Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


AM00CR00 Johdatus säveltämiseen - työkaluja musiikkipedagogeille (5 op)
Esitietovaatimukset Osallistuminen edellyttää hyvää soitto- ja nuotinlukutaitoa sekä perustietoja musiikin teoriasta. Tärkeintä on oma motivaatio, kiinnostus säveltämiseen ja omien sävellystaitojen kehittämiseen
Osaamistavoitteet Opintojakson ja siihen sisältyvän digitaalisen oppimateriaalin tavoitteena on antaa tuleville ja nykyisille soitonopettajille sekä muusikoille työkaluja siihen, mitä luovia mahdollisuuksia mm. musiikkioppilaitosten uudistuneet opetussuunnitelmat antavat ja edellyttävät instrumenttiopintojen osalta. Opetussuunnitelmissa ovat voimakkaasti esillä säveltäminen, improvisointi ja vapaa säestys, joista kahta ensin mainittua on mahdollisuus opiskella tässä yhteydessä. Kurssin materiaali painottaa käytännönläheisyyttä ja pedagogista aspektia.
Sisältö Verkko-opintoina suoritettava opintojakso on suunnattu ensi sijassa musiikkioppilaitosten opettajille ja niiksi opiskeleville, mutta myös kuoronjohtajat, kirkkomuusikot, koulujen musiikinopettajat jne. ovat tervetulleita. Sisältö keskittyy säveltämisen perusasioihin länsimaisen taidemusiikin (ns. klassisen musiikin) pohjalta, ja kurssilla käsiteltävät asiat ovat sovellettavissa sekä instrumentaali- että vokaalimusiikkiin.

Opintojaksolla ei käsitellä nuotinkirjoitusohjelmien käyttöä eikä muita musiikkiteknologiaan liittyviä asioita. Suoritettavat nuotinnettavat tehtävät voidaan kirjoittaa joko nuotinnusohjelmalla tai siististi käsin.

Kokonaisuus koostuu aloitustehtävästä, kolmesta 1 op:n moduulista sekä yhdestä 2 op. lopputyöstä.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Aloitustehtävässä opiskelija määrittelee alustavasti tavoitteensa lopputyötä varten. Lopputyö voi olla itsenäinen opetuskäyttöön tarkoitettu sävellys tai esim. kokoelma etydejä tai harjoitteita. Kun tavoitteet on määritelty, moduulien tehtäviä voidaan suunnata mahdollisuuksien mukaan siten, että ne tukevat osaltaan lopputyön tekemistä.

Kullakin moduulilla on oma aihepiirinsä, jota käsitellään tehtävien avulla analyysin, improvisaation ja säveltämisen näkökulmista. Analyysitehtävissä tutkitaan musiikkiesimerkkejä kulloinkin tarkasteltavan aihepiirin kannalta. Improvisaatiotehtävissä samoja asioita käsitellään improvisaation kautta, ja sävellystehtävissä työstetään nuotinnettu versio. Tehtävien eri näkökulmat tukevat toisiaan, ja usein on hyväksi työstää asioita rinnakkain eri näkökulmista.
Toteutustavat Itsenäisesti verkkomateriaalin (kirjallinen ja kuvallinen) perusteella suoritettava kurssi. Palautetta annetaan tehtävien palauttamisen yhteydessä. Näille asetetaan palautusaikataulut tehtäväkohtaisesti. Opintojakso on suoritettu, kun kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Arviointi hyväksytty / hylätty.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko/Assessment Framework
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko/Assessment Framework

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 05.05.2019 - 04.08.2019 (AM00CR00-3001 | YHT19K, MUS-KAIKKI)
  • 02.09.2019 - 03.05.2020 (AM00CR00-3002 | YHT19S, MUS-KAIKKI)
Tiedot haettu 5.6.2020 19:27:13
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018