Opinnäytetyön tiedot

NimiLasten saamat pinta- ja pinta-ala-annokset keuhkojen natiiviröntgentutkimuksen AP-suunnan projektiossa
Tekijä(t)Iivonen Antti ja Ikonen Eveliina
Tutkintonimikeröntgenhoitaja (AMK)
AmmattikorkeakouluSavonia-ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ohjaaja(t)Leppäsaari Pirjo ja Halimaa Sirkka-Liisa
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keuhkojen natiiviröntgentutkimuksen AP-suunnan projektion säteilyaltistuksen aiheuttama säteilyannos lapselle Kuopion yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden tehostetun hoidon osastolla tehtävissä kuvauksissa. Tutkimuksessa verrattiin saatuja tuloksia Säteilyturvakeskuksen antamiin lasten keuhkokuvausten vertailutasoon. Tutkimuksessa kuvattiin myös miten kenttäkoko, kuvausjännite, sähkömäärä ja lapsen paksuus sekä paino vaikuttivat säteilyannoksiin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ei ole tehty lasten säteilyannosmittauksia vastasyntyneiden tehostetun hoidon osastolla. Kohdejoukkona olivat kaikki 0-28 päivän ikäiset vastasyntyneet, jotka olivat hoidossa vastasyntyneiden tehostetun hoidon osastolla tutkimusajankohtana. Tutkimuksessa valittiin osastolla hoidossa olevista lapsista kaikki, joille oli määrätty keuhkojen natiiviröntgentutkimus. Aineistonkeruulomakkeella kerätyistä tiedoista määritettiin laskennallisesti lasten säteilyaltistuksista saamat pinta-annokset (ESD) sekä pinta-ala-annokset (DAP). Aineiston eri lasten (n = 11) laskennallisesti määritettyjä pinta-annoksia ja pinta-ala-annoksia verrattiin Säteilyturvakeskuksen laatimiin lasten keuhkokuvausten vertailutasoihin. Koko aineistoa käytettiin muiden tutkimusongelmien selvittämiseen. Tutkimustulokset analysoitiin Excel 1997-2000 -ohjelmalla. Tuloksista määritettiin aritmeettinen keskiarvo, sekä pienin ja suurin arvo tulosten tarkastelun yhteydessä. Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla kuvattiin muuttujien välistä riippuvuutta. Aineistonkeruulomakkeen avoimeen kysymykseen sovellettiin sisällön erittelyä. Tuloksia havainnollistettiin kuvien avulla. Koko tutkimusaineiston (n = 18) pinta-annosten aritmeettinen keskiarvo oli 0,027 mGy. Aineiston pienin pinta-annos oli 0,019 mGy ja suurin 0,038 mGy. Koko tutkimusaineiston pinta-ala-annosten aritmeettinen keskiarvo oli 2,920 mGycm2. Aineiston pienin pinta-ala annos oli 1,336 mGycm2 ja suurin 5,141 mGycm2. Tämän tutkimuksen aineiston pinta-annokset ja pinta-ala-annokset jäivät selvästi Säteilyturvakeskuksen lasten keuhkokuvausten vertailutasokäyrän alapuolelle. Tutkimuksen muuttujista säteilyannoksen suuruuteen vaikuttivat säteilykentän pinta-ala, käytetyt kuvausarvot (kV, mAs) sekä lapsen paksuus ja paino. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kuvausarvot ja kuvauskäytännöt näyttävät olevan tutkimuksen perusteella hyvät. Pinta-annokset ja pinta-ala-annokset ovat pieniä. Tulosten perusteella arvioidaan keuhkojen röntgentutkimuksesta lapselle aiheutuvan säteilyhaitan olevan pieni. Lapsen paksuuden kasvaminen ei merkittävästi lisännyt lapsen saamaa pinta-annosta keuhkojen AP -suunnan projektiossa. Lineaarinen vertailukäyrä osoittaa, että vaikka lapsen paksuus kasvaa, ei lapsen saama pinta-annos kasva samassa suhteessa. Lapsen paksuuden kasvaminen näyttää lisäävän lapsen pinta-ala-annosta. Lineaarinen vertailukäyrä osoittaa lapsen saaman pinta-ala-annoksen lisääntymisen suhteessa lapsen paksuuden kasvamiseen. Kuvausarvojen valinta tapahtuu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vastasyntyneiden tehostetun hoidon osaston kuvauksissa lapsen painon mukaan, jonka vuoksi säteilyannokset kasvavat lapsen painon kasvaessa. Tämän tutkimuksen perusteella suositellaan kuvausarvotaulukko muutettavan nykyisestä painoon perustuvasta kuvausarvojen valinnasta lapsen paksuuteen perustuvaksi. Suuremmalla otannalla tehty tutkimus antaisi tälle suositukselle lisää luotettavuutta. Jatkossa olisi hyvä selvittää myös, kuinka monta kertaa lapsia kuvataan yhden hoitokerran aikana, eli millainen on lapsen saama kokonaisannos koko hoidossa olon ajalta. Tärkeää olisi myös selvittää, miten annokset ja kuvauskäytännöt eroavat eri sairaaloiden välillä.

Avainsanat

lasten keuhkokuvaus, osastokuvaus, pinta-annos, pinta-ala-annos, vertailutasot

Sivumäärä