Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Ensihoidon tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 140
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 16
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen   5 5               10
YY00BH04 Entrepreneurship             3       3
ENSIHOIDON JA SAIRAANHOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN 25
7E00BR35 Ensihoidon perusteet ja etiikka 9                   9
7E00BR73 Ensihoidon ja akuuttihoitotyön perusharjoittelu 3                   3
O0024ST Anatomian ja fysiologian perusteet 2,5 2,5                 5
O4051HO Kansansairaudet 3                   3
7E00BN34 Ensihoitolääketieteen perusteet ja elvytys   5                 5
VIESTINTÄOSAAMINEN 12
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä 3                   3
YY00BB67 Professional English Communication 3                   3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä     3               3
YY00BH05 Work Community Skills             3       3
HOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN 25
7E00BM52 Kliinisen hoitotyön perusteet   10                 10
O0025ST Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta 3                   3
7S00BR39 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut ja terveyden edistäminen   5                 5
7S00BR50 Farmakologia ja lääkehoito   7                 7
ENSIHOIDON JA SAIRAANHOITOTYÖN SOVELTAVA OSAAMINEN I 21
7E00BM53 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu     6               6
O0026ST Patologia, patofysiologia ja kliininen fysiologia     4               4
7Y00BK32 Kliinisen psykologian perusteet     3               3
O4052HO Lääketieteelliset aineet I     1   2           3
7E00BR47 Perustason ensihoito I     5               5
ENSIHOIDON JA SAIRAANHOITOTYÖN SOVELTAVA OSAAMINEN II 31
7E00BR45 Perustason ensihoidon ja päivystyshoitotyön harjoittelu       12             12
7E00BR48 Perustason ensihoito II       5             5
E700BR44 Sosiaaliset ja psyykkiset hätätilanteet ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä       4             4
7E00BN51 Perustason ensihoidon harjoittelu ja osaamisen arviointi       10             10
SAIRAANHOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 34
7S00BG30 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö         4           4
7E00BL32 Elderly Nursing         4           4
7E00BF63 Hoitotyön perusharjoittelu II         8           8
O4053HO Lääketieteelliset aineet II           3         3
7E00BH50 Advanced Competencies in Acute Nursing           9         9
7E00BR49 Tehohoitotyön harjoittelu           6         6
HOITOTASON ENSIHOITO- OSAAMINEN JA JOHTAMINEN 21
7E00BN35 Ensihoitotyön johtaminen ja viranomaisyhteistyö           6         6
7E00BN32 Hoitotason ensihoito         5 5         10
7E00BR46 Ensihoitolääketiede, anestesiologia ja teholääketiede         3,33 1,67         5
HOITOTASON ENSIHOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 30
7E00BR41 Hoitotason ensihoidon harjoittelu ja osaamisen arviointi             13,33 6,67     20
7E00BR40 Moniammatillinen tiimityö ja johtaminen - simulaatioharjoittelu             10       10
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
VERKKOTOTEUTUKSET  
7Y00BF30 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietoperusta                     3
O4150OL Monikulttuurisuus terveysalalla                     3
O0010ST Kehityspsykologia                     3
O4018HO Seksuaaliterveyden perusteet I                     3
O4019HO Seksuaaliterveyden perusteet II                     3
OE00BU02 Basics of Patient Safety for Future Healthcare Professionals                     3
TYÖELÄMÄLÄHTÖISET TOTEUTUKSET  
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I   3                 3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II         3           3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III             3       3
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
O0083ST Projektiharjoittelu         5           5
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BN06 Ympäristövastuullisuus                     5
YY00BR15 Sote ja sen tietojärjestelmät                     15
Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00BH08 Opinnäytetyön suunnittelu     2,5 2,5             5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus         2,5 2,5         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi             3,33 1,67     5
Tiedot haettu 16.2.2019 13:07:13

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

 

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 4.12.2018