Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opintojaksokuvaus


O4001HO   Hoitotieteen perusteet ja etiikka 3 op

Osaamistavoitteet:

 

• Ymmärtää historian merkitystä tämän päivän terveyden ja sairaanhoidon kehitykselle • Osaa selittää hoitotieteen peruskäsitteitä ja käyttää niitä tehtävissä ja keskusteluissa • Osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Osaa näyttöön perustuvan hoitotyön prosessin ja tiedon haun • Osaa käyttää etiikan käsitteitä ja eettisen päätöksenteon prosessia tehtävissään. Tietää keskeiset potilasturvallisuutta ohjaavat lait ja säädökset ja tuntee niiden pääsisällöt.

Sisältö:

 

Terveyden- ja sairaanhoidon historiallinen kehitys, Hoitotiede tieteenä ja peruskäsitteet(terveys, hoitaminen, ihminen ja ympäristö), Näyttöön perustuva hoitotyö, Tiedonhaun opinnot, Etiikka tiedonalana ja hoitotyön etiikka, Hoitotyötä ohjaavat arvot ja normit eettisen toiminnan perustana, Eettinen päätöksenteko, Ammattietiikka. Etiikan teoriat, Eettiset periaatteet hoitotyössä, Tietoturvallisuus: potilaan oikeudet tiedonsaantiin ja turvalliseen hoitoon. Vaitiolovelvollisuus, Henkilörekisterit potilaista, Rekisteröityminen ammattihenkilön ammatillisen osaamisen varmistajana

Esitiedot:

 

Ei vaadittavia esitietoja.

Toteutustapa:

 

1,5 op lähiopinnot
1,5 op virtuaali-/etäopinnot

Opiskelijan oppimistyö ja opetusmenetelmät (tuntimäärät ovat arvioita, joita tarkennetaan toteutussuunnitelmassa):

 

26 h Ohjattu työskentely
26 h Itsenäinen työskentely
29 h Osaamisen osoittaminen ja arviointi
81 h Yhteensä

Lisätietoa toteutustavasta ja opetusmenetelmistä:

 

Opetusmenetelminä on lähiopetuksen erilaiset työmenetelmät, luennot, harjoitukset ja seminaarit ja verkossa tapahtuvat keskustelut/seminaarit ja luennot. Tentti

Harjoittelua:

 

Ei harjoittelua.

Arviointikriteerit:

 

Arviointikehikko

Arviointikriteerit tarkennetaan opintojaksokohtaisesti.

Opintojaksolla arvioitavat Oamkin yhteiset osaamisalueet:

 

Innovaatio- ja kehittämistoimintaosaaminen

Arviointimenetelmät:

 

Esseet hoitotieteen käsitteistä. Tiedonhakutehtävä käsitteistä ja näyttöön perustuvan hoitotyön aihesisällöistä. Verkkokeskustelut. Tehtävät harjoitustunneille hoitotieteestä, etiikasta tai hoitotyön historista. Tentti.

Arviointiasteikko:

 

Hyväksytty/hylätty

Huomautukset:

 

Opintoihin kuuluvat TIEDONHAUN opinnot, joista vastaa kirjaston henkilökunta. Tiedonhaun tehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty. Opintojen , tehtävien ja verkkotyöskentelyn kriteerit esitetään myös opintojen alussa.

Muut suositeltavat opinnot:

 

Ei suosituksia.

Opintojakson taso:

 

amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi:

 

Pakollinen (Ensihoidon tutkinto-ohjelma)
Pakollinen (Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto)
Pakollinen (Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto)
Pakollinen (Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto)

Opintovuosi:

 

1. vuosi, kevät (Ensihoidon tutkinto-ohjelma)
1. vuosi, syksy (Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto)
1. vuosi, kevät (Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto)
1. vuosi, kevät (Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto)

Opetuskieli:

 

suomi

Opettaja:

 

Lehtori Seija Mattila

Yhteyshenkilö:

 

Lehtori Liisa Karhumaa

Toteutussuunnitelma:

 

Opintojakson toteutussuunnitelma


Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 19.6.2017