Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma (210 op)

PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 110
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OPISKELU- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN 15
7W00CA56 Orientaatio sosiaali- ja terveysalaan 4 3       3         10
7W00CA57 Moniammatillinen sosiaali- ja terveysala 5                   5
IHMISEN TOIMINTAKYKYOSAAMINEN 15
7W00CA59 Toiminnallinen terveys ja hyvinvointi 5                   5
7W00CA60 Ihmisen toiminnallinen kehittyminen   5                 5
7W00CA61 Toimintakyky ja toimintakyvyn rajoitukset   5                 5
KUNTOUTUSALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN 10
7W00CA62 Kuntoutuksen teoriaperusta 5                   5
7W00CA63 Toimintaterapia osana kuntoutusta   2     3           5
TOIMINTATERAPIAN ARVO- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 10
7W00CA64 Toimintaterapian tietoperusta, etiikka ja filosofia 5                   5
7W00CA65 Minän tietoinen käyttö, työpajaharjoittelu 5                   5
MONIMUOTOINEN OHJAUSOSAAMINEN 10
7W00CA66 Ohjaus ja neuvonta toimintaterapiassa   5                 5
7W00CA67 Yhteistoiminta lähi- ja avopalveluissa, harjoittelu   5                 5
TERAPEUTTISEN TOIMINNAN MENETELMÄOSAAMINEN 15
7W00CA68 Toiminnan analysoiminen ja soveltaminen, työpajaharjoittelu   2 3               5
7W00CA69 Merkityksellinen ja tarkoituksenmukainen toiminta, työpajaharjoittelu     2 8             10
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTIOSAAMINEN 15
7W00CA70 Asiakaslähtöinen arviointiprosessi ja arviointimenetelmät   1 4               5
7W00CA71 Asiakkaan toimintakyvyn arviointi, harjoittelu     10               10
YMPÄRISTÖ- JA TEKNOLOGIAOSAAMINEN 15
Näytä/piilota kuvaus


7W00CA72 Asiakkaan toimintaympäristöjen arviointi, analysointi ja mukauttaminen   2   3             5
7W00CF54 Hyvinvointiteknologia etä- ja kotikuntoutuksessa       5             5
7W00CF55 Apuvälinepalvelut       5             5
TOIMINTATERAPEUTTINEN TERAPIAOSAAMINEN 35
Näytä/piilota kuvaus


7W00CA74 Terapeuttinen vuorovaikutus ja terapiainterventio     5               5
7W00CA75 Perhelähtöinen lasten ja nuorten toimintaterapia     5               5
7W00CA76 Asiakaslähtöinen työikäisten toimintaterapia       5             5
7W00BM11 Asiakaslähtöinen ikääntyvien toimintaterapia       5             5
7W00CA78 Terapeuttiset ryhmät ja niiden ohjaaminen toimintaterapiassa, harjoittelu     3 2             5
7W00CA79 Evidence-based Practice in Occupational Therapy, practice         10           10
TOIMINTATERAPIAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 30
7W00CA80 User-centered Design in Occupational Therapy, practice           5         5
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen         10           10
7W00CF52 Opinnäytetyö           10 5       15
TOIMINTATERAPIAPALVELUIDEN JOHTAMIS- JA TUOTTAMISOSAAMINEN 30
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen                     5
OW00CT84 Occupation in Occupational Therapy                     5
OW00CT57 Toimintaterapiatyön johtaminen ja kehittäminen                     5
7W00CA83 Toimintaterapian kehittyvä ammattikäytäntö, harjoittelu             15       15
Oamk LABs Studies  
Näytä/piilota kuvaus


YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O000CG57 GAS-menetelmä asiakaslähtöisen kuntoutuksen tukena                     3
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00CG24 Demola-projekti                     15
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange           3         3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OPINNÄYTETYÖ 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Tiedot haettu 22.1.2021 20:34:28

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020