Opinnäytetyön tiedot

NimiKalliokiviainesten jalostaminen maatalouden lisäelinkeinona
Tekijä(t)Viljakainen Antti
Tutkintonimikeagrologi (AMK)
AmmattikorkeakouluHämeen ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)luonnonvara- ja ympäristöala
Ohjaaja(t)Luukko Harri
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Työssä selvitettiin kalliokiviainesten jalostamisen keskeisimmät vaiheet aina kiven louhinnasta valmiisiin murskattuihin tuotteisiin saakka, jalostamisessa syntyvät tuotteet, tuotteille muodostuvat hinnat ja jalostamisen kannattavuus. Toiminnan edellytyksiä tulevaisuudessa pyrittiin myös arvioimaan. Työn perusteella kalliokiviainesten jalostaminen murskeeksi osoittautui kannattavaksi. Kohdeyrityksen näkökulmasta toiminnan edellytykset näyttävät hyviltä myös tulevaisuudessa. Tähän vaikuttavat muun muassa kiviaineksen saatavuuden siirtyminen luonnon soravaroista kallioon, vilkas rakennustoiminta ja louhintatekniikan kehitys. Kohdeyrityksen tapauksessa kalliokiviainesten jalostaminen osoittautui hyväksi maatalouden liitännäiselinkeinoksi. Tämä työ antaa kohdeyritykselle perustan kalliokiviainesten jalostamisen kannattavuuden arvioimisessa ja toiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa.

Avainsanat

Kallio, kiviaines, murske, kannattavuus

Sivumäärä

41 s. + liitteet 5 s.