Opinnäytetyön tiedot

NimiLiikuntasuositukset sydämen ohitusleikkauksesta toipuvalle - Ohjekirjanen Oulun yliopistollisen sairaalan fysiatrian vastuualueen fysioterapeuteille
Tekijä(t)Lehtola Outi
Tutkintonimikefysioterapeutti (AMK)
AmmattikorkeakouluOulun seudun ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ohjaaja(t)Ruokamo Milja ja Lehtelä Maija-Leena
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

TIIVISTELMÄ Sepelvaltimotautipotilaan yksi hoitomuoto on ohitusleikkaus. Ohitusleikkauspotilas saa fysioterapiaohjausta ennen leikkausta sekä leikkauksen jälkeen. Fysioterapian keinoilla ehkäistään potilaalle leikkauksesta ja vuodelevosta aiheutuvia komplikaatioita sekä tuetaan potilasta aloittamaan mahdollisimman nopea liikunnallinen kuntoutus. Neuvonnan ja ohjauksen avulla aktivoidaan potilasta omaehtoiseen ja säännölliseen liikkumiseen. Sitä kautta potilas voi hoitaa etenevää sepelvaltimotautiaan ja pysyä mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä. Tämän tuotekehitysprojektin tulostavoitteena oli kehittää ohjekirjanen ohitusleikatulle sydänpotilaalle. Toiminnallisena tavoitteena oli, että fysioterapeutit käyttävät ohjekirjasta työssään. Lisäksi toiminnallisena tavoitteena oli kannustaa potilasta omaehtoiseen, säännölliseen liikkumiseen, joka on voimavara terveyteen ja hyvinvointiin leikkauksen jälkeen. Ohjekirjanen on kehitetty yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan fysiatrian vastuualueen fysioterapeuttien kanssa. Ohjekirjasen kehittäminen alkoi keräämällä tietoa sepelvaltimotaudista sairautena sekä ohitus-leikkauspotilaan fysioterapiasta. Seuraavaksi laadin projektisuunnitelman. Sen jälkeen tein ohjekirjasen ensimmäisen luonnosversion, joka oli fysiatrian vastuualueen fysioterapeuttien luettavana ja kommentoitavana. Palautteiden ja kehittämisideoiden pohjalta luonnosversio muokattiin vähitellen lopulliseen muotoonsa. Ohjekirjasesta kerättiin kirjallista palautetta ohitusleikatuilta potilailta sekä fysioterapeuteilta. Ohjekirjasesta tuli tarpeellinen työkalu fysioterapeuteille. 26-sivuinen ohjekirjanen on värillinen ja sisältää sekä tekstiä että kuvia. Ohjekirjanen sisältää ohitusleikatulle potilaalle tarpeellista tietoa liikkumisesta leikkauksen jälkeen. Lisäksi ohjekirjanen sisältää liikunnan seurantaan käytettävät taulukot. Ohjekirjasesta saatu palaute oli positiivista. Ohjekirjanen täytti sille asetetut laatukriteerit. Kehittämisideana esitän tehtäväksi omat ohjekirjaset pallolaajennuspotilaalle ja sydänkohtauspotilaalle.

Avainsanat

tuotekehitys, sepelvaltimotauti, ohitusleikkaus, fysioterapia

Sivumäärä

62