Opinnäytetyön tiedot

NimiNetworking efficiency / VERKOSTOINTITEHOKKUUS Case Kessu OY
Tekijä(t)Aivio Noora ja Kinnunen Johanna
Tutkintonimiketradenomi
AmmattikorkeakouluJyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Ohjaaja(t)Neuvonen Heidi
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Työn tavoitteena oli määrittää Kessu Oy:n käyttämät verkostoinnin oleelliset piirteet ja ominaisuudet. Työn painopiste oli Kessu Oy:n kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden asenteissa. Kuinka kumppanit arvostavat yhteistä verkostointia ja verkostoinnin tehokkuutta Kessu Oy:n kanssa? Verkostojen tehokkuutta tarkasteltiin niin teorian kuin käytännönkin tasolla. Koska yritysten välinen verkostointi on sinällään uusi käsite, oli tutkimuksen tarkoituksena tarjota tiivis tietopaketti verkostoitumisesta kaikille yrityksille, jotka haluavat kehittää omia verkostojaan. Työn toimeksiantajana toimi Kessu Oy. Tutkimuksen luonteen vuoksi työssä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla, jotka lähetettiin sähköpostitse Kessu Oy:n määrittämille yhteistyökumppaneille. Tutkimuksen painopiste oli vastaajien henkilökohtaisissa näkökulmissa ja tuntemuksissa. Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysi-metodilla, ajatuskarttaa apuna käyttäen. Tutkimuksessa Kessu Oy:n verkostointi todettiin erittäin tehokkaaksi. Yrityksen asema toimittajana toimialalla oli vahva ja yhteistyökumppaneiden arvostama. Myös kommunikaatio miellettiin sujuvaksi ja asiakkaat tyytyväisiksi. Näin ollen tutkimus ei tuonut esille tarvetta merkittäviin muutoksiin toimintatavoissaan, mutta kuitenkin pieniä parannuskohteita havaittiin, erityisesti termin ”verkostoituminen” ymmärtämisessä oli puutteita. Verkostojen kokonaisvaltainen tehokkuus ja yritystenväliset suhteet koettiin erinomaisiksi niin Kessu Oy:lle, kuin heidän yrityskumppaneilleenkin. Työ tarjoaa Kessu Oy:lle arvokasta tietoa heidän verkostoitumistehokkuudestaan sekä malleja kehitykseen. Myös muut yritykset voivat hyödyntää työtä.

Avainsanat

verkostot, verkostoituminen, tehokkuus, yritysverkosto, suhdemarkkinointi, verkostomarkkinointi

Sivumäärä

60s.