Opinnäytetyön tiedot

NimiHenkivakuutusyhtiön tunnettuus ja yrityskuva - case Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Tekijä(t)Rantanen Heini
Tutkintonimiketradenomi
AmmattikorkeakouluHAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Ohjaaja(t)Autio Tarja ja Saaranen Pirjo
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tunnettuutta Nordea Pankin yritysasiakkaiden keskuudessa. Lisäksi kartoitettiin, millainen on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n yrityskuva ja miten Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n asiakkaiden ja ei-asiakkaiden mielipiteet eroavat toisistaan. Lisäksi selvitettiin Nor-dea Henkivakuutus Suomi Oy:n markkinointiviestinnän tehokkuutta ja näkyvyyttä. Opinnäytetyön lähdeaineistona on käytetty aiheeseen liittyvää ammattikirjallisuutta, kirjallista kyselyä ja Nordea Henkivakuutuksen aiempaa tutkimusaineistoa. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan yrityskuvaan ja tunnettuuteen liittyviä käsitteitä sekä markkinointiviestinnän keinoja. Tässä työssä on tarkasteltu erityisesti identiteettiä ja imagoa sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Palvelujen erityispiirteitä on tuotu esiin sekä yrityskuvan että markkinointiviestinnän näkökulmista. Tutkimusote tässä tutkimuksessa oli kvantitatiivinen. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä, joka lähetettiin vastaajille 11.6.2007 – 22.7.2007. Tutkimuksen perusjoukkona olivat Nordea Pankin yritysasiakkaat, ja lopullinen otoskoko oli 78 vastaajaa. Kysely tehtiin Webropol-ohjelmalla ja vastauksia analysoitiin pääasiassa SPSS-ohjelmalla. Tästä tutkimuksesta selviää, että Nordea Henkivakuutuksen tunnettuus oli huono. Vastaajien mielikuvat Nordea Henkivakuutuksesta olivat kuitenkin melko positiivisia. Asiakkaiden mielikuvat olivat samansuuntaisia kuin ei-asiakkaiden mielikuvat, mutta keskimäärin positiivisempia. Nordea Henkivakuutuksella ei ollut vastaajien mielestä kovin paljon näkyvyyttä. Keskeisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että Nordean tulisi lisätä tunnettuuttaan vakuutuspalvelujen tarjoajana. Nordea Henkivakuutuksella on hyvä imago, joka pohjautuu todennäköisesti Nordean imagoon. Nordea Henkivakuutuksen toimintaan ollaan tyytyväisiä, jolloin sen tulisi panostaa viestintään. Jatkossa sen tulisi tutkia eri markkinointikanavien tehokkuutta ja toisaalta syitä siihen, miksi ei-asiakkaat eivät ole asiakkaita.

Avainsanat

yrityskuva, identiteetti, imago, maine, tunnettuus, markkinointiviestintä

Sivumäärä

77+23