Opinnäytetyön tiedot

NimiEn bra dag på Lilla Ro - Hemmet- anhörigas tankar om god vård inom demensvården
Tekijä(t)Malmlund Jenni
Tutkintonimiketerveydenhoitaja (AMK)
AmmattikorkeakouluArcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Koulutusala(t)sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ohjaaja(t)Wärnå-Furu Carola
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Studien är en empirisk studie om vårdkvalitet och god vård inom demensvården. Studien är ett beställningsarbete av demenshemmet Lilla Ro-Hemmet Ab. Studiens avsikt var att kartlägga och sammanställa kriterier för god vård för dementa patienter, i syfte att befrämja deras hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Antagandet var att genom att förbättra vårdkvalitén så ökar patienternas välbefinnande och livskvalité. Resultatet av studien skall fungera som en utgångspunkt för att ge relevanta teman som behövs i sammanställandet av en enkät för att kunna uppskatta kvalitén på vården på Lilla Ro Hemmet Ab. Studien utgår från vårdvetenskapen och baserar sig på Katie Erikssons caritativa vårdteori samt på teorin kring evidensbaserat vårdande. I den empiriska delen av studien intervjuades sju anhöriga till patienter på Lilla Ro-Hemmet Ab. Som intervjumetod användes öppen kvalitativ intervju. Intervjuresultatet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och tolkades mot det teoretiska perspektivet samt mot tidigare forskning. Kriterier som de anhöriga ansåg stå för god vård bildade fem olika teman samt ett flertal underkategorier. Resultatet visar att en god vård inom demensvården utgår från en mänsklig vård som innefattar trygghet för patienten och de anhöriga, trivsel på demenshemmet och en trevlig vårdpersonal.

Avainsanat

demens, vårdkvalitet, livskvalitet, god vård

Sivumäärä

80