Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, Laite- ja tuotesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IN00BP74 Johdatus tietotekniikan opintoihin 15                   15
IN00BP75 Tietotekniikan sovellusprojekti 15                   15
IN00BQ87 Elektroniikka ja laitesuunnittelu   15                 15
IN00BQ88 Elektroniikan sovellusprojekti   15                 15
IN00BQ89 Tietoliikenteen perusteet     15               15
IN00BQ90 Tietoliikenteen sovellusprojekti     15               15
IN00BQ91 Printed Electronics and Intelligence       15             15
IN00BQ92 Printed Electronics Project       15             15
IN00BQ93 Laite- ja tuotesuunnittelun syventävät opinnot         15           15
IN00BQ35 Työelämäosaaminen           9         9
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä           3         3
YY00BB72 Tutkimus- ja kehittämistoiminta             3       3
Tuotekehitysprojektit yrityksissä 30
Näytä/piilota kuvaus


T715110 Yritys- tai hankelähtöinen tuotekehitysprojekti 1           10         10
T715210 Yritys- tai hankelähtöinen tuotekehitysprojekti 2             10       10
T715310 Yritys- tai hankelähtöinen tuotekehitysprojekti 3             10       10
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
ID00BQ11 Product Design and Implementation         15           15
IN00CR47 Basics of Machine Learning                     5
YY00CG24 Demola-projekti                     15
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T008130 Harjoittelu   10   10   10         30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö             7,5 7,5     15
Tiedot haettu 22.1.2021 20:33:45

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020