Opinnäytetyön tiedot

NimiTyönantajien tarpeet logistiikan ammattikorkeakoulutason osaamiselta
Tekijä(t)Halonen Tuomas ja Pohjosenperä Timo
Tutkintonimiketradenomi
AmmattikorkeakouluOulun seudun ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Ohjaaja(t)Aro Päivi
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä ymmärtämään, minkälaista osaamista Oulun seudun työnantajat odottavat logistiikan ammattikorkeakoulutason ammattilaisilta. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tulokset kerättiin haastattelemalla kymmentä Oulun seudulla vaikuttavaa työnantajaa. Haastattelu jaettiin teemoittain kolmeen osaan: käsitteisiin, työtehtävien nykytilaan ja logistiikan osaamistarpeisiin. Ensimmäisen teeman tulosten analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografiaa, toisen sekä kolmannen kohdalla käytettiin teemoittelua. Logistiikka ja tilaus-toimitusketju käsitteet määriteltiin usealla eri tavalla. Osa haastatelluista määritteli käsitteet hyvin laajasti, kun osa taas näkee logistiikan suppeasti yhtenä, tai useampana toimintona. Käsitteiden ymmärtäminen vaikuttaa toisen teeman eli logististen työtehtävien hahmottamiseen. Ammattikorkeakoulutason logistiikan osaajia on työnjohto-, esimies-, asiantuntija- ja päällikkötehtävissä. Logistiikkaosaamisen vaatimukset painottuvat laaja-alaiseen tilaus-toimitusketjun ymmärtämiseen ja logististen perustoimintojen hallintaan. Tärkeänä nähdään myös asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen osana logistiikkaa ja toimitusketjun kehittämistä. Työelämän perustaitoja, kuten kielitaitoa ja liiketoimintaosaamista pidetään merkittävinä tekijöinä. Haastatellut korostivat persoonaan liittyvien valmiuksien merkitystä yksilön kokonaisosaamisessa. Logistiikan perustoimintoihin liittyvä osaaminen tulee olemaan yhä tärkeää, mutta tärkeimmäksi vaatimukseksi nousee laaja-alainen näkemys logistiikasta ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Tähän moniosaamisen vaatimukseen yksilön pitää valmistautua jo opiskelun aikana. Ammattikorkeakoulun ei kannata tuottaa yhden logistiikan osa-alueen osaajia. Opiskelijan täytyy soveltaa oppimaansa sekä hakea yhteyksiä eri oppiaineiden välillä. Tärkeää on luoda työelämäkokemusta koko opiskelun ajan.

Avainsanat

logistiikka, tilaus-toimitusketju, osaaminen, logistiikkaosaaminen, koulutus, ammattikorkeakoulu

Sivumäärä

84 sivua. + 4 liitettä