4
K1207LI Venäjän kertauskurssi   5   5           5
 
Japanin kieli
K1208LI Japanin alkeiskurssi 1, osa 1 3   3             3
K1209LI Japanin alkeiskurssi 1, osa 2   3   3           3
 
Kiinan kieli
K1164LI Basic Chinese I 5   5             5
K1165LI Basic Chinese II   5   5           5
 
Studies Abroad

Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija valitsee sellaisia amk- tai yliopisto-opintoja, jotka palvelevat opiskelijan osaamisen kehittymistä koulutusohjelman tavoitteiden suuntaisesti.
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 

Opinnot voivat olla 1) oman koulutusohjelman ammattiopintoja tai vapaasti valittavia opintoja, 2) vieraiden kielten opintoja, 3) valmentavia opintojaksoja, 4) oman yksikön muiden koulutusohjelmien opintoja, 5) Oamk:n muiden yksiköiden opintoja tai 6) muissa ammattikorkeakouluissa (esim. virtuaaliopinnot) tai yliopistossa suoritettuja opintoja.

Y00044F Demola -projekti                   3
K1324LI Menestyvä asiantuntijayritys                   3
K1323LI Markkinointi non-profit -organisaatiossa                   3
K1098LI Arvopaperisijoittaminen           3       3
K1090LI EU-osaaminen                   4
K1099LI Finanssialalla toimiminen           3       3
K1112YY Graafinen suunnittelu             4     4
K1038LI Henkilöverotus     3             3
K1123LI Immateriaalioikeuden ajankohtaiset kysymykset     3   3         3
K1014IB International Marketing     4             4
K1307LI Laadullisen tutkimuksen jatkokurssi             3     3
K1100LI Liike-elämän tapatietous     3       3     3
K1286LI Liiketoiminnan kannattavuusmatematiikkaa 5   5             5
K1094LI Luova kirjoittaminen       3   3       3
K1102LI Onnistuneeseen työuraan           3       3
K1131TK Organisaation tietoturva             3     3
K1344LI Sopimusoikeutta liiketalouden osaajille     3             3
K1091LI Tiedottaminen           3       3
K1212LI Tilastollisen tutkimuksen jatkokurssi           3       3
K1096LI Viestintävalmiudet ja esiintymistaito       3   3       3
 
Valmentavat opinnot

Opiskelija voi halutessaan valita valmentavia opintojaksoja täydentämään perusosaamistaan opintojen alussa. Sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin. Y00021E on pakollinen opiskelijoille, jotka lähtevät vaihtoon.

K1004YY Matematiikan valmentava opintojakso 3                 3
K1005YY Englannin valmentava opintojakso 3                 3
K1006YY Ruotsin valmentava opintojakso 3                 3
K1139YY Tietotekniikan valmentava opintojakso 3                 3
Y00021E Orientation to Student Exchange                   3
 
AMMATTITAITOA EDISTäVä HARJOITTELU30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)

Harjoittelu tulee pääsääntöisesti suorittaa yrittäjyysakatemiassa.
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
K1140YY Harjoittelu: yleisharjoittelu         10         10
K1141YY Harjoittelu: ammattiharjoittelu I         10         10
K1142YY Harjoittelu: ammattiharjoittelu II         10         10
 
OPINNäYTETYö15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
K1003YY Opinnäytetyö           5 10     15
 
OPINNOT YHTEENSä210
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 


Koulutusohjelman kaikkien opintojaksojen kuvaukset (sivun latautuminen saattaa kestää 1 - 2 minuuttia)Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 12.8.2019